Gemeente nieuwsberichten Harderwijk en Hierden week 11

Met deze week: Officiële start bouw woonzorglocatie Harderwijk, Informatiemarkt Waterfront 18 maart en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Officiële start bouw woonzorglocatie Harderwijk

Op woensdag 6 maart was de officiële start van de bouwwerkzaamheden van de nieuwe woonzorglocatie van Het Gouden Hart aan de Veldkamp in Harderwijk. Wethouder Jeroen de Jong en ontwikkelaar Wim Verdouw onthulden samen met Mylène van der Kwast (van de woonzorglocatie Het Gouden Hart) het bouwbord.

De wethouder maakte van de gelegenheid gebruik te melden dat er binnenkort een boek over het Oude Stadhuis aan de Markt komt met ook dezelfde titel 'Het gouden hart van de stad’. Hiermee gaf de wethouder aan dat de woonzorglocatie een waardevolle aanvulling is voor de gemeente. 

Tweede Regenboogconferentie

Harderwijk is sinds december 2017 officieel Regenbooggemeente. Donderdagmiddag 28 maart organiseert Village People, in samenwerking met de provincie Gelderland en de gemeente Harderwijk, de tweede Regenboogconferentie in het Huis van de Stad in Harderwijk.
 
Samen met het inwonerinitiatief Village People gaat de gemeente Harderwijk werken aan sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en mensen met een intersekse-conditie (LHBTI).
 
Vragen die centraal staan op deze bijeenkomst zijn: Hoe ‘regenboogvriendelijk’ zijn we als gemeente en hoe staat het in Harderwijk en omgeving met de acceptatie van de LHBTI-gemeenschap? Hoe kunnen we dat verbeteren? En op welke manier kunnen we laten zien dat we als stad houden van de diversiteit van onze bewoners?
 
Aanmelden Regenboogconferentie
Belangstellende inwoners kunnen meedenken en meedoen aan deze bijeenkomst. U kunt zich aanmelden via www.harderwijk.nl/regenboogconferentie. De conferentie begint om  13.15 uur en duurt tot 17.30 uur.

TRIALS komt in maart 2019 naar de regio Noord Veluwe

ROV Oost-Nederland en de regio Noord Veluwe organiseren op 16 maart in Harderwijk een zogenaamde TRIALSdag! TRIALS is een rijvaardigheidstraining voor jonge bestuurders tussen de 18 en 27 jaar uit de regio. Het doel van de training, ook wel de ultimate driving test genoemd, is om de rijvaardigheid bij hen te vergroten. In Nederland hebben jonge bestuurders tussen de 18 en 24 jaar vier keer zoveel kans om bij een auto-ongeluk betrokken te raken. Bij jonge mannen is het ongevalsrisico zelfs nog groter. TRIALS zet zich in om deze hoge kans bij jonge bestuurders te verkleinen. Kosten voor de rijvaardigheidstraining in de regio Noord Veluwe bedragen € 60,00. De provincie, regio Noord Veluwe, enkele verzekeringsmaatschappijen en het Verbond van Verzekeraars dragen de overige kosten. Bezoek voor meer informatie, data en locaties van de TRIALS trainingsdagen www.trials.nl 

Raadsinformatie

De commissie Beleid Algemeen vergadert op donderdag 21 maart vanaf 19.30 uur in het stadhuis. U bent van harte welkom. Op de agenda staat onder andere Meerjarenbeleidsplan Politie 2019 – 2022 en Eindbalans visie op een andere binnenstad. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen.
 
De fractie VVD en ChristenUnie heeft het college schriftelijke vragen gesteld over zorgbudgetten. De fractie D66 heeft het college schriftelijke vragen gesteld over
Communicatie naar inwoners omtrent (nieuw)bouwprojecten. De vragen en antwoorden zijn te lezen op www.harderwijk.nl/raadsvragen

Wijkcafé 6 maart

Woensdag 6 maart werd het Wijkcafé weer geopend in de Kiekmure. Dit keer stond het onderwerp Handhaving & Veiligheid centraal. Relatie tussen werkzaamheden BOA en wijkagent werden toegelicht aan geïnteresseerde Harderwijkers. In juni staat het volgende wijkcafé gepland.   

Ook uw buurt kan schoner

Geniet u ook zo van een schone straat, een schoon stadsstrand of een schoon schoolplein? Doe dit jaar dan mee aan de Nationale Opschoondag op zaterdag 23 maart 2019.
 
Heeft u plannen om mee te doen aan de Opschoondag?  Neem contact op met Rinet Brinks van ZorgDat. Stuur een mail rinetbrinks@zorgdat.nl of bel 06-12099799. Meld uw actie ook aan op www.nederlandschoon.nl. U wordt dan ´Supporter van Schoon´ en kunt gratis promotiemateriaal bestellen. 

Gemeente Harderwijk gaat centraal tellen

Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen
Op woensdag 20 maart zijn de Provinciale Staten en Waterschapsverkiezingen. De gemeente Harderwijk doet op deze dag mee aan het experiment van de rijksoverheid met het centraal tellen van de stemmen. Dit betekent dat op verkiezingsavond na het sluiten van de stembureaus, de stemmen per partij worden geteld. Op donderdag 21 maart wordt geteld hoeveel stemmen er op de kandidaten zijn uitgebracht. U bent van harte welkom om bij de telling in De Sypel aan de Parkweg 4 aanwezig te zijn. Diezelfde middag wordt de definitieve uitslag voor de gemeente Harderwijk bekend gemaakt. Met de proef wil de rijksoverheid kijken of het centraal stemmen tellen efficiënter, betrouwbaarder en transparanter verloopt.
 
Stempas
Om te kunnen stemmen heeft u een stempas én een identiteitsbewijs nodig. Heeft u nog geen stempas of bent u die verloren, dan kunt u uiterlijk 15 maart een verzoek voor een vervangende stempas aanvragen. Dat kan per mail via burgerzaken@harderwijk.nl of telefonisch via 0341 411 911. In de Stadswinkel kunt u persoonlijk aan de balie tot 19 maart 12.00 uur terecht.
 
Stemmen in een andere gemeente
Als u voor de Provinciale Staten en/of de Waterschapsverkiezingen in een andere gemeente wilt stemmen, dan heeft u een kiezerspas nodig. Met een kiezerspas kunt u stemmen in elk willekeurig stembureau binnen de provincie Gelderland of elk willekeurig stembureau binnen de grens van het waterschap. Let op: de grenzen van de provincie zijn niet gelijk aan de grenzen van het waterschap. Op www.waterschappen.nl kunt u zien welke plaatsen onder welke waterschap vallen.  Dit geldt ook voor het machtigen van een andere kiezer om te stemmen (volmacht).
 
Meer informatie over de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen vindt u op harderwijk.nl/verkiezingen

Informatiemarkt Waterfront 18 maart

Met de eerste bewoners in het Waterfront, de succesvolle ingebruikname van de passantenhaven, boulevard en het Strandeiland en de aanleg van het nieuwe industrieterrein Lorentzhaven is inmiddels een groot deel van het Waterfront zichtbaar geworden. De komende jaren transformeert de wijk verder naar een aantrekkelijk verblijf- en woongebied.
 
Bent u benieuwd naar de ontwikkelingen? Maandag 18 maart organiseert het projectbureau Waterfront van 16.30 tot 20.00 uur in het Huis van de Stad in de Raadzaal een informatiemarkt voor iedereen die belangstelling heeft voor en vragen heeft over het Waterfront. Vooraf aanmelden is niet nodig, u bent van harte welkom! 

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
 • 1-3-2019 Biesteweg 12: kappen 1 boom
 • 1-3-2019 Biezenplein: oprichten zorgwoning (20 huurwooneenheden)
 • 3-3-2019 Pijlkruidmeen 35: aanbouw
 • 5-3-2019 Spieghelstraat 19: dakverhoging
 • 27-2-2019 Beneluxlaan 40: dakkapel (voorzijde)
 • 5-3-2019 Slingerbos 1: handbalveld en verplaatsen lichtmasten in strijd regels ro
 • 6-3-2019 Evertsenlaan 47: dakopbouw
 • 6-3-2019 Beekweg 10: carport
 • 7-3-2019 Groentjesweg 5: dakkapel (voorzijde)
 • 4-3-2019 Oldenallerhout 87: verbreden oprit
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
  
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 4-3-2019 Mozartdreef 47: dakkapel (voorzijde)
 • 6-3-2019 Bliksdam 2: woning
Geweigerde omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 4-3-2019 Pasenstraat 9: windscherm op muur (rijksmonument) in strijd regels ro
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure):
 • 7-3-2019 Markt 1: restauratie goudleer (Oude Stadhuis). Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.
Rechtsbescherming omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De beroepstermijn vangt aan op de dag na publicatie. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft.
 
Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:
 • Donkerstraat 32: vergunning brandveiliggebruik.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 14 maart gedurende 6 weken tot aan 25 april 2019 ter inzage in het stadhuis. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak, tel. 411 911. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.
 
Verkeersbesluiten
De gemeente heeft besloten om een gereserveerde parkeerplaats in te stellen voor het opladen van elektrische voertuigen nabij het adres Klavermeen 46.
 
Het besluit met tekening is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Informatie: Domein Ruimte, tel. 411 911.
 
Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:
 • 14-11-2018: Catering van den Berg, Marconistraat 1, 3856 AR in Harderwijk, voor het veranderen naar een catering bedrijf
De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
 • 26-2-2019: Tabaksweg 22, 3848 BW in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een schuur en bijkeuken
 • 1-3-2019: Willem Kloosstraat 2 tot en met 16, 3842 BL in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit de woningen
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.
 
Evenementenkalender 2019
De evenementenkalender 2019 ligt ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Op de kalender staan terugkerende en nieuwe evenementen. Op een later tijdstip wordt duidelijk of een evenement dat voor de evenementenkalender is aangemeld, doorgaat. Dat hangt onder andere af van de beoordeling van de vergunningaanvraag. Gedurende het jaar kunnen er evenementen afvallen en bijkomen. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze omtrent de vooraangekondigde evenementen tot 3 weken na deze publicatie schriftelijk dan wel mondeling bij ons kenbaar maken. Meer informatie: Domein Samenleving, Mevr. J. Westrik, tel. 411 911.
 
Organisatiebesluit 2018 gemeente Harderwijk (1e wijziging)
Burgemeester en wethouders van Harderwijk hebben op 26 februari 2019 het 'Organisatiebesluit 2018 gemeente Harderwijk' gewijzigd vastgesteld. Dit gewijzigde Organisatiebesluit geeft duidelijkheid over de inrichting van de ambtelijke organisatie van de gemeente Harderwijk. Aangegeven wordt wat de hiërarchische relaties zijn, welke organisatie onderdelen er zijn en wie waarvoor verantwoordelijk en bevoegd is. Tevens is de relatie met de ‘gemeenschappelijke regeling Meerinzicht’ opgenomen. De wijziging betreft de toevoeging van een derde team binnen het Domein Samenleving.Het gewijzigde Organisatiebesluit treedt in werking daags na deze publicatie, ligt ter inzage in de Stadswinkel en is te vinden op www.harderwijk.nl/beleidsregels.