Gemeente evalueert overeenkomst vestiging azc Harderwijk

Op 19 juli 2016 sloten de gemeente Harderwijk en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA)  een bestuursovereenkomst af voor het vestigen van een asielzoekerscentrum op het terrein van Kranenburg-Noord met een maximum capaciteit van 800 plekken en voor een periode van maximaal 10 jaar.

Overeenkomst

Deze overeenkomst is afgesloten voor vijf jaar met de optie voor nog een verlenging van vijf jaar. Het COA en de gemeente spraken in de overeenkomst ook af aan het eind van de vijf jaar de overeenkomst te evalueren. Zij willen hiermee de inzichten meenemen in de mogelijke verlenging van de overeenkomst voor nog eens vijf jaar.

Het college van B&W van de gemeente Harderwijk evalueert de overeenkomst die ze heeft met het COA. Voordat het college een definitief besluit neemt, vraagt ze aan de gemeenteraad hierover een raadgevend advies.

De bestuursovereenkomst benoemt randvoorwaarden waarbinnen het azc goed kan draaien binnen Harderwijk. Dit zijn bijvoorbeeld de voorzieningen zoals een peuterspeelzaal en een basisschool voor de kinderen van het azc. Ook is de omvang van de opvang onderling afgesproken en zijn er afspraken over veiligheid op en rond het azc.

Onderwerpen evaluatie
De gemeente Harderwijk is gestart met de evaluatie van de bestuursovereenkomst en spreekt hierover met betrokken partijen. In de evaluatie wil de gemeente graag ophalen wat de ervaringen van de afgelopen jaren zijn; wat is goed verlopen en welke zaken kunnen verbeterd worden. Deze inzichten wil de gemeente graag meenemen in de te verlengen bestuursovereenkomst.

De evaluatie gaat in op de onderwerpen:
  • stand van zaken van de instroom van vluchtelingen
  • status van benodigde vergunningen en toestemmingen
  • ervaringen uit het omwonendenoverleg
  • ervaringen uit het openbare orde overleg
  • financiële aspecten
  • evaluatie(s) over het opvangcentrum en de hieraan verbonden voorzieningen, zoals de peuterspeelzaal
Uw inbreng is welkom
De gemeente benadert betrokken partijen actief. Ook treedt zij in overleg met het omwonendenoverleg van het azc. Ook andere omwonenden of niet direct betrokken partijen kunnen informatie voor de evaluatie aanleveren. Wilt u wat inbrengen voor de evaluatie dan kunt u tot dinsdag 2 juni een e-mail sturen naar de gemeente Harderwijk, via e-mail p.verheule@harderwijk.nl.