Aangevraagde en verleende vergunningen Gemeente Harderwijk week 50

Hieronder een overzicht van de aangevraagde en verleende vergunningen in de Gemeente Harderwijk.

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
 • 1-12-2017 Ooster Mheenweg 13b : woning met schuur in strijd regels ro
 • 1-12-2017 Bluesdreef 12: hekwerk
 • 28-11-2017 Engelserf 9: verbouwen woning in strijd regels ro
 • 27-11-2017 Leuvenumseweg 70: zomerkennels in strijd regels ro
 • 1-12-2017 Hoge Varenweg 11: schuur en carport in strijd regels ro
 • 29-11-2017 Stadsweiden: kappen 4 bomen
 • 29-11-2017 waterwegbrug over Hierdensebeek: vervangen brug
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 1-12-2017 Ceintuurbaan 4-13: perceelsafscheiding
 • 8-12-2017 Hoge Varenweg 11: schuur en carport in strijd regels ro (bouwen is vergunningsvrij)
 • 8-12-2017 Zuiderzeestraatweg 147: strijdig gebruiken gedeelte pand als schoonheidssalon
Geweigerde omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 8-12-2017 Westeinde 27: reclame (2 uitingen)
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Mandaatbesluit Leerplicht en RMC
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 november besloten om mandaat te verlenen aan het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Meerinzicht om per 1 januari 2018 taken namens hen uit te voeren op het gebied van Leerplicht en de Regionale Meld en Coördinatiefunctie (tegengaan voortijdig school verlaten).
 
Het mandaatbesluit ligt 6 weken ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Ook kunt u het besluit inzien op www.harderwijk.nl/beleidsregels. Meer informatie: Domein Samenleving, mevr. S. Rijnbeek, tel. 411 911 of per email s.rijnbeek@harderwijk.nl.
 
Kennisgeving Subsidieregeling Peuterspeelwerk Harderwijk
Burgemeester en wethouders hebben op 21 november de Subsidieregeling Peuterspeelwerk Harderwijk vastgesteld. Deze regeling is bedoeld voor kinderen tussen 2 en 4 jaar, van ouders zonder recht op Kinderopvangtoeslag. De subsidie verstrekking aan ouders loopt via de aanbieders van peuterspeel(zaal)werk, niet via de gemeente. De subsidieregeling wordt bekendgemaakt in het elektronisch gemeenteblad en treedt in werking op 1 januari 2018. Het internetadres waarop u deze bekendmaking kunt raadplegen luidt: www.officielebekendmakingen.nl.
 
Zie ook het artikel over de veranderingen bekostiging peuterspeel(zaal)werk, elders op deze gemeentepagina. De subsidieregeling kunt u ook inzien op www.harderwijk.nl/kinderopvangtoeslag. Meer informatie: Domein Samenleving, mevr. S. Rijnbeek, tel 411 911 of per mail via s.rijnbeek@harderwijk.nl.
 
Bekendmaking mandaatbesluit plaatsings- en aanstellingsbesluiten Meerinzicht
Het bestuur van Meerinzicht heeft op 29 november besloten om de bevoegdheid tot het nemen van de (voorgenomen) besluiten tot plaatsing en aanstelling van de medewerkers binnen Meerinzicht te mandateren aan het directieteam Meerinzicht (c.q. directieraad in oprichting), vanaf 1 januari 2018 de directieraad. Dit besluit ligt met ingang van 11 december voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel.
 
Bekendmaking opheffing gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Veluwerand
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk heeft op 27 juni 2017 besloten om de gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Veluwerand op 1 januari 2018 op te heffen.  De uitvoering van de Participatiewet, waarmee de Sociale Dienst Veluwerand belast is, wordt vanaf die datum uitgevoerd door de gemeenschappelijke regeling Meerinzicht. Dit besluit ligt met ingang van 11 december voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel.
 
Wijziging aanduiding SHA
De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Harderwijk maakt bekend dat, overeenkomstig G 3, lid 6, van de Kieswet, heden in de Stadswinkel ter inzage is gelegd de beslissing op het verzoek van Stadspartij Harderwijk Anders de aanduiding waarmee zij op de kandidatenlijst wil worden vermeld te wijzigen in Harderwijk Anders.
 
Verdaging beslistermijn
Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.
Verdaging reguliere procedure:
- Brassersweg 1: lichtmasten ter plaatse van de paardenrijbak in strijd regels ro; 20-1-2018.
 
Verkeersbesluiten
 De gemeente heeft besloten om:

- Een parkeerschijfzone (blauwe zone) in te stellen in de Goosenskamp. De maximumparkeerduur zal 2 uur bedragen en gelden van maandag tot en met zaterdag tussen 08.00 en 18.00 uur en op koopavond(en) tussen 18.00 en 22.00 uur. Bewoners ontvangen persoonlijk nader bericht over de uitvoering en de persoonlijke ontheffingen.
- Een individuele gehandicaptenparkeerplaats (gpp) met kenteken in te stellen bij het adres Heeraaltszstraat 2; en
- Een algemene gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen bij het adres Goeman Borgesiuslaan 27.
 
Het besluit met tekening is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl.
Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Meer informatie: Domein Ruimte, tel. 411 911.
 
Ontwerpomgevingsvergunning Waterfront-Zuid – Noordereiland De Wachter
Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van 22 appartementen op het Noordereiland in het Waterfront waarbij sprake is van een afwijking van het geldende bestemmingsplan in de vorm van een overschrijding van de maximale bouwhoogte voor een deel van het gebouw en een beperkte overschrijding van het bouwvlak.
 
De ontwerpomgevingsvergunning Waterfront-Zuid – Noordereiland De Wachter ligt met ingang van 14 december gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de Burgemeester en wethouders. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, dhr. G.J. Maatkamp, tel. 411911.
 
De ontwerpomgevingsvergunning kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.PB00211-/NL.IMRO.0243.PB00211-0001) en op www.harderwijk.nl/plannenwaterfront.
 
Milieumeldingen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding activiteitenbesluit ontvangen:
 • 23-11-2017: Ineva Design B.V. Celsiusstraat 27 D, 3846 BK in Harderwijk voor het vervaardigen van meubels voor de zorgsector en de privésector van home cinemas
En de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit:
 • 10-11-2017: Haaksepad 1, 3841 GB in Harderwijk, voor het slopen van bestaande opstallen
 • 10-11-2017: Schoenmakersstraat 13, 3841 BB in Harderwijk voor het slopen van een woning
 • 17-11-2017: Wilhelminalaan 35, 3842 KA in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 20-11-2017: Goeman Borgesiuslaan 383 en 429, 3843 XK in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit de woningen