Aangevraagde en verleende vergunningen Gemeente Harderwijk week 10

Hieronder een overzicht van de aangevraagde en verleende vergunningen in de Gemeente Harderwijk.

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
 • 12-2-2018 Parallelweg 26-100: kappen 4 bomen
 • 25-2-2018 Hondegatstraat 12: schilderen monumentale pand
 • 24-2-2018 Kastanjelaan 13: eenzijdige nokverhoging met dakkapel achter en dakkapel voorzijde
 • 24-2-2018 Korhoenlaan 1-45: kappen 2 bomen
 • 27-2-2018 Meerkoetmeen 1: wijzigen inrit
 • 26-2-2018 stadswei: kappen 2 bomen
 • 28-2-2018 Zuiderzeepad 8 en 8a : strijdig gebruiken woning (splitsen in 2 appartementen)
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 23-2-2018 Stationslaan 26: leslokalen 3-laags
 • 23-2-2018 Smeepoortstraat 19: wijzigen gevel en plaatsen reclame (2 uitingen)
 • 28-2-2018 Varenweg 16: woning in strijd regels RO
 • 1-3-2018 Braillestraat 7: bedrijfspand in strijd regels RO
 • 1-3-2018 Leuvenumseweg 70: zomerkennels in strijd regels ro
 • 1-3-2018 Stephensonstraat 2: diverse reclameuitingen (19), speelboot en schutting
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Verdaging beslistermijn
Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.
Verdaging reguliere procedure:
 • Markt 14: plaatsen parasols, windschermen en bloembakken in strijd regels ro; 23-4-2018
 • Duinweg 8: schuur en aanleggen inrit; 19-3-2018
Ontwerpbestemmingsplan Stadsdennen – Dichterskwartier II
Het ontwerpbestemmingsplan Stadsdennen – Dichterskwartier II voorziet in de ontwikkeling van de omgeving Rabobanklocatie ten behoeve van de fasegewijze realisatie van ongeveer 200 woningen alsmede commerciële functies. Het plangebied wordt globaal begrensd door de Verkeersweg, Hoofdweg, Couperuslaan en Handelsweg.
Ten behoeve van het bestemmingsplan is tevens een besluit hogere waarde ingevolge artikel 83 Wet geluidhinder in voorbereiding. Met de vaststelling van een hogere waarde wordt de realisatie van 159 nieuwe woningen mogelijk gemaakt.
 
Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarde liggen met ingang van 8 maart gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder schriftelijk of digitaal een zienswijze indienen bij:
 • de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan;
 • burgemeester en wethouders tegen het ontwerpbesluit hogere waarde.
Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, dhr. D. van der Hoeven, tel. 411 911.
 
Het plan (NL.IMRO.0243.BP00204-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.BP00204-/NL.IMRO.0243.BP00204-0002) of op de website van de gemeente Harderwijk onder: www.harderwijk.nl/plannenstadsdennen.
 
Evenementenkalender 2018

De evenementenkalender 2018 ligt samen met de vooraankondigingen evenementen ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Op de kalender staan terugkerende en nieuwe evenementen. Op een later tijdstip wordt duidelijk of een evenement dat voor de evenementenkalender is aangemeld, doorgaat. Dat hangt onder andere af van de beoordeling van de vergunningaanvraag. Gedurende het jaar kunnen er evenementen afvallen en bijkomen. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze omtrent de vooraangekondigde evenementen tot 3 weken na deze publicatie schriftelijk dan wel mondeling bij ons kenbaar maken. Informatie: Domein Samenleving, mevr. J. Westrik, tel. 411 911.
 
Milieumeldingen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding activiteitenbesluit ontvangen:
 • 24-1-2018: Alman Rubber B.V. Lorentz III in Harderwijk voor het starten van een bedrifj in het extruderen van TPE materiaal naar profielen;
 • 21-2-2018: Sanitairkamer B.V., Braillestraat ong. (Lorentz 3) in Harderwijk, voor het starten van een bedrijf voor de opslag van sanitaire goederen en tegels.
De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
 • 12-2-2018: Fokko Kortlanglaan 83, 3845 LB in Harderwijk voor het slopen van een bijgebouw;
 • 23-2-2018: Van Speyklaan 256, 3843 GX in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een woning;
 • 26-2-2018: Camping De Elzenhof Horloseweg 14, 3845 LA in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uti een schuur;
 • 27-2-2018: Koggepad 11, 3844 CB in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een woning;
 • 27-2-2018: Bottermeen 6, 3844 CW in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een woning.
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.
 
(Ver)plaatsen gehandicaptenparkeerplaatsen winkelcentrum Stadsdennen Vondellaan

De gemeente heeft besloten om 2 algemene gehandicaptenparkeerplaatsen aan te leggen bij de ingang van woontoren de Hoge Plataan aan de Vondellaan en 1 van de 2 bestaande gehandicaptenparkeerplaatsen in de nabijheid te laten vervallen. Het besluit met tekening is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl.
Via zoek.officielebekendmakingen.nl/ kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Voor nadere inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met  het Domein Ruimte, tel. 411 911.
 
1e herziening Dorpsomgevingsplan Hierden vastgesteld
De 1e herziening Structuurvisie Dorpsomgevingsplan Hierden is op 8 februari vastgesteld door de gemeenteraad. Met deze herziening wordt de rekenmethodiek bijdrage landschapsversterkingfonds bij de realisatie van een nieuwe woning aangepast in die zin dat de hoogte van de bijdrage afhankelijk wordt van het woningtype (bijv. vrijstaand 2 onder 1 kap). Het plan ligt met ingang van 8 maart gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Tegen de vaststelling van de structuurvisie is geen bezwaar of beroep mogelijk. Informatie: domein Ruimte, dhr. D. van der Hoeven, tel. 411 911. Het plan (NL.IMRO.0243.SV00206-0002) kunt u ook raadplegen op www.harderwijk.nl/plannenstructuurvisies en op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. De bronbestanden kunt u vinden op: ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.SV00206-/NL.IMRO.0243.SV00206-0002.