Wonen én onderwijs op Kranenburg in Harderwijk

Door Harry Schipper – Wat B en W van Harderwijk betreft, wordt het voormalige defensieterrein Kranenburg Noord na het vertrek van het asielzoekerscentrum in 2026 niet voor de volle honderd procent volgebouwd met woningen, maar krijgt ook de huidige huurder, onderwijsinstelling Landstede, er genoeg ruimte.

Hoewel de gemeenteraad uiteindelijk beslist en omwonenden en inwoners van Harderwijk ook nog inspraak krijgen, willen B en W wel tegemoet komen aan het verzoek van Landstede om ook na het aflopen van de huur in juli 2025 te mogen blijven op Kranenburg

Landstede benut nu ongeveer de helft van het Kranenburg-terrein voor haar opleidingen VeVa (Veiligheid & Vakmanschap) en autotechniek. De onderwijsinstelling wil graag daar blijven en voor zeker nog eens twintig jaar huurder blijven. Die termijn is nodig omdat er flink wat investeringen gedaan moeten worden.

Burgemeester en wethouders, die op verzoek van de gemeenteraad alvast met een plan moeten komen voor woningbouw op Kranenburg voor als het asielzoekerscentrum daar in 2026 ophoudt te bestaan, steunen Landstede in hun wens op Kranenburg te willen blijven. Dat betekent wel dat Kranenburg niet voor de volle honderd procent met woningen bebouwd kan worden.

Voor de herontwikkeling van Kranenburg hebben B en W drie scenario’s onderzocht: eentje met voor de volle honderd procent woningbouw, eentje met 50 procent woningbouw en de andere helft voor Landstede en een derde scenario waarbij er in de ogen van B en W ‘maximaal wordt ingezet op woningbouw, terwijl er ook nog genoeg plek overblijft voor Landstede’. 

Daarvoor moet wel het ruimtegebruik worden ‘geoptimaliseerd’, wat erop neerkomt dat Landstede moet worden geherhuisvest in nieuwe gebouwen, omdat de huidige gebouwen teveel ruimte in beslag nemen. Die gebouwen komen dan zo dicht mogelijk bij het treinstation te staan. Verder zou bijvoorbeeld een sportveld van Landstede straks ook gebruikt moeten kunnen worden als voetbalveld door kinderen, die in de toekomstige nieuwbouwwijk komen te wonen. En kan hetzelfde trapveldje ook benut worden voor zomerse buurtbarbecues of voor schoolfeesten.

“We willen het gebied zó inrichten dat er ook nog wat te beleven valt”, legt woonwethouder Edwin Enklaar het besluit van B en W uit om te kiezen voor een mix van wonen én onderwijs. Hij benadrukt dat er over de invulling van het gebied nog veel te kiezen valt en meegepraat kan worden door ‘iedereen in Harderwijk’. Als voorbeeld noemt hij ook de Stichting Knarrenhof, die in een intentieovereenkomst met de gemeente al min of meer de toezegging op zak heeft om op Kranenburg een zogeheten ‘Knarrenhof’ te realiseren; een soort hofje met een diversiteit aan huur- en koopwoningen waarvan de toekomstige bewoners veel intensiever naar elkaar omzien en elkaar helpen.

Ook de omwonenden, gebruikers van de ‘Mess’ (de voormalige officiersmess) en huurder Landstede worden zoveel als mogelijk nog betrokken bij de inrichtingsplannen voor Kranenburg. “En voor natuurlijk de doelgroep voor wie we het allemaal doen; de toekomstige bewoners”, aldus Enklaar. Hij wijst in dit verband op de ‘Regionale Woondeal’, waarbij Harderwijk het Rijk heeft beloofd om tot 2030 in totaal 5500 woningen binnen haar gemeentegrenzen te bouwen. Welk aantal daarvan op Kranenburg wordt gerealiseerd is nog een groot vraagteken. Dat er door te kiezen voor een mix van onderwijs en wonen straks minder huizen op Kranenburg gebouwd kunnen worden dan eerder was voorzien, ziet de wethouder niet als een onoverkomelijk bezwaar. “We hebben nog genoeg andere woningbouwlocaties beschikbaar in Harderwijk”, aldus Enklaar.

Hoewel met de buurt de afspraak is gemaakt dat het asielzoekerscentrum maximaal tien jaar op Kranenburg mocht bestaan, bestaat de kans wel dat het COA, het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers, vóór het aflopen van het huurcontract in juni 2026 met een nieuw verzoek komt om binnen Harderwijk asielzoekers op te vangen. De huidige toestand in de wereld maakt zo’n verzoek zelfs aannemelijk. “Dat zien we dan wel en ook waar”, antwoordt Enklaar op vragen over een eventuele voortzetting van het azc. 

B en W leggen nu hun voorkeur voor aan de gemeenteraad. Als die ermee instemt gaat de gemeente aan de slag met een gebiedsvisie en daarna de ruimtelijke invulling van Kranenburg. Daarbij belooft de gemeente inspraak aan alle belanghebbenden.