VVD stelt vragen nav onrust rondom Molenweg Hierden

Bewoners rondom de Molenweg in Hierden zijn ongerust over de ontwikkelingen op het voormalig terrein van het Parkhotel. Doordat voor omwonenden niet duidelijk is wat voor zorghotel en cliënten gevestigd gaan worden op het genoemde terrein. 

De VVD vindt het belangrijk dat bij dit soort ontwikkelingen buurtbewoners proactief geïnformeerd worden over zaken die van invloed kunnen zijn op hun leefomgeving.

In 2017 waren er reeds onduidelijkheden over de ontwikkelingen op deze locatie en heeft de VVD destijds vragen gesteld over hoe het college de buurt actief betrekt bij de ontwikkelingen.  Als laatste heeft  college  aangegeven dat men bezig was met het ondersteunen van de curator en andere zorginstellingen om de cliënten elders onder te brengen.

De vestiging in Hierden zou openblijven tot 1 juni 2019. Inmiddels ligt 1 juni alweer even achter ons en zijn er in de tussentijd een aantal ontwikkelingen rondom het Parkhotel. Wij merken dat door de ontwikkelingen en onduidelijkheid de onrust in de buurt weer aan het toenemen is. Daarom is de VVD Harderwijk-Hierden benieuwd naar de huidige status en welke inzet het college heeft met het vervolg van deze locatie.

Schriftelijke vragen aan College van burgemeester en wethouders 

Betreft: Schriftelijke vragen ex artikel 32 Organisatieverordening van de gemeenteraad
Datum: 20 augustus 2019
Onderwerp: Status voormalig terrein Parkhotel in Hierden

Geacht college,
Stichting WZCO heeft een periode het zorghotel op het voormalig terrein op het parkhotel geëxploiteerd. Door het faillissement van WZCO is hier een einde aan gekomen. Voorafgaand aan die periode (2017) heeft het college ook een bestemmingsplanwijziging, welke permanente bewoning van cliënten mogelijk maakt, opgestart maar door het op handen zijnde faillissement deze procedure stilgelegd. In 2017 en 2018 heeft de VVD vragen gesteld, naar aanleiding van deze ontwikkelingen, omdat er sprake was van onrust in de buurt wat de status was rondom het zorghotel. Als laatste heeft het college aangegeven dat men bezig was met het ondersteunen van de curator en andere zorginstellingen om de cliënten elders onder te brengen. De vestiging in Hierden zou openblijven tot 1 juni 2019.

Inmiddels ligt 1 juni alweer even achter ons en zijn er in de tussentijd een aantal ontwikkelingen rondom het Parkhotel. Wij merken dat door de ontwikkelingen en onduidelijkheid de onrust in de buurt weer aan het toenemen is. Daarom is de VVD Harderwijk-Hierden benieuwd naar de huidige status en welke inzet het college heeft met het vervolg van deze locatie.

Daarom heeft de VVD de volgende vragen voor het college.

  • 1. Wat is op dit moment de status van de cliënten van de failliete zorginstelling WZCO, de gehuisvest waren in het zorghotel?
  • 2. In mei heeft er eigendomsoverdracht plaatsgevonden van het Parkhotel. Met welke partijen is het college in gesprek of heeft het college gesprekken gevoerd voor een verdere invulling op deze locatie? Wat zijn de uitkomsten van deze gesprekken en welke toezeggingen zijn er aan de nieuwe eigenaar gedaan voor het vestigen van een zorghotel of arbeidsmigrantenhuisvesting?
  • 3. Wat is de inzet van het college met betrekking tot het bestemmingsplan voor de toekomst van de invulling op deze locatie en hoe/wanneer wordt de Raad hierover geïnformeerd?
  • 4. Welke partijen zijn betrokken bij de keuze voor de toekomstige invulling, en in het geval van een zorgfunctie; welke type zorg wilt u daar als college faciliteren?
  • 5. In de vakantieperiode (half juli), is er voor een zeer beperkte groep direct omwonenden een informatiebijeenkomst geweest m.b.t. de toekomst van het Parkhotel. Kan het college aangeven waarom er is gekozen voor dit moment en beperkte gezelschap van communicatie? En kan het college de Raad informeren wat is besproken en welke toezeggingen er zijn gedaan.
  • 6. Op welk termijn verwacht het college de raad te informeren over de toekomst van deze locatie?
Wij zien uw beantwoording graag tegemoet.