Versterking doorzichten gewijzigde bestemmingsplan Hierden Dorp Lageweg (motie)

De gemeenteraad van Harderwijk, bijeen in de openbare vergadering van 24 januari 2019, ter behandeling van het voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Hierden Dorp Lageweg, gehoord de beraadslagingen; Constaterende dat:

Bestemmingsplan Hierden Dorp Lageweg

Het betreffende gewijzigde bestemmingplan mogelijkheden biedt om stedenbouwkundig het wijkje Wouterskampen af te ronden.
  • Wij dit een goede ontwikkeling vinden, met inachtneming van een belangrijke randvoorwaarde om de doorzichten zoveel mogelijk te behouden.
  • Dit recht doet aan de ingebrachte zienswijzen met betrekking tot de doorzichten en de gegeven ambtelijke argumentatie op de betreffende zienswijzen.
  • Met betrekking tot het aanbrengen van hagen, blokhagen en schuttingen zijn wel nadere afspraken in het gewijzigde bestemmingsplan vastgelegd.
  • Er geen nadere afspraken gemaakt zijn met betrekking tot het aanbrengen van vrij groeiende beplanting, zijnde geen hagen of blokhagen.
  • Er in Hierden dringend behoefte is aan inpassende woningbouw.
Overwegende dat:
  • Ter versterking van het behoud van de doorzichten nadere afspraken te maken over de maximaal bereikbare hoogte van vrij groeiende beplanting die de doorzichten belemmeren of verzwakken.
  • Een vrij groeiende beplanting van ca 1.00 meter groeihoogte voldoende garanties biedt op plaatsen waar hogere vrij liggende beplanting doorzichten belemmeren of verzwakken.
  • Dit ook ter versterking is van de ambtelijke argumentatie op de ingebrachte zienswijzen met betrekking tot het behoud van doorzichten.
  • Het van belang is om ter bescherming van het doorzicht “Kerkenpad” nadere afspraken gemaakt worden over het verwijderen van eventuele zichtbelemmering voortkomend door het overgroeien van beplanting zijnde geen hagen of blokhagen.
Verzoekt het college:
  1. In overleg te gaan met de initiatiefnemers en/of hun vertegenwoordiger om de voorgestelde nadere afspraken met betrekking tot vrij groeiende beplantingen, tot een groeihoogte van ca 1.00 m, in zichtlijnen van doorzichten uit te werken en in een aanvullend voorschrift of nadere overeenkomst vast te leggen.
En gaat over tot de orde van de dag.

Jan van Panhuis Edwin Enklaar
SGP Harderwijk Anders