Verkeerssituatie Biezenplein blijft chaotisch

Door Petronella van het Goor - Het Biezenplein in Drielanden is een druk bezocht plein. Niet alleen zijn aan het Biezenplein twee basisscholen gevestigd die op precies dezelfde tijden starten en stoppen (het Startblok en Wolderweide), er wordt ook een hele nieuwe wijk (Harderweide) gebouwd. 

Het is een komen en gaan van grote vrachtwagens, shovels, bewoners en ouders. Vooral door de halende en brengende ouders is het tussen 8.15 en 8.45 uur, tussen 11.45 en 12.10 uur, tussen 13.05 en 13.20 uur en tussen 15.05 en 15.20 uur spitsuur.

Reden voor de VVD om vragen te stellen over de maatregelen die het college hiervoor wil treffen en al getroffen heeft. (Bekijk de video)  “Er zijn gesprekken geweest met schoolbesturen, ouders en politie. Dit heeft geresulteerd in enkele voorstellen om de verkeerssituatie aan te passen, bijvoorbeeld de realisatie van extra parkeervakken, plaatsing van extra bebording en de aanleg van een kiss&ridestrook. Een aantal van deze maatregelen is in mei 2018 al gerealiseerd”, aldus het college. Ook geeft het college aan dat op toeleidende wegen als de Bloemendreef, snelheidsremmende maatregelen zijn uitgevoerd. Daarmee is, volgens burgemeester en wethouders, een verbetering van de verkeerssituatie ontstaan ten opzichte van februari 2018.

Anderhalf jaar later is de nieuwe wijk Harderweide echter enorm gegroeid, wat weer meer verkeersbewegingen met zich meebrengt. “Veel wegen zijn nog ingericht als bouwweg. De definitieve weginrichting en wegenstructuur is nog niet overal gereed, maar zal steeds verder worden ontwikkeld. Ook is in deze ontwikkelingen een tweede ontsluitingsweg richting de Groene Zoomweg opgenomen. Hiermee wordt op termijn nog meer verkeerscapaciteit geborgd”, belooft het college. In de tussentijd is er veelvuldig overleg met Veilig Verkeer Nederland en de politie om de verkeerssituatie te monitoren. VVN heeft weer overleg met verkeersouders.

Aan het begin van het nieuwe schooljaar 2019/2020 wordt er een praktijktoets uitgevoerd tijdens de schoolspitsuren. Die toets wordt uitgevoerd door het verkeersplatform en de scholen en tijdens die toets wordt er vooral gelet op de verkeersstromen en de beschikbare parkeergelegenheid. “Eind november 2019 zijn de uitkomsten van dit onderzoek te verwachten.”