Schriftelijke vragen m.b.t. verkeersveiligheid Biezenplein

De verkeerssituatie aan het Biezenplein in Drielanden geeft de VVD Harderwijk-Hierden wederom aanleiding tot het stellen van schriftelijke vragen. Het aantal parkeerplaatsen waarover de scholen KBS Wolderweide en CBS het Startblok gezamenlijk beschikken is niet toereikend. Dit leidt tot onoverzichtelijke en gevaarlijke verkeerssituaties. Onwenselijk in een gebied waar veel kinderen lopen en fietsen.

Verkeersveiligheid, zeker rondom scholen, is een blijvend speerpunt voor de VVD.

In januari 2018 heeft de VVD reeds aandacht gevraagd voor het Biezenplein en het probleem rondom de verkeersveiligheid. Er is destijds een extra strook aangelegd en er zijn borden geplaatst. Helaas blijkt in de praktijk dat de genomen maatregelen de parkeerdruk niet heeft doen afnemen, en de verkeersveiligheid daarmee nog steeds in gevaar is.

De VVD wil weten of het College van B&W ook ziet dat de situatie niet structureel verbeterd is en of herkend wordt dat de verkeersveiligheid rondom het Biezenplein door nieuwe ontwikkelingen in de wijk verder onder druk komt te staan. Tevens wordt gevraagd om nieuwe oplossingen en hecht de VVD er waarde aan ouders op korte termijn geruststelling te bieden door er voor te zorgen dat kinderen, ouders en leraren zich weer veilig voelen rondom de genoemde scholen.