Nieuwsberichten gemeente Harderwijk en Hierden week 2

Met deze week: Gemeente Harderwijk is paraat bij gladheid, subsidie voor maatschappelijke inzet en de aangevraagde en verleende vergunningen.
 

Glas in de glasbak

Door uw glazen, flessen en potjes gescheiden aan te bieden, levert u grondstoffen voor nieuwe potten en flessen. Het meeste glas wordt gemaakt van gebruikt glas. Hierdoor hoeven er minder grondstoffen (kwartszand, kalk en soda) uit de natuur te worden gehaald. En omdat glasscherven bij een veel lagere temperatuur smelten dan de grondstoffen, gebruiken de ovens in de glasfabriek 15% minder energie. Glas dat geproduceerd wordt uit glasscherven heeft dezelfde eigenschappen als glas dat gemaakt wordt met de oorspronkelijke grondstoffen. En wist u dat statiegeldflessen zeker dertig keer opnieuw gevuld kunnen worden?
 
Volle glasbakken
Is de glasbak vol? Zet er dan geen glas naast, dat geeft scherven en overlast. Houd uw glas wat langer thuis. Gemeente en Aconov doen hun best om de glasbakken snel te legen.
 
Voor vragen over afvalinzameling: Aconov, tel. 0800 222 4 111 op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur (gratis) of kijk op www.aconov.nl.

Subsidie voor maatschappelijke inzet

Wij stimuleren vrijwilligersactiviteiten op een aantal met name genoemde subsidieregelingen. Dit is geregeld in de deelverordening Waarderingssubsidies maatschappelijke inzet. Op grond van deze verordening stellen wij jaarlijks een budget per subsidieregeling beschikbaar, het zogenaamde subsidieplafond. Uit dit budget verleent de gemeente waarderingssubsidies aan vele vrijwilligersorganisaties. Het budget wordt verdeeld volgens criteria die in de verordening zijn opgenomen. Hieronder geven wij aan om welke subsidieregeling het gaat en het budget dat voor 2021 beschikbaar is.
 
Amateurkunst:
- Zang € 17.449,-
- Muziek € 26.474,-
- Theater €  6.187,-
- Dans/audiovisueel/beelden/literair  € 846,-
 
Bewonersorganisaties €  8.522,-
Jeugdsport € 30.828,-
Ouderenbonden €   6.702,-
Jeugd- en jongerenwerk (vrijwilligers) € 26.164,-
Wijkorganisaties € 11.658,-
 
Subsidieaanvragen moeten uiterlijk 1 maart 2021  bij de gemeente binnen zijn. De deelverordening kunt u vinden www.harderwijk.nl/subsidie-maatschappelijke-inzet. Voor informatie en toezending van een aanvraagformulier kunt u terecht bij Marian van Straten, tel. 0341 411 911 of m.vanstraten@harderwijk.nl.

De lockdown periode wordt verlengd. Dit heeft effect op iedereen in onze samenleving. Heeft u vragen, knelpunten of problemen door het coronavirus en de getroffen maatregelen? Gemeente Harderwijk is er voor u en helpt u waar mogelijk! Meer informatie vindt u op harderwijk.nl en de social media van de gemeente. 

Raadsinformatie

De commissie Samenleving vergadert op donderdag 14 januari vanaf 19.30 uur. Dit is een openbare, digitale vergadering, u kunt deze volgen via www.harderwijk.nl/vergaderingen. Op de agenda staat onder andere procesvoorstel aanbevelingen rekenkamerrapport jeugd en versnelling transformatie. De complete agenda’s en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen. Wilt u inspreken dan kunt u dit melden bij de griffie via gemeenteraad@harderwijk.nl of via tel. 0341 411 911.
 
De fractie Harderwijk Anders heeft het college schriftelijke vragen gesteld over jaarwisseling Drielanden. De fractie Groen Links heeft het college schriftelijke vragen gesteld over nieuwe wet inburgering. De vragen en antwoorden zijn te lezen op www.harderwijk.nl/raadsvragen

Voorkom vastvriezen afval in de container

Tijdens een vorstperiode kan het GFT-afval in uw groene container vastvriezen. In de winterperiode wordt meestal weinig grof materiaal, zoals tuinafval, in de container gegooid. Hierdoor blijft het afval in de container vrij nat en bij vorst vriest dit vast. Ook restafval in de grijze container kan vastvriezen. Als het afval vastgevroren zit, lukt het vaak niet de container (helemaal) te legen.
 
Tips
 • Zet de GFT-container op een niet al te koude plaats (schuur, garage), maar in ieder geval uit de wind.
 • Zet de GFT-container pas om 7.30 uur op de dag dat deze wordt geleegd aan de weg (dus niet de nacht daarvoor).
 • Leg een krant of droog GFT-afval op de bodem van de container. Dat neemt vocht op en na het legen blijven er minder resten achter.
 • Laat nat groente- en fruitafval, theezakjes en koffiefilters uitlekken voordat ze de bak in gaan. Hoe minder water er in het afval zit, hoe minder kans op bevriezing.
 • Gebruik nooit zout of antivriesvloeistoffen om vastgevroren GFT-afval te ontdooien. Deze stoffen verstoren het composteerproces en antivriesmiddelen zijn schadelijk voor het milieu.
 • Duw afval nooit vast in de container. De kans dat het afval aan de bodem en wanden blijft vastzitten is bij vorst groter dan normaal.
Door uw groente-, fruit- en tuinafval gescheiden aan te bieden, levert u de grondstoffen voor compost en groene stroom. GFT-afval is te kostbaar om zomaar weg te gooien. 

Financieel Trefpunt

Het Financieel Trefpunt is er voor al uw vragen over geld, voorzieningen en schulden. Heeft u moeite met rondkomen? Of loopt u achter met betalingen? Maak een afspraak via 0341 434 656 of financieeltrefpunt@zorgdat.nl. Informatie: harderwijk.nl/financieeltrefpunt

Gemeente Harderwijk is paraat bij gladheid

Zodra er zich winterse omstandigheden aandienen zoals gladheid en sneeuw staan medewerkers van het Stadsbedrijf klaar om wegen en fietspaden berijdbaar te houden. Actuele berichten over gladheid volgt u via twitter @gemharderwijk.
 
Het Stadsbedrijf is wegbeheerder voor alle wegen binnen de gemeente, met uitzondering van de provinciale weg N-302 en de A-28, hiervoor zijn de provincie en Rijkswaterstaat verantwoordelijk. Bij geconstateerde gladheid strooit het Stadsbedrijf volgens een vast patroon de hoofdverkeerswegen, de wijkontsluitingswegen en de hoofdfietspaden met wegenzout.
 
Beoordeling noodzaak

Het Stadsbedrijf coördineert het uitrukken van de strooiploeg. Om half vier ‘s nachts beoordelen ze de actuele weerssituatie. Ook is er dan overleg met de provincie en de directe buurgemeentes, Nunspeet en Ermelo. Politiesurveillanten geven hun bevindingen door. Om vier uur wordt besloten of er wel of niet tot actie wordt overgegaan. Als er gestrooid moet worden zorgt de gemeente ervoor dat tegen half acht alle routes één keer zijn gestrooid.
 
Strooiroutes
In totaal wordt er zo'n 220 km aan autowegen en 85 km aan fietspaden gestrooid. Het strooien duurt 2,5 tot 3 uur. Bij aanhoudende gladheid wordt de route nogmaals gereden. Als de hoofdwegen, wijkontsluitingswegen en het hoofd fietspadennet gestrooid zijn, gaan de strooiers zo nodig nog de wijk in. Dit gebeurt alleen bij ernstige gladheid. Informatie: Snel Herstel, tel. 0341 411 333 of via snelherstel@harderwijk.nl. 

Pas op met het delen van uw persoonsgegevens

Er zijn de laatste tijd websites actief die aangeven dat zij voor u documenten kunnen opvragen bij de gemeente. Ook zijn er websites actief die aanbieden om een afspraak voor u te maken bij de gemeente. Hiervoor brengen deze websites onnodig kosten in rekening. Daarnaast krijgen deze websites uw persoonsgegevens, zoals uw BSN en geboortedatum in handen. Een ongewenste situatie. De gemeente Harderwijk werkt niet samen met dit soort partijen.
 
Aanvragen via harderwijk.nl
U kunt veel zaken zelf digitaal bij ons regelen via harderwijk.nl. Hier kunt u ook een afspraak maken. Een afspraak is altijd gratis.
 
Neem contact op bij twijfel
Kent u een website die onterecht kosten in rekening brengt? Of twijfelt u of u wel direct contact heeft met de gemeente? Laat het ons dan weten via info@harderwijk.nl of via tel.  0341 411 911. Voor overige vragen kunt u ook altijd contact met ons opnemen.

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):
 • 31-12-2020 Triasgracht 21: uitbreiden woning in strijd regels ro
 • 31-12-2020 Elsweg/Grensweg: 2 woningen in strijd regels ro en inrit
 • 31-12-2020 Ooster Mheenweg 9A: vervangen bijgebouw in strijd regels ro
 • 31-12-2020 Ermelosebrink kavel 5: woning in strijd regels ro
 • 4-1-2021 Zuiderzeestraatweg 79A: wijzigen voorgevel
 • 24-12-2020 Stephensonstraat 17-20 t/m 17-36 concept: 17 bedrijfsunits in strijd regels ro
 • 5-1-2021 Randweg, kadastrale sectie D11209: kappen 4 bomen
 • 6-1-2021 Turfbergerhout 23: dakkapel (voorzijde)
 • 6-1-2021 Knardijk West 4: kokowall en hekwerk
 • 6-1-2021 Staringstraat 8: aanbouw garage
 • 6-1-2021 Fraterhuishof 9: erfafscheiding
 • 6-1-2021 Couperuslaan 53: eenzijdige nokverhoging achterzijde
 • 7-1-2021 Martinus Nijhoffstraat 5: dakkapel (voorzijde)
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf – Realisatie en beheer, tel. 0341 411 911.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 4-1-2021 Luttekepoortstraat 30: sierlijst gevel en vervangen deur
 • 4-1-2021 Ir. Lelykade 1: huisartsenpraktijk in strijd regels ro
 • 5-1-2021 Kennedylaan 45: dakkapel (voorzijde)
 • 5-1-2021 Alberdingk Thijmlaan 34: uitbreiden woning
 • 5-1-2021 Duinweg 17: herbouw bijgebouw in strijd regels ro
 • 5-1-2021 Boonenweg 3: kappen 1 boom
 • 6-1-2021 Parallelweg 26-82: kappen 1 boom
 • 7-1-2021 Coolwagenhof 1: woning in strijd regel ro
 • 7-1-2021 Meidoornlaan 11: dakkapel (achterzijde)
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Verleende standplaatsvergunning
Het college maakt bekend dat zij op grond van artikel 5:18 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een tijdelijke standplaatsvergunning heeft verleend voor:
 • Standplaats 1 op de vrijdag bij het winkelcentrum Tweelingstad aan ‘Ozler’. De ambulante handel betreft de verkoop van groente en fruit. De vergunning is verzonden op 6 januari 2021. De verleende vergunningen en bijbehorende stukken liggen vanaf 13 januari tot en met 17 februari 2021 ter inzage.
Indien u de stukken wilt inzien, kunt u telefonisch een afspraak maken met de klantmanager bijzondere wetten van de afdeling vergunningverlening via tel. (0341) 411 911.
 
Bent u het niet eens met deze beslissing?
Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders Harderwijk, p/a Postbus 1, 3980 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan de aanvrager bekend hebben gemaakt. 
 
Verleende Verklaring van Geen Bezwaar voor het opstijgen met een gemotoriseerd schermvliegtuig (paramotor)
De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 18 van de Regeling burgerluchthavens met toepassing van 1:8 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande persoon onder voorwaarden een verklaring van geen bezwaar heeft afgegeven voor het opstijgen met een gemotoriseerd schermvliegtuig (paramotor) op een het ongenummerde perceel (grasland) aan de Ruimelsweg in Hierden, kadastraal bekend, gemeente Harderwijk sectie A 3747:
 • de heer Van Wijk, Dorpshuisweg 13 te Hierden. De verklaring is verzonden op 4 januari 2021. De verleende verklaring en bijbehorende stukken liggen vanaf 13 januari tot 15 februari 2021 ter inzage.
Indien u de stukken wilt inzien, kunt u telefonisch een afspraak maken met de klantmanager bijzondere wetten van de afdeling vergunningverlening via tel. (0341) 411 911.
 
Bent u het niet eens met deze beslissing?
Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester Harderwijk, p/a Postbus 1, 3980 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat ik mijn besluit aan de aanvrager bekend hebben gemaakt. 
 
Verkeersbesluiten
De gemeente heeft besloten de Morsestraat aan te sluiten op de Newtonweg middels een nieuwe rotonde. Voor het instellen van de bij een rotonde behorende verkeersregels is een verkeersbesluit genomen.
 
Het verkeersbesluit is op 13 januari 2021 bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl/ kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Informatie: domein Ruimte, tel. 0341 411 911.