Nieuwsberichten gemeente Harderwijk en Hierden week 16

Met deze week: Hangt u de vlag uit, nieuwe brandweerauto Hierden vraagt grotere garage en de aangevraagde en verleende vergunningen.
 

Hangt u de vlag uit?

Op 18 april is het 75 jaar geleden dat Harderwijk is bevrijd. De activiteiten gaan helaas niet door. Om toch de vrijheid met elkaar te vieren, kunt u die dag meedoen met vlaggen. Samen staan wij in deze omstandigheden extra stil bij vrijheid. En dat het, in welke vorm dan ook, niet vanzelfsprekend is. Hangt u de vlag ook uit op 18 april?   

Voorkom dat het riool verstopt raakt

Om een verstopping van het riool te voorkomen kunt u beter geen vuil als maandverband, luiers, vochtige billendoekjes en rollen toiletpapier in uw riool gooien. Hierdoor ontstaat er een opeenhoping met verstopping als gevolg. Ook vetten en oliën zijn funest voor het goed functioneren van een riool. Na stolling blijft een vette koek aan de binnenkant van de riolering achter waarin zich vuil gaat hechten of ophopen. U kunt vetten en oliën na gebruik beter laten stollen en dan weggooien in de grijze container in bijvoorbeeld een leeg melkpak. Ook mag u dit gratis inleveren bij het chemodepot, Daltonstraat 23. Of in een gesloten verpakking inleveren in de gele afvalcontainer bij de Jumbo-supermarkten in de wijken Stadsweiden en Drielanden en de Spar in Hierden.
 
Waar zit de verstopping?

Bij een verstopping spoort u allereerst de plaats van de verstopping op:
  • Zoek het ontstoppingsstuk of -putje op. Op www.ontstoppingsput.nl is van veel woningen informatie beschikbaar. Meestal is het ontstoppingsstuk of -putje bloot te leggen op de grens van uw tuin en de openbare weg. In enkele gevallen zit het ontstoppingsstuk in de buurt van de voordeur. Het laten opzoeken van dat putje is voor uw rekening.
  • Constateer of ontstoppingsputje en riool droog of nat zijn.
  • Is het ontstoppingsputje op de erfgrens droog/leeg, dan zit de verstopping op uw terrein of in/onder uw woning. U verhelpt het probleem zelf of neemt contact op met een loodgieter; eventuele kosten komen voor uw rekening.
Verstopping op gemeenteterrein? Bel Snel Herstel!
  • Staat het ontstoppingsputje vol, dan zit de verstopping op gemeenteterrein. U belt de gemeente via Snel Herstel die kosteloos de verstopping verhelpt. De gemeente biedt een 24-uur service en beschikt over de benodigde hulpmiddelen. Let op: Als u een verstopping op gemeenteterrein zelf op laat lossen, zijn de kosten voor uw rekening. Bel daarom altijd eerst Snel Herstel.
 
Informatie: Snel Herstel, tel. (0341) 411 333 of via snelherstel@harderwijk.nl. 

Enquête naar veilig en aantrekkelijk ingerichte wegen in Harderwijk

De gemeente Harderwijk neemt samen met andere gemeenten deel aan een onderzoek naar veilige en aantrekkelijke inrichting van wegen. Het gaat om wegen binnen de bebouwde kom Onderdeel van dit onderzoek van de Universiteit Twente is een online enquête. Daar kunt u aan meedoen. Met uw antwoorden kan worden onderzocht welke factoren van invloed zijn op bijvoorbeeld snelheid en verkeersveiligheid. U vindt de enquête via deze link
 
Invullen op smartphone of tablet is ook mogelijk. Wij zorgen ervoor dat uw privacy is gewaarborgd. 

Nieuwe brandweerauto Hierden vraagt grotere garage

Medio 2020 krijgt brandweerkorps Hierden een nieuwe, multifunctionele brandweerwagen. Met de nieuwe auto kunnen branden in Hierden en Harderwijk en in de bosrijke omgeving nog effectiever worden bestreden. Ook kan de wagen voor andere hulpverleningsdoelen worden ingezet.
 
De nieuwe brandweerwagen is groter dan normaal. Daarom moeten de deuropeningen van het brandweergebouw en het dak worden verhoogd. Naast de benodigde bouwkundige aanpassingen zal het gebouw ook verder verduurzaamd worden. De isolatie van het dak en de muren worden aangepakt
 
De werkzaamheden aan de brandweergarage starten op maandag 20 april en zullen ongeveer 12 weken in beslag nemen. Dit onder voorbehoud van de mogelijke invloed van Covid-19 maatregelen. Aannemersbedrijf Bos en Vrijhof uit Hierden voert het werk uit.  

Werkzaamheden tunnel Groene Zoomweg

Maandag 20 april starten de werkzaamheden aan de wegkanten in de tunnel Groene Zoomweg. De naden in de zogeheten schampkanten (betonnen stroken aan de kant van de weg) worden dichtgekit. Dat gebeurt omdat in die naden ongewenst groen groeit en er zich vuil ophoopt. En dat kan leiden tot overlast voor het verkeer en onveilige situaties. Om de werkzaamheden mogelijk te maken wordt ter plaatse een rijbaan afgesloten. Het werk wordt uitgevoerd tussen 20 april en 1 mei. Met eventuele vragen kunt u terecht bij projectleider Andries Nieuwenhuis, tel. (0341) 411 911. 

Doe mee met de thuis challenge van GA! Harderwijk

Doe mee mee met de dagelijkse beweeglessen op HK13 om 9.45 uur. De beweegcoach neemt in samenwerking met Harderwijkse sportaanbieders beweeglessen op voor senioren. Een beweegles gemist? Kijk op Gaharderwijk.nl voor alle filmpjes van de coaches. 

Vijfde editie actie Stadsidee van start

‘Droomt u mee met het Stadsidee?’ Inwoners van Hierden en Harderwijk worden dit jaar met de actie ‘Stadsidee 2020’, weer uitgedaagd hun droom voor een betere woonomgeving om te zetten in concrete plannen. De gemeente zoekt baanbrekende ideeën en plannen om buurt, wijk, dorp of stad mooier, leuker en leefbaarder te maken.
 
Vertrouwen in de toekomst
Wethouder Jeroen de Jong wil ook dit jaar dat mensen enthousiast hun plannen kunnen indienen: ‘Ook, of juist, in deze opmerkelijke tijd blijven we doorgaan met het bedenken van creatieve ideeën om als samenleving te laten zien dat we veerkracht en vertrouwen in de toekomst hebben. Samen maken wij Harderwijk steeds mooier.”
 
Voor realisatie van het Stadsidee 2020 dat uiteindelijk door inwoners zelf wordt gekozen, is een bedrag van € 45.000,- beschikbaar. Uiterlijk vrijdag 29 mei moeten de plannen via www.stadsidee.nl zijn ingediend. Alle inwoners van Harderwijk en Hierden bepalen vanaf 8 juni, in een digitale stemronde, welk idee dit jaar wint.
 
Aanmelden
Ideeën kunt u aanmelden tot en met vrijdag 29 mei op stadsidee.nl. Zie ook de advertentie elders in deze krant. 

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):

3-4-2020 Strekdam bouwnrs 21 tm 40: 20 boothuizen (fase 2)
6-4-2020 Dotterbloemdreef 3: fietsenschuur
6-4-2020 Marconistraat 2: nieuwe productielijn
3-4-2020 Lorentz III fase 3: kappen 65 bomen
6-4-2020 parkeerterrein zonneweide bij N302: sanitair unit
6-4-2020 Smeepoortenbrink 18: verbouwen bovenwoning
7-4-2020 Grote Poortstraat 29: 2 dakkapellen (voorzijde)
7-4-2020 Swingdreef 5: dakkapel (achterzijde)
 
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. (0341) 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):

6-4-2020 Vijhestraat 1: slopen in beschermd stads- en dorpsgezicht
6-4-2020 Hanekamp 23: garage in strijd regels ro
6-4-2020 Wijtgraaf 35: tijdelijke woonunit in strijd regels ro
 
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten
 
Inspraak voorontwerpbestemmingsplan Chw Open Club (Omgevingsplan)

Het doel van het ontwerpbestemmingsplan Chw Open Club (Omgevingsplan) is om van de vier sportclusters Hierden, Strokel, Parkweg en Slingerbos zogenaamde open clubs of open sportparken te maken zoals is opgenomen in de Beleidsnota Sport en bewegen 2018-2021. Een open club heeft een bredere functie waarbij naast sportactiviteiten op de terreinen ook ruimte komt om allerlei maatschappelijke activiteiten te organiseren die raken aan beweging en vitaliteit. Denk aan activiteiten en functies op vlak van gezondheid, zorg, onderwijs en welzijn. Die activiteiten hoeven niet allemaal met sport en bewegen te maken te hebben, al blijft dat wel de hoofdactiviteit.
 
Voor dit plan is gebruik gemaakt van de Crisis- en herstelwet (Chw). Strikt genomen is het plan een bestemmingsplan, maar we noemen het alvast omgevingsplan.
 
In het kader van de inspraakprocedure ligt het voorontwerpbestemmingsplan met ingang van 16 april gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens deze termijn kunnen ingezetenen en belanghebbenden schriftelijk of digitaal zienswijzen kenbaar maken (adresseren aan burgemeester en wethouders). Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, mw. D. Kolk of dhr. J. Haklander, tel. (0341) 411 911.
 
Het plan (NL.IMRO.0243.BP00248-0001) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00248-/NL.IMRO.0243.BP00248-0001) of op www.harderwijk.nl/plannenbuitengebied.
 
Subsidieregeling regenton 2020 vastgesteld
Burgemeester en wethouders hebben op 7 april 2020 besloten de subsidieregeling regenton 2020 vast te stellen. Deze regeling gaat over de subsidie die kan worden aangevraagd voor de aanschaf van een regenton. Deze regeling treedt in werking de dag na bekendmaking in het Elektronisch Gemeenteblad Harderwijk. De regeling is daarna ook te vinden op www.harderwijk.nl/beleidsregels en op overheid.nl. Het digitaal indienen van een aanvraag kan via www.harderwijk.nl/regenton2020 (inloggen met DigiD vereist). Meer informatie is verkrijgbaar bij mevr. J. Spoelstra, tel. (0341) 411  911.
 
Milieumeldingen
Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
2-4-2020: Tamoil Harderwijk, Hertog Reinoudlaan 15, 3843 AR in Harderwijk, voor het slopen van wasboxen;
31-3-2020: Douglaslaan 4, 3843 BZ in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit middenspanningsruimte.
 
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. (0341) 411 911.
 
Verkeersbesluiten
De gemeente heeft besloten om een algemene gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen naast de ingang van het appartementencomplex Eendekamp 62 t/m 116.
 
Het besluit is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Meer informatie: gemeente Harderwijk, tel. (0341) 411 911.
 
Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied – Brouwersbosweg 20
Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied – Brouwersbosweg 20 voorziet in een functieverandering van de bedrijfswoning naar burgerwoning waarbij de geldende bestemming agrarisch met functieduiding Intensieve veehouderij wordt omgezet naar de bestemmingen wonen en agrarisch met waarden - Natuur en landschapswaarde.
 
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 16 april gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder tegen dit plan schriftelijk of digitaal hun zienswijzen kenbaar maken bij de gemeenteraad. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, mw. W. van Santen, tel. (0341) 411 911.
 
Het plan (NL.IMRO.0243.BP00252-0001) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00252-/NL.IMRO.0243.BP00252-0001) of op www.harderwijk.nl/plannenbuitengebied.