Merry Christmas (column)

Breek jij je als werkgever in de aanloop naar Kerst ook weer het hoofd over de verlof aanvragen van jouw personeel of over de vraag of je de planning ook dit jaar weer rond krijgt? 

Weet jij hoe het zit met jouw verplichtingen als werkgever rondom Kerst en welke rechten jouw werknemers hebben?

Dat Kerstdagen in Nederland worden aangemerkt als algemeen erkende feestdagen wil niet zeggen dat werknemers per definitie recht hebben op vrij tijdens de Kerstdagen. Dit is namelijk niet in de wet vastgelegd. In vrijwel alle cao’s, of in bedrijfsreglementen of arbeidsovereenkomsten staat daarom of en op welke erkende feestdagen recht op verlof met behoud van salaris bestaat. 

Niet voor alle bedrijven geldt dat zij hun deuren tijdens de Kerstdagen kunnen sluiten. In sommige branches zal doorgewerkt (moeten) worden, zoals in de zorg en de beveiliging, maar ook in de horeca. Controleer als werkgever daarom eerst, als je onder een cao valt, wat er in die cao staat.

Geldt voor jouw onderneming dat jouw werknemers met Kerst mogen werken, dan doe je er verstandig aan tijdig het werkrooster bekend te maken. Uiteraard zal je te maken krijgen met werknemers die graag vrij willen zijn tijdens de Kerst. Mag je een verlofaanvraag van een werknemer  eigenlijk weigeren? Ja, als er sprake is van een zwaarwegend bedrijfsbelang dan mag dit.

Rond en tijdens de Kerstdagen zal dit voor veel ondernemers gelden: het is een periode van grote drukte en veel werknemers vragen vrij. Motiveer een afwijzing altijd goed. Reageer bovendien binnen 2 weken nadat de verlofaanvraag bij je is ingediend, want anders wordt de verlofaanvraag geacht te zijn goedgekeurd. 

Probeer altijd in goed overleg met je werknemers tot een goede “Kerstplanning” te komen, waarbij  je bijvoorbeeld werknemers laat rouleren; het ene jaar wel werken met Kerst, of alleen 1e Kerstdag, het andere jaar niet, of alleen 2e Kerstdag. Mogelijk zijn er ook werknemers die juist wel willen werken met Kerst, omdat er recht bestaat op toeslag. Of dit het geval is, volgt uit de van toepassing zijnde cao, dan wel uit het van toepassing zijnde bedrijfsreglement of arbeidsovereenkomst. In de wet is namelijk geen bepaling opgenomen over het recht op toeslag op het loon voor werken tijdens een erkende feestdag. Compensatie voor het werken op een erkende feestdag kan ook in de vorm van extra vrije uren worden gegeven.

Een werknemer die parttime bij je in dienst is, heeft recht op doorbetaling van salaris als Kerst valt op de dag(en) waarop hij normaal gesproken werkt. Valt Kerst juist op een vaste vrije dag van een parttimer, dan kan hij recht hebben op compensatie. Dit zal uit de van toepassing zijnde cao voortvloeien.

Let er overigens op dat je de vrije dagen vanwege de algemeen erkende feestdagen van je werknemers niet in mindering brengt op hun verlofsaldo. Als er recht bestaat op verlof met behoud van salaris op een algemeen erkende feestdag, dan komen deze dagen voor rekening van de werkgever.

Bovenstaande geldt overigens voor alle algemeen erkende feestdagen.