Gemeenteberichten week 4

Met deze week: Boomfeestdag, Koninklijke onderscheiding, woensdag middag club Goeman, Folder voor jongeren die 18 worden en de aangevraagde- en verleende vergunningen.

Helpt u mee met de Boomfeestdag op 14 maart?                                                                                                                                                                   

Dit jaar wordt de jaarlijkse Nationale Boomfeestdag op woensdag 14 maart groots aangepakt. De Hortus, het Centrum voor Natuur en Milieu, biedt samen met de gemeente Harderwijk de basisscholen een exclusief lespakket voor de groepen 6, 7 en 8. Aansluitend kunnen leerlingen van groep 6 en 7 meedoen aan een bomenwandeling en een bosbeheeractiviteit. Op de Boomfeestdag zelf, woensdag 14 maart, worden de leerlingen van groep 8 uitgenodigd een boom te planten in het Strokelbos. We maken er een leuke ochtend van met muziek, chocolademelk en  buitenactiviteiten. Voor het assisteren van de leerlingen tijdens Boomfeestdag zoeken we vrijwilligers.
 
Nu aanmelden                                                                                                                                                         
Heeft u woensdagochtend 14 maart tijd beschikbaar en vindt u het leuk om basisschoolleerlingen enthousiast te maken voor de natuur en het bos, meld u dan zo spoedig mogelijk met uw naam, adres en telefoonnummer aan via info@harderwijk.nl t.a.v. dhr. K.J. Bakema.

Folder voor jongeren die 18 worden

Wanneer je net 18 jaar bent geworden of 18 wordt veranderen er een hoop zaken. Je kunt nu gaan stemmen of zelf een contract afsluiten voor een mobiele telefoon. Misschien ga je studeren of werken. Of op jezelf wonen. Kortom veel veranderingen in een korte tijd. Vanaf deze week ontvang je een folder in de brievenbus met daarin de belangrijkste informatie als je 18 wordt. Je kunt ook alle informatie lezen op www.harderwijk.nl/ikword18.
 
Ouders van jongeren die onlangs 18 zijn geworden of dat binnenkort worden, ontvangen een brief met de belangrijke financiële zaken die er voor hen veranderen. Informatie: www.harderwijk.nl/mijnkindwordt18.

Woensdagmiddag Kinderclub Goeman

Kinderclub Goeman is weer open! Iedere woensdagmiddag komen kinderen in de leeftijd van vier tot twaalf jaar uit de Goeman Borgesiuslaan naar een ruimte die door Uwoon beschikbaar is gesteld. Zij komen daar om samen te spelen, te knutselen en een gezellige middag te beleven.
 
Betty Buis is indertijd met de kinderclub begonnen omdat zij als bewoonster van de Goeman Borgesiuslaan de kinderen die maar wat rondhingen bij de flat, graag een zinvolle besteding van de woensdagmiddag wilde geven. Zij ging samen met hen knutselen en spelen. De kinderen werden hierdoor gestimuleerd om hun creativiteit en hun sociale vaardigheden te ontwikkelen. Ze maakten nieuwe vriendjes en door deze activiteiten raakten zij meer betrokken bij hun buurt. De Kinderclub kreeg een vervolg.  Twee bewoners die vroeger zelf bij de Kinderclub kwamen knutselen, namen zelf het initiatief om het  stokje over te nemen van Betty Buys. In 2016 hebben Selen, Gizem en Magdalena, bewoners van de Goeman Borgesiuslaan, de Kinderclub Goeman heropend. De drie dames zijn ook als vrijwilliger actief in hun buurt en volgen opleidingen in de sociaal culturele en in de  pedagogische sector.
 
Nog steeds is het doel van de Kinderclub: kinderen bij elkaar brengen door gezamenlijk creatief bezig te zijn. De Kinderclub van Betty is niet alleen uitgegroeid tot een middelpunt voor de kinderen van de straat, maar het stimuleert ook de kinderen die er vroeger gebruik van maakten in het maken van beroepskeuzes. Kinderclub Goeman is één van de activiteiten vanuit het wijkteam Wittenhagen. De kinderclub draait volledig op vrijwilligers met financiële ondersteuning vanuit de gemeente en professionele ondersteuning vanuit ZorgDat. Heeft u zelf goede ideeën, ziet u kansen, ervaart u knelpunten in uw wijk of wilt u zich inzetten voor de wijk? Neem dan contact op met uw wijkmanager, via www.harderwijk.nl/wijkmanagers. Harderwijk zijn wij samen.

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):
12-1-2018 Harderweide kavel 5: woning
12-1-2018 Markt 8: reclame (RM)
12-1-2018 Brinkvelden fase 3: 23 woningen
12-1-2018 Duinweg 8: kap 35 bomen
8-1-2018 Markt 14: parasols, windschermen en bloembakken in strijd regels ro
10-1-2018 Stephensonstraat 2: diverse reclameuitingen, speelboot en schutting
11-1-2018 Duinweg 4: bergruimte
15-1-2018 Stationslaan 46: reclame (1 object)
15-1-2018 Pasteurdijk 16: uitbreiden loods
17-1-2018 Molenweg 25: uitbreiden woning
 
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333..

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
15-01-2018 Frisialaan 38: dakkapellen (voor en achter)
15-01-2018 Korte Kerkstraat 2, 2A, 4, 4A: verbouwen rijksmonument
17-01-2018 Langezand 3: woning in strijd regels ro
17-01-2018 Touwbaan 86, 86A t/m C, 88, 88A t/m C: van kantoor naar woningen in strijd regels ro 18-01-2018 Kerkstraat 39: realiseren appartementen
18-01-2018 Pascalstraat 4A: reclame (3 objecten)
 
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Aanwijzingsbesluit toezichthouder Drank- en Horecawet

De burgemeester heeft op 15 januari besloten de heer R. Eekhof, werkzaam als toezichthouder en buitengewoon opsporingsambtenaar bij het team Stadstoezicht, aan te wijzen op grond van artikel 41 lid 1 onder b van de Drank- en Horecawet als toezichthouder als bedoeld in artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht, belast met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Drank- en Horecawet. In verband met deze aanwijzing het legitimatiebewijs aan te passen.
Dit besluit treedt daags na deze bekendmaking in werking. Dit besluit ligt gedurende 6 weken ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis.

Verleende Drank- en Horecawet

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 3, lid 1 van de Drank- en Horecawet aan de onderstaande bedrijven een drank- en horecavergunning heeft verleend:
- GHSV Harderwijk e.o., paracommerciële instelling, Gebruiks Hondensportvereniging Harderwijk en Omstreken, Walstein 106, 3848 AR Harderwijk. Vergunning uitgereikt op 29-12-2017.
- Personeelsvereniging Gemeente Harderwijk, paracommerciële instelling, Graaf Ottolaan 11, 3843 AK Harderwijk. Vergunning uitgereikt op 29-12-2017.
 
De verleende vergunningen en bijbehorende stukken liggen vanaf  24 januari tot en met 7 maart ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Wanneer u de stukken wilt inzien buiten kantoortijden kunt u telefonisch een afspraak maken via tel. 411 911. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3980 AA  Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen binnen 6 weken na de datum van bekendmaking van het ontvangen besluit.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.
Verdaging reguliere procedure:
- Leuvenumseweg 70: plaatsen zomerkennels in strijd regels ro; 5-3-2018
- Korhoenlaan 2: receptie gebouw; 8-3-2018
- Zwaluwenweg 5: uitbreiding veehouderij; 7-3-2018

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding activiteitenbesluit ontvangen:
12-01-2018: Kok Parallelweg 12, 3849 MJ in Hierden, voor het verwijderen van asbest uit bedrijfsgebouwen.
 
De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
10-01-2018: Sectie B 2678 in Hierden, voor het vervangen van een brug.
 
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.