Gemeente nieuwsberichten week 35

Het nieuws uit de gemeente Harderwijk met: Inwoners kunnen meestemmen tijdens sportverkiezingen 2019, de week van de alfabetisering, raadsinformatie en meer. Ook zijn de aangevraagde en verleende vergunningen hier te vinden.

Inwoners kunnen meestemmen tijdens Sportverkiezingen 2019

Jarenlang hebben we in Harderwijk succesvolle ‘Sporthuldigingen’ gehouden na afloop van ieder sportseizoen. Iedere sporter die nationaal of internationaal kampioen was geworden tijdens het sportjaar werd gehuldigd na afloop van het seizoen.
 
Nieuw dit jaar is dat inwoners kunnen meestemmen op de nieuwe Sportman, Sportvrouw, Sportteam, Sporttalent en Bijzonder prestatie van het jaar.

De sportverkiezingen vinden voortaan elk jaar in januari plaats. De eerstvolgende is op vrijdag 18 januari 2019. Met in de middag de sportverkiezingen voor de jeugd en in de avond de verkiezingen voor volwassenen. Vanaf september ontvangen verenigingen een brief voor het opgeven van sporters voor de Sportverkiezingen in 2019.
 
Sponsoren gezocht
Bent u geïnteresseerd om als sponsor een bijdrage te leveren aan de sportverkiezingen in 2019? Neem dan contact op met team Sport via sport@harderwijk.nl.

Week van de Alfabetisering in Harderwijk

Van maandag 3 tot en met zondag 9 september is het de Week van de Alfabetisering met daarin aandacht voor het onderwerp laaggeletterdheid. Ook Bibliotheek Noordwest Veluwe organiseert diverse activiteiten in het kader van de Week van de Alfabetisering. In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden. Laaggeletterdheid raakt onze samenleving. Die functioneert namelijk beter als iedereen kan meedoen.
 
Vanaf maandag 3 september stadswandeling Harderwijk
Een makkelijk te lezen stadswandeling in Harderwijk.  Leuk voor jong en oud. De wandeling is zeer gevarieerd en brengt u langs een aantal historische straten en steegjes van de stad. De routebeschrijving en kaart zijn van 3 september tot 9 september op te halen in de Bibliotheek Harderwijk en te downloaden van www.bibliotheeknoordwestveluwe.nl
 
Woensdag 5 september 14.00 - 15.30 uur, Bibliotheek Harderwijk, voorlezen en knutselen
Het voorleesseizoen in Harderwijk gaat weer van start! Kinderen die veel (voor)gelezen worden bereiken meer op school en in hun carrière. Het voorlezen en knutselen bestaat uit voorgelezen worden (ook digitaal), leuke taalspelletjes om te doen en creatief knutselen met cijfers en letters.
 
Taalcafé Harderwijk
Iedere woensdagochtend van 9.30 tot 11.30 uur en donderdagavond van 19.00 tot 21.00 uur in De Kiekmure, Tesselschadelaan 1 Harderwijk. Is Nederlands niet uw moedertaal en wilt u het beter spreken? Of kent u iemand die hier baat bij zou hebben? Kom naar het Taalcafé en oefen direct met taalvrijwilligers. U mag zelf aangeven wat u graag wilt leren. Deelnemen is gratis.  

Herken en bestrijd de Japanse duizendknoop

Deze week is in de gemeente een kaart verspreid met informatie over de Japanse duizendknoop. Bedoeling van deze kaart is inwoners te  wijzen op het grote risico van deze ongewenste plant, te helpen bij het herkennen van de Japanse duizendknoop in
eigen tuin en tips te geven voor de bestrijding ervan. Belangrijk is vooral om alle restanten van de plant alleen in de grijze container, bij het restafval, te gooien en dus niet in de groenbak!
 
Voor meer en uitgebreide informatie kijk op de website van de Wageningen Universiteit (www.wur.nl). Met het verspreiden van deze kaart geeft de gemeente invulling aan de toegezegde acties naar aanleiding van vragen van de CDA-fractie Harderwijk-Hierden omtrent de problematiek van de  Japanse duizendknoop.
 
De groeiplekken van de Japanse duizendknoop in de openbare ruimte heeft de gemeente goed in beeld. Groenaannemers en medewerkers van het stadsbedrijf houden steeds nauwgezet de openbare ruimte in de gaten op de aanwezigheid van deze ongewenste plant.

Raadsinformatie

De commissie Ruimte vergadert op donderdag 6 september vanaf 19.30 uur in het stadhuis. U bent van harte welkom. Op de agenda staat onder andere locatie pilot off-grid tiny houses. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen.
 
De fractie ChristenUnie heeft het college schriftelijke vragen gesteld over regionaal zorgsteunpunt. De vragen en antwoorden zijn te lezen op www.harderwijk.nl/raadsvragen.

Oud-stadsdichter Joz Brummans ontvangt Koninklijke Onderscheiding

Burgemeester Harm-Jan van Schaik heeft op zaterdag 25 augustus aan de heer Joz Brummans een Koninklijke Onderscheiding uitgereikt. Brummans heeft zich ruim 30 jaar  ingezet voor de culturele ontwikkeling van Harderwijk. Hij richtte in 1986 de Literaire Culturele Kring Apollo op en was daar 26 jaar voorzitter van. Hij was inspirator en organisator van vele bijeenkomsten, open podia en festivals. Joz Brummans werd in 2007 de eerste stadsdichter en publiceerde diverse gedichtbundels onder het pseudoniem Michel Martinus. Brummans is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Reparaties riool in zijstraten tussen Melis Stokelaan en Van Maerlantlaan

In de week van 10 tot en met 14 september wordt het hoofdriool in zes zijstraten van de Melis Stokelaan gerepareerd. Dankzij de toe te passen relining-methode, het aanbrengen van een kunststof kous in de riolering, kan de wegverharding blijven liggen en is de overlast beperkt.

Het riool kan na de reparatie weer vele jaren mee. Vanaf de Melis Stokelaan tot aan de Van Maerlantlaan wordt het hoofdriool gerepareerd in de Roemer Visscherstraat, de Spieghelstraat, de Rederijkerstraat, de Coornhertstraat, de Langendijkstraat en de Justus van Effenstraat. Dat geldt ook voor het hoofdriool in de Spieghelstraat van de Brederolaan tot aan de Van Maerlantlaan.
 
Omleidingsroute
Tijdens de werkzaamheden worden delen van de Van Maerlantlaan afgesloten voor het doorgaande (gemotoriseerde) verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen wel passeren. Er is een tijdelijke omleidingsroute ingesteld. Deze wordt ter plaatse aangegeven. Aannemer Insituform voert het werk uit en informeert aanwonenden vooraf schriftelijk over de gang van zaken. In de week van 17 september worden afrondende
werkzaamheden uitgevoerd zoals het afwerken van putten en een na-inspectie.

De rioleringswerkzaamheden lopen vooruit op het grotere project Herinrichting Melis Stokelaan en zijstraten. Informatie: gemeente Harderwijk, dhr. G. de Vries, tel. 411 911.

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure)
16-8-2018 Wijtgraaf 36: kappen 1 boom
19-8-2018 Lammertkamp 2: schutting
20-8-2018 Blauwverversteeg 2: splitsen woning in 2 appartementen
21-8-2018 Korhoenlaan 1: kappen 2 bomen
20-8-2018 Jac. Perkstraat 8: vervangen kap
21-8-2018 Roemer Visscherstraat 24: dakkapel voorzijde
21-8-2018 Varenplein 16: schuur
21-8-2018 Molenweg 25A: vervangen buitengevel
21-8-2018 Molenweg 25: vervangen buitengevel
 
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
20-8-2018 Middenlaan 31: carport
20-8-2018 Korenbloemdreef 47: dakkapel (voorzijde)
20-8-2018 Mecklenburglaan 3: verbouwen 1e verdieping gebouw
30 21-8-2018 Paardenbloemdreef 33: woning en inrit
22-8-2018 Smeepoortstraat 18: wijzigen gevel
22-8-2018 Beukenlaan 2A: gebouw t.b.v. bijzondere doelgroep en uitrit
22-8-2018 Robbenzand 90: woning en inrit
23-8-2018 Waterweg 1: woning in strijd regels ro
23-8-2018 Fazantlaan 1: 2 dakkapellen
23-8-2018 Beekhuizerweg 3: kozijn in voorgevel
 
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Publicatievoorstel mandaatbesluit 2:18 APV

Burgemeester en wethouders hebben op 21 augustus 2018 besloten het op 26 juli 2018 in mandaat genomen besluit tot instellen van een rookverbod tot nader order, te bekrachtigen. Ook hebben zij besloten de bevoegdheid om een rookverbod in te stellen en op te heffen op grond van artikel 2:18 APV, te mandateren aan de domeindirecteuren. Het mandaatbesluit is te vinden op www.harderwijk.nl/beleidsregels. Meer informatie: domein Bestuur & Organisatie, mevr. M. Huisman.

Ontwerp APV ter inzage

Voor de volledigheid maken burgemeester en wethouders u er nogmaals op attent dat per 19 juli 2018 een actualisatie van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) ter inzage is gelegd. Het gaat om een actualisatie van de APV onderdelen zijn geschrapt in het kader van deregulering. Nieuwe thema’s als aanpak ernstige woonoverlast en aanpak ondermijning zijn toegevoegd. Wat ligt er precies voor u ter inzage?
- concept tekst van de nieuwe APV
- concept toelichting op de tekst van de nieuwe APV
- tabel met oude en nieuwe tekst van de APV naast elkaar, waarin per artikel staat of en wat er wordt gewijzigd
- concept tekst APV in gewone taal. Dit is de publieksvriendelijke versie van de APV die wij als service willen aanbieden
- de in te dienen zienswijzen
Deze stukken zijn ook in te zien op www.harderwijk.nl/ontwerpapv.
 
Deze concepten liggen met ingang van de dag na deze publicatie, 19 juli tot donderdag 30 augustus ter inzage. Binnen deze termijn kan iedereen een mondelinge of schriftelijke reactie indienen bij het college. Daarna zal het voorstel door burgemeester en wethouders worden doorgezonden naar de gemeenteraad voor besluitvorming.
 
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze, of voor vragen, kunt u contact opgenomen met mevr. M. Huisman of mevr. L. Groen, domein Bestuur & Organisatie, tel. 411 911.

Bekendmakingen ruimtelijke plannen

De volgende ruimtelijke plannen zijn onlangs gepubliceerd:
- Bestemmingsplan Bedrijvenpark Tonsel - Zuiderbreedte 36 (25/7)
- Ontwerpbestemmingsplan Hierden Dorp – Lageweg (25/7)
- Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied - Landgoed Molenweg (25/7)
- Omgevingsvergunning Groot Sypel - Parkweg 8 (25/7)
- Bestemmingsplan Drielanden - Harderweide deelplan 2 (25/7)
- Bestemmingsplan Drielanden – Tuindersbrink (25/7)
- Bestemmingsplan Frankrijk - Boomkamp 27 (25/7)
- Ontwerpomgevingsvergunning Buitengebied – Lage Enkweg 13 (8/8)
- Ontwerpbestemmingsplan Stadsdennen - Marnixstraat 1A (22/8)
- Omgevingsvergunning Friesegracht – Johanniterlaan 1 (22/8)
 
De bekendmakingen kunt u inzien op www.harderwijk.nl/mijnwijk en vervolgens de betreffende wijk kiezen. Informatie: domein Ruimte, dhr. J. Haklander, tel. 411 911.

Aanwijzing leerplichtambtenaren

Burgemeester en wethouders van Harderwijk hebben op 21 augustus 2018 besloten tot aanwijzing van de binnen Meerinzicht als ‘consulent leerplicht/RMC’ aangestelde medewerkers als leerplichtambtenaren bedoeld in artikel 16 van de Leerplichtwet 1969 en hen te belasten met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de Leerplichtwet 1969 gegeven voorschriften voor de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde, onder gelijktijdige intrekking van het eerder genomen aanwijzingsbesluit van 19 december 2017.
Het besluit ligt 6 weken ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis en is te vinden op www.harderwijk.nl/beleidsregels. Dit besluit treedt op 1 september in werking.
 
Ambtsinstructie Leerplicht/RMC
Burgemeester en wethouders van Harderwijk hebben op 21 augustus besloten de ‘Ambtsinstructie Leerplicht/RMC Samenwerking Noord-Veluwe en Zeewolde 2018’ vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van de eerder vastgestelde ambtsinstructie van 19 december 2017. Het vaststellingsbesluit ligt 6 weken ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis en is te vinden op www.harderwijk.nl/beleidsregels.
Dit besluit treedt op 1 september 2018 in werking.
 
Ondermandaatbesluit Leerplicht en RMC gemeente Harderwijk 2018, bevoegdheden Putten naar Meerinzicht
Burgemeester en wethouders van Harderwijk hebben op 21 augustus 2018 besloten het ‘Ondermandaatbesluit Leerplicht en RMC Harderwijk’ vast te stellen. Met dit besluit zijn de in mandaat van burgemeester en wethouders van Putten ontvangen bevoegdheden genoemd in de Leerplichtwet 1969 en uitvoeringstaken voortvloeiend uit de regels inzake Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten doorgemandateerd aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Meerinzicht met de mogelijkheid van ondermandaat. Het ondermandaatbesluit van 2 januari 2018 is gelijktijdig ingetrokken.

Het ondermandaatbesluit ligt 6 weken ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis en is te vinden op www.harderwijk.nl/beleidsregels. Dit besluit treedt op 1 september 2018 in werking. Meer informatie: mevr. S. Rijnbeek, s.rijnbeek@harderwijk.nl of 411 911.

Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure 2e fase

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:
- Johanniterlaan 1: oprichten appartementencomplex (62 appartementen).
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 29 augustus gedurende 6 weken tot aan 11 oktober ter inzage in het stadhuis.

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak, tel. 411 911. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.
Verdaging reguliere procedure:
- brug Waterfront en Houtwal: 3 banieren op 2 locaties; 15-10-2018
Verdaging uitgebreide procedure 2e fase:
- Johanniterlaan 1: oprichten appartementencomplex (62 appartementen); 19-11-2018