Gemeente nieuwsberichten week 28

Het nieuws vanuit de gemeente Harderwijk: Varianten nieuwbouw binnenbad Sypel, Eerse bijeenkomst inwonerspanel windenergie, fietsen in de binnenstad parkeren op aangegeven plekken en natuurlijk de aangevraagde en verleende vergunningen. 

Varianten nieuwbouw binnenbad De Sypel

In januari heeft de gemeenteraad besloten tot nieuwbouw van het zwembad in Sportcomplex De Sypel. Er is een aantal varianten vastgesteld. Momenteel wordt een onderzoek gehouden naar deze varianten. Het nieuwe zwembad blijft op de huidige locatie. Alleen het ‘natte gedeelte’ wordt vernieuwd, de kleed- en installatieruimten blijven. Het gaat om een nieuw binnenbad geschikt voor sport-, les- en schoolzwemmen. Daarnaast worden er drie aanvullende varianten onderzocht: medisch/therapeutisch gebruik, ‘fun’ en de faciliteiten voor regionaal wedstrijdzwemmen. De doelstelling is een energieneutraal en duurzaam zwembad te bouwen.

Bewoners en andere gebruikers denken mee
Bij het besluit tot nieuwbouw zijn belanghebbenden betrokken, inwoners van gemeente Harderwijk hebben via een enquête hun mening kunnen geven. Ook bij de uitwerking van de nieuwbouw horen wij graag de mening en wensen van gebruikers. Er is een klankbordgroep van gebruikers. Wilt u ook deelnemen aan deze klankbordgroep (bijeenkomst in september), mail dan naar sport@harderwijk.nl.

Besluitvorming eind 2018
Het onderzoek naar de varianten wordt na de zomer afgerond en aan het college van burgemeester en wethouders aangeboden. Na hun besluit komt het in de raadscommissie Samenleving. De planning is dat de gemeenteraad eind dit jaar een besluit neemt over hoe het zwembad verbouwd zal worden. Daarna wordt bekend wanneer de bouw start.

Eerste bijeenkomst inwonerspanel windenergie Harderwijk

Op dinsdagavond 3 juli vond de eerste bijeenkomst van het inwonerspanel over windenergie op Lorentz plaats. De opkomst was hoog, 12 van de 17 deelnemers van het inwonerspanel waren aanwezig. Na het kennismakingsrondje gingen we met elkaar in gesprek over het project. De gemeente gaf een korte presentatie en beantwoordde de vragen. Vervolgens kwamen de deelnemers zelf ook met ideeën en suggesties. De voorlopige locaties, mogelijke impact op de omgeving, financiële participatie en het vervolgproces kregen extra veel aandacht. Het panel is geen formeel inspraakmiddel maar biedt wel de gelegenheid om inwoners actief te betrekken. We doen dit omdat we in Harderwijk kiezen voor windenergie waarbij de lusten ook echt bij de inwoners en bedrijven terecht komen. De deelnemers gaven aan door te willen met het inwonerspanel en doen graag mee met de activiteiten die we in de komende tijd gaan organiseren. Ze zijn blij dat de gemeente voorlopig de rol als ontwikkelaar en investeerder op zich neemt en hopen dat hier ook zekerheid over komt.
 
In Harderwijk wordt gewerkt aan het plaatsen van 3 windturbines op het industrieterrein Lorentz. Dat gebeurt in samenspraak en in samenwerking met onze inwoners en het bedrijfsleven. Meer informatie over het project windenergie kunt u vinden op www.harderwijk.nl/windenergie.

Raadsinformatie

Op donderdag 19 juli is er geen raads- of commissievergadering.
 
De fractie PvdA heeft het college schriftelijke vragen gesteld over regelingen bestaanszekerheid en inkomensondersteuning. De vragen en antwoorden zijn te lezen op www.harderwijk.nl/raadsvragen.

Fietsen binnenstad parkeren op aangewezen plekken

Gaat u naar de binnenstad met de fiets? Met de zomer in volle glorie kan het wel eens druk zijn en is het lastig om uw fiets te parkeren. Zeker op uitgaansavonden.Parkeer daarom uw fiets op plekken waar dat kan, namelijk op de aangegeven fietsparkeerplekken op de Boulevard en fietsenstalling Academiestraat tijdens openingsuren en de tijdelijke extra stalling op de Welle. Fietsparkeerhulpen helpen u bij het parkeren van de fietsen. Wij vragen u om hun aanwijzingen op te volgen. De medewerkers hebben herkenbare kleren aan. Deel deze informatie zoveel mogelijk met familie en vrienden.

Graffiti in Harderwijk? Bel Snel Herstel

Valt het u op dat er in Harderwijk graffiti op een muur of een object zit. Of dat bijvoorbeeld een stroomkast is volgeplakt met stickers of posters? Meldt u dit dan bij Snel Herstel via www.harderwijkgraffittivrij.nl. Wij horen het graag van u. U kunt uw melding ook doorgeven via tel. 411 333 of snelherstel@harderwijk.nl.
 
Zodra wij uw melding hebben ontvangen, gaan wij snel en zorgvuldig aan de slag. De meeste meldingen hebben wij binnen 3 dagen verholpen.

Terugblik op Wijkcafé Verkeersveiligheid

Het wijkcafé is er voor en door inwoners om met de gemeente aan de slag te gaan in onze stad. Tijdens het laatste Wijkcafé op dinsdagavond 26 juni is gesproken over Verkeersveiligheid en zijn er nuttige verbeterpunten door inwoners naar voren gebracht. De gemeente heeft de lijst met verkeerspunten meegenomen en het verkeersplatform gevraagd hier verder toezicht op te houden. Het Verkeersplatform bestaat uit Veilig Verkeer Nederland (VVN), Fietsersbond, politie, rijschoolhouders en gemeente Harderwijk. Het doel van de avond was om inwoners en gemeente met elkaar in contact te brengen en samen in gesprek te gaan. Volgens de organisatoren Henk Meeuwisse en Dorine van Maare is de tijd van alleen maar klagen en verwachten dat de gemeente het oplost, voorbij. Het is de hoogste tijd dat wij ons laten horen, meedenken en meedoen.
 
Tijdens de wijkcafé’s hopen wij zo allerlei onderwerpen bespreekbaar te maken, waarbij we de aanwezigheid van raadsleden, wijkorganisatie en andere deskundigen enorm toejuichen”, aldus het Wijkcafé. Harderwijk zijn wij samen.

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
28-6-2018 Harderweide kavel 23: woning
28-6-2018 Harderweide kavel 30: woning en inrit
29-6-2018 Waterfront kavel I (Robbenzand 90 concept): woning
28-6-2018 Vondellaan 90: reclame (4 objecten)
29-6-2018 Waterweg 1: woning 29-6-2018 Harderweide kavel 34: woning
29-6-2018 Harderweide kavel 21: woning
29-6-2018 Hoge Varen kavel 2: woning
29-6-2018 Watersportboulevard en de Bakens (Vuurbaak): 2 x 10 appartementen
28-6-2018 Beekhuizerweg 9: schuilstal
1-7-2018 Korhoenlaan 1-89: kappen 1 boom
1-7-2018 Brassersweg 1: kappen 1 boom
 
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
2-7-2018 Robbenzand 79: inrit
2-7-2018 Belcantodreef 17: dakkapel voorzijde
2-7-2018 Bruggestraat 48: reclame (rijksmonument)
3-7-2018 Emdenmeen 20 en 20A: strijdig gebruik pand
4-7-2018 Langezand 5 (NE kavel H): woning
4-7-2018 Molenweg 41A: kappen 5 bomen
 
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Meerjarige evenementenvergunningen

Het college en de burgemeester kunnen voor bepaalde jaarlijks terugkerende evenementen een vergunning verlenen die 3 jaar achter elkaar gebruikt mag worden. De organisator van de Openluchtdienst Het Visnet op het schoolplein CBS de Bron heeft aangegeven in aanmerking te willen komen voor een vergunning voor 2018, 2019 en 2020. De aanvraag evenementenvergunning ligt tot en met 8 augustus 2018 ter inzage in de Stadswinkel. Voor meer informatie kunt u mailen naar evenementen@harderwijk.nl of bellen met de gemeente, tel. 411 911.

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om op de volgende locaties parkeerplaatsen te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen:
- Parkeerterrein Cremerstraat, tegenover het winkelcentrum Stadsdennen; en
- nabij het adres Rietgorsmeen 49
 
De besluiten met tekening zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl.
Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Voor nadere inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met  het Domein Ruimte, tel. 411 911.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:
8-1-2018: BMN Bouwmaterialen Harderwijk, Lorentzstraat 13, 3846V in Harderwijk, voor het realiseren van een inzamelpunt voor klanten voor o.a. puin, hout, kunstofverpakking materiaal (folie), metalen en papier/karton. Geen gevaarlijke stoffen zoals asbest, KGA/LCA en Chout
24-5-2018: KARTECH (Stackdoor Products), Nobelstraat 26, 3846 CG in Harderwijk, voor het niet meer in gebruik hebben van lak en spuitcabine
 
De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
11-6-2018: Landstede, Mecklenburglaan 3, 3843 BN in Harderwijk voor het slopen van het hoofdgebouw (gebouw 30)
25-6-2018: A.A. Kraaij, Fokko Kortlanglaan 151, 3845 LC in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een opslag
5-6-2018: Basisschool Al Islaah Bosboom-Toussaintstraat 1, 3842 ZZ in Harderwijk voor het (gedeeltelijk) slopen van het hoofdgebouw
 
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.
Verdaging reguliere procedure:
- Grensweg 1C: de nieuwbouw van een recreatiewoning; 21-8-2018

Verleende Exploitatievergunning

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een Exploitatievergunning heeft verleend:
- Awan Sushi, Kortenaerlaan 39a, 3843 ET Harderwijk. De vergunning is uitgereikt op 3-07-2018
De verleende vergunningen en bijbehorende stukken liggen vanaf 11 juli  tot en met 22 augustus ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis van Harderwijk. Wanneer u de stukken wilt inzien buiten kantoortijden kunt u telefonisch een afspraak maken via tel. 411 911. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u uw een bezwaarschrift richten aan de burgemeester van gemeente Harderwijk, p/a Postbus 1, 3980 AA  Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat u het besluit aan aanvrager bekend heeft gemaakt.