Gemeente nieuwsberichten Harderwijk en Hierden week 14

Met deze week: Hulp bij belastingaangifte, tijdelijke afsluiting A28 en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Inloopavond welstand zonnepanelen binnenstad

Maandag 8 april van 19.00 tot 21.00 uur is er in het Huis van de Stad een inloopavond over welstandsbeleid voor zonnepanelen in de binnenstad. Het huidige beleid staat in de binnenstad geen zonnepanelen toe op daken die zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte. De gehele binnenstad van Harderwijk is een beschermd stadsgezicht. Hierdoor is voor het plaatsen van zonnepanelen in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig en gelden er welstandseisen. Dit geeft soms een beperking omdat niet alle achterdaken geschikt zijn voor zonnepanelen.
 
Het college wil de raad voorstellen om het huidige welstandsbeleid te wijzigen, zodat er wel zonnepanelen worden toegestaan die zichtbaar zijn vanaf openbaar gebied. U bent van harte welkom om kennis te nemen van het huidige beleid en mee te denken over een nieuw beleid:
 
 • Op welke locatie moeten zonnepanelen juist wel of juiste worden toegestaan?
 • Op welk type gebouw  moeten zonnepanelen juist wel of juiste worden toegestaan? 
 • Welke welstandseisen moeten worden  gesteld?

Camera zorgt voor minder identiteitsfraude

Wanneer u bij ons in de Stadswinkel aan de balie een aanvraag indient voor een (nieuw) rijbewijs, paspoort of identiteitskaart, wordt u gevraagd om even in de camera te kijken. Wij maken geen foto van u, maar we voeren een automatische gezichtsherkenning uit. Deze extra controle is nodig omdat er steeds meer vormen van identiteitsfraude voorkomen die met het menselijk oog niet meer te herkennen zijn.
 
Met een camera voeren wij een extra controle uit om er voor te zorgen dat je een geldig document meekrijgt. Het document voldoet zo aan alle biometrische eisen die aan een identiteitsbewijs of rijbewijs worden gesteld. biometrische gegevens zijn biologische kenmerken van een persoon. Hierbij kan u denken aan de vorm van het gezicht, een irisscan of een vingerafdruk.
 
Sneller en veiliger
Met de automatische gezichtsherkenning controle zorgen wij ervoor dat een aanvraag sneller kan worden afgehandeld; controlevragen zijn niet meer nodig. En heel belangrijk: identiteitsfraude en misbruik van identiteit kunnen we nog beter voorkomen.
 
ID-Documentreader                                                                                                                         
Baliemedewerkers krijgen steeds vaker te maken met moeilijker te controleren identiteitsbewijzen uit verschillende landen. Met een ID-documentreader wordt echtheid  en geldigheid van documenten gecontroleerd aan de hand van een database met echtheidskenmerken van meer dan 3000 nationale en internationale identiteitsdocumenten.   

Stichting Leergeld Randmeren is op zoek naar coördinatoren

Wilt u van waarde zijn voor kinderen die het zelf niet redden in de gemeenten Ermelo, Harderwijk, Putten en Zeewolde? Bezit u organisatietalent en een maatschappelijk hart? Wees dan welkom bij Stichting Leergeld Randmeren! Zij zijn op zoek naar één coördinator per deelnemende gemeente. Stichting Leergeld helpt kinderen die vanwege de inkomenssituatie van hun ouders onvoldoende kunnen meedoen aan schoolse en/of sociale activiteiten. Lees meer op www.harderwijk.nl/vacaturecoordinatorenstichtingleergeld. 

Raadsinformatie

De commissie Ruimte vergadert op donderdag 11 april vanaf 19.30 uur in het stadhuis. U bent van harte welkom. Op de agenda staat onder andere Openbare Toiletten en de Kantorennota. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen

Tijdelijke afsluiting A28

De A28 is gedurende twee weekenden na afrit Lelystad (13) tot en met afrit Harderwijk-Zuid (11) in de rijrichting van Amersfoort afgesloten. Deze twee weekendafsluitingen zijn gepland van 5 april 21.00 uur tot en met 8 april 06.00 uur en 12 april 21.00 uur tot en met 15 april 06.00 uur. Rijkswaterstaat voert dan onderhoudswerkzaamheden uit aan deze weg.
 
Bezoekers doen er misschien langer over om bij hun reisbestemming te komen. Op (gele) informatieborden borden boven en naast de weg worden weggebruikers geïnformeerd over de omleidingsroutes en reistijden. Op het kaartje zijn regionale (omleidings)routes weergegeven. Voor meer informatie over deze onderhoudswerkzaamheden kunt de website van Rijkswaterstaat raadplegen www.rijkswaterstaat.nl/grootonderhoudoost.nl

Hulp bij belastingaangifte

Voor hulp bij het invullen van het belastingformulier kunnen inwoners met een laag inkomen terecht bij de Belastinghulp van ZorgDat. De Belastinghulp is gratis en bedoelt voor inwoners die geen gebruik kunnen maken van hulp van vakbonden of de ouderenbonden.
 
Voor hulp kunt u bellen met ZorgDat via (0341) 434 656. Een vrijwilliger van ZorgDat neemt contact met u op voor het maken van een afspraak op locatie. U kunt ook voor hulp bij geldzaken en belastingen terecht bij het Financieel Café in Harderwijk. Elke dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur in wijkontmoetingscentrum Stad, Houtkamp 33. 

Start Verkeersexamen

Donderdag 4 april geeft wethouder Jeroen de Jong het startsein aan leerlingen van de groepen 7 en 8 in Harderwijk voor deelname aan het landelijk verkeersexamen. De wethouder verkeer spreekt op die dag alle examenkandidaten “live” toe vanaf basisschool De Parel in Hierden via een besloten livestream. Het theorie verkeersexamen, dat door Veilig verkeer Nederland is georganiseerd, is voor iedere deelnemende leerling toegankelijk. Daarna volgt het praktijkexamen en kunnen we vanaf vrijdag 5 april overal in de stad kinderen tegenkomen met oranje hesjes die een route moeten fietsen. 

Succesvolle tweede regenboogconferentie

Donderdag 28 maart heeft de tweede regenboogconferentie in het Huis van de Stad in Harderwijk plaats gevonden. Gedeputeerde Bea Schouten heeft hier aan wethouder Gert Jan van Noort het Regenbooggemeentebord overhandigd. Dit zal bij de ingang van het Huis van de Stad een mooie plek krijgen. Inwoners, organisaties en raadsleden zijn tijdens de conferentie samen met elkaar in gesprek gegaan over hoe wij regenbooggemeente willen zijn. De conferentie werd georganiseerd door Village People, de Leefbaarheidsalliantie, de provincie Gelderland en de gemeente Harderwijk.

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
 • 22-3-2019 Roemer Visscherstraat 1: nokverhoging (achter) en dakkapel (voor)
 • 22-3-2019 Vuldersbrink 9: verbouwen winkelruimte tot woonruimte in strijd regels ro
 • 25-3-2019 Vischmarkt 59: verbouwen woonhuis
 • 21-3-2019 Kamperfoeliedreef 2: berging in strijd regels ro
 • 25-3-2019 Stadsdennenweg 15: verbouwen woning
 • 24-3-2019 Sonnevancklaan 3: kappen 4 bomen
 • 26-3-2019 Parkweg 6: herinrichting sportpark Groot Sypel
 • 23-3-2019 Jodenkerksteeg 1: zonnepanelen (RM)
 • 27-3-2019 Van Maerlantlaan 20: eenzijdige nokverhoging
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
 • 22-3-2019 Boslaan 2-5: kappen 4 bomen
 • 22-3-2019 Biesteweg 12: kappen 1 boom
 • 25-3-2019 Bilderdijkstraat 20: nokverhoging en dakkapel voorzijde
 • 25-3-2019 Wijtgraaf 28: kappen 4 bomen
 • 26-3-2019 Kranenburglaan 17: verbreden oprit
 • 27-3-2019 Waterplaspad: kappen 41 bomen
 • 28-3-2019 Beneluxlaan 40: dakkapel (voorzijde)
 • 28-3-2019 Bellstraat 8 (Lorentz 3): bedrijfspand
 • 28-3-2019 Spieghelstraat 19: dakverhoging
 • 28-3-2019 Roemer Visscherstraat 1: schutting
 • 28-3-2019 Beekweg 10: carport
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Terinzagelegging ontwerp Damoclesbeleid Harderwijk
De burgemeester maakt bekend dat hij het voornemen heeft om het ontwerp Damoclesbeleid Harderwijk vast te stellen. In artikel 13b Opiumwet is aan de burgemeester de bevoegdheid toegekend om een last onder bestuursdwang op te leggen indien in woningen of lokalen (of bijbehorende erven) softdrugs of harddrugs wordt verkocht, afgeleverd of verstrekt dan wel daartoe aanwezig is. Sinds 1 januari 2019 is artikel 13b Opiumwet uitgebreid en kan de burgemeester ook een last onder bestuursdwang opleggen als er sprake is van voorbereidingshandelingen. Het moet dan gaan om voorwerpen of stoffen die het ernstige vermoeden rechtvaardigen dat deze bestemd zijn voor onder andere het bereiden, bewerken of vervaardigen van harddrugs, respectievelijk voor grootschalige of bedrijfsmatige illegale hennepteelt.
 
De last onder bestuursdwang die de burgemeester kan opleggen, strekt tot (tijdelijke) sluiting van de woning of het lokaal en/of de daarbij behorende erven.
 
Gelet op de tekst van artikel 13b van de Opiumwet beschikt de burgemeester bij de uitoefening van de in artikel 13b van de Opiumwet neergelegde bevoegdheid over beleidsruimte. Het Damoclesbeleid bevat de kaders die de burgemeester van Harderwijk in acht neemt bij de toepassing van zijn bevoegdheden op grond van artikel 13b Opiumwet.
 
Het Damoclesbeleid vervangt het vorige Damoclesbeleid dat was neergelegd in het Damoclesbeleid artikel 13b van de Opiumwet woningen, lokalen en erven (vastgesteld in 2011). Allereerst vraagt de recente uitbreiding van artikel 13b van de Opiumwet om aanpassing van het beleid. Deze uitbreiding van artikel 13b van de Opiumwet is in dit Damoclesbeleid verwerkt. Daarnaast is een herziening van het beleid wenselijk gelet op de ontwikkelingen in de rechtspraak. Tot slot vragen ook de opgedane ervaringen in de gemeente Harderwijk bij de toepassing van artikel 13b van de Opiumwet om aanpassing van het beleid.
 
Het ontwerp Damoclesbeleid Harderwijk ligt vanaf 4 april gedurende een periode van 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis (van donderdag 4 april 2019 tot en met woensdag 15 mei 2019). Het ontwerp beleid is ook te raadplegen op www.harderwijk.nl/beleidsregels
 
Zienswijzen

Gedurende deze periode is het mogelijk om bij de burgemeester een zienswijze over het beleid in te dienen. Dit kan mondeling of schriftelijk. Voor meer informatie of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met mevr. L. Groen van het domein Bestuur & Organisatie, tel. 411 911.
 
Ingediende zienswijzen zullen betrokken worden bij de besluitvorming door de burgemeester, die de bevoegdheid heeft tot het vaststellen van het Damoclesbeleid.
 
Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:
 • 11-09-2018: Veluwse Chaletbouw B.V. Celsiusstraat 8, 3846 BL in Harderwijk voor het starten van een bedrijf voor het bouwen van houten chalets voor recreatieparken;
 • 05-3-2019: Invest Projects, Lorentz III in Harderwijk voor het starten van het bedrijf Invest Projects;
 • 26-2-2019: Patrijs, Hondegatstraat 4, 3841 CG in Harderwijk, voor het starten van een bedrijf m.b.t. bereiding van ijs en taart.
De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
 • 25-3-2019: Prins Frederik Hendriklaan 38, 3843 SD in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een woning;
 • 19-3-2019: Trompetdreef 38, 3845 CK in Harderwijk, voor het slopen van een berging en carport;
 • 22-3-2019: Burg de meesterstraat 11, 3846 AB in Harderwijk, voor het slopen van een leegstaand bedrijfsgebouw.
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.
 
Rectificatie Melding mobiel puinbreken in het Kontakt van 20 maart 2019:

Per abuis is er een verkeerde melding mobiel puinbreken: 11-2-2019 Carrosseriefabriek Harderwijk BV, Lorentzstraat 2 gepubliceerd. Dit moet zijn: 11-2-2019: Industrieweg 15, 3846 BB in Harderwijk, voor het mobiel puinbreken in week 19 van 2019 (het gaat dus niet om de Carrosseriefabriek Harderwijk BV).
 
Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:
- Annie M.G. Schmidtlaan 11: vergunning brandveiliggebruik.
- Guido Gezellelaan 255: vergunning brandveiliggebruik.
 
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 3 april 2019 gedurende 6 weken t/m 15 mei 2019 ter inzage in het stadhuis.

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak, tel. 411 911.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.
 
Verdaging beslistermijn
Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld. Verdaging reguliere procedure:
- Dichterskwartier: oprichten 20 woningen; 8-5-2019.
 
Verkeersbesluiten
De gemeente heeft besloten om een gereserveerde parkeerplaats in te stellen voor een oplaadpunt in de Berkenlaan tegenover nummer 7 (zijde basisschool Willem Alexander).
 
Het besluit met tekening is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Informatie: Domein Ruimte, tel. 411 911.
 
Ontwerpbeleid historische schepen Harderwijk en Ontwerpverordening historische schepen Harderwijk
 
Het ontwerpbeleid historische schepen Harderwijk voorziet in een behoefte voor een specifieke groep gebruikers, de eigenaren van historische schepen. In het ontwerpbeleid is onder andere vastgelegd aan welke kades ligplaatsen beschikbaar zijn voor historische schepen, aan welke criteria historische schepen moeten voldoen en onder welke voorwaarden wonen op een historisch schip mogelijk is. In hoofdstuk 5 zijn de taken en bevoegdheden van de toetsingscommissie en beheercommissie vastgelegd. In de ontwerpverordening historische schepen Harderwijk vinden de voorwaarden die in het beleid zijn opgenomen, hun wettelijke grondslag.
 
Het ontwerpbeleid historische schepen Harderwijk en de ontwerpverordening historische schepen Harderwijk liggen met ingang van 4 april 2019 gedurende 4 weken voor iedereen ter inzage in de Stadswinkel. Tijdens deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk hun zienswijzen kenbaar maken (adresseren aan burgemeester en wethouders). Desgewenst kunt u ook volstaan met een mondelinge zienswijze. Informatie: domein Ruimte, de heer R. van Drunen, tel. 411 911. Het ontwerpbeleid historische schepen Harderwijk en de ontwerpverordening historische schepen Harderwijk kunt u ook inzien op www.harderwijk.nl/beleidsregels.
 
Meerjarige evenementenvergunningen
Het college en de burgemeester kunnen voor bepaalde jaarlijks terugkerende evenementen een vergunning verlenen die drie jaar achter elkaar gebruikt mag worden. De organisator van de Vlooienmarkt  heeft aangegeven in aanmerking te willen komen voor een vergunning voor 2019, 2020 en 2021. De aanvraag evenementenvergunning ligt tot en met 15 mei 2019 ter inzage in de Stadswinkel. Voor meer informatie kunt u mailen naar evenementen@harderwijk.nl of bellen met de gemeente, tel  411 911.