Gemeente Harderwijk ondersteunt samenleving met pakket noodmaatregelen

Het college wil zoveel als mogelijk de negatieve gevolgen van de getroffen maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het Covid-19 virus beperken voor inwoners, organisaties en ondernemers van Harderwijk en Hierden. Ook de gezamenlijke raadsfracties van Harderwijk dringen hierop aan met een brief aan het college van 23 maart 2020.

Klappen samen opvangen 

Burgemeester Van Schaik: “Het is een onzekere tijd voor velen. Het is belangrijk dat we juist nu als gemeentebestuur eensgezind meevoelen met de samenleving. De zorg voor de gezondheid van inwoners en het geven van aandacht staan voor voorop. Daarnaast zijn voor de leefbaarheid, aantrekkelijkheid en economische ontwikkeling van onze gemeente toerisme, recreatie, horeca, detailhandel, evenementenorganisaties, sportverenigingen en culturele instellingen belangrijke pijlers. De klappen die deze sectoren krijgen moeten we zoveel als mogelijk samen opvangen. Het college voelt zich hierin gesterkt, door het appèl van de gemeenteraad”.                                                                                                    

Ondersteunen waar nodig

De Rijksoverheid kondigde al flinke ondersteunende maatregelen aan. Ondanks deze en eventuele provinciale maatregelen gaan er effecten ontstaan die niet door die maatregelen opgevangen worden. Met een pakket noodmaatregelen wil het college alles in het werk stellen om inwoners, ondernemers, instellingen, verenigingen, vrijwilligersorganisaties en stichtingen te ondersteunen daar waar dat nodig is.
Ook wil het college onderzoeken of en zo ja hoe, er een fonds kan worden ingericht om het mogelijk te maken een lening te verstrekken aan ondernemers van € 5.000,-. Ten slotte besloot het college een subsidie te verstrekken om een ondersteunende loketfunctie open te stellen voor en door ondernemers.

Maatregelen gelden tot 31 augustus                                                                                                                                            

De financiële gevolgen van de maatregelen zijn groot maar noodzakelijk en zullen later in beeld worden gebracht. De maatregelen gaan per direct in en duren tot 31 augustus 2020. Als de omstandigheden daar aanleiding toe geven, wordt de datum van 31 augustus 2020 heroverwogen.

Pakket noodmaatregelen gemeente Harderwijk

De noodmaatregelen van de gemeente gaan per direct in en duren tot 31 augustus 2020. Als de omstandigheden daar aanleiding toe geven, wordt de datum van 31 augustus 2020 heroverwogen.

Publiekrechtelijke vorderingen (gemeentelijke belastingen en te betalen leges)
 • Indien mensen en/of bedrijven moeten betalen aan de gemeente, worden aanslagen niet verzonden voor 31 augustus 2020.
 • Indien mensen en/of bedrijven recht hebben op teruggaven van de gemeente, dan worden deze zospoedig mogelijk uitbetaald.
 • Dwanginvorderingen worden stopgezet tot 31 augustus 2020. Er hoeft dus geen uitstel aangevraagd te worden. Als de aanslag eerder vervalt, kan de aanslag zonder kosten tot 31 augustus 2020 betaald worden.
 • Boeterente wordt tot 31 augustus 2020 niet in rekening gebracht.
 • Indien de belastingbetaler heeft gekozen voor betaling in maandelijkse termijnen, lopen deze gewoon door. Indien dit tot liquiditeitsproblemen leidt, wordt verzocht zelf tijdig contact op te nemen met de afdeling Belastingen van Meerinzicht.
 • Indien men na 31 augustus 2020 gespreid wil betalen (uitstel), kan hier op normale wijze om verzocht worden.Privaatrechtelijke vorderingen

Privaatrechtelijke vorderingen

 • Indien mensen of bedrijven moeten betalen aan de gemeente, dan worden deze facturen niet verzonden voor 31 augustus 2020, met uitzondering van dwangsommen en de vorderingen genoemd hieronder bij punt 4.
 • Indien mensen en/of bedrijven recht hebben op teruggaven van de gemeente, dan zullen deze zo spoedig mogelijk worden uitbetaald.
 • Het aanpassen van notariële akten (eigendomsoverdracht, vestigen recht van erfpacht, etc.) boetevrij te kunnen uitstellen.
 • Huren en erfpachtcanons en de begraafplaatsrechten wel te versturen, maar een vervaldatum mee te geven van 31 augustus 2020. Hiermee wordt voor die doelgroep de rekening niet automatisch doorgeschoven. Maar kan de extra tijd bijvoorbeeld in het geval van begraafplaatsrechten door nabestaanden worden gebruikt om de nalatenschap af te wikkelen.
 • Het versturen van betalingsherinneringen wordt stopgezet tot 31 augustus 2020. Er hoeft dus geen uitstel aangevraagd te worden. Als de factuur eerder vervalt, kan met deze zonder kosten tot 31 augustus 2020 betalen.
 • Eventuele boeterente wordt tot 31 augustus 2020 niet in rekening gebracht.
 • Indien men na 31 augustus 2020 gespreid wil betalen (uitstel), kan hier op normale wijze om verzocht worden.
Bovenstaande maatregelen betekent dat de huur van sportaccommodaties en de huur van gemeentelijke panden voor nu worden uitgesteld. Er wordt ook gekeken naar huur die al wordt gevraagd voor het hele jaar. Het college wil restitutie geven aan deze huurders.

Overige maatregelen

 • Subsidies aan culturele en zorg/welzijnsinstellingen lopen zoveel mogelijk door. Met het door de huidige omstandigheden niet nakomen van subsidieafspraken wordt coulant omgegaan. Zo nodig worden voorschotten van structurele subsidies eerder uitgekeerd.
 • Subsidies voor evenementen die door het coronavirus afgelast zijn tot 1 juni, worden niet teruggevorderd of gedeeltelijk teruggevorderd na verrekening van de gemaakte kosten. Dit geldt ook voor de festiviteiten rond 75 jaar bevrijding. De subsidies voor evenementen die plaatsvinden na 1 juni, maar met veel onzekerheden te maken hebben in de voorbereidingsfase worden niet teruggevorderd of gedeeltelijk na verrekening van de al gemaakte kosten. Evenementen die al subsidie hebben ontvangen, en niet doorgaan of worden uitgesteld door een besluit van de overheid en geen kosten op voorhand hebben gemaakt moeten de subsidie wel teruggeven.
 • Tot 31 augustus 2020 worden geen aanslagen opgelegd met betrekking tot precario, terrassen, en toeristenbelasting.Steunmaatregelen vanuit het Rijk

Voor ondernemers

 • TOZO (Tijdelijke overbrugging zelfstandige ondernemers): Deze regeling wordt uitgevoerd door Meerinzicht en is afgelopen zaterdag 28 maart van start gegaan, met terugwerkende kracht naar 1 maart 2020.
 • TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren): Extra groepen ondernemers in de non-foodsector zoals winkeliers kunnen vanaf maandag 30 maart 2020 ook gebruik maken van deze regeling. Deze regeling wordt uitgevoerd door het RVO en op rvo.nl staat welke ondernemers gebruik kunnen maken van de TOGS-regeling. Het college doet er alles aan om bij de TOZO-regeling zo snel mogelijk het geld bij de ondernemer te krijgen. De eerste aanvragen zijn ontvangen en de eerste uitbetalingen vinden deze week plaats. Ook wordt vanuit de financiële administratie van tweewekelijkse betaling worden overgegaan naar dagelijkse betalingen, zodat zo snel mogelijk het geld bij ondernemers kan worden bijgeschreven.

Voor zorgaanbieders
Kern van de landelijke afspraken over zorg:

 • Meerkosten: Als gevolg van de coronacrisis worden vergoed. Het Rijk zal gemeenten compenseren voor de meerkosten die zij aan hun aanbieders betalen ten behoeve van de extra maatregelen vanwege corona. De komende tijd wordt de wijze van compensatie nader uitgewerkt.
 • Andere vormen van hulp: Professionals zullen de komende tijd door de coronacrisis op een andere manier zorg verlenen of op een andere plek werkzaam zijn omdat dat nodig is. Dit vraagt om ruimte en soepelheid in de verantwoording en, waar de noodsituatie daar om vraagt, om het tijdelijk loslaten van contractuele afspraken. Het Rijk is bereid dit te ondersteunen, dit wordt de komende tijd nader uitgewerkt.
 • Tijdelijke omzetdaling: Door vraaguitval of verminderde inzetbaarheid van personeel (door verhoogd ziekteverzuim) zal de omvang van zorg en ondersteuning tijdelijk feitelijk afwijken van de normale situatie. Het is belangrijk dat de financiering van de omzet door gemeenten richting aanbieders onverminderd plaatsvindt, zoals die contractueel overeengekomen was dan wel een zo goed mogelijke inschatting daarvan. Het doel daarvan is acute liquiditeitsproblemen te voorkomen en de gevolgen van de coronacrisis voor de financiële positie in 2020 van deze zorgaanbieders te neutraliseren. Van zorgaanbieders wordt verwacht dat zij zich inspannen om de professionele inzet zo goed mogelijk te benutten (binnen hun organisatie dan wel op andere plaatsen waar de acute behoeften bestaat), en daarmee de eventuele omzetdaling te beperken.
 • Effecten na afloop van coronacrisis: Voor de zomer maken Rijk en gemeenten afspraken over de compensatiemogelijkheden van de effecten die optreden na afloop van de crisis. Dat gaat om de per saldo extra uitgaven over het geheel van 2020 voor zover die gerelateerd kunnen worden aan een evident uitstel van noodzakelijke zorg.