Bomen langs De Wellen moeten wijken

Door Harry Schipper – De gemeente heeft voor zeven bomen die nu nog langs de ijsbaan en De Stille Wei staan, een kapvergunning aangevraagd. Rondom de begraafplaats Oostergaarde wil de gemeente nog eens 25 bomen vellen.

De bomen langs het Zeepad moeten wijken in verband met het plan om De Wellen opnieuw in te richten.

Het omzagen van de bomen bij de begraafplaats gebeurt in het kader van groot onderhoud en omdat vanuit de woonstraten door uitgroei en stormschade op veel plekken zicht is ontstaan op de graven.

Volgens gemeentelijk landschapsarchitect Niek Heijboer was het aanvankelijk de bedoeling om bij De Wellen de bestaande bomen zoveel als mogelijk in het nieuwe herinrichtingsplan op te nemen. “Maar Rijkswaterstaat heeft hele strenge eisen opgesteld voor een stevige oeverbescherming. Bovendien moet het nieuwe wandelpad voldoen aan toegankelijkheidseisen en dus rolstoelvriendelijk. Daardoor zal de aannemer waarschijnlijk toch bomen moeten weghalen”. Neijboer heeft hoop dat niet álle bomen weg moeten: “Het kan ook zijn dat er bijvoorbeeld maar vier omgehakt worden. Maar voor de zekerheid is er vergunning aangevraagd voor alle zeven, zodat het werk niet halverwege stilgelegd moet worden als toch blijkt dat het om meer dan die vier gaat”.

Het werk aan De Wijde Wellen, zoals De Wellen nu ook wordt genoemd, is inmiddels aanbesteed aan Vic Landscaping in samenwerking met Hoornstra Infra. Dat is dezelfde aannemerscombinatie die ook verantwoordelijk was voor de aanleg van het Crescentpark in de wijk Drielanden. En net als daar, gaan ook nu weer studenten van de infra-opleiding aan het Soma-college op het Bouw en Infrapark in het kader van hun opleiding meehelpen bij de realisatie. Daarbij wordt opnieuw zoveel als mogelijk gebruik gemaakt van elektrische (graaf)machines, om uitstoot van koolstofdioxide en stikstofverbindingen te beperken.

Van de 25 bomen die rondom de begraafplaats Oostergaarde weg moeten, weet Heijboer dat het veelal gaat om bomen die door hun groei of door stormschade gaten hebben veroorzaakt in de beplanting eronder. “Daardoor kregen de omwonenden zicht op de graven, wat ze niet prettig vinden”. Na het kappen brengt de gemeente op die plekken nieuwe heesters aan. Voor elke boom die wordt omgehakt geldt bovendien dat er een nieuwe weer wordt aangeplant, al kan dat niet altijd op dezelfde plek.

Over de plannen van het kappen en herplanten van nieuw groen is in november een inloopsessie geweest met omwonenden, die toen hun wensen kenbaar konden maken. Eind januari heeft de gemeente het nieuwe groenplan gepresenteerd aan geïnteresseerde omwonenden.