Bericht gezamenlijke fracties Gemeente Harderwijk maatregelen Coronavirus

Alle fracties van de gemeenteraad Harderwijk constateren dat de effecten van het coronavirus, en de maatregelen gericht op beheersing daarvan, razendsnel voelbaar worden in de Nederlandse samenleving en daarmee ook in onze gemeente Harderwijk.

Het borgen van de volksgezondheid en aandacht voor mensen staat op nummer 1 en daarnaast moet de gemeente aandacht schenken aan het opvangen en zoveel mogelijk ondervangen van effecten voor inwoners, verenigingen, instellingen en ondernemers.

Veel mensen binnen en buiten de gemeentelijke organisatie zijn hier dagelijks druk mee bezig en daarvoor is veel waardering. 
 
De Rijksoverheid heeft met het steunpakket flinke ondersteunende maatregelen aangekondigd. Ondanks deze en eventuele provinciale maatregelen gaan er nog veel meer effecten ontstaan voor inwoners, instellingen, vrijwilligersorganisaties en ondernemingen, die niet door alle maatregelen opgevangen worden en in sommige gevallen een bijeffect zijn van de genomen maatregelen. Voor de leefbaarheid, aantrekkelijkheid en economische ontwikkeling van onze gemeente zijn toerisme, recreatie, horeca, detailhandel, sportverenigingen en culturele instellingen belangrijke pijlers. De klappen die deze pijlers krijgen moeten zo veel als mogelijk worden voorkomen. 
 
De fracties in de gemeenteraad van Harderwijk willen bij het college daarom aandacht vragen voor de volgende suggesties:   
  • Wij kunnen ons voorstellen dat er een Harderwijks team beperking effecten corona-uitbraak komt dat zich gaat bezig houden met het in kaart brengen van de effecten op de Harderwijker samenleving en de plaatselijke economie;
  • Dit team kan de raad scenario’s en voorstellen voorleggen om de lokale gevolgen van de coronacrisis op te vangen en te onder vangen. Het betreft hier dan aanvullende lokale maatregelen t.o.v. de landelijk of provinciaal niveau genomen maatregelen;
  • Gedacht kan worden aan maatregelen die snel opgevolgd kunnen worden. Zoals daar onder andere zijn, maar niet uitsluitend: a. het opschorten van lokale belastingen voor maximaal 6 maanden; b. het opschorten van huur voor sportaccommodaties en culturele instellingen, voor zover deze huur door de gemeente wordt geïnd; c. het opschorten van huurkosten voor ondernemers van gemeentelijke panden of gronden; d. alle drie de bovenstaande punten met voldoende aandacht voor de specifieke situatie van de desbetreffende instellingen en ondernemers; e. specifieke aandacht voor organisaties met een maatschappelijke functie (zoals de Voedselbank, Mensen in Nood, etc) en kwetsbare groepen (vluchtelingen, budgethouders PGB, thuis-/daklozen, ondersteuning thuisonderwijs, etc.)
  • Een plan van aanpak voor het communiceren over de mogelijkheden die ondernemers, verenigingen en instellingen hebben om deze crisis het hoofd te bieden. 
De fracties spreken nogmaals hun waardering en dank uit voor de wijze waarop de gemeentelijke organisatie zich inzet in deze crisissituatie en zij wensen allen die daarbij betrokken zijn kracht en wijsheid.   
 
Peter de Groot, VVD Harderwijk-Hierden 
Henk Vermeer, Harderwijk Anders 
Martijn Pijnenburg, D66
Wilco Bos, PvdA
Mirjam Driest-Wijnholds, CU Harderwijk-Hierden
Peter Sels, CDA Harderwijk-Hierden
Yvonne Klein Rouweler, GroenLinks
Bert Holleman, GemeenteBelang
Jan van Panhuis, SGP Harderwijk-Hierden