Aanslag gemeentelijke belastingen 2020

De aanslag gemeentelijke belastingen valt weer op de mat en eventueel krijgt u ook bericht via overheid.nl. Op het aanslagbiljet vindt u de WOZ-beschikking en één of meer van de volgende aanslagen.

WOZ-beschikking en aanslagen

• onroerende-zaakbelastingen
• afvalstoffenheffing
• rioolheffing
• hondenbelasting
• begraafplaatsrechten
• precariobelasting
• reclamebelasting
 
De WOZ-waarde
De heffingsambtenaar heeft voor alle onroerende zaken (grond en gebouwen) een waarde bepaald, de WOZwaarde. Hiervan ontvangt u een beschikking. De WOZ-waarde voor 2020 is bepaald naar het waardepeil van 1 januari 2019. Dit gebeurt door te vergelijken met woningen die rond die periode zijn verkocht. De waarden zijn door de Waarderingskamer, het controleorgaan van de Rijksoverheid, beoordeeld. In het afgelopen jaar is de waarde van woningen in Harderwijk gestegen, in overeenstemming met het landelijke beeld. De ontwikkeling verschilt wel per regio, marktsegment, wijk en type woning. Met de waarde op uw WOZ-beschikking wordt de aanslag onroerendezaakbelastingen berekend. Maar ook het waterschap en de belastingdienst maken hier gebruik van. Via www.meerinzicht.nl/belastingbalie kunt u uw taxatieverslag inzien. U hebt hiervoor DigiD nodig.
 
Rioolheffing
Het tarief is ten opzichte van 2019 gelijk gebleven: voor woningen een bedrag van € 157,00.
 
Afvalstoffenheffing
De tarieven voor de afvalstoffenheffing en de reinigingsheffing zijn in principe 100% kostendekkend op begrotingsbasis. De tarieven voor 2020 zijn voor een eenpersoonshuishouden € 142,00 en € 205,50 voor een meerpersoonshuishouden.
 
Kwijtschelding

In bepaalde gevallen kunt u kwijtschelding krijgen voor de aanslagen afvalstoffenheffing en rioolheffing. Hoe u dit aanvraagt, staat vermeld op de achterkant van het aanslagbiljet. Heeft u vorig jaar al kwijtschelding gekregen? Dan hebben wij al bekeken of u hier weer voor in aanmerking komt. Is dat het geval, dan hoeft u geen aanvraag meer te doen en staat de kwijtschelding al vermeld op uw aanslagbiljet. De geautomatiseerde toetsing wordt, in opdracht van de gemeente Harderwijk, uitgevoerd door het Inlichtingenbureau. Die vergelijkt bestanden van de Belastingdienst, de RDW en het UWV. Meer informatie over kwijtschelding vindt u op www.meerinzicht.nl/belastingbalie.
 
Informatie over uw aanslag
U kunt met uw DigiD inloggen en uw aanslag(en) en taxatieverslag(en) bekijken op www.meerinzicht/belastingbalie. Voor niet-woningen kunt u de verslagen bekijken met eHerkenning of door deze schriftelijk op te vragen bij de heffingsambtenaar van Meerinzicht, postbus 1201, 3840 BE Harderwijk. Doe dit onder vermelding van naam, adres, woonplaats, e-mailadres en het aanslagnummer.
 
Niet eens met hoogte WOZ-waarde: dien bezwaar in
Wij hebben de WOZ-waarde van uw onroerende-zaak (woning, bedrijfspand en/of grond) zo zorgvuldig mogelijk vastgesteld. Als u denkt dat de WOZ-waarde te hoog is bepaald, dan horen wij dit graag, via tel. (0341) 411 911. Ook kunt u gebruik maken van het contactformulier op www.meerinzicht.nl/woz. U krijgt dan binnen twee werkdagen een reactie van ons. Bent u hierna nog steeds van mening dat de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld? Dan kunt u binnen 6 weken na de dagtekening van de beschikking formeel bezwaar indienen via www.meerinzicht.nl/woz.
 
Meerinzicht
U ontvangt de aanslag gemeentelijke belastingen van Meerinzicht. Meerinzicht is de samenwerking van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde. Kijk voor meer informatie op www.meerinzicht.nl.