Aankoop bosgrond van der Valk Hotel Harderwijk

Er is een brede steun in de Raad om eerst zekerheid te krijgen dat aan de wensen van natuurbescherming wordt voldaan en voldoende bosgrond is gecompenseerd. Van der Valk Hotel Harderwijk heeft met dit besluit wel de zekerheid, dat wanneer dit lukt men de bosgrond definitief kan kopen.

Vanavond besluit de gemeenteraad over de verkoop van percelen bosgrond aan de Leuvenumseweg t.b.v. de uitbreiding van Hotel Van der Valk Harderwijk.

Het college van B&W heeft op 4 september 2017 reeds daartoe besloten onder voorwaarde dat aan de wensen van natuurbescherming wordt voldaan en bosgrond gecompenseerd wordt. De verschillende fracties hebben in de commissievergadering hun twijfels uitgesproken of het wel 100% zeker is dat Van der Valk Hotel de benodigde vergunningen voor de uitbreiding gaat verkrijgen en ook niet wanneer precies.

Met als kartrekkers VVD en CDA, maar met brede steun door mede indieners CU, Stadspartij, D66 en Gemeentebelang ligt vanavond het aangepaste voorstel voor ter stemming, dat als het aangenomen wordt aan Van der Valk Harderwijk zekerheid biedt om aan zijn plannen te gaan werken.

“Natuurlijk zien wij het economische belang van Van der Valk voor o.a. verblijfsrecreatie en werkgelegenheid voor Harderwijk en Hierden in de sector recreatie en toerisme”, aldus Peter de Groot (VVD) en Ida Stoevelaar (CDA).

Echter, met de natuur dienen wij zorgvuldig om te gaan. Daarom willen wij dat eerst aan de wensen van natuurbescherming wordt voldaan. Wij komen met een toevoeging aan het besluit, zogenaamde opschortende voorwaarden, waardoor Van de Valk enerzijds de zekerheid heeft dat zij de bosgronden kan kopen, de raad anderzijds de zekerheid heeft dat de koopovereenkomst pas tot stand komt nadat aan de wensen van natuurbescherming wordt voldaan en voldoende bosgrond  gecompenseerd wordt voordat de gemeente tot verkoop overgaat.“