Aangevraagde en verleende vergunningen Harderwijk en Hierden week 17

Hieronder een overzicht van de aangevraagde en verleende vergunningen in de Gemeente Harderwijk.

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
 • 10-4-2018 Havendam 56: zonnepanelen
 • 11-4-2018 Horloseweg 10 (concept): erfafscheiding
 • 12-4-2018 Fokko Kortlanglaan 87: verbouwen bijgebouw
 • 12-4-2018 Stationslaan 108A: schuur
 • 12-4-2018 Tromplaan 45: strijdig gebruik pand
 • 18-4-2018 Academiestraat 7: reclame rijksmonument
 • 18-4-2018 Korhoenlaan 1- 53: kappen 7 bomen
 • 13-4-2018 Celsiusstraat 16 (concept): bedrijfsverzamelgebouw
 • 18-4-2018 Robbenzand 55: balkonbeglazing
 • 18-4-2018 Harderweide kavel 29: woning
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 16-4-2018 Strandboulevard Oost 8: terras in strijd regels ro
 • 16-4-2018 Grote Poortstraat 57: dakkapel
 • 16-4-2018 Strandboulevard Oost 12: terras in strijd regels ro
 • 16-4-2018 Strandboulevard West 16: terras
 • 16-4-2018 Stationsplein 14: reclame (1 object)
 • 17-4-2018 Paardenbloemdreef 30: woning
 • 18-04-2018 Westeinde 23: reclame (3 objecten)
 • 18-04-2018 Academiestraat 7: reclame aan rijksmonument
 • 18-04-2018 Duinweg 4 : bergruimte in strijd regels ro
 • 19-04-2018 Strandboulevard West 8: terras
 • 19-04-2018 Fokko Kortlanglaan 87: verbouwen bijgebouw
 • 19-04-2018 Zuiderzeepad 8 en 8A: splitsen en strijdig gebruiken woning (splitsen in 2 appartementen)
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Parkeerverbod Hertog Reinoudlaan en Gelreweg
De gemeente heeft besloten om een parkeerverbodzone in te stellen in de Hertog Reinoudlaan en Gelreweg. Het besluit met tekening is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl/ kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Informatie: Domein Ruimte, tel. 411 911. 
 
Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:
- Anne Franklaan 7: vergunning brandveiliggebruik
 
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 26 april gedurende 6 weken tot en met 7 juni ter inzage in het stadhuis. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak, tel. 411 911. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.
 
Milieumeldingen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding activiteitenbesluit ontvangen: 
 • 21-3-2018: Camping De Konijnenberg Korhoenlaan 2, 3847 LN in Harderwijk voor het veranderen van eigenaar;
 • 23-3-2018: Verpleeghuis Sonnevanck Sonnevancklaan 2, 3847 LC in Harderwijk voor opslag voor medicinale zuurstofgasflessen.
De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
 • 12-4-2018: Fokko Kortlanglaan 87, 3845LB in Harderwijk, voor he tverwijdreen van asbest uit een bijgebouw;
 • 12-4-2018: Guido Gezellelaan 251, 3842XK in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning;
 • 16-4-2018: H.K. Pootstraat 2, 3842 GH in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning;
 • 17-4-2018: Ruimelsweg 7, 3849 BJ in Hierden voor het verwijderen van asbest uit schuren;
 • 18-4-2018: Bovenweg 12, 3849 NK in Hierden voor het verwijderen van asbest uit een woning;
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.
 
Aanwijzing toezichthouder Sociaal Domein en medewerkers handhaving en toezicht Sociaal Domein

Burgemeester en wethouders van Harderwijk, hebben 17 april besloten om
aan te wijzen als toezichthouder:
- voor het bijstandsdomein voor Ermelo, Harderwijk en Zeewolde de ambtenaren die, binnen Meerinzicht Sociaal, zijn aangesteld in de functie van ambtenaar belast met het toezicht.
- voor het Wmo-domein voor Ermelo ten aanzien van beschermd wonen en calamiteiten tot en met 31 december 2018 de GGD Noord- en Oost Gelderland.
- voor de overige taken van het Wmo-domein de ambtenaren die, binnen Meerinzicht Sociaal, zijn aangesteld in de functie van ambtenaar belast met het toezicht.
De besluiten treden op de dag na deze bekendmaking in werking.