Aangevraagde en verleende vergunningen Gemeente Harderwijk week 7

Hieronder een overzicht van de aangevraagde en verleende vergunningen in de Gemeente Harderwijk.

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
 • 30-1-2018 Reigershofweg 8: kappen 3 bomen
 • 27-1-2018 Van Maerlantlaan 11: vergroten garage
 • 2-2-2018 Zuiderzeestraatweg 95: woning en inrit
 • 2-2-2018 Kelvinstraat 15: vervangen reclamezuil voor 2 vlaggenmasten
 • 31-1-2018 Korhoenlaan 1-130: kappen 1 boom
 • 31-1-2018 t.o. groenstrook Stephensonstraat 5: kappen 4 bomen
 • 1-2-2018 Boulevard Noord (langs tijdelijk parkeerterrein Dolfinarium): promotionele panelen
 • 1-2-2018 Provenierslaan 1: aanbouw carport
 • 5-2-2018 Parallelweg 261-126: kappen 2 bomen
 • 5-2-2018 Stadshaven Strandboulevard: drijvende sanitairunit (tijdelijk)
 • 2-2-2018 Klavermeen 1A: gebruik pand in strijd regels ro
 • 6-2-2018 Oranjelaan 24: dakkapel voorzijde
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 2-2-2018 Stationslaan 108A: inrit
 • 2-2-2018 Sonnevancklaan 10: kappen 1 boom
 • 2-2-2018 Parallelweg 26-192: kappen 4 bomen
 • 2-2-2018 Linnaeuslaan 6: carport in strijd regels ro
 • 5-2-2018 Hoogstraat 24B: reclame (1 object)
 • 5-2-2018 Vischmarkt 47: intern verbouwen rijksmonument
 • 7-2-2018 Parallelweg 26-64: kappen 8 bomen
 • 8-2-2018 Korhoenlaan 1-183: kappen 5 bomen
 • 8-2-2018 Vlierburgweg 1: herbouwen schuur in strijd regels ro
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure):
 • 5-2-2018 Noordereiland Waterfront: Langezand 29 t/m 71 (oneven nummers): het oprichten van 22 appartementen in strijd regels ro. Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.
 • 8-2-2018 Markt 1: verbouwen en restaureren van het Oude Stadhuis. Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.
 Rechtsbescherming omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De beroepstermijn vangt aan op de dag na publicatie. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft.
 
Verdaging beslistermijn
Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld. Verdaging reguliere procedure:
 • Eisenhowerlaan 26 en 28: kappen 1 boom; 21-3-2018.
Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:
 • Havendijk 9: uitbreiden molen De Hoop (rm) in strijd regels ro.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 15 februari gedurende 6 weken tot en met 29 maart ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak, tel. 411 911. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.
 
Bekendmaking mandaten Omgevingsdienst Noord-Veluwe
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 januari besloten om mandaten te verlenen aan de directie van de Omgevingsdienst Noord-Veluwe om namens hen besluiten te kunnen nemen in de uitoefening van de aan hen opdragen taken. Het besluit treedt in werking de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met op 1 januari 2015. Het besluit van 16 januari 2018 ligt met de bijbehorende stukken zes weken ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Meer informatie: Domein Samenleving, dhr. A. J. Klein Nagelvoort, tel. 411 911.
 
Instellen voetgangersoversteekplaats Alberdingk Thijmlaan bij Guido Gezellelaan
De gemeente heeft besloten om een voetgangersoversteekplaats (vop of zebrapad) in te stellen op de Alberdingk Thijmlaan bij de kruising met de Guido Gezellelaan. Daarnaast wordt een adviessnelheid van 30 km/u ingesteld ter hoogte van de verkeersdrempel.
 
Het besluit met tekening is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl.

Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Informatie: Domein Ruimte, tel. 411 911.
 
Milieumeldingen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding activiteitenbesluit ontvangen:
 • 7-2-2018: Deen Winkels B.V., Vuldersbrink 64, 3841 AR in Harderwijk, voor het starten van een supermarkt.
De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
 • 5-2-2018: Bruggestraat 16, 3841 CP in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een restaurant met bovenwoningen.
 • 7-2-2018: Groentjesweg 4, 3841 KH in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een woning.
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.
 
Ontheffingen taxi’s binnenstad Harderwijk
De burgemeester en wethouders hebben voor de duur van 1 jaar ontheffing verleend aan 2 taxibedrijven (taxi Hamtax  en Taxi Harderwijk) om in de binnenstad van Harderwijk passagiers te brengen en halen.
 
De ontheffingen hebben betrekking op het maken van taxiritten in de Vijhestraat, Bruggestraat,  Markt, Wolleweverstraat en de Luttekepoortstraat, in de binnenstad van Harderwijk voor het halen en brengen van passagiers op vrijdag- en zaterdagavond tussen 22.00 uur en 06.00 uur op grond van artikel 149 Wegenverkeerswet (WVW) jo de artikelen 62 en artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV), voor de volgende verkeersregels en -tekens:
a.       Artikel 10 RVV jo. Verkeersbord G7 van bijlage 1 van het RVV;
b.       Verkeersborden C12 met onderborden;
 
De besluiten en overige stukken liggen ter inzage in de stadwinkel van het stadhuis te Harderwijk. De besluiten zijn op 7 februari aan de aanvragers bekend gemaakt. Binnen 6 weken na bekendmaking aan de aanvragers kunnen belanghebbenden bezwaar maken. U kunt uw bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Informatie: Domein Ruimte, mevr. S. van Itegem, tel. 411 911.
 
Omgevingsvergunning Waterfront-Zuid – Noordereiland De Wachter

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van 22 appartementen op het Noordereiland in het Waterfront waarbij sprake is van een afwijking van het geldende bestemmingsplan in de vorm van een overschrijding van de maximale bouwhoogte voor een deel van het gebouw en een beperkte overschrijding van het bouwvlak.
 
De omgevingsvergunning Waterfront-Zuid – Noordereiland De Wachter ligt met ingang van 15 februari gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden tegen de omgevingsvergunning beroep aantekenen bij de rechtbank. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of indien u redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft. Informatie: domein Ruimte, dhr. G. Maatkamp, tel 411 911.
 
De omgevingsvergunning (NL.IMRO.0243.PB00211-0002) kunt u raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.PB00211-/NL.IMRO.0243.PB00211-0002) en op de website van de gemeente Harderwijk onder: www.harderwijk.nl/plannenwaterfront.
 
Aanvulling mandaatbesluit 2015 (exploitatievergunning horeca)
De burgemeester heeft besloten om het mandaatbesluit gemeente Harderwijk 2015 aan te vullen. De bevoegdheid om het verlenen van exploitatievergunning en het vrijstellingsbesluit voor openbare inrichtingen worden gemandateerd aan de directeur Samenleving en ondermandaat aan de medewerker Samenleving. U kunt het mandaatbesluit inzien op www.harderwijk.nl/beleidsregels. Dit mandaatbesluit treedt in werking daags na deze bekendmaking. Tevens ligt het besluit gedurende 6 weken ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis.