Aangevraagde en verleende vergunningen Gemeente Harderwijk week 51

Hieronder een overzicht van de aangevraagde en verleende vergunningen in de Gemeente Harderwijk.

Officiële publicaties

Aanvragen omgevingsvergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
 • 4-12-2017 Weisteeg 5: uitbreiden woning in strijd regels ro
 • 30-11-2017 Korhoenlaan 2: receptie gebouw
 • 5-12-2017 Touwbaan 88: veranderen pand van kantoor naar woningen in strijd regels ro
 • 4-12-2017 Fokko Kortlanglaan 83: schuur in strijd regels ro
 • 5-12-2017 Flevoweg 61: splitsen woning naar 2 duplex woningen in strijd regels ro
 • 7-12-2017 Lindenlaan 13: dakkapel met nokverhoging
 • 7-12-2017 Braambergerhout 140: dakkapel voorzijde
 • 7-12-2017 Grote Marktstraat 9: intern verbouwen en plaatsen twee dakkapellen
 • 29-11-2017 Grote Oosterwijck 6: verbouwen woning (gm)
 • 8-12-2017 Molenweg 12: verplaatsen inrit en kappen bomen
 • 8-12-2017 Zuiderzeestraatweg 95: woning
 • 12-12-2017 Hoge Varen kavel 32: woning in strijd regels ro
 • 7-12-2017 Lindenlaan 15: plaatsen dakkapel met nokverhoging
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het Contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende omgevingsvergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
 • 11-12-2017 Bluesdreef 12: hekwerk 11-12-2017 Lorentzstraat 5: inrit
 • 11-12-2017 Kerkplein 4: herontwikkeling pand
 • 11-12-2017 Bellstraat 5 en 7: nieuwbouw distributiecentrum
 • 12-12-2017 Paardenbloemdreef 15: inrit
 • 12-12-2017 Bruggestraat 11: barbershop in strijd regels ro
 • 12-12-2017 Luttekepoortstraat 47a : reclame (1 object)
 • 12-12-2017 Baanweg 20: sportschool in strijd regels ro
 • 14-12-2017 Snelliusstraat 11: strijdig gebruiken pand
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten. 

Meldingen Omgevingsdienst

Melding mobiel puinbreken:
Op 7-12-2017: Waterfront, Flevoweg in Harderwijk, voor het mobiel puinbreken binnen de periode van 20 december 2017 tot 20 februari 2018.
 
Melding Activiteitenbesluit:

Op 30-11-2017: LorentzEvents, Snelliusstraat 11, 3846 BT in Harderwijk, voor het beschikbaar stellen van zalen ten behoeve van festiviteiten (horeca: zalenverhuur/partycentrum).
 
Melding sloop/asbest:
Op 29-11-2017: Lorentzstraat, sectie A, perceel 3518 in Harderwijk voor het slopen van een water-opvangput;
Op 30-11-2017: Ir. Wortmanstraat 22, 3841 KG in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een woning;
Op 12-12-2017: Bondamlaan, Van Geunslaan, Scheiduslaan en Bosschalaan in Harderwijk voor het verwijderen van asbest.
 
Exploitatievergunning en Gedoogverklaring Coffeeshop Vijhestraat 3
 
De burgemeester van de gemeente Harderwijk maakt bekend dat hij de gevraagde exploitatievergunning en gedoogverklaring voor de exploitatie van een coffeeshop heeft verleend aan Stichting Columbus voor het adres Vijhestraat 3.
 
Dit besluit is op 14 december 2017 bekendgemaakt aan de aanvrager.
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken.
Een bezwaarschrift moet binnen 6 weken ingediend worden. Deze termijn gaat in op de dag na de bekendmaking van het besluit aan de aanvrager.
 
Een bezwaarschrift kan worden ingediend bij het bestuursorgaan dat de beslissing heeft genomen. U zendt het bezwaarschrift per adres naar postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Het bezwaarschrift is schriftelijk, is gedagtekend, voorzien van uw naam en adres en ondertekend. Vermeldt u ook het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden van uw bezwaarschrift.
 
Aanvulling mandaatbesluit 2015
Het college van burgemeester en wethouders hebben besloten om het mandaatbesluit gemeente Harderwijk 2015 aan te vullen. De bevoegdheid om handhavend op te treden tegen een overtreding van de artikelen 5:34 Apv en 10.2 van de Wet milieubeheer wordt  gemandateerd aan de toezichthouders van Stadstoezicht. U kunt het mandaatbesluit inzien op onze website op de pagina Beleidsregels. Tevens ligt het besluit gedurende 6 weken ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis.
 
Vooraankondiging omgevingsvergunning Friesegracht - Johanniterlaan 1
 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een omgevingsvergunning met afwijking van het bestemmingsplan wordt voorbereid voor het perceel Johanniterlaan 1 (voormalig postkantoor).
 
De ontwerpomgevingsvergunning Friesegracht – Johanniterlaan 1 zal naar verwachting in het 1e kwartaal 2018 gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd in de stadswinkel van het stadhuis. Vanaf dan kan een reactie worden ingediend bij het gemeentebestuur. De terinzagelegging zal op de gebruikelijke wijze worden bekendgemaakt in Het Kontakt, de Staatscourant en op de gemeentepagina www.harderwijk.nl. Tegen dit voornemen kunt u geen zienswijzen indienen en er wordt over dit voornemen geen advies gevraagd van een onafhankelijke instantie. Informatie: domein Ruimte, dhr. A. Duits, tel 411 911.
 
Nadere regels subsidie Geluksroute Harderwijk
 
Burgemeester en wethouders hebben op 5-12-2017 besloten de nadere regels subsidie Geluksroute Harderwijk vast te stellen. De Geluksroute is een éénmalige welzijnssubsidie van maximaal 450 euro om inwoners die niet op eigen kracht uit een negatieve spiraal van chronische ziekte / beperking en sociaal isolement kunnen komen te verleiden en stimuleren tot sociale activering en participatie.
De nadere regels treden in werking op 15 januari 2018. U kunt de stukken ook inzien op de website van de gemeente, (www.harderwijk.nl, onder ’organisatie’ en dan ‘regelgeving’).
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Gemeente Harderwijk, bereikbaar via: 0341-411 911.
 
Ontwerp beeldkwaliteitsplan terrassen Boulevard en ontwerp subsidieverordening ter inzage

Burgemeester en wethouders hebben op 12 december 2017 besloten om het ontwerp Beeldkwaliteitsplan Terrassen Boulevard en de ontwerp subsidieverordening  terrassen Boulevard gedurende zes weken ter inzage te leggen. Deze stukken liggen ter inzage in de Stadswinkel en zijn ook op de website www.harderwijk.nl te raadplegen.
De zes weken termijn gaat in op de dag na deze publicatie.  Gedurende deze zes weken kunnen belanghebbenden mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen. Meer informatie: projectbureau Waterfront..