Aangevraagde en verleende vergunningen Gemeente Harderwijk week 19

Aangevraagde en verleende vergunningen Gemeente Harderwijk week 19

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
 • 24-4-2018 Emdenmeen 20a: strijdig gebruik pand
 • 25-4-2018 Korhoenlaan 1-32: kappen 2 bomen
 • 25-4-2018 Parallelweg 26-197: kappen 2 bomen
 • 25-4-2018 Mecklenburglaan 66: twee dakkapellen
 • 26-4-2018 Lokhorsterweg/Molenweg 12: verbouwen pand en wijzigen gebruik
 • 26-4-2018 Keplerstraat 5 (concept) AWL: bedrijfspand en een inrit
 • 20-4-2018 Strandboulevard West 14: inrichten terras
 • 18-4-2018 Duinweg 6: kappen 10 bomen
 • 18-4-2018 Duinweg 6: inrit
 • 28-4-2018 Weisteeg 4: tuinhuis in strijd regels ro
 • 26-4-2018 Mandenmakerstraat 105: dakkapel (achterzijde)
 • 29-4-2018 Lammertkamp 23: dakkapel (voorzijde)
 • 30-4-2018 Horlosebrink 7: wijzigen pannendak naar rieten dak
 • 30-4-2018 grevenhofsweg: kappen 4 bomen
 • 30-4-2018 Straussdreef 16: berging (voortuin)
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 30-4-2018 Stationsplein: 3 banieren
 • 30-4-2018 Horloseweg 10: erfafscheiding
 • 30-4-2018 Havendam 56: zonnepanelen
 • 30-4-2018 Bruggestraat 10: vervangen reclame
 • 1-5-2018 Kamperfoeliedreef 9: bijgebouw
 • 1-5-2018 Einsteinstraat 5: fundering loswal
 • 1-5-2018 Korhoenlaan 1-35: kappen 2 bomen
 • 2-5-2018 Lammertkamp 2: schuur
 • 2-5-2018 Broeklaan 3: dakkapel (achterzijde)
 • 2-5-2018 Parallelweg 26-173: kappen 4 bomen
 • 3-5-2018 Overveld 18: uitbouwen bedrijfshal
 • 3-5-2018 Frankenskamp 2: uitbreiden kerkgebouw
 • 3-5-2018 lorentz III fase 2: keerwand
Geweigerde omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 3-5-2018 Smeepoortenbrink 38: afdak
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure):
 • 30-4-2018 Havendijk 9: uitbreiden molen De Hoop (RM) in strijd regels ro, tegen het ontwerpbesluit zijn zienswijzen ingediend.
Rechtsbescherming omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De beroepstermijn vangt aan op de dag na publicatie. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft.
 
Verleende terrasvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op grond van artikel 2:10 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een terrasvergunning heeft verleend:
 • Cafetaria de Krommekamp, Krommekamp 115 A, 3848 DP Harderwijk. De vergunning is uitgereikt op 18-04-2018.
De verleende vergunning en bijbehorende stukken liggen vanaf  9 mei tot en met 20 juni ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Wanneer u de stukken wilt inzien buiten kantoortijden kunt u telefonisch een afspraak maken via tel. 411 911. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3980 AA  Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vang aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Verdaging beslistermijn
Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.
Verdaging reguliere procedure:
 • Hoogstraat 4: twee dakramen; 20-6-2018.
Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:
 • Kerkplein 1: conserveren gewelf en muurschilderingen rijksmonument.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 10 mei gedurende 6 weken tot en met 20 juni ter inzage. Stukken kunt u digitaal opvragen om in te zien. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak, tel. 411 911.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.
 
Verkeersbesluiten
De gemeente heeft besloten om de volgende verkeersmaatregelen te nemen:
-        het aanwijzen van een parkeervak met verplicht gebruik parkeerschijf in de Rabbistraat;
-        het opheffen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats in de Emdenmeen; en
-        het instellen van een algemene gehandicaptenparkeerplaats in de Houtkamp bij het wijkcentrum, nrs. 33-39.
 
De besluiten met tekening zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl/ kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Voor nadere inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met  het Domein Ruimte, tel. 411 911.
 
Milieumeldingen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding mobiel puinbreken ontvangen:
 • 24-4-2018: Flevoweg Waterfront in Harderwijk, voor het mobiel puinbreken van 1-5-2018 tot 1-8-2018.
De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
 • 24-4-2018: The Coffee Lodge, Deventerweg 2 A, 3843GD in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een kantoorpand;
 • 5-4-2018: Parallelweg 13, 3849 MJ in Hierden, voor het verwijderen van asbest en het slopen van een schuur/berging.
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.
 
Besluit maatschappelijke ondersteuning
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 1 mei 2018 het Besluit maatschappelijke ondersteuning definitief vastgesteld. Dit besluit regelt onder ander de hoogte van de persoonsgebonden budgetten voor begeleiding en huishoudelijke hulp.
 
Mandaatbesluit marktmeester

Burgemeester en wethouders hebben op 1 mei besloten de marktmeester te mandateren om schorsingsbesluiten te nemen op grond van artikel 11 Marktverordening Harderwijk 2017. Dit artikel geeft burgemeester en wethouders de bevoegdheid om een vergunning voor een vaste standplaats op de weekmarkt te schorsen voor ten hoogste vier achtereenvolgende marktdagen, indien zich één of meerdere situaties voordoen zoals in dat artikel staan aangegeven. Dit mandaatbesluit is te raadplegen op de website en ligt gedurende zes weken na datum van deze publicatie ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Meer informatie: domein Bestuur & Organisatie, mevr. M. Huisman, tel. 411 911.
 
Bestemmingsplan Frankrijk – Boomkamp 27
De gemeenteraad heeft op 27 april het bestemmingsplan Frankrijk – Boomkamp 27 ongewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt de bouw van een (tweede) vrijstaande woning op het perceel Boomkamp 27 mogelijk.
 
Het bestemmingsplan ligt met ingang van 10 mei gedurende 6 weken ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen heeft ingediend. Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Informatie: domein Ruimte, dhr. R. Huisman, tel. 411 911.
 
Het plan (NL.IMRO.0243.BP00187-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00187-/NL.IMRO.0243.BP00187-0002) of op www.harderwijk.nl/plannenfrankrijk.
 
Ontwerpomgevingsvergunning Buitengebied – Sonnevancklaan 2
Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor de herinrichting van een deel van het aan de zuidzijde van verpleeghuis Sonnevanck in de rand van het aangrenzende bosgebied, gelegen terrein waarbij onder meer enkele bestaande gronddepots worden ingericht voor in het gebied passende natuur
 
De ontwerpomgevingsvergunning Buitengebied – Sonnevancklaan 2 ligt met ingang van 10 mei gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de Burgemeester en wethouders. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, dhr. E. de Graaf, tel. 411 911.
 
De ontwerpomgevingsvergunning (NL.IMRO.0243.PB00220-0001) kunt u ook raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: https://services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.PB00220-/NL.IMRO.0243.PB00220-0001). Het ontwerp is ook in te zien op www.harderwijk.nl/plannenbuitengebied.
 
Bestemmingsplan Stadsdennen – J.P. Heyelaan 1
Het bestemmingsplan Stadsdennen – J.P. Heyelaan 1 is onherroepelijk geworden. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00193-0003) kunt u ook raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00193-/NL.IMRO.0243.BP00193-0003) of op www.harderwijk.nl/plannenstadsdennen. Informatie: domein Ruimte, mw. C. van den Bedem, tel. 411 911.
 
Partiële herziening parkeerregeling bestemmingsplannen onherroepelijk
De Partiële herziening parkeerregeling bestemmingsplannen is onherroepelijk geworden. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00191-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00191-/NL.IMRO.0243.BP00191-0002) of op www.harderwijk.nl/plannenstructuurvisies. Informatie: domein Ruimte, dhr. G. Maatkamp, tel. 411 911.
 
Ontwerpomgevingsvergunning Buitengebied – MTB route Leuvenumsebos
Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor de realisatie van de mountainbike (mtb) route door het Leuvenumsebos. De route gaat grotendeels over bestaande (mtb)paden en sluit aan op de mtb route in de gemeente Ermelo.
 
De ontwerpomgevingsvergunning Buitengebied – MTB route Leuvenumsebos ligt met ingang van 10 mei gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de Burgemeester en wethouders. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, dhr. E. de Graaf, tel. 411 911.
 
De ontwerpomgevingsvergunning (NL.IMRO.0243.PB00219-0001) kunt u ook raadplegen via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.PB00219-/NL.IMRO.0243.PB00219-0001). Het ontwerp is ook in te zien op www.harderwijk.nl/plannenbuitengebied.
 
Financiële stukken Regio Noord-Veluwe
De voorzitter van Regio Noord-Veluwe maakt bekend dat het ontwerpjaarverslag/jaarrekening 2017 en de ontwerpliquidatiebegroting 2018 van Regio Noord-Veluwe gereed zijn. De stukken worden ter vaststelling geagendeerd voor de vergadering van het algemeen bestuur van Regio Noord-Veluwe op 2 juli 2018. De stukken zijn te raadplegen via de website van de gemeente Nunspeet: www.nunspeet.nl.
Nadere informatie kan worden verkregen bij de heer J.M. Voskuil, gemeente Putten, e-mail jvoskuil@putten.nl.