Aangevraagde en verleende vergunningen Gemeente Harderwijk week 15

Hieronder een overzicht van de aangevraagde en verleende vergunningen in de Gemeente Harderwijk.

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
 • 27-3-2018 Parallelweg 25-22, 23, 25, 26 en 51: kappen 24 bomen
 • 28-3-2018 Beneluxlaan 44: bouwen dakkapel
 • 28-3-2018 Broeklaan 88: verbreden uitrit
 • 28-3-2018 Strandboulevard Oost 8: inrichten terras in strijd regels ro
 • 28-3-2018 Strandboulevard Oost 12: inrichten terras in strijd regels ro
 • 28-3-2018 Strandboulevard West 1 : inrichten terras in strijd regels ro
 • 28-3-2018 Strandboulevard West 8: inrichten terras in strijd regels ro
 • 27-3-2018 Buiten De Bruggepoort 3: inrichten terras in strijd regels ro
 • 29-3-2018 achter Wethouder Jansenlaan 53 t/m 71: uitbreiden fietsenstalling
 • 29-3-2018 Korhoenlaan 1-35: van 2 bomen
 • 3-4-2018 harderweide kavel 22: woning
 • 3-4-2018 Korhoenlaan 1-137: van 2 bomen
 • 4-4-2018 Luttekepoortstraat 92: wijzigen gebruik pand
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
 • 29-3-2018 Grevenhofsweg 12: vervangen bedrijfsgebouw
 • 29-3-2018 Duinweg 8: schuur en inrit
 • 29-3-2018 Stadshaven Strandboulevard: drijvende sanitair unit (tijdelijk, 5 jaar)
 • 3-4-2018 Korhoenlaan 1-143: kappen 2 bomen
 • 3-4-2018 Vijhestraat 3: vervangen reclame (3 objecten) op GM
 • 3-4-2018 Horloseweg 10: keerwand
 • 3-4-2018 Oranjelaan 31: verbouwen gemeentelijk monument en plaatsen reclame
 • 3-4-2018 Korenlaan: tijdelijke huisvesting in strijd regels ro
 • 3-4-2018 Langezand 23 (kavel B): woning
 • 4-4-2018 Van Maerlantlaan 11: aanpassen carport
 • 4-4-2018 Stationslaan 22: herstellen voegwerk (GM)
 • 4-4-2018 Beneluxlaan 44: bouwen dakkapel
 • 4-4-2018 Kastanjelaan 13: eenzijdige nokverhoging met dakkapel achter en dakkapel voor
 • 5-4-2018 Weisteeg 2: legalisatie blokhut en stal (strijdigheid)
 • 5-4-2018 Parallelweg 26-138: kappen 1 boom
 • 5-4-2018 Enkweg 41: uitbreiden woning
 • 5-4-2018 Waterstadboulevard 128: maken dakterras en dubbele openslaande deuren
 • 5-4-2018 Waterstadboulevard 126: maken dakterras met trap
Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
 • 3-4-2018 Korhoenlaan 1-103: kappen 1 boom
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure)
 • 5-4-2018 Buys Ballotstraat 7: uitbreiden slachterij en milieuvergunning, tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend
Rechtsbescherming omgevingsvergunning uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De beroepstermijn vangt aan op de dag na publicatie. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft.
 
Verdaging beslistermijn
Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.
Verdaging reguliere procedure:
 • Zandlaan 7: bouwen loods in strijd regels ro; 10-5-2018
 • Braillestraat 5 (concept): bedrijfspand in strijd regels ro en aanleggen inrit; 30-5-2018 - Lorentz III fase 2: keerwand; 21-5-2018
Mandaatbesluit schuldhulpverlening
Burgemeester en wethouders hebben op 3 april 2018 besloten om een (aanvullend) mandaatbesluit te nemen. Het betreft de bevoegdheid om te beslissen op aanvragen schuldhulpverlening, waaronder ook het beëindigen van een reeds eerder toegekend schuldhulpverleningstraject, zoals bedoeld in artikel 3 van Wet gemeentelijke schuldhulpverlening. Deze bevoegdheid is gemandateerd aan de medewerkers van Westerbeek C.O.D. B.V. Voor het overige is het Mandaatbesluit 2015 van toepassing. Het mandaatbesluit ligt vanaf de dag na deze publicatie gedurende zes weken ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis Harderwijk en is ook te vinden op onze website www.harderwijk.nl/beleidsregels. Informatie: domein Bestuur & Organisatie, mevr. M. Huisman, tel. 411 911.
 
Milieumeldingen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding activiteitenbesluit ontvangen:
 • 28-3-2018: De Stadsoogst Harderwijk Tuindersbrink 5, 3845 LA in Harderwijk voor het starten van een bedrijf in oogsten en verwerken van verse producten.
De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
 • 3-4-2018: Zeestraat 65, 3841 JL in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een woning en omliggend terrein;
 • 22-3-2018: Touwbaan 88, 3841 GA in Harderwijk, voor het slopen van een kantoorpand;
 • 22-3-2018: Volgers Spel + Hobby Hondegatstraat 4, 3841 CG in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een winkelpand.
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.
 
Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:
- Leuvenumsebos: aanleg MTB-route
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 11 april gedurende 6 weken tot en met 23 mei ter inzage in het stadhuis. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak, tel. 411 911. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.
 
Eenrichtingsverkeer en parkeerverbodzone op de Dorpshuisweg e.o. te Hierden
De gemeente heeft besloten om eenrichtingsverkeer in te stellen op de Dorpshuisweg . Daarnaast wordt een parkeerverbodzone ingesteld op de Dorpshuisweg en (een gedeelte van) de Kleine Mheenweg, Ruimelsweg en Ruimelsdwarsweg.
 
De besluiten met tekeningen zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl/ kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Meer informatie: Domein Ruimte, tel. 411 911.