Aangevraagde en verleende vergunningen Gemeente Harderwijk week 13

Hieronder een overzicht van de aangevraagde en verleende vergunningen in de Gemeente Harderwijk.

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
 • 16-3-2018 Fokko Kortlanglaan 191: kappen 6 bomen
 • 18-3-2018 Parallelweg 26-200: kappen 10 bomen
 • 19-3-2018 Hoogstraat 4: twee dakramen
 • 19-3-2018 Provenierslaan 1: carport
 • 14-3-2018 Korhoenlaan 1-106: kappen 5 bomen
 • 12-3-2018 Johanniterlaan 1: appartementencomplex (alleen strijd RO)
 • 20-3-2018 Lageweg 4: dakkapel (achterzijde)
 • 21-3-2018 Grevenhofsweg 6: dakverhoging
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
 • 19-3-2018 Stadswei: kappen 2 bomen
 • 19-3-2018 Donkerstraat 14: plaatsen V bord (reclame 1 object)
 • 19-3-2018 Horlosebrink 10 kv.7: woning in strijd regels ro
 • 19-3-2018 Hondegatstraat 12: schilderen monumentaal pand
 • 20-3-2018 Schapenhoek 5: verbouwen van het pand tot B&B in strijd regels ro
 • 20-3-2018 Paardenbloemdreef 9 kv.11 : woning
 • 20-3-2018 Randweg 22: wijzigen uitrit
 • 22-3-2018 Gelreweg 1: autoshowroom
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Milieumeldingen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
 • 18-03-2018: Sloopmelding Hoge Varenweg 6, 3849 RH in Hierden, voor het verwijderen van asbest uit een veldschuur.
 • 14-03-2018: Sloopmelding Schippersmeen 189, 3844 CP  in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning.
 • 13-03-2018: Sloopmelding Linnaeuslaan 10, 3843BL in Harderwijk, voor het slopen van een woning.
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.
 
Algemene gehandicaptenparkeerplaats bij Willem de Zwijgerlaan 11

De gemeente heeft besloten om een algemene gehandicaptenparkeerplaats in te stellen nabij het adres Willem de Zwijgerlaan 11.
 
Het besluit met tekening is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl.
Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Informatie: Domein Ruimte, tel. 411 911.
 
Ontwerpomgevingsvergunning Waterfront-Zuid - Appartementen WSB en Bakens

Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van twee appartementencomplexen met ieder 10 appartementen op de hoek van deelplan de Bakens en deelplan Watersportboulevard (WSB). Het plangebied is globaal gelegen ten zuiden van de N302 nabij de rotonde Flevoweg-Vuurtorenweg (tussen de percelen Vuurbaak 11 en 18 en Noorderhoofd 41 en 39)
 
De ontwerpomgevingsvergunning Waterfront-Zuid – Appartementen WSB en Bakens ligt met ingang van 29 maart gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de Burgemeester en wethouders. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, dhr. E. de Graaf, tel. 411 911.
 
De ontwerpomgevingsvergunning kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/Nl.IMRO.0243.PB00216-/NL.IMRO.0243.PB00216-0001) en op www.harderwijk.nl/plannenwaterfront.
 
Vooraankondiging bestemmingsplan Buitengebied - Duinweg 10 en Lage Enkweg 15

Burgemeester en wethouders maken bekend dat een nieuw bestemmingsplan Buitengebied - Duinweg 10 en Lage Enkweg 15 wordt voorbereid.
 
Het ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.0243.BP00198-0001) zal naar verwachting medio mei/juni 2018 gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd in de stadswinkel van het stadhuis. Vanaf dan kan een reactie worden ingediend bij het gemeentebestuur. De terinzagelegging zal op de gebruikelijke wijze worden bekendgemaakt in Het Kontakt en op de gemeentepagina www.harderwijk.nl. Tegen dit voornemen kunt u geen zienswijzen indienen en er wordt over dit voornemen geen advies gevraagd van een onafhankelijke instantie. Informatie: domein Ruimte, mw. C. van den Bedem, tel 411 911.