Van nieuwkomer naar Harderwijker

De rijksoverheid heeft hervormingen aangekondigd op de Wet inburgering. In verband hiermee heeft het college van de gemeente Harderwijk besloten om alvast aan de slag te gaan met de lokale uitvoering hiervan. Zij heeft hiervoor de Nota Inburgering en bijbehorende uitvoeringsagenda opgesteld voor de komende vier jaar. 

Het college wil hiermee inzetten op een intensivering van de inburgering.

“Het college van B&W voelt zich vanuit verschillende portefeuilles verbonden met een succesvolle inburgering en zet daarom in op eenduidig beleid; hierbij zijn samenhang en duidelijkheid voor de nieuwkomer het uitgangspunt.”

Inburgeren door meedoen
Gemeente Harderwijk ontvangt jaarlijks nieuwe inwoners met een migratie achtergrond. Het is belangrijk dat mensen met een migratie achtergrond meedoen aan de Harderwijker samenleving. Bijvoorbeeld door te werken, deel te nemen aan het verenigingsleven of een opleiding te volgen. De gemeente wil daarom meer investeren in de interculturele dialoog en inburgering van nieuwe inwoners met een migratie-achtergrond in de stad. Zij doet dit door samen met inwoners op school in gesprek te gaan over diversiteit in en om de klas, maar ook door het leren van taal op de werkvloer en de inzet op taalactivering.
 
Verbinding Harderwijk zijn wij samen
Het doel van de inburgeringsnota is om als gemeente een eenduidig beleid uit te voeren, hetgeen de inburgering van nieuwe inwoners ten goede komt. De nota geeft een overzicht van alle acties die vanuit de diverse beleidsterreinen al gedaan worden en geeft inzicht in waar nog kansen liggen.

Zo wil de gemeente het naturalisatietraject een prominentere plek geven als toets moment van het inburgeringsproces.

Op deze wijze wordt inzichtelijk wat er nog nodig is om sociaal, cultureel en structureel te integreren, voordat mensen het Nederlanderschap kunnen ontvangen.
 
Het inburgeringsbeleid houdt ook in dat de gemeente meer regie gaat voeren op het inburgeringsproces en de verwachtingen hiervoor aanscherpt. De belangrijke reden hiervoor is het werken vanuit de visie op burgerschap ‘Harderwijk zijn wij samen’, waarbij burgerparticipatie centraal staat.

Dat betekent in het kader van integratie dat iedere inwoner in Harderwijk thuis mag zijn en de inwoners met elkaar Harderwijk als gemeenschappelijk thuis kennen. Inburgering vraagt om een wederzijdse, actieve en betrokken houding van zowel nieuwkomers als inwoners. Waarbij de diversiteit in mensen en culturen vraagt om wederzijds begrip, respect en samen leven.

Uit gesprekken met Harderwijkers en Hierdenaren blijkt dat er behoefte is om de uitwisseling en verbinding met inwoners met diverse culturele achtergronden te vergroten.

De gemeente gaat daarom op zoek naar rolmodellen die in de stad verbinder zijn en kunnen helpen bij integratie. De gemeente Harderwijk wil dit met de uitvoering  van dit inburgeringsbeleid actief ondersteunen om een succesvolle inburgering mogelijk te maken en te borgen. 
 
Vervolg
In september wordt de Nota Inburgering voor besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarna gaat de gemeente aan de slag met de uitvoeringsagenda samen met inwoners en betrokken partners; te beginnen met activiteiten in oktober ‘de maand van burgerschap’.