Subsidieregeling voor tegemoetkoming kosten peuterspeelzaal

Peuterspeelzalen worden kinderdagverblijven. Dat is geregeld in de landelijke Wet Kinderopvang  die op 1 januari 2018 ingaat. 

Dit betekent ook dat peuterspeelzalen moeten gaan voldoen aan de kwaliteitseisen die gelden voor kinderdagverblijven.

Ook voor ouders/verzorgers met een kind op de peuterspeelzaal verandert er iets. Zo wordt de ouderbijdrage voor de peuterspeelzaal afhankelijk van de hoogte van het inkomen en wordt de peuterspeelzaal voor de meeste ouders goedkoper. Zij hebben namelijk vanaf 1 januari 2018 mogelijk recht op kinderopvangtoeslag of een gemeentelijke bijdrage via de peuterspeelzaal of het kinderdagverblijf.
 
Kinderopvangtoeslag via Belastingdienst
Staat het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal, de buitenschoolse opvang of de gastouder van uw kind ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang? Dan kunt u onder voorwaarden een deel van de kosten terugvragen bij de Belastingdienst. Dit heet kinderopvangtoeslag. Vanaf 2018 geldt deze toeslag ook voor het peuterspeelwerk. De hoogte van de kinderopvangtoeslag hangt af van uw inkomen en het aantal kinderen dat naar de opvang gaat. Alle informatie over de kinderopvangtoeslag vindt u op de website toeslagen.nl  U kunt hier ook een proefberekening maken.
 
Gemeentelijke bijdrage via peuterspeelzaal of kinderdagverblijf
Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag, maar maakt uw kind tussen de 2 en 4 jaar oud gebruik van peuterspeelwerk?  Dan kunt u vanaf 1 januari 2018 onder voorwaarden een bijdrage in de kosten voor peuterspeelwerk aanvragen bij uw peuterspeelzaal of kinderdagverblijf, mits de gemeente daar afspraken mee heeft gemaakt. De gemeente heeft hiervoor afspraken gemaakt met de Stichting Kinderspeelzalen Harderwijk en is daarover in gesprek met enkele kinderopvangorganisaties. De toeslag geldt voor maximaal 2 dagdelen van 3,5 uur peuterspeelwerk per week (40 schoolweken) en wordt rechtstreeks uitgekeerd aan uw peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. De hoogte van de toeslag wordt onder andere berekend aan de hand van een zogenoemde ‘Inkomensverklaring’, die u kunt opvragen bij de Belastingdienst.
 
Overgangsregeling
Ouders/verzorgers van kinderen, die nu gebruik maken van peuterspeelwerk en vóór 1 mei 2018 naar de basisschool gaan, kunnen de vaste bijdrage per maand (prijspeil 2017) bij de Stichting Kinderspeelzalen Harderwijk blijven betalen.
 
Concept-subsidieregeling Peuterspeelwerk Harderwijk
De concept-subsidieregeling met bijbehorende stukken voor de gemeentelijke bijdrage in de kosten voor peuterspeelwerk liggen vanaf 11 oktober 2017 ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis, Havendam 56 te Harderwijk. De regeling is ook te downloaden via de website www.harderwijk.nl.

Belanghebbenden kunnen tot 8 november 2017, mondeling of schriftelijk een zienswijze over de voorgenomen subsidieregeling bij burgemeester en wethouders indienen. Meer informatie bij Sylvia Rijnbeek via s.rijnbeek@harderwijk.nl of telefoonnummer: 0341-411911.
 
Meer informatie: www.veranderingenkinderopvang.nl en www.harderwijk.nl