Schriftelijke vragen van Gemeentebelang over schuilgelegenheid voor dieren

In het buitengebied heeft de gemeente Harderwijk een inventarisatie uitgevoerd van schuilgelegenheden voor dieren. Naar aanleiding daarvan hebben ongeveer honderd perceel eigenaren een brief van de gemeente ontvangen om alle schuilgelegenheden voor hun dieren te verwijderen. Sommige perceel eigenaren hebben zelfs een dwangsom gekregen.

Tijdens de voorlichtingsavond bestemmingsplan buitengebied is het punt schuilgelegenheid ter sprake gekomen.

Bij de inspraak is er door de gemeente toegezegd dat schuilgelegenheid is toegestaan.
 
In het bestemmingsplan buitengebied staat, dat schuilgelegenheden voor dieren tot op een minimale oppervlakte van 3,5 ha aaneengesloten in aanmerking komen. Hierdoor komen er maar twee perceel eigenaren in aanmerking.
 
Gemeentebelang constateert dat veel hobbydieren, zoals paarden, ezels, koeien, schapen en geiten, in het buitengebied dus niet altijd dichtbij huis lopen, maar in een verderop gelegen weiland. Hoewel deze dieren het hele jaar door buiten kunnen blijven, is enige vorm van beschutting tegen hagel, brandende zon en andere extreme weersomstandigheden noodzakelijk. In 2011 trad de wet dieren in werking. Hierin is onder meer vastgesteld dat dieren moeten worden vrij-gewaard van fysiek en fysiologisch ongerief.

Elk dier heeft daarom recht op bescherming tegen slechte weersomstandigheden wanneer het buiten wordt gehouden.

De weilanden waarin de dieren verblijven behoren meestal tot agrarisch weidegebied waar geen bouwvlak is, zodat het plaatsen van beschutting niet zomaar is toegestaan. Om verrommeling van het landschap tegen te gaan, is bebouwing in deze weilanden in strijd met het bestemmingsplan. Gemeentebelang vindt dat we zuinig moeten zijn op het landschap en onderschrijft het tegengaan van verrommeling.
 
Praktijkvoorbeelden wijzen uit dat op creatieve wijze en met respect voor alle belangen, schuilstallen onder bepaalde voorwaarden, de landschappelijke kwaliteit niet of niet substantieel hoeven aan te tasten.

Door het stellen van eisen, bijvoorbeeld aan grootte, de bouwmaterialen en de landelijke inpassing, wordt het risico van verrommeling van het landschap beperkt.

Zo kunnen eigenaren van hobbydieren aan hun wettelijke verplichting voldoen; hun dieren beschermen tegen slechte weersomstandigheden.
 
De fractie van Gemeentebelang heeft de volgende vragen:
  1. Bent u op de hoogte dat in 2011 de wet dieren in werking is gesteld, waarin onder meer is vastgesteld dat dieren vrij-gewaard moeten zijn van fysiek en fysiologisch ongerief? Door perceel eigenaren te dwingen om hun schuilgelegenheid te verwijderen, dwingt u de eigenaren de wet voor dieren te overtreden.
  2.  Bij de inspraak is er door de gemeente toegezegd dat schuilgelegenheid is toegestaan. Waarom heeft het college deze toezegging terug gedraaid en waarom heeft u de bewoners daarover niet vooraf ingelicht?
  3. Waaruit blijkt dat er per geval is gekeken naar legalisering van de huidige schuilgelegenheden? 
  4. Is er naast het bestemmingplan ook beleid op het gebied van schuilgelegenheden voor dieren? Zo nee, bent u bereid om beleid te schrijven, waarbij op creatieve wijze en met respect voor alle belangen, schuilstallen in het buitengebied mogelijk worden? 
  5. Bent u bereid om de huidige handhaving op schuilgelegenheden tijdelijk stop te zetten en in samenspraak met de bewoners te kijken naar een passende oplossing, waarbij eigenaren van hobbydieren aan hun wettelijke verplichting van dieren welzijn kunnen voldoen.