Nieuwsberichten gemeente Harderwijk en Hierden week 30

Met deze week: Snel Herstel in het nieuw, het Financieel Trefpunt en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Snel Herstel in het nieuw

Stadsbedrijf Snel Herstel Harderwijk heeft een nieuw logo. De bedrijfsauto’s krijgen een opvallende en herkenbare belettering en de medewerkers hebben nieuwe, opvallende bedrijfskleding. Wethouder Jeroen de Jong presenteerde woensdag 15 juli, vol trots de nieuwe stoere en frisse stijl.
 
Snel Herstel heeft dienstverlening hoog in het vaandel. Het is een veelzijdig en gespecialiseerd onderdeel van de gemeente. Riolering, straatwerk, groenvoorziening, gladheidsbestrijding zijn een paar voorbeelden uit het omvangrijke takenpakket.
 
Onderdeel van de nieuwe autobelettering is de promotie van de BuitenBeter app. Inwoners kunnen problemen in de openbare ruimte bij voorkeur melden via deze app.
Snel Herstel Harderwijk 

Ondernemers hebben nog zes weken om een beroep te doen op het noodfonds

Zelfstandige ondernemers in Harderwijk en Hierden kunnen nog tot en met maandag 31 augustus bij het noodfonds van de gemeente Harderwijk een lening aanvragen. De maximale hoogte van de lening is 5.000 euro voor maximaal 2 jaar. Een aanvraag indienen kan met behulp van een e-formulier via www.meerinzicht.nl/noodfonds-harderwijk.
 
De voorwaarden om een lening te krijgen zijn in ieder geval:
 • In de gemeente Harderwijk wonen
 • Niet meer dan 10.000 euro aan liquide middelen hebben (zowel in onderneming als privé)
 • Niet in aanmerking kunnen komen voor een TOZO-uitkering of TOZO-krediet
 • Financiële problemen hebben die aantoonbaar het  gevolg zijn van de corona maatregelen 
 • De lening moet na twee jaar rentevrij terugbetaald worden.
Alle eisen om in aanmerking te komen voor een lening staan op harderwijk.nl/tijdelijkeverordeningCOVID19. Met dit noodfonds wil de gemeente Harderwijker ondernemers extra liquiditeit bieden en daarmee de kans op voortbestaan vergroten.

Tips tegen stinkend afval in de container

Uw container voor groente, fruit en tuinafval, wordt één keer in de 14 dagen geleegd. Wilt u stank in deze warme periode voorkomen? Hieronder vindt u enkele tips:
 • Plaats de container niet in de zon. Hiermee voorkomt u een te snelle afbraak van het GFT-afval en daardoor geuroverlast. 
 • Een krant op de bodem van de container neemt overtollig vocht op en geeft na het legen minder kans op achterblijvende resten. In plaats van een krant kunt u ook droog GFT-afval op de bodem van de GFT-container leggen. Uw container blijft dan ook schoon.
 • Wikkel eiwitrijk voedsel, zoals vlees of visresten, eerst in een krant of een stukje keukenrol. U kunt ook een biologisch afbreekbaar zakje gebruiken. Dergelijke zakjes zijn verkrijgbaar bij de supermarkt.
 • Laat bij langere afwezigheid de GFT-container leeg achter of vraag buren de container aan de weg te zetten.
 • Zet de deksel van de GFT-container op een kier. Hierdoor wordt de luchtcirculatie op gang gebracht waardoor bacteriën minder kans krijgen om het rottingsproces dat de stank veroorzaakt op gang te brengen.
 • Vliegjes zijn te voorkomen door vers keukenafval af te dekken met bijvoorbeeld gras, blad, fijne houtsnippers of compost.
Door uw groente-, fruit- en tuinafval gescheiden aan te bieden, levert u de grondstoffen voor compost en groene stroom. GFT-afval is te kostbaar om zomaar weg te gooien!

Rekening met elkaar houden en elkaar respecteren

Dat is het recept om plezierig samen te leven. Soms gaat dat mis. En ervaart u overlast van het gedrag van een ander.
Als het niet lukt om dat onderling op te lossen, kan het nodig zijn de politie in te schakelen.
 
Dan geldt
Geen spoed, wel politie? Bel 0900 8844.
In noodgevallen en spoedeisende ernstige situaties belt u 112. 

Het Financieel Trefpunt

Heeft u financiële vragen, betalingsproblemen of schulden? Het Financieel Trefpunt is de opvolger van het Financieel Café, dat al jaren in Harderwijk bestond en waar vrijwilligers hielpen bij financiële vragen. In het Financieel Trefpunt werken professionals van diverse organisaties en vrijwilligers samen. U kunt er terecht met simpele en moeilijke vragen rondom financiën terecht kunt.
 
Contact met het Financieel Trefpunt
Het loket van het Financieel Trefpunt is te vinden in het wijkcentrum Stad aan de Houtkamp 33. Het spreekuur is op dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur en telefonisch bereikbaar op werkdagen op (0341) 434 656 of financieeltrefpuntharderwijk@zorgdat.nl. Een afspraak maken is niet nodig en de hulp is gratis.
 
Op woensdagochtend, donderdagochtend en vrijdagochtend zijn er ook vrijwilligers op afspraak beschikbaar voor ondersteuning. Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met (0341) 434 656.

Nieuwe noodverordening VNOG per 15 juli

De voorzitter van de Veiligheidsregio Noord- en Oost- Gelderland heeft een nieuwe noodverordening vastgesteld die per 15 juli 2020 geldt. In de nieuwe noodverordening is een aantal maatregelen gewijzigd voor met name:
 • 1,5 meter afstandsnorm
 • vervoer
 • sauna en welness
 • verpleeghuizen en kleinschalige woonvormen in de ouderenzorg 
De noodverordening is van toepassing op het grondgebied van de 22 gemeenten die behoren tot de Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. De nieuwe noodverordening is ingegaan op 15 juli 2020. Deze vervangt de eerdere noodverordeningen en is gepubliceerd op de website van de VNOG. Kijk voor de volledige tekst van de noodverordening op harderwijk.nl/actueel. 

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):
 • 10-7-2020 Stationslaan: kappen 21 bomen
 • 10-7-2020 Braillestraat: oprichten bedrijfspand en uitrit
 • 10-7-2020 Industrieweg 15: schakelinstallatie
 • 13-7-2020 Swingdreef 6: wijzigen inrit
 • 10-7-2020 Binnenstad: kunstobjecten in strijd regels ro
 • 13-7-2020 Vijhestraat 1: 6 appartementen (RM)
 • 13-7-2020 Goede Reede 1: wijzigen bestemming in strijd regels ro
 • 14-7-2020 Waterfront NE kavel N: woning en uitrit
 • 14-7-2020 Houtkamp 6: carport in voortuin
 • 14-7-2020 Houtkamp 8: carport in voortuin
 • 15-7-2020 Kranenburglaan 15: in strijd uitbreiden woning
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contactruimte. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 9-7-2020 Nassaulaan 52: carport in strijd regels ro
 • 13-7-2020 Wolleweverstraat 12B: wijzigen achtergevel
 • 14-7-2020 Molenweg 28: kappen 12 bomen
 • 14-7-2020 Parallelweg 26-169: vervangen recreatiewoning
 • 15-7-2020 Oranjelaan 29: uitbreiden schuur in strijd regels ro
 • 16-7-2020 Lageweg 26: uitbreiden woning met erker
 • 16-7-2020 Deventerweg 5: inbreiding souterrain
 • 16-7-2020 Kranenburglaan 15: in strijd uitbreiden woning
 • 16-7-2020 Martinus Nijhoffstraat 10: aanpassen kozijn
 • 16-7-2020 Ceintuurbaan 2-20: plaatsen 2 dakramen (GM)
Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 14-7-2020 Paasloweg 5B: kappen 1 boom
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Verkeersbesluiten
De gemeente heeft besloten om de algemene gehandicaptenparkeerplaats:

- in de Beatrixlaan te verplaatsen naar de Irenelaan bij nr. 41
- bij het adres Vondellaan 24 op te heffen
- een nieuwe algemene gehandicaptenparkeerplaats in te stellen nabij het adres Stationslaan 32 voor de zaterdagen en zondagen
 
De besluiten zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Voor nadere inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met  het Domein Ruimte, telefoonnummer: 0341 411 911.
 
Ontwerpbestemmingsplan Tweelingstad - Tinnegieter
Het ontwerpbestemmingsplan Tweelingstad - Tinnegieter geeft een nieuw ruimtelijk kader voor de herstructurering van het gebied. Binnen dit kader is een balans gevonden tussen enerzijds het creëren van voldoende mogelijkheden om de woonomgeving en openbare ruimte flexibel in te richten en anderzijds het bieden van voldoende rechtszekerheid voor omwonenden. Bij de herstructurering worden bestaande woningen gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Ook wordt een aantal woningen grondig gerenoveerd. Daarnaast wordt de openbare ruimte in het gebied geheel vernieuwd, met inbegrip van de woonstraten. De beoogde nieuwe woningen zijn hoofdzakelijk grondgebonden, tevens zijn enkele gestapelde woningen voorzien. Het totale aantal woningen zal als gevolg van de beoogde herstructurering licht toenemen. Ten behoeve van deze ontwikkeling is tevens een beeldkwaliteitsplan (zie hfd. 3.4 toelichting) opgesteld welke als bijlage 1 van de toelichting in het ontwerpbestemmingsplan is opgenomen.
 
Het plangebied bevindt zich in het oostelijke deel van Harderwijk. Het gebied is gelegen in de bestaande woonwijk Tweelingstad, deelgebied Tinnegieter. Het plangebied ligt grofweg ingeklemd tussen de Julianalaan, Marijkelaan, Margrietlaan en de Bernhardlaan.
 
Ontwerpbesluit hogere waarde
Ten behoeve van het bestemmingsplan is tevens een besluit hogere waarde ingevolge artikel 83 Wet geluidhinder in voorbereiding. Met de vaststelling van een hogere waarde wordt de herstructurering en realisatie van nieuwe woningen mogelijk gemaakt.
 
Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarde liggen met ingang van 23 juli gedurende 8 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder schriftelijk of digitaal een zienswijze indienen bij:
-        de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan;
-        burgemeester en wethouders tegen het ontwerpbesluit hogere waarde.
Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, dhr. H. Nienhuis, tel. (0341) 411 911.
 
Het plan (NL.IMRO.0243.BP00246-0001) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0243.BP00246-0001) of op harderwijk.nl/plannentweelingstad.
 
Zakelijke beschrijving:
Ten behoeve van het aantonen van de economische uitvoerbaarheid van de plannen is met de betreffende eigenaar een anterieure overeenkomst gesloten. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van bovengenoemde overeenkomst ligt gedurende dezelfde periode op dezelfde locatie voor een ieder ter inzage. Tegen de gesloten overeenkomsten en de zakelijke beschrijving kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Informatie: dhr. H. Nienhuis, tel. (0341) 411 911.
 
Verleende Exploitatievergunningen
De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande ondernemingen een exploitatievergunning heeft verleend:
- Damasquino, Tesselschadelaan 2, Harderwijk. De vergunning is verzonden op 16 juli 2020
 
De verleende vergunningen en bijbehorende stukken ligt vanaf 22 juli tot en met 26 augustus 2020 ter inzage. Indien u de stukken wilt inzien kunt u telefonisch een afspraak maken met een klantmanager bijzondere wetten van de afdeling vergunningverlening via tel. (0341) 411 911.
 
Bent u het niet eens met deze beslissing?
Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester, p/a Postbus 1, 3980 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat ik mijn besluit aan de aanvrager bekend heb gemaakt.

Milieumeldingen

Burgemeester er wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:
 • 11-3-2020: Klomp Transport, Fahrenheitstraat 22, 3846 BN in Harderwijk, voor het veranderen van de indeling
De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
 • 7-7-2020: Donkerstraat 31, 3841 CB in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een winkel
 • 10-7-2020: Vittepad 46, 3844 CJ in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 8-7-2020: Guido Gezellelaan 35, 3842 XD in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 7-7-2020: Guido Gezellelaan 39, 3842 XE in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 8-7-2020: Vlierburgweg 1, 3848 CZ in Harderwijk, voor het slopen van een schuur
De volgende melding op grond van maatwerkvoorschriften ontvangen:
12-5-2020: HAZA Groep B.V., Van Leeuwenhoekstraat 8, 3846 CB in Harderwijk, voor het opleggen van maatwerkvoorschriften voor het opslaan van gasflessen met helium in een zeecontainer
 
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. (0341) 411 911.
 
Rectificatie
Bestemmingsplan Waterfront-Zuid – Stadswerven en De Kades

De gemeenteraad heeft op 28 mei het bestemmingsplan Waterfront-Zuid – Stadswerven en De Kades gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan vormt de planologisch-juridische basis van het stedenbouwkundig plan voor dit deelgebied van Waterfront. In het plan is een balans gevonden tussen enerzijds het creëren van voldoende mogelijkheden om de woonomgeving en openbare ruimte flexibel in te richten en anderzijds het bieden van voldoende rechtszekerheid voor de omgeving. Het bestemmingsplan vervangt bij inwerkingtreding (delen van) de volgende ruimtelijke plannen:
-        bestemmingsplan N302 (2007)
-        bestemmingsplan Waterfront-Zuid Waterstad (2008)
-        uitwerkingsplan Waterfront-Zuid Waterstad fase 3 (2011)
-        uitwerkingsplan Waterfront-Zuid - Watersportboulevard (2015)
 
Het plangebied is globaal gelegen tussen de provinciale weg N302 aan de noordoostzijde, de Burgemeester de Meesterstraat aan de zuidoostzijde, de Havendijk en Vissershaven aan de zuidwestzijde en tot slot de Vuurtorenweg, Zuiderhoofd en het deelgebied Kop van de Stadswerven aan de oostzijde.
 
Wijziging:
De raad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan een amendement aangenomen met betrekking tot de in het ontwerpbestemmingsplan opgenomen wijzigingsbevoegdheid om bebouwing voor vier woonblokken langs de N302 op te hogen naar 30 meter. Op grond van het door de raad aangenomen amendement wordt deze mogelijkheid bij recht opgenomen in het bestemmingsplan.
 
Besluit hogere grenswaarden:
Gelijk met het vastgestelde bestemmingsplan ligt het besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden ten behoeve van het bestemmingsplan ter inzage. Met het besluit van 4 maart wordt de realisatie van de nieuwe woningen in het plangebied mogelijk gemaakt.
 
Beroep

Het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarden liggen met ingang van 23 juli gedurende 8 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan en/of het besluit vaststelling hogere grenswaarden, beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld door een belanghebbende:
-        die tijdig zienswijzen heeft ingediend bij de gemeenteraad;
-        aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen heeft ingediend;
-        die het niet eens is met de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen in het bestemmingsplan.
 
Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Informatie: afd. Ruimte, dhr. H. Nienhuis, tel. (0341) 411 911.
 
Het plan (NL.IMRO.0243.BP00210-0003) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl. (bronbestanden: www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0243.BP00210-0003). Het plan en het besluit hogere grenswaarden zijn ook in te zien op harderwijk.nl/plannenwaterfront.
 
Welstandsnota:

Het beeldkwaliteitsplan Stadswerven en De Kades zoals opgenomen in bijlage 1 van de toelichting van het bestemmingsplan wordt als aanvulling in de welstandsnota opgenomen.