Gemeentenieuws Harderwijk en Hierden week 32

Met deze week: verzoek om geheimhouding van persoonsgegevens, valpreventiecursus voor ouderen en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Verzoek om geheimhouding van persoonsgegevens

In de Basisregistratie personen, afgekort de BRP zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die in Nederland woont. Iedere overheidsinstantie is verplicht gegevens uit de BRP te gebruiken. Ontvangt u bijvoorbeeld huurtoeslag, een uitkering of vermindering van afvalstoffenheffing dan is uitgegaan van informatie over u in de BRP. Ook andere instanties kunnen om uw gegevens vragen. Wilt u niet dat zij uw gegevens krijgen, vraagt u dan uw persoonsgegevens geheim te houden.
 
Wettelijke taken
In de BRP staan uw adresgegevens maar bijvoorbeeld ook gegevens over een huwelijk of geregistreerd partnerschap, uw nationaliteit, ouders en kinderen. Overheidsinstellingen en andere instellingen zoals pensioenfondsen en zorgverzekeraars krijgen deze informatie automatisch. Deze instellingen gebruiken informatie uit de BRP om een beslissing over u te nemen. De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bepaalt welke informatie aan deze instanties wordt verstrekt. Deze verplichte gegevensverstrekking kunt u niet tegengaan.
 
Verzoek om gegevens door derden
In een aantal gevallen vragen ook anderen -derden- om uw gegevens. In het Privacyreglement BRP van de gemeente Harderwijk staat een overzicht aan welke instanties er op verzoek gegevens worden verstrekt. Hiervoor kunt u geheimhouding van uw persoonsgegevens vragen. Uw gegevens worden dan niet verstrekt aan instanties uit het Privacyreglement BRP. In andere gevallen wordt er eerst aan u gevraagd of u het goed vindt dat wij uw gegevens verstrekken (bijvoorbeeld aan een advocaat). Aan commerciële instanties worden nooit gegevens verstrekt
 
Verzoek om geheimhouding
Wilt u niet dat gegevens over u uit de BRP aan ‘derden’ worden verstrekt, dan kunt u een verzoek indienen. Op onze website (www.harderwijk.nl) kunt u een ‘verzoek geheimhouding’ downloaden. U kunt het formulier ook aanvragen via burgerzaken@harderwijk.nl of tel. (0341) 411 911. Als uw verzoek is verwerkt, ontvangt u een bevestiging.
 
Overzicht
Wilt u weten aan wie in het afgelopen jaar over u gegevens uit de BRP zijn verstrekt, dan kunt u daarvan (schriftelijk met een kopie van uw legitimatiebewijs) een overzicht opvragen bij de gemeente. Binnen enkele weken krijgt u dat overzicht dan thuisgestuurd.
 
Juiste gegevens
Het is dus belangrijk dat uw gegevens in de BRP juist en actueel zijn. Twijfelt u daaraan? Neemt u dan contact op met het Klant Contactcentrum van de gemeente Harderwijk, tel. 411 911. 

Valpreventiecursus voor ouderen: ‘In Balans’

‘In Balans’ is een drie maanden durende groepscursus gericht op het voorkómen van valongelukken. Het programma is bedoeld voor zelfstandig wonende ouderen vanaf 60 jaar die zich onzeker voelen tijdens het lopen, die bang zijn om te vallen en/of al vaker gevallen zijn. De cursus bestaat uit drie theorie bijeenkomsten waarin u veel en leuke informatie krijgt over de oorzaken van vallen en alle zaken die hierbij een rol spelen. Aansluitend op de theorie volgt het 10 weken-durende trainingsprogramma.
 
De volgende ’In Balans’-cursus start in september 2018 in ‘De Kiekmure’ in Harderwijk. Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met Marianne Freulings-Salden, Fysiotherapie Drielanden, info@fysiodrielanden.nl, tel. 432 754.

Landelijk adresonderzoek in gemeente Harderwijk

 De komende tijd onderzoeken medewerkers van de gemeente Harderwijk de juistheid van adresgegevens. De gemeente probeert hiermee de gegevens in haar Basisregistratie Personen (BRP) te verbeteren en adresfraude te voorkomen en terug te dringen.
 
Adresonderzoek
Het gaat om het doen van adresonderzoek op basis van signalen van de gemeente of van andere overheden, bijvoorbeeld bij een vermoeden van fraude met belastingen, uitkeringen en toeslagen. De gemeente onderzoekt alleen adressen waarover twijfels bestaan. Tijdens het uitvoeren van het onderzoek kan besloten worden dat een aanvullend huisbezoek nodig is. Bijvoorbeeld als er vragen zijn over de juistheid of volledigheid van uw adresinschrijving, inkomen of woonsituatie. Andersom kunt u als bewoner aan de gemeente vragen om een adresonderzoek te starten. Bijvoorbeeld als op uw adres personen staan ingeschreven, die daar niet meer wonen, of omdat zij uw adres ongewenst gebruiken als postadres.
 
Wat gebeurt er bij een huisbezoek?
Ambtenaren bellen aan en laten u hun legitimatiebewijs zien. Doen ze dat niet, vraag ernaar. Doen ze het daarna nog steeds niet? Laat ze dan niet binnen. Aan de voordeur vertellen de ambtenaren waarom zij langskomen. Ze vragen of u wilt meewerken aan een onderzoek van ongeveer 20 minuten door het beantwoorden van enkele vragen.
 
Wat gebeurt er als u weigert?
Als u geen toestemming geeft, gaan de ambtenaren weg. Dit kan wel gevolgen hebben. Het is mogelijk dat het onderzoek naar uw woonsituatie op een andere manier wordt voortgezet, of dat uw uitkering of toeslag wordt opgeschort of beëindigd. In sommige gevallen hebben de ambtenaren een speciale machtiging om binnen te treden, ook als u dat niet wilt. Maar die machtiging moet dan wel aan u worden getoond.
 
Informatie
Neem contact op met het team Basisadministratie, tel. 411 911 of kijk op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/privacy-en-persoonsgegevens/adresfraude. 

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
 • 19-7-2018 Kamillemeen 5: luifel entree school
 • 19-7-2018 Fazantlaan 1: 2 dakkapellen
 • 20-7-2018 plantagepark: muziektent in strijd regels ro
 • 20-7-2018 Eekhoornlaan 8: dakopbouw met 2 dakramen
 • 20-7-2018 Van Maerlantlaan 4: dakterras
 • 20-7-2018 Oldenallerhout 19: overkapping/berging
 • 23-7-2018 Lorentzstraat 5: zonnepanelen
 • 24-7-2018 Boomkamp 27: woning
 • 19-7-2018 Korhoenlaan 1-158: zwembad
 • 23-7-2018 Fokko Kortlanglaan 181: strijdig gebruik pand
 • 25-7-2018 Lorentz I: kappen 81 bomen
 • 25-7-2018 Melis Stokelaan en omgeving: kappen 50 bomen
 • 26-7-2018 Vosbergerhout 65: muur
 • 26-7-2018 Havendijk 1: reclame uiting
 • 26-7-2018 Havendijk 1: zonnepanelen
 • 26-7-2018 Korenbloemdreef 47: dakkapel (voorzijde)
 • 26-7-2018 Korhoenlaan 1-124: kappen 2 bomen
 • 26-7-2018 Johanniterlaan 5-7: strijdig gebruik pand
 • 30-7-2018 Parallelweg 26-158: kappen 1 boom
 • 30-7-2018 Hoogstraat 20: airco unit (zijgevel)
 • 31-7-2018 Dennenlaan 3 : tuinhuisje
 • 31-7-2018 Hoefbladmeen 1a: verbouwen pand en wijzigen functie
 • 1-8-2018 Sonnevancklaan 2: uitbreiden zorginstelling en kappen 4 bomen
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende vergunningen
Reguliere omgevingsvergunningen zijn verleend voor:
 • 19-7-2018 Leuvenumseweg 7: serre (voorzijde) en veranda (achterzijde) in strijd regels ro
 • 20-7-2018 Korhoenlaan 1-23: kappen 3 bomen
 • 20-7-2018 Korhoenlaan 1-83: kappen 1 boom
 • 20-7-2018 Parallelweg 26-171: kappen 4 bomen
 • 20-7-2018 Korhoenlaan 1-89: kappen 1 boom
 • 20-7-2018 begraafplaats oostergaarde: kappen 1 boom
 • 20-7-2018 Kievitmeen 91: kappen 1 boom
 • 20-7-2018 Paardenbloemdreef 20 kv 23: woning
 • 23-7-2018 Markt 6: wijzigen terrasinrichting
 • 23-7-2018 Molenweg 47: kappen 25 bomen
 • 24-7-2018 Sleutelbloemdreef 5 kv 38: woning
 • 24-7-2018 Fokko Kortlanglaan 223: reclame (4 objecten)
 • 24-7-2018 Donkerstraat 8: wijzigen gevel
 • 24-7-2018 Kamillemeen 5: luifel entree school
 • 25-7-2018 Lammertkamp 1: uitbreiden woning in strijd regels ro
 • 25-7-2018 Molenweg 6: het uitbreiden woning in strijd regels ro
 • 26-7-2018 Kortekamp 21: verbouwen en uitbreiden woning in strijd regels ro
 • 26-7-2018 Sonnevancklaan 9: samenvoegen keuken en kantoor
 • 26-7-2018 Weverskamp 11: dakkapel (voorzijde)
 • 26-7-2018 Wouter van Damstraat: kappen 15 bomen
 • 25-7-2018 Paardenbloemdreef 12 kv 19: woning
 • 1-8-2018 Parkweg 8: tijdelijke containers t.b.v. opslag
 • 1-8-2018 Ruiversdam 1 kv 2: oprichten woning in strijd regels ro
 • 2-8-2018 Graaf Ottolaan 11: kappen boom
 • 27-7-2018 Grensweg 1c: recreatiewoning in strijd regels ro
Geweigerde omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 26-7-2018 Vischmarkt 47: verwijderen tussenwand (rijksmonument)
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Milieumeldingen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:
 • 17-7-2018: ADD Addtivies B.V. Daltonstraat 42 - 44, 3846 BX in Harderwijk voor het ontwikkelen en verkopen van chemische additieven hoofdzakelijk voor de verf- en inktindustrie.
De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
 • 16-7-2018: Ceintuurbaan 2 gebouw 100 in Harderwijk, voor het slopen van een kantoorgebouw.
 • 19-7-2018: Wouter van Damstraat 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 31, 33, 35, Laan 1940-1945 21, 25, 27, 31, 33, 34, 36, 44, 46, 48, Zeestraat 40, 42, 44, Tolstraat 3, Vogelstraat 3, 5, 13 en 15 voor het renoveren van 40 woningen cluster 4, 5 en 6 Zeebuurt in Harderwijk.  37 woningen naar label A en 11 woningen label C.
 • 20-7-2018: Zoutkeetstraat 5, 3841 AC in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest.
 • 20-7-2018: Ouverturebaan 1, 3844 HW in Harderwijk, voor het slopen en verwijderen van asbest uit een loods.
 • 31-7-2018: Hoefbladmeen 1 A, 3844 VL in Harderwijk voor het slopen van het gebouw;
 • 30-7-2018: Marijkelaan 22, 3843 CE in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning;
 • 18-7-2018: Wouter van Damstraat 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 26, 29, 31, 33, en 35, Laan 1940-1945 21, 25, 27, 31, 33, 34, 36, 44, 46 en 48, Zeestraat 40, 42 en 44, Tolstraat 3 en Vogelstraat 3, 5, 13 en 15 voor het verwijderen van asbest uit woningen.
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.
 
Opheffing gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Veluwerand
Burgemeester en wethouders van Harderwijk hebben op 27 juni 2017 besloten de Gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Veluwerand op 1 januari 2018 op te heffen. Eenzelfde besluit is op voornoemde datum genomen door de overige deelnemers aan deze regeling, te weten de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Ermelo en Zeewolde. Burgemeester en wethouders van Harderwijk hebben de opheffing van de regeling op 1 januari 2018 in de Staatscourant van 28 december 2017 bekendgemaakt. De publicatie in de Staatscourant en het opheffingsbesluit liggen ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis en zijn te vinden op www.harderwijk.nl/beleidsregels.
 
Opheffing gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsregeling Noord-Veluwe
Burgemeester en wethouders van Harderwijk hebben op 10 juli 2018 besloten de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsregeling Noord-Veluwe per 1 september 2018 op te heffen. Eenzelfde besluit is genomen door de overige deelnemers aan deze regeling, te weten de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Elburg, Ermelo, Nunspeet, Nijkerk, Oldebroek, Putten en Zeewolde.
Burgemeester en wethouders van Harderwijk hebben de opheffing van de regeling per 1 september 2018 in de Staatscourant van 31 juli 2018 bekendgemaakt. De publicatie in de Staatscourant en het opheffingsbesluit liggen ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis en zijn te vinden op www.harderwijk.nl/beleidsregels.
 
Aanwijzingsbesluit uitvoering Wsw Inclusief Groep NV 2018
Burgemeester en wethouders van Harderwijk hebben op 10 juli 2018 besloten het ‘Aanwijzingsbesluit uitvoering Wsw Inclusief Groep NV 2018’ vast te stellen. Met dit besluit is de Inclusief Groep NV aangewezen als uitvoerder van de Wet sociale werkvoorziening.
Het aanwijzingsbesluit ligt ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis en is te vinden op www.harderwijk.nl/beleidsregels.
 
Mandaatbesluit Leerplicht en RMC gemeente Harderwijk 2018
Burgemeester en wethouders van Harderwijk hebben op 10 juli 2018 besloten het ‘Mandaatbesluit Leerplicht en RMC gemeente Harderwijk 2018’ vast te stellen. Met dit besluit zijn bevoegdheden genoemd in de Leerplichtwet 1969 en uitvoeringstaken voortvloeiend uit de regels inzake Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten gemandateerd aan het bestuur van de gemeenschappelijke regeling Meerinzicht met de mogelijkheid van ondermandaat. Het mandaatbesluit ligt ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis en is te vinden op www.harderwijk.nl/beleidsregels.
 
Verkeersbesluit wijziging parkeerplaatsen voor laadpaal Rietgorsmeen
De gemeente heeft besloten om het verkeersbesluit van 11 juli 2018 voor het instellen van een gereserveerde parkeerplaats voor het opladen van auto’s te wijzigen. In overleg met bewoners is besloten de laadpaal niet aan te leggen naast huisnummer 49, maar naast huisnummer 101.
 
Het besluit met tekening is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl/ kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Informatie: Domein Ruimte, tel. 411 911.
 
Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.
Verdaging reguliere procedure:
 • Celsiusstraat 9: loods; 16-9-2018
 • Weisteeg 6: strijdig gebruik pand; 5-9-2018
 • Veldkamp 1: gebouw bijzondere doelgroep en aanleggen uitrit; 28-9-2018
 • Korhoenlaan 2: receptie gebouw; 14-9-2018
Besluit informatiebeheer gemeente Harderwijk
Burgemeester en wethouders hebben op 10 juli besloten het Besluit Informatiebeheer gemeente Harderwijk 2018 vast te stellen. Dit besluit bevat nadere regels op basis van de Archiefverordening 2017. Deze regeling is op 3 augustus in werking getreden, de dag na bekendmaking in het Elektronisch Gemeenteblad op 2 augustus. Het Besluit Informatiebeheer gemeente Harderwijk 2008 is ingetrokken. Informatie: domein Bestuur & Organisatie, mevr. M. Huisman, tel. 411 911.
 
Ontwerpomgevingsvergunning Buitengebied – Lage Enkweg 13
Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van één nieuwe woning op het perceel Lage Enkweg 13. Het in procedure zijnde ontwerpbestemmingsplan Buitengebied – Duinweg 10 en Lage Enkweg 15 maakt het mogelijk om door middel van de rood voor rood regeling op de betreffende locatie één woning te realiseren.
 
De ontwerpomgevingsvergunning Buitengebied – Lage Enkweg 13 ligt met ingang van 9 augustus gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de Burgemeester en wethouders. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, dhr. E. de Graaf, tel. 411 911.
 
De ontwerpomgevingsvergunning kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.PB00225-/NL.IMRO.0243.PB00225-0001) en op de website van de gemeente Harderwijk onder: www.harderwijk.nl/plannenbuitengebied.
 
Bekendmakingen ruimtelijke plannen
De volgende ruimtelijke plannen zijn onlangs gepubliceerd:
 • Bestemmingsplan Bedrijvenpark Tonsel - Zuiderbreedte 36 (25/7)
 • Ontwerpbestemmingsplan Hierden Dorp – Lageweg (25/7)
 • Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied - Landgoed Molenweg (25/7)
 • Omgevingsvergunning Groot Sypel - Parkweg 8 (25/7)
 • Bestemmingsplan Drielanden - Harderweide deelplan 2 (25/7)
 • Bestemmingsplan Drielanden – Tuindersbrink (25/7)
 • Bestemmingsplan Frankrijk - Boomkamp 27 (25/7)
 • Vooraankondiging bestemmingsplan Stadsdennen - Marnixstraat 1A (25/7)
De bekendmakingen kunt u inzien op de website www.harderwijk.nl/mijnwijk en vervolgens de betreffende wijk kiezen. Informatie: domein Ruimte, dhr. J. Haklander, tel. 411 911.