Gemeenteberichten week 9

Met deze week: Gratis training Talent in Beweging, Wijkcafé 6 maart, Fietswrakken weg bij het NS-station en Inloopbijeenkomst Crescentplas.

 Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

Sinds januari 2018 zijn de voormalige welstandscommissie en monumentencommissie samengevoegd in de nieuwe Commissie Ruimtelijke kwaliteit (CRK). De CRK is een onafhankelijke commissie die het gemeentebestuur adviseert over:
- of aanvragen omgevingsvergunning voldoen aan de welstandsnota (redelijke eisen van welstand)
- aanvragen omgevingsvergunning om een rijks- of gemeentelijk monument te wijzigen
- het aanwijzen of afvoeren van gemeentelijke monumenten
- ruimtelijke kwaliteit bij ontwikkelingen
 
De commissie bestaat uit een welstandsdeskundige, een deskundige erfgoed/cultuurhistorie, een burgerlid en een vertegenwoordiger van de historische vereniging Herderewich. Van de meeste bouwplannen is de mening van de commissie bekend en worden daarom niet in de voltallige commissie behandeld maar onder mandaat beoordeeld. Het mandaatoverleg vindt plaats op de woensdag in de oneven weken. Aansluitend aan het mandaatoverleg vergadert de voltallige Commissie Ruimtelijke Kwaliteit rond 13.00 uur.
 
Wilt u aanwezig zijn?
De vergaderingen van de commissie zijn openbaar. Iedereen kan en mag aanwezig zijn. De aanvrager van een vergunning en andere belanghebbenden worden actief uitgenodigd om het overleg bij te wonen. De agenda CRK is iedere maandag te raadplegen op www.harderwijk.nl/crk. Ook als de vergadering CRK geannuleerd is bij gebrek aan agendapunten, is dat vermeld op deze pagina.
 

Gratis training Talent in Beweging

ZorgDat biedt mensen die ongewild te veel thuis zitten, de mogelijkheid te herontdekken wat ze met hun talent en mogelijkheden kunnen doen. Een stap op weg naar vrijwilligerswerk of een baan die bij je past.
 
De training vindt plaats op donderdag 14, 21, 28 maart en 4, 18 en 25 april van 9.15 – 12.15 uur. Er is nog een terugkomdag op 27 juni. De  training is in Wijkhuis Stad (De Tinne), Houtkamp 33, Harderwijk. Aanmelden of meer info: Irmgard van der Vegt, tel. 06 19 055 222 of Jet Schaftenaar, tel. 06 33 562 305 of kijk op www.irmgardvandervegt.nl/open-trainingen/training-talent-beweging-voorjaar-2019.
 

Wijkcafé 6 maart

Op woensdag 6 maart is er weer een wijkcafé waar wijkagent Jurion Veenstra en wijkboa Jeroen Lourens over hun werkzaamheden en ervaringen vertellen. U bent vanaf 19.00 uur van harte welkom in MFC de Kiekmure, Tesselschadelaan 1 in Harderwijk.
 

Raadsinformatie

De commissie Ruimte vergadert op donderdag 7 maart vanaf 19.30 uur in het stadhuis. U bent van harte welkom. Op de agenda staat onder andere bestemmingsplan Oostermheenweg Hierden (seniorenwoningen), bestemmingsplan Beetstraat Stadsdennen (rolstoel toegankelijke woningen) en Stedenbouwkundige uitwerking Fase 3 Waterfront. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen.
 
De fractie CDA heeft het college schriftelijke vragen gesteld over overlast door hondenpoep. De vragen en antwoorden zijn te lezen op www.harderwijk.nl/raadsvragen.
 

Fietswrakken weg bij het NS-station

De gemeente Harderwijk houdt vandaag (woensdag 27 februari) een opruimactie van fietswrakken bij het station. Wrakken die in de onbewaakte stalling staan worden dan verwijderd. Fietswrakken zijn fietsen die rijtechnisch in onvoldoende staat verkeren (kromgebogen wielen en dergelijke) en bovendien al langere tijd niet meer zijn gebruikt. Daardoor wordt onnodig stallingruimte ingenomen. Mocht u zo’n fiets daar hebben gestald en uw fiets missen, neem dan rechtstreeks contact op met mevr. M. Timmer via email: m.timmer@harderwijk.nl.
 

Bestuursleden en projectleiders nodig voor Veilig Verkeer Harderwijk

Het afdelingsbestuur van VVN Harderwijk en Hierden is op zoek naar mensen die willen meedenken aan veilig verkeer in onze stad. Er is behoefte aan bestuursleden. Het bestuur vergadert 5 keer per jaar in de Roef. Er zijn diverse projecten, verdeeld over het jaar. Deze vergen 1 tot 3 maanden aan inzet door een projectleider voor enkele dagdelen per jaar. Het gaat bijvoorbeeld om het organiseren van opfriscursus rijvaardigheid voor ouderen. Maar ook het organiseren van fietsexamens en verkeersactiviteiten in de wijk. 
Aanmelden en  informatie is verkrijgbaar bij het secretariaat tel. 0341 416 658 of via www.vvn.nl/vrijwilligers.
 

Nieuw paspoort of ID-kaart nodig?

Maak een afspraak voor de aanvraag via www.hardewijk.nl/contact. Dat gaat sneller.
 

Inloopbijeenkomst Crescentplas

Donderdag 7 maart is er een informatiebijeenkomst over de invulling van de recreatieve voorziening Crescentplas in Harderweide. De bijeenkomst vindt plaats in basisschool het Startblok, Biezenplein 2.
 
Tijdens deze inloopbijeenkomst nemen we u mee in de uitvoering van het definitieve ontwerp van de recreatieve voorzieningen en de voortgang/planning van de realisatie. Het definitieve ontwerp, met een aantal detailuitwerkingen, is deze avond te bekijken. Er zijn medewerkers van de aannemers combinatie VIC/Hoornstra Ophof en de gemeente Harderwijk aanwezig, om met u in gesprek te gaan en vragen te beantwoorden. U kunt in en uit te lopen tussen 18.30 en 20.30 uur. We verwelkomen u graag op 7 maart.
 

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
15-2-2019 Bliksdam kavel 41: woning
18-2-2019 Luttekepoortstraat 5: verbouwen horecapand
14-2-2019 Korhoenlaan 1 32: kappen 2 bomen
18-2-2019 Schaffelaarhout 2: berging
14-2-2019 Smeepoortstraat 52: verbouwen vergaderzaal naar 3 hotelkamers
18-2-2019 Donkerstraat 27: wijzigen gevel (rm)
18-2-2019 Bazuindreef 1: inrit
1-2-2019 Johanniterlaan 2: reclame (2x)
19-2-2019 Sonnevancklaan 5: carport
19-2-2019 Grensweg 9: kappen 3 bomen
19-2-2019 Ruimelsweg 7: vervangen bijgebouw in strijd regels ro en inrit
19-2-2019 Smeepoortstraat 17, 17 A en Plantage 12: verbouwen pand naar winkel met 8 appartementen
20-2-2019 Waterfront overloopterrein: zonnepark (carport)
20-2-2019 Drielandendreef 32-34: gebruik pand in strijd regels ro
15-2-2019 Weiburglaan 6: kappen 25 bomen
 
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het Contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
15-2-2019 Metten Gerritskamp 30: dakkapel (voorzijde)
18-2-2019 Stromenwaard: kappen 39 bomen
18-2-2019 Korhoenlaan 1-44: kappen 3 bomen
18-2-2019 Drielandendreef 1: inrit
18-2-2019 Duivenkamp 60: inrit
18-2-2019 Mozartdreef 20: verbreden inrit
18-2-2019 Markt 8: kastjes op de gevel (gm)
19-2-2019 Emdenmeen 8: vergroten balkon in strijd regels ro
20-2-2019 Bazuindreef 1: erfafscheiding en veranda in strijd regels ro
20-2-2019 Ooster Mheenweg 39: uitbreiden woning
20-2-2019 Strandboulevard West 16: verbouwen keuken
21-2-2019 Deventerweg 13: dakkapel voorzijde
21-2-2019 Schaffelaarhout 2: berging
 
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 

Bestemmingsplan Hierden Dorp – Ruimelsdwarsweg 4

Het bestemmingsplan Hierden Dorp – Ruimelsdwarsweg 4 is onherroepelijk geworden. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00190-0003) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00190-/NL.IMRO.0243.BP00190-0003/) of op www.harderwijk.nl/plannenhierdendorp. Informatie: domein Ruimte, mevr. C. van den Bedem, tel. 411 911.
 

Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.
 
Verdaging reguliere procedure:
- Zeppelinstraat 10 (concept): bedrijfspand, reclame en inrit; 13-4-2019.
 

Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide voorbereidingsprocedure

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:
- Industrieweg 13A: plaatsen oliewaterscheider.
 
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 28 februari gedurende 6 weken tot aan 12 april ter inzage in het stadhuis. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak, telefoonnummer 411 911. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.
  

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om gereserveerde parkeerplaatsen in te stellen voor het opladen van elektrische voertuigen op de volgende locaties:
-        Duivenkamp nabij het adres Hoenderkamp 41
-        Tonselsehof 7
 
De besluiten met tekening zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl.  Via zoek.officielebekendmakingen.nl/ kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Meer informatie: Domein Ruimte, tel. 411 911.
 

 Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
18-2-2019: Stichting VCO Harderwijk cbs De Schakel, Vondellaan 26 A, 3842 EH in Harderwijk voor het slopen van een gymzaal;
13-2-2019: Alberdingk Thijmlaan 226,3842 ZJ in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een woning;
13-2-2019: De Admiraal Strandboulevard West 16, 3841 CS in Harderwijk voor het slopen van magazijn/spoelkeuken;
18-2-2019: Boekhorstlaan 1, 2, 4 & 6, 3847 LP in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest en het slopen van een woning en diverse opstallen;
18-2-2019: Boekhorstlaan 8 en 10, 3847 LP in Harderwijk voor het slopen van diverse opstallen;
13-2-2019: Piet Heinlaan 43, 3843 EW in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning;
20-2-2019: Hema Harderwijk Donkerstraat 52, 3841 CD in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een winkelpand;
13-2-2019: Molenweg 13, 3849 RK in Hierden, voor het verwijderen van asbest uit 3 schuren;
14-2-2019: V.O.G. B.V.  (V.S.E. groep B.V.), Weiburglaan 6, 3844 KZ in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest en het slopen van een voormalige eenden slachterij.
 
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.
 

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied – Bouw & Infra Park

Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied – Bouw & Infra Park voorziet in een formalisering van het gestelde in de in 2013 door de gemeenteraad vastgestelde Uitgangspuntennotitie bestemmingsplan Bouw & Infra Park. In de uitgangspuntennotitie wordt onder andere beschreven welke rol het Bouw & Infra Park speelt in de lokale en regionale economie en wat nodig is om het park toekomstbestendig te maken. Er worden mogelijkheden gezien voor een verdere functionele verbreding van het terrein, zodat een campus ontstaat, en het (gedeeltelijk) ontsluiten van het gebied voor recreatief medegebruik. Het terrein moet de functie krijgen van Poort naar de Veluwe. In essentie betreft het plan een actualisatie door het bestemmingsplan in overeenstemming te brengen met het bestaande gebruik en de bestaande bebouwing. Het plangebied betreft het perceel van het Bouw & Infra Park, Ceintuurbaan 2.
 
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 28 februari gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder omtrent het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, mevr. K. van der Schot, tel. 411 911.
 
Het plan (NL.IMRO.0243.BP00127-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00127-/NL.IMRO.0243.BP00127-0002/) of op www.harderwijk.nl/plannenbuitengebied.