Gemeenteberichten Harderwijk en Hierden week 9

Met deze week: Aanslag gemeentelijke belastingen 2018, werk mee aan een schoon Harderwijk en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Aanslag gemeentelijke belastingen 2018
WOZ-beschikking

De aanslag gemeentelijke belastingen valt weer op de mat of verschijnt in uw berichtenbox van overheid.nl. U vindt daarop de WOZ-beschikking/onroerende-zaakbelasting en één of meer van de volgende aanslagen:
 • afvalstoffenheffing
 • rioolheffing
 • hondenbelasting
 • begraafplaatsrechten
 • precariobelating
 • reclamebelasting
WOZ-waarde/Onroerendezaakbelastingen
De heffingsambtenaar heeft voor alle onroerende zaken (grond en gebouwen) een waarde bepaald, de zogenaamde WOZ-waarde. Hiervan ontvangt u een beschikking. De WOZ-waarde voor 2018 is bepaald naar het waardepeil van 1 januari 2017. In de meeste gevallen gebeurt dit door de verkoopprijzen van woningen die rond die periode zijn verkocht te vergelijken. Deze verkoopprijzen worden door taxateurs onderzocht. Met de waarde op uw WOZ-beschikking wordt de aanslag onroerendezaakbelastingen berekend. Maar ook het waterschap en de belastingdienst maken hier gebruik van. Via www.meerinzicht.nl/belastingen kunt u uw taxatieverslag inzien. U kunt ook bekijken hoe dit bepaald is, daarvoor is in inloggen via DigiD nodig.
 
Afvalstoffenheffing

De tarieven voor de afvalstoffenheffing en de reinigingsheffing zijn in principe 100% kostendekkend op begrotingsbasis. De tarieven voor 2018 zijn voor een eenpersoonshuishouden € 137,50 en voor een meerpersoonshuishouden € 194,00.
 
Rioolheffing
Het tarief is ten opzichte van 2017 verhoogd van € 146,00 naar € 154,00 voor woningen. Deze verhoging hangt samen met het door de Raad vastgestelde kostendekkingspercentage van 100%.
 
Kwijtschelding
In bepaalde gevallen kunt u kwijtschelding krijgen voor de aanslag afvalstoffenheffing en rioolheffing. Hoe u dit kunt aanvragen is vermeld op de achterzijde van het aanslagbiljet. Wanneer u eerder kwijtschelding kreeg, wordt gekeken of uw recht op kwijtschelding geautomatiseerd vastgesteld kan worden. Is dat het geval, dan hoeft u geen aanvraag meer in te dienen en staat de kwijtschelding al vermeld op uw aanslagbiljet. De geautomatiseerde toetsing vindt plaats door middel van vergelijking van bestanden van de Belastingdienst, de RDW en het UWV. Deze bestandsvergelijking wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door het Inlichtingenbureau. Zie voor meer informatie www.meerinzicht.nl/belastingen.

Nieuw in 2018 is dat voor een verzoek om kwijtschelding de kostendelersnorm op grond van de Participatiewet van toepassing is. Dit betekent dat bij de beoordeling van een verzoek om kwijtschelding procentueel rekening wordt gehouden met het aantal volwassenen vanaf 21 jaar die een woning delen.
 
Informatie over uw aanslag
Als particulier kunt u met uw DigiD inloggen en uw aanslag(en), taxatieverslag(en) en overige informatie bekijken op www.meerinzicht.nl/belastingen. De bijsluiter staat daar vanaf eind februari ook op. Wilt u de bijsluiter op papier hebben dan kunt u deze, nadat u de aanslag heeft ontvangen, afhalen in de Stadswinkel van het stadhuis. Ook kunt u informatie krijgen via tel. 0341 411 911.
 
U ontvangt de aanslag gemeentelijke belastingen van Meerinzicht. Meerinzicht is het samenwerkingsverband van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde. 

Activiteiten gemeenteraadsverkiezing

In de kalender op www.harderwijk.nl/verkiezingen staan de activiteiten die voor de gemeenteraadsverkiezing op woensdag 21 maart in Harderwijk worden georganiseerd. De eerstvolgende activiteit staat gepland op donderdag 1 maart: Politiek Café De Liefde in het Best Western Hotel Baars, Smeepoortstraat 52 Informatie: www.grandcafedeliefde.nl

Raadsinformatie

De raad vergadert op donderdag 8 maart vanaf 19.30 uur in het stadhuis. U bent van harte welkom. Op de agenda staat onder andere het beleidsplan Harderwijk zijn wij Samen. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen.
 
De fractie Harderwijk Anders heeft het college schriftelijke vragen gesteld over aantal pakketten zwemfonds. De vragen en antwoorden zijn te lezen op www.harderwijk.nl/raadsvragen

Vergadering commissie Naamgeving 

De commissie Naamgeving vergadert donderdag 8 maart van 15.00 uur tot 16.00 in het Voorhuis aan de Graaf Ottolaan 11 in Harderwijk. De vergadering is openbaar en het publiek heeft spreekrecht.  De volgende punten staan op de agenda:
 
Voor de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), het benoemen van de Kleine Akkers, Vischpoortbrug, Waterfrontbrug, Dolfinariumbrug, Vissersbrug, Flevobrug en de Lelybrug. En voor het wijzigen van de geometrie van Oranjepark (weg), Oranjepark (terrein), Jan van Nassaupark, Mauritspad, Stationsplein, Baanweg, Beemd, Weiburglaan, Westeinde en de Oranjelaan.
 
De agenda met toelichting en bijbehorende stukken liggen ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Informatie: Dhr. J. Karssen, voorzitter commissie Naamgeving, tel. 411 333.

Harderwijker Speld voor Gerben Hofma

Burgemeester Harm-Jan van Schaik heeft op donderdag 22 februari samen met wethouder Jeroen de Jong, de Harderwijker Speld uitgereikt aan de heer Gerben Hofma. Dat gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Stadhuis. De heer Hofma heeft in een periode van 50 jaar veel betekend voor de gemeente Harderwijk.

Hij mag terugzien op een langdurige loopbaan bij de Brandweer Harderwijk. Eerst 12 jaar als vrijwilliger en daarna als beroepskracht. Hofma was als instructeur gespecialiseerd in duiken en hulpverlening en heeft zich ontelbare malen ingezet bij calamiteiten. Daarnaast was hij 10 jaar lang actief bij de huurdersraad Woonwijs, als penningmeester, ondersteunend secretaris en de laatste jaren als voorzitter. Ook heeft Hofma zich ingezet voor het wijkplatform Zeebuurt, CNV senioren afdeling Gelderland en de Indische Harderwijkers.

Het college van burgemeester en wethouders heeft veel waardering voor zijn grote inzet en onderstreept dat met de eervolle uitreiking van de Harderwijker Speld.

Uitreiking Harderwijker spel aan Gerben Hofma Harderwijk
 

Werk mee aan een schoon Harderwijk

Zaterdag 24 maart is Landelijke Opschoondag. Meedoen aan de Landelijke Opschoondag levert prettig schone buurten op. Buren, kinderen, leerlingen of leden van verenigingen kunnen samen Harderwijk en Hierden nog prettiger en schoner maken. Hoe meer inwoners meedoen aan de Landelijke Opschoondag, hoe succesvoller het wordt. En hoe schoner de buurt of wijk, hoe prettiger het wonen is in Harderwijk.
 
De gemeente zorgt ervoor dat iedereen die meedoet gebruik kan maken van grijpers, knijpers, handschoenen, hesjes en vuilniszakken. Ook wordt de afvoer van het ingezamelde zwerfvuil verzorgd.
 
Voor meer informatie of aanmelden kan men contact opnemen met Rinet Brinks van ZorgDat via rinetbrinks@zorgdat.nl of 0341 434 656. Aanmelden om mee te doen kan tot uiterlijk donderdag 15 maart. Buurten kunnen zich aanmelden op www.nederlandschoon.nl. Ook is op die website allerlei reclamemateriaal te bestellen en er staan leuke en creatieve ideeën op.

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
 • 15-2-2018 Laan 1940-1945 25 t/m 33, 34, 36, 46 en 48, Wouter Van Damstraat 1 t/m 19 (oneven), 29 t/m 35 (oneven) en Zeestraat 40 t/m 44 (even): groot onderhoud
 • 15-2-2018 Parallelweg 26 121: kappen 10 bomen
 • 15-2-2018 Markt 1: loods 16-2-2018 Spieghelstraat 19: veranderen zijgevel
 • 19-2-2018 Waterstadboulevard 132: uitbreiden woning
 • 19-2-2018 Waterfront NE kavel E (Langezand 13 concept): woning
 • 16-2-2018 Hondegatstraat 4: strijdig gebruik pand
 • 19-2-2018 Tonselsedreef t.h.v. nr 68: kappen 1 boom
 • 19-2-2018 Weisteeg 2: legalisatie blokhut en stal (strijdigheid)
 • 20-2-2018 Hoogstraat 22: uitbreiden van de woning (gm)
 • 21-2-2018 Liesbergerhout 33: dakkapel voorzijde
 • 21-2-2018 Grote Poortstraat 57: dakkapel
 • 19-2-2018 Vijhestraat 3: vervangen reclame (3 objecten, gm)
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 19-2-2018 Grote Marktstraat 9: intern verbouwen en 2 dakkapellen
 • 19-2-2018 Korhoenlaan 1-97: kappen 1 boom
 • 19-2-2018 Parallelweg 25-50: kappen 7 bomen
 • 19-2-2018 Parallelweg 26-126: kappen 2 bomen
 • 19-2-2018 Korhoenlaan 1-130: kappen 1 boom
 • 20-2-2018 Strandboulevard Oost: restaureren Bastion en Kieckmure (GM)
 • 21-2-2018 Flevoweg 61 en 61A: splitsen woning naar 2 duplex woningen in strijd regels ro
 • 22-2-2018 Archimedesstraat 5: reclame en 2 vlaggenmasten (4 objecten)
 • 22-2-2018 Zuiderzeestraatweg 91: uitbreiden woning en schuur in strijd regels ro
 • 22-2-2018 Liesbergerhout 33: dakkapel voorzijde
 • 21-2-2018 Brinkvelden fase 3, Dotterbloemdreef 10 t/m 24 (even), 5 t/m 23 (oneven), Korenbloemdreef 46 t/m 54 (even): oprichten 23 woningen
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Bestemmingsplan Groot Sypel – Verkeersweg 3

Het bestemmingsplan Groot Sypel – Verkeersweg 3 is onherroepelijk geworden. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00175-0003) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.BP00175-/NL.IMRO.0243.BP00175-0003) of op de website www.harderwijk.nl/plannendesypel. Informatie: domein Ruimte, dhr. P. Mulder, tel. 411911.
 
Milieumeldingen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding activiteitenbesluit ontvangen:
 • 21-11-2017: Resytech Engineering, Fahrenheitstraat 43 - 1, 3846 CC in Harderwijk, voor het starten van het bedrijf voor verspanende techniek metaal
 • 16-01-2018: Visserijbedrijf HK-78 Foppen, Pasteurdijk 16, 3846 BS in Harderwijk, voor het uitbreiden van de bedrijfsactiviteiten met "paling verwerken"
De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
 • 2-02-2018: Horloseweg 10, 3845 LA in Harderwijk, voor het slopen van een woning
 • 14-02-2018: Skanormeen 7, 3844 CC in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 14-02-2018: Vittepad 46, 3844 CJ in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 18-02-2018: Grevenhofsweg 2, 3849 NB in Hierden, voor het verwijderen van asbest uit een schuur
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.
 
Verkeersbesluiten
De gemeente heeft besloten om:
 • een parkeerplaats te reserveren voor het opladen van elektrische voertuigen nabij het adres Madeliefdreef 1
 • een geslotenverklaring, stopverbod en fietsparkeerverbod in te stellen tijdens het jaarlijkse evenement Demo Klassieke Wegracemotoren op de Hierdense Enk te Hierden
De besluiten zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Informatie: Domein Ruimte, tel. 411 911. 
 
Bestemmingsplan Stadsdennen – J.P. Heyelaan 1
De gemeenteraad heeft op 8 februari het bestemmingsplan Stadsdennen – J.P. Heyelaan 1 gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan Stadsdennen – J.P. Heyelaan 1 voorziet in realisatie van maximaal 24 huurappartementen op de locatie van de voormalige Stadsdennenkerk , J.P. Heyelaan 1.
 
Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld, onder meer in die zin dat:
 • de bouwhoogte is aangepast van 15 naar 11 meter (3 woonlagen);
 • het besluit hogere grenswaarden is aangepast en verleend voor 23 van de maximaal 32 te realiseren woningen.
Besluit hogere grenswaarden:
Gelijk met het vastgestelde bestemmingsplan ligt het besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden ten behoeve van het bestemmingsplan ter inzage. Het besluit voorziet in de vaststelling van een hogere waarde ten behoeve van 23 van de maximaal 32 te realiseren woningen in het plangebied
 
Beroep
Het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarden liggen met ingang van 1 maart gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00193-0003) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans). Het plan en het besluit hogere grenswaarden zijn ook in te zien op de website van de gemeente Harderwijk onder: www.harderwijk.nl/plannenstadsdennen.
 
Gedurende deze termijn kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan en/of het besluit vaststelling hogere grenswaarden, beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld door een belanghebbende:
 • die tijdig zienswijzen heeft ingediend bij de gemeenteraad;
 • aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen heeft ingediend;
 • die het niet eens is met de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen in het bestemmingsplan.
Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Informatie: afd. Ruimte, mevr. C. van den Bedem, tel. 411 911.
 
Bestemmingsplan Partiële herziening parkeerregeling bestemmingsplannen

De gemeenteraad heeft op 8 februari het bestemmingsplan Partiële herziening parkeerregeling bestemmingsplannen ongewijzigd vastgesteld. Met het bestemmingsplan worden de stedenbouwkundige bepalingen uit de bouwverordening met betrekking tot parkeren opgenomen in de bestemmingsplannen van de gemeente Harderwijk (muv Binnenstad).
 
Het bestemmingsplan ligt met ingang van 1 maart gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep bij de  Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen heeft ingediend. Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Informatie: domein Ruimte, dhr. G. Maatkamp, tel. 411 911.
 
Het plan (NL.IMRO.0243.BP00191-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.BP00191-/NL.IMRO.0243.BP00191-0002) of op de website van de gemeente Harderwijk onder: www.harderwijk.nl/plannenstructuurvisies.
 
Verklaring van geen bedenkingen Johanniterlaan 1

De raad van de gemeente Harderwijk heeft op 8 februari 2018 besloten de realisatie van nieuwe woningbouw (circa. 60 appartementswoningen) aan de Johanniterlaan 1 aan te wijzen als categorie geval, als bedoeld in artikel 6.5 lid 3 van het Besluit omgevingsrecht (Bor), waarvoor een verklaring van geen bedenkingen niet is vereist. Dit besluit treedt daags na deze publicatie in werking en hiertegen is geen bezwaar en beroep mogelijk. Meer informatie: Domein Ruimte, dhr. A.M. Duits, tel. 411 911.
 
Reglement van Orde en Directiestatuut
Het bestuur van Meerinzicht maakt bekend te hebben vastgesteld ‘Het Reglement van orde voor de vergaderingen en overige werkzaamheden van het bestuur van de bedrijfsvoeringsorganisatie Meerinzicht 2018’ (onder gelijktijdige intrekking van de  reglementen van orde van het Algemeen en Dagelijks Bestuur) en het ‘Directiestatuut Meerinzicht 2018’ met daarin opgenomen de rollen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden van en de besluitvormingsprocedures binnen de directieraad. Voornoemd reglement en statuut liggen 6 weken ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis.
 
Mandaatbesluit Leerplicht en RMC Harderwijk, ondermandatering bevoegdheden Putten naar Meerinzicht
Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, ieder voor zover het de eigen bevoegdheid betreft, hebben op 2 januari 2018 besloten om ondermandaat te verlenen aan het bestuur van Meerinzicht om per 1 januari 2018 taken namens de gemeente Putten uit te voeren op het gebied van Leerplicht en de Regionale Meld en Coördinatiefunctie (tegengaan voortijdig school verlaten). Het 'Mandaatbesluit Leerplicht en RMC Harderwijk, ondermandatering bevoegdheden Putten naar Meerinzicht' ligt zes weken ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis.