Gemeenteberichten Harderwijk en Hierden week 8

Met deze week: teruggave vermiste Infanterie embleem, je kunt je weer inschrijven voor de Sportwijzer en Cultuurwijzer en de aangevraagde en verleende vergunningen.
 


Teruggave vermiste Infanterie embleem

Woensdag 14 februari vond de teruggave van het Infanterie embleem tijdens een korte plechtigheid in het Stadsmuseum plaats. Onlangs is de gemeente Harderwijk, mede dankzij raadslid Marcel Companjen, in het bezit gekomen van het daadwerkelijk vermiste embleem van de infanterie in de toenmalige Jan van Nassaukazerne te Harderwijk. Oud-commandant Lodders heeft altijd gezocht naar het vermiste embleem. Het embleem heeft een plek gekregen aan de buitenmuur van het Stadsmuseum in Harderwijk. 
 
Eerder ontving de gemeente, ter vervanging van het vermiste embleem, een embleem in bruikleen van het Opleidings- en Trainingscentrum Manoeuvre (OCTMAN) op de Bernhardkazerne in Amersfoort. Burgemeester Harm-Jan van Schaik heeft het in bruikleen gekregen infanterie embleem overhandigd aan Luitenant-kolonel Richard Stet.

Infanterie embleem terug

 
Bezorging stempassen gemeenteraadsverkiezingen

Woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. U heeft een stempas én een identiteitsbewijs nodig om te kunnen stemmen. De stempassen worden bezorgd tussen 21 februari en 7 maart. In deze periode ontvangt u ook de kandidatenlijsten.
 
Er zijn twee verschillende stempassen:
 • een stempas voor de gemeenteraadsverkiezingen
 • een stempas voor het referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Meer informatie over het referendum vindt u op www.referendum-commissie.nl.
Heeft u na 7 maart geen stempas ontvangen, dan kunt u tot uiterlijk vrijdag 16 maart een vervangende stempas aanvragen. Dat kan per mail via burgerzaken@harderwijk.nl of telefonisch via 411 991. U kunt ook een vervangende stempas persoonlijk in de Stadswinkel aanvragen. Dat kunt u tot dinsdag 20 maart 12.00 uur doen. Informatie: www.harderwijk.nl/verkiezingen. 

Raadsinformatie

Donderdag 1 maart zijn er geen raads- of commissievergaderingen.
 
De fractie ChristenUnie heeft het college schriftelijke vragen gesteld over buurtgezinnen. De vragen en antwoorden zijn te lezen op www.harderwijk.nl/raadsvragen. 

Je kunt je weer inschrijven voor de Sportwijzer en Cultuurwijzer

Er is meer te doen, voor jong en oud, in Harderwijk dan je denkt. Vanaf vandaag, woensdag 21 februari, kunnen leerlingen van groep 3 t/m 8 en volwassenen / senioren zich weer inschrijven voor de Sportwijzer en Cultuurwijzer via www.sportwijzerharderwijk.nl of www.cultuurwijzerharderwijk.nl.
 
De Sportwijzer en Cultuurwijzer is een project om de Harderwijkse inwoners te stimuleren actief te zijn. Nieuw dit jaar is de Cultuurwijzer voor 18 t/m 99 jarigen, ook zij kunnen nu laagdrempelig kennismaken met cultuuractiviteiten.
 
De sportwijzercursussen worden aangeboden vanaf 5 maart tot 7 juli  door zo’n 54 verschillende sport en cultuuraanbieders. Meer informatie kunt u vinden op de website www.sportwijzerharderwijk.nl of www.cultuurwijzerharderwijk.nl

Talent in Beweging

Ontdekken wat uw talenten zijn en hoe u die mét of vóór anderen kunt inzetten! Heeft u behoefte aan meer sociale contacten? Wilt u wel weer iets gaan doen mét of vóór anderen? Maar weet u niet precies wat of hoe? Doe dan mee met “Talent in Beweging” van ZorgDat. In 7 donderdagmiddagen (her)ontdekt u met leuke oefeningen en opdrachten wat uw talent en kracht is.
 
De trainingen vinden plaats op 22 en 29 maart en 5, 12, 19 en 26 april 2018, met terugkommiddag op 28 juni 2018. Deelname is kosteloos. Locatie: Wijkontmoetingscentrum Stad, Houtkamp 33, Harderwijk. Informatie: Irmgard van der Vegt, tel. 06 19 05 52 22 of Jet Schaftenaar, tel. 06 33 56 23 05.

Kerken werken aan duurzame toekomst

Tijdens de avond Kerk & Duurzaamheid op 14 februari in de Petrakerk in Harderwijk lieten ruim 20 kerkrentmeesters en gebouwenbeheerders van kerken en geloofsgemeenschappen uit onze gemeente en omgeving zich informeren over het verduurzamen van kerkgebouwen. De bijeenkomst Kerk & Duurzaamheid is een initiatief van de gemeente Harderwijk in samenwerking met energieloket Veluwe Duurzaam. Meer dan 10 kerkgenootschappen waren vertegenwoordigd, samen goed voor ongeveer 15 (kerk)gebouwen.
 
De gemeente Harderwijk wil in 2050 energieneutraal zijn en zoekt naast het bedrijfsleven en particulieren contact met maatschappelijke organisaties zoals kerken en moskeeën. Wethouder Pieter Teeninga deed namens de gemeente Harderwijk een oproep aan de kerken om zich in te zetten voor duurzaamheid. Jeroen Kleen van de Petrakerk, deelde de plannen om hun kerkgebouw te verduurzamen. “Als Petrakerk hebben we de ambitie om de eerste gasloze kerk van Gelderland te worden,” aldus Kleen. Meer informatie: www.veluweduurzaam.nl/kerken. 

Gemeente gaat voor Sportverkiezingen 2019

Sinds 2003 houdt de gemeente Harderwijk succesvolle Sporthuldigingen na afloop van ieder sportseizoen, met sinds 2013 het onderdeel Sportverkiezingen. Vanaf 2019 worden de Sportverkiezingen geprofessionaliseerd. Inwoners van de gemeente Harderwijk bepalen mee wie de winnaars worden tijdens de Sportverkiezingen voor sportman, sportvrouw, sportploeg, sporttalent en bijzondere prestatie van het jaar. 

De Sportverkiezingen vinden voortaan in januari plaats over een periode van anderhalf jaar. Hiermee worden de sporthuldigingen van juni 2018 overgeslagen. Naast de Sportverkiezingen 2019 worden sporters gehuldigd voor hun prestatie op NK, EK en WK niveau.

Topsporters van alle leeftijden kunnen zich aanmelden voor het onderdeel huldigingen via de website www.harderwijk.nl/sport of per mail naar sport@harderwijk.nl. De voorwaarden van de sporthuldigingen staan op de website vermeld. Voor de zomer worden de criteria en definitieve opzet van de Sportverkiezingen vastgesteld. Daarna ontvangen verenigingen en bewoners een bericht hierover. 

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
 • 6-2-2018 Horlosebrink 12: bijgebouw
 • 6-2-2018 Gelreweg 1: autoshowroom
 • 6-2-2018 Paardenbloemdreef 9 (concept): woning
 • 7-2-2018 Lorentz III: reclame (4 objecten) en 2 vlaggenmasten
 • 8-2-2018 Korenlaan 1 t/m 55 en 2 t/m 144: tijdelijke huisvesting in strijd regels ro
 • 8-2-2018 Frankenskamp 2: uitbreiden kerkgebouw
 • 9-2-2018 Strandboulevard Oost : restaureren Bastion en Kieckmure (GM)
 • 9-2-2018 Goede Reede 5 (concept): bedrijfspand
 • 11-2-2018 Overveld 18: uitbouwen bedrijfshal
 • 9-2-2018 Grevenhofsweg 5: kappen 1 boom
 • 1-2-2018 Korhoenlaan 1-144: kappen 5 bomen
 • 12-2-2018 Waterfront kavel B (Langezand): woning
 • 12-2-2018 Lorentz III fase 2: keerwand
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het Contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 12-2-2018 Horloseweg 16: kappen 2 bomen
 • 12-2-2018 Reigershofweg 8: kappen 3 bomen
 • 12-2-2018 Kelvinstraat 15: vervangen reclamezuil voor 2 vlaggenmasten
 • 12-2-2018 Paardenbloemdreef 21: woning
 • 13-2-2018 Oranjelaan 24: dakkapel voorzijde
 • 13-2-2018 Klavermeen 1A: gebruik pand in strijd regels ro
 • 15-2-2018 Eisenhowerlaan 26 en 28: kappen 1 boom
 • 15-2-2018 Parallelweg 25-59: kappen 1 boom
 • 15-2-2018 Horlosebrink 12: bijgebouw
 • 15-2-2018 Korhoenlaan 1-144: kappen 5 bomen
 • 15-2-2018 Pasteurdijk 16: uitbreiden loods
 • 15-2-2018 Harderweide Grondwal naast Groene Zoomweg: topscherm geluidswal
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Ontwerpbestemmingsplan Drielanden-Tuindersbrink
Het ontwerpbestemmingsplan Drielanden–Tuindersbrink maakt het mogelijk om op deze locatie 15 woningen te realiseren. De initiatiefnemer betreft hier een groep particulieren die optreedt als collectieve opdrachtgever, er is sprake van een collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO). De planlocatie ligt tussen de Groene Zoomweg en Fokko Kortlanglaan/Horloseweg. De Tuindersbrink is bestaande ontsluitingsweg van noord naar zuid. Het plangebied wordt globaal begrensd door de percelen Fokko Kortlanglaan 69 en 75 aan de zuidzijde en het Groene Zoompad aan de noordzijde.
 
Ten behoeve van het bestemmingsplan is tevens een besluit hogere waarde ingevolge artikel 83 Wet geluidhinder en artikel 4.11 Besluit geluidhinder in voorbereiding. Met de vaststelling van een hogere waarde wordt de realisatie van de nieuwe woningen mogelijk gemaakt.
 
Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere waarde liggen met ingang van 22 februari gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder schriftelijk of digitaal een zienswijze indienen bij:
 • de gemeenteraad tegen het ontwerpbestemmingsplan;
 • burgemeester en wethouders tegen het ontwerpbesluit hogere waarde.
Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, dhr. R. Huisman, tel. 411 911.
 
Het plan (NL.IMRO.0243.BP00197-0001) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.BP00197-/NL.IMRO.0243.BP00197-0001) of op www.harderwijk.nl/plannendrielanden.
 
Ruimen Bootwrak Pasteurhaven
De gemeente Harderwijk is voornemens om conform het het gestelde in de de artikelen 1, 2 en 3 van de Wrakkenwet de "Sir Toby" kajuitzeilboot, gelegen in de Pasteurhaven te Harderwijk op te ruimen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het team Stadstoezicht van de gemeente Harderwijk, tel. 411 911.
 
Gehandicaptenparkeerplaats Kievietmeen 37
De gemeente heeft besloten om een algemene gehandicaptenparkeerplaats in te stellen bij het adres Kievietmeen 37.
 
Het besluit met tekening is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl/ kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Voor nadere inlichtingen kunt u telefonisch contact opnemen met  het Domein Ruimte, tel. 411 911.
 
Verdaging beslistermijn
Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.
Verdaging reguliere procedure:
 • Keplerstraat 19 (concept): oprichten bedrijfspand en aanleggen inrit; 30-3-2018.
Jaarverslag en programma bouwen, wonen en milieu vastgesteld
Burgemeester en wethouders hebben op 6 februari 2018 het jaarprogramma 2018 en jaarverslag 2017 toezicht & handhaving bouwen, ruimtelijke ordening en milieu vastgesteld. Dit besluit treedt in werking daags na deze publicatie. Het jaarprogramma en jaarverslag is te vinden op de website van Harderwijk, onder organisatie/regelgeving/beleidsregels. Meer informatie: domein Bestuur & Organisatie, mevr. M. Huisman, tel. 411 911.
 
Milieumeldingen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding activiteitenbesluit ontvangen:
 • 18-01-2018: De Ark Dierenopvangcentrum, Leuvenumseweg 70, 3847 LD in Harderwijk, voor het plaatsen van tijdelijke zomerkennels.
De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
 • 7-02-2018: Beekhuizerweg 1, 3849 NM in Hierden, voor het verwijderen van asbest uit een opslag en stal.
 • 9-02-2018: Zeestraat 43, 3841 JL in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning.
 • 12-02-2018: SRevalmeen 34, 3844 CE in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning.
 • 12-02-2018: Nijborgmeen 8, 3844 CG in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning.
 • 2-02-2018: Bistro Mama's Vollen Pot, Vijhestraat 1, 3841 CW in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit het restaurant.
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.