Gemeenteberichten Harderwijk en Hierden week 7

Met deze week: Nachtelijke plaatsing brugdek over N302 nabij Aquaduct, Nachtelijke plaatsing brugdek over N302 nabij Aquaduct en aangevraagde en verleende vergunningen.
 

Nachtelijke plaatsing brugdek over N302 nabij Aquaduct

In de nacht van donderdag 15 op vrijdag 16 februari 2018 plaatst gemeente Harderwijk een brugdek over de provinciale weg N302. Dit brugdek vormt straks de verbinding tussen het toekomstige overloop parkeerterrein tussen de Lorentzhaven en de stad.
 
Afsluiting
Het brugdek wordt geplaatst in één avond/nachtelijke wegafsluiting van de N302. Deze afsluiting staat gepland voor de tijdsperiode van donderdagavond 15 februari 20.00 uur tot vrijdagmorgen 16 februari 6.00 uur. Tijdens de plaatsing van het brugdek is de N302 voor al het gemotoriseerd verkeer afgesloten tussen de wegaansluitingen Burgemeester de Meesterstraat/Lorentzstraat en de Knardijk/Ganzenweg. Het verkeer A28-Flevoland wordt met borden omgeleid via de Nijkerkerbrug. Voor fietsers en bromfietsers blijft de verbinding met Harderwijk via het fietspad N302 bereikbaar. Voor streekvervoer, bussen, over deze route is een aangepaste dienstregeling ingesteld.
 
Onvoorziene omstandigheden kunnen aanleiding geven de geplande werkzaamheden (of een gedeelte daarvan) één nacht door te schuiven.
 
Om reden van veiligheid zal het werkterrein worden afgesloten voor publiek. Belangstellenden kunnen een blik werpen op de werkzaamheden vanaf de Flevoweg-Vuurtorenweg. 

Aftrap Harderwijk Actief in samenwerking ​met ​sport, ​onderwijs, ​welzijn en cultuur

Donderdag 8 februari gaf wethouder Christianne van der Wal het startsein voor Harderwijk Actief. Harderwijk Actief bestaat uit professionals van organisaties die actief zijn binnen sport, onderwijs, gezondheid, welzijn en/of cultuur. Bij de bijeenkomst waren buurtsportcoaches en combinatiecoaches voor sport en cultuur aanwezig. Cultuurkust, ZorgDat, Edu-Care, Landstede, Vereniging Christelijk Onderwijs en de gemeente zijn als werkgevers betrokken in dit proces. Een afvaardiging van die werkgevers en bestuurders waren ook bij de aftrap aanwezig. 
 
Het doel van Harderwijk Actief is om één organisatievorm te creëren om met de ​combinatiecoaches hun sportieve en culturele activiteiten kunnen organiseren. Zo worden de ​combinatiecoaches zichtbaarder, is informatie gemakkelijker te vinden en, nog belangrijker, kan het huidige programma versterkt worden.
 
Bijzonder is dat zowel wethouders Gert Jan van Noort en Pieter Teeninga als wethouder Christianne van der Wal vanuit hun portefeuille betrokken zijn bij dit proces.  Vooral de werkgevers binnen Harderwijk Actief en de diverse beleidsadviseurs juichen dit toe. 

Raadsinformatie

De commissie Beleid Algemeen vergadert op donderdag 22 februari vanaf 19.30 uur in het stadhuis. U bent van harte welkom. Op de agenda staat onder andere Smart City. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen.
 
De fractie CDA heeft het college schriftelijke vragen gesteld over status Gingkoboom. De vragen en antwoorden zijn te lezen op www.harderwijk.nl/raadsvragen. 

Sportwijzer en Cultuurwijzer weer van start!

Alle kinderen uit de groepen 3 t/m 8 en volwassenen kunnen weer deelnemen aan kennismakingscursussen van verschillende sport en cultuuraanbieders uit Harderwijk. Inschrijven kan vanaf woensdag 21 februari 13.00 uur via de website www.sportwijzerharderwijk.nl of www.cultuurwijzerharderwijk.nl. De sportcursussen worden aangeboden tussen 5 maart en 7 juli.
 
Vanaf dit jaar kunnen ook volwassenen, van 18 t/m 99 jaar, deelnemen aan de Cultuurwijzer. Voor het sportaanbod was dit al mogelijk. Kom bijvoorbeeld kennismaken met fithockey, tennis of jazzdance. Inschrijven voor één of meerdere cursussen kan nu al. De flyer voor volwassenen wordt huis aan huis verspreid door heel Harderwijk en Hierden. Voor vragen/opmerkingen kunt u contact opnemen met Sport Harderwijk, via het e-mailadres sportwijzer@harderwijk.nl. 

R in de maand? LEGO-middag in Stromenwaard

Wanneer de R in de maand is, kunnen kinderen én volwassenen één keer per maand op zaterdagmiddag, van 14.00 tot 16.00 uur, naar hartenlust bouwen en spelen met LEGO in het Cluster Huis aan Lauwers 31A in Harderwijk. De LEGO-middag is één van de initiatieven die door Harderwijkers is opgestart. Het Cluster Huis is van Uwoon en bestemd voor initiatieven uit de buurt. Een mooie plek midden in de wijk waar voor de kinderen die wonen in de Stromenwaard allerlei activiteiten worden georganiseerd.
 
LEGO-fans Simone Kiezebrink en Jinze de Vries begonnen in 2010 met de LEGO-middag in Het Cluster Huis. Omdat zij het bouwen en spelen met LEGO zo leuk vinden. De kinderen en ouders kwamen vervolgens vanzelf. Soms wordt gebouwd op basis van een thema en anders is het vrij bouwen, eigen fantasie of bouwen van tekening. De eerstvolgende LEGO-middagen zijn op zaterdag 10 maart en 14 april. Kom ook! Iedereen van 0 tot 99 jaar is welkom, kinderen tot 6 jaar onder begeleiding van een volwassene.
 
Een goed initiatief draagt eraan bij dat inwoners prettig samenleven in hun buurt, wijk of gemeente. Heeft u zelf goede ideeën, ziet u kansen, ervaart u knelpunten in uw wijk of wilt u zich inzetten voor uw wijk? Neem dan contact op met uw wijkmanager via www.harderwijk.nl/wijkmanagers. Harderwijk zijn wij Samen! Lees het volledige artikel op www.harderwijk.nl. 

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
 • 30-1-2018 Reigershofweg 8: kappen 3 bomen
 • 27-1-2018 Van Maerlantlaan 11: vergroten garage
 • 2-2-2018 Zuiderzeestraatweg 95: woning en inrit
 • 2-2-2018 Kelvinstraat 15: vervangen reclamezuil voor 2 vlaggenmasten
 • 31-1-2018 Korhoenlaan 1-130: kappen 1 boom
 • 31-1-2018 t.o. groenstrook Stephensonstraat 5: kappen 4 bomen
 • 1-2-2018 Boulevard Noord (langs tijdelijk parkeerterrein Dolfinarium): promotionele panelen
 • 1-2-2018 Provenierslaan 1: aanbouw carport
 • 5-2-2018 Parallelweg 261-126: kappen 2 bomen
 • 5-2-2018 Stadshaven Strandboulevard: drijvende sanitairunit (tijdelijk)
 • 2-2-2018 Klavermeen 1A: gebruik pand in strijd regels ro
 • 6-2-2018 Oranjelaan 24: dakkapel voorzijde
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 2-2-2018 Stationslaan 108A: inrit
 • 2-2-2018 Sonnevancklaan 10: kappen 1 boom
 • 2-2-2018 Parallelweg 26-192: kappen 4 bomen
 • 2-2-2018 Linnaeuslaan 6: carport in strijd regels ro
 • 5-2-2018 Hoogstraat 24B: reclame (1 object)
 • 5-2-2018 Vischmarkt 47: intern verbouwen rijksmonument
 • 7-2-2018 Parallelweg 26-64: kappen 8 bomen
 • 8-2-2018 Korhoenlaan 1-183: kappen 5 bomen
 • 8-2-2018 Vlierburgweg 1: herbouwen schuur in strijd regels ro
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Verleende omgevingsvergunningen (uitgebreide procedure):

5-2-2018 Noordereiland Waterfront: Langezand 29 t/m 71 (oneven nummers): het oprichten van 22 appartementen in strijd regels ro. Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.
8-2-2018 Markt 1: verbouwen en restaureren van het Oude Stadhuis. Tegen het ontwerpbesluit zijn geen zienswijzen ingediend.
 
Rechtsbescherming omgevingsvergunning uitgebreide procedure

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De beroepstermijn vangt aan op de dag na publicatie. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft.
 
Verdaging beslistermijn
Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld. Verdaging reguliere procedure:
 • Eisenhowerlaan 26 en 28: kappen 1 boom; 21-3-2018.
Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:
 • Havendijk 9: uitbreiden molen De Hoop (rm) in strijd regels ro.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 15 februari gedurende 6 weken tot en met 29 maart  ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak, tel. 411 911. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.
 
Bekendmaking mandaten Omgevingsdienst Noord-Veluwe
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 16 januari besloten om mandaten te verlenen aan de directie van de Omgevingsdienst Noord-Veluwe om namens hen besluiten te kunnen nemen in de uitoefening van de aan hen opdragen taken. Het besluit treedt in werking de dag na bekendmaking en werkt terug tot en met op 1 januari 2015. Het besluit van 16 januari 2018 ligt met de bijbehorende stukken zes weken ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Meer informatie: Domein Samenleving, dhr. A. J. Klein Nagelvoort, tel. 411 911.
 
Instellen voetgangersoversteekplaats Alberdingk Thijmlaan bij Guido Gezellelaan
De gemeente heeft besloten om een voetgangersoversteekplaats (vop of zebrapad) in te stellen op de Alberdingk Thijmlaan bij de kruising met de Guido Gezellelaan. Daarnaast wordt een adviessnelheid van 30 km/u ingesteld ter hoogte van de verkeersdrempel.
 
Het besluit met tekening is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl.

Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Informatie: Domein Ruimte, tel. 411 911.
 
Milieumeldingen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding activiteitenbesluit ontvangen:
 • 7-2-2018: Deen Winkels B.V., Vuldersbrink 64, 3841 AR in Harderwijk, voor het starten van een supermarkt.
De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
 • 5-2-2018: Bruggestraat 16, 3841 CP in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een restaurant met bovenwoningen.
 • 7-2-2018: Groentjesweg 4, 3841 KH in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een woning.
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.
 
Ontheffingen taxi’s binnenstad Harderwijk
De burgemeester en wethouders hebben voor de duur van 1 jaar ontheffing verleend aan 2 taxibedrijven (taxi Hamtax  en Taxi Harderwijk) om in de binnenstad van Harderwijk passagiers te brengen en halen.
 
De ontheffingen hebben betrekking op het maken van taxiritten in de Vijhestraat, Bruggestraat,  Markt, Wolleweverstraat en de Luttekepoortstraat, in de binnenstad van Harderwijk voor het halen en brengen van passagiers op vrijdag- en zaterdagavond tussen 22.00 uur en 06.00 uur op grond van artikel 149 Wegenverkeerswet (WVW) jo de artikelen 62 en artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (hierna: RVV), voor de volgende verkeersregels en -tekens:
a.       Artikel 10 RVV jo. Verkeersbord G7 van bijlage 1 van het RVV;
b.       Verkeersborden C12 met onderborden;
 
De besluiten en overige stukken liggen ter inzage in de stadwinkel van het stadhuis te Harderwijk. De besluiten zijn op 7 februari aan de aanvragers bekend gemaakt. Binnen 6 weken na bekendmaking aan de aanvragers kunnen belanghebbenden bezwaar maken. U kunt uw bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Informatie: Domein Ruimte, mevr. S. van Itegem, tel. 411 911.
 
Omgevingsvergunning Waterfront-Zuid – Noordereiland De Wachter
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van 22 appartementen op het Noordereiland in het Waterfront waarbij sprake is van een afwijking van het geldende bestemmingsplan in de vorm van een overschrijding van de maximale bouwhoogte voor een deel van het gebouw en een beperkte overschrijding van het bouwvlak.
 
De omgevingsvergunning Waterfront-Zuid – Noordereiland De Wachter ligt met ingang van 15 februari gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden tegen de omgevingsvergunning beroep aantekenen bij de rechtbank. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of indien u redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft. Informatie: domein Ruimte, dhr. G. Maatkamp, tel 411 911.
 
De omgevingsvergunning (NL.IMRO.0243.PB00211-0002) kunt u raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.PB00211-/NL.IMRO.0243.PB00211-0002) en op de website van de gemeente Harderwijk onder: www.harderwijk.nl/plannenwaterfront.
 
Aanvulling mandaatbesluit 2015 (exploitatievergunning horeca)
De burgemeester heeft besloten om het mandaatbesluit gemeente Harderwijk 2015 aan te vullen. De bevoegdheid om het verlenen van exploitatievergunning en het vrijstellingsbesluit voor openbare inrichtingen worden gemandateerd aan de directeur Samenleving en ondermandaat aan de medewerker Samenleving. U kunt het mandaatbesluit inzien op www.harderwijk.nl/beleidsregels. Dit mandaatbesluit treedt in werking daags na deze bekendmaking. Tevens ligt het besluit gedurende 6 weken ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis.