Gemeenteberichten Harderwijk en Hierden week 17

Met deze week: Afsluiting boulevard voor gemotoriseerd verkeer, gewijzigde openingstijden Huis van de Stad en de aangevraagde en verleende vergunningen.
 


Koningsspelen 2018

Afgelopen vrijdag sportten 2270 basisschoolleerlingen samen tijdens de Koningsspelen aan de Parkweg in Harderwijk! De spelen vonden voor de vijfde keer plaats, het thema van dit jaar was BinnensteBuiten. De Koningsspelen dagen iedereen uit om veel buiten te spelen en te ontdekken wat ze in huis hebben. Want buitenspelen is gezond en maakt je tot de beste versie van jezelf.
 
De Koningsspelen zijn georganiseerd door de gemeente en worden mede mogelijk gemaakt door de medewerking en ondersteuning van diverse partijen uit Harderwijk. Mede dankzij de leerlingen van het voortgezet onderwijs uit Harderwijk was het een succesvolle sportdag! 

Afsluiting boulevard voor gemotoriseerd verkeer

De Boulevard is van 26 april tot 1 oktober afgesloten voor het gemotoriseerde verkeer uitgezonderd de ontheffingshouders en bezoekers Hotel Monopole en Allure. Tussen 6.00 - 11.00 uur is de Boulevard wel open voor laden en lossen (dus niet voor parkeren).
 
Afsluiting Boulevard
De Boulevard is afgesloten:

- van 26 april tot en met 30 april met hekken en verkeersregelaars in verband met de opening van de Boulevard en Koningsdag;
- van 1 mei tot 1 oktober met de bekende piramides in verband met het toeristenseizoen.
 
Informatie ontheffingshouders Boulevard  
Deze week ontvangen de ontheffingshouders Boulevard een informatie- en ontheffingsbrief, ontheffing en code. Met deze code kan de piramide vanaf 1 mei naar beneden worden gelaten. De code is tijdelijk tot wij de nieuwe toegangspassen hebben ontvangen. 

Gewijzigde openingstijden

Koningsdag (vrijdag 27 april) is de Stadswinkel van het stadhuis en het Milieupark aan de Daltonstraat gesloten. Bevrijdingsdag (zaterdag 5 mei) is de Stadswinkel gesloten en het Milieupark geopend.

Raadsinformatie

De fractie PvdA heeft het college schriftelijke vragen gesteld over bestemmingsplan Zuiderzeepad 3. De vragen en antwoorden zijn te lezen op www.harderwijk.nl/raadsvragen. De fractie CDA heeft de schriftelijke vragen van 11 april inzake 'Het samenvallen van Nationale Herdenking op 4 mei 2018 en koopavond in Harderwijk' ingetrokken. 

Ontdek- en oefendag driewielfiets voor senioren

Zaterdag 21 april kregen senioren in Harderwijk en wijde omgeving de gelegenheid om in Sociaal Centrum De Kiekmure een variatie aan driewielfietsen uit te proberen en te vergelijken. Wethouder Gert Jan van Noort was aanwezig en probeerde een driewielfiets uit: “Initiatiefneemster Jannie Bunk-Van Buuren mag trots zijn op haar missie om zo lang mogelijk te blijven fietsen”. De Fietsersbond was ook er om de campagne ‘Van 2 naar 3’ onder de aandacht te brengen.
 
Zaterdag 16 juni is er weer een ontdek- en oefendag. Alle senioren (maakt niet uit waar vandaan) zijn dan weer welkom in De Kiekmure tussen 10.30 en 15.00 uur. Aanmelding kan bij Jannie Bunk, 06 49 69 21 07,  j.bunk@mail.com. Meer informatie: www.fietsersbond.nl/de-fiets/fietssoorten/driewielfiets. 

Snoeihout en takken gratis opgehaald op 1 mei

Aanmelden uiterlijk donderdag 26 april vóór 12.00 uur bij ABL Boomverzorging, via info@ablboomverzorging.nl of tel. 031 86 14 227.
 
Bundel het tak- en snoeihout in bundels  van maximaal 1 meter lengte en  met een gewicht van maximaal 25 kilo per bundel.
Per keer maximaal 2 m3 tak- en snoeihout aanbieden.
Géén dikke boomstammen, stronken, bielzen, tuinmeubelen en grond.
Zet het tuinafval op de ophaaldag voor 7.30 uur langs de weg.

Wanneer het aangeboden grof tuinafval niet op deze manier wordt aangeboden, wordt het tuinafval niet meegenomen. Vragen over de inzameling: Snel Herstel, tel. 411 333 of snelherstel@harderwijk.nl. 

Programma Nationale Herdenking 2018

Op vrijdag 4 mei vindt de jaarlijkse Nationale Herdenking plaats op de Begraafplaats Oostergaarde aan het Oosteinde.
 
18.00 uur tot zonsondergang    
Bij openbare gebouwen worden de vlaggen halfstok gehangen. Particulieren worden verzocht deze gedragslijn te volgen.
 
19.00 - 19.15 uur    
Genodigden en degenen die onmiddellijk na de twee minuten stilte deelnemen aan het leggen van een bloemstuk (en zich daarvoor op de aangegeven wijze hebben aangemeld), verzamelen zich in de aula van de Begraafplaats Oostergaarde.
 
19.20 uur    
Verzamelen van belangstellenden bij de hoofdingang van de Begraafplaats Oostergaarde aan Oosteinde 12 voor het houden van een stille omgang langs de graven van de gevallenen. Uitdelen van flyers aan belangstellenden door leden van Scoutinggroepen  Verbraak Margriet en Ragay Redoz Harderwijk
 
19.25 uur    
Aanvang stille omgang. Tijdens deze tocht zullen geen vlaggen en vaandels worden meegevoerd.
 
19.45 - 19.59 uur    
Luiden van de kerkklokken, gevolgd door taptoesignaal.
 
20.00 uur   
Twee minuten absolute stilte. U wordt verzocht deze plechtige stilte overal en algemeen in acht te nemen.
 
20.02 uur
Zingen eerste en zesde couplet Wilhelmus. Aansluitend toespraak burgemeester Van Schaik en voordracht gedicht door Mariëlle van Wijhe. Bloemlegging door nabestaanden, autoriteiten, kerkelijke en maatschappelijke organisaties en scholen, geassisteerd door leden van Scouting Verbraak Margriet Groep en Ragay Redoz. Defilé langs het herdenkingskruis en bloemlegging. Tijdens de kranslegging en het defilé brengt muziekvereniging Kunst Na Arbeid passende muziek ten gehore.
 
21.10 uur
Vlaggen worden gestreken
 

Paspoort of ID aanvragen?

Voorkom wachten, maak een afspraakop www.harderwijk.nl

Nieuwe ronde De tafel van één. Doet u ook mee?

Op dinsdag 15 mei start een nieuwe serie van zeven tafelgesprekken voor vrouwen die geen werk hebben, maar wel (weer) aan de slag willen. De tafelgesprekken vinden plaats op dinsdagen van 9.00 tot 12.00 uur in Wijkontmoetingscentrum Stad ‘de Tinne’ (Houtkamp 33). Deelname is vrijwillig en gratis. Inschrijven kan via www.harderwijk.nl/detafelvaneen. Op dinsdag 2 oktober start de volgende een serie tafelgesprekken. 

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
 • 10-4-2018 Havendam 56: zonnepanelen
 • 11-4-2018 Horloseweg 10 (concept): erfafscheiding
 • 12-4-2018 Fokko Kortlanglaan 87: verbouwen bijgebouw
 • 12-4-2018 Stationslaan 108A: schuur
 • 12-4-2018 Tromplaan 45: strijdig gebruik pand
 • 18-4-2018 Academiestraat 7: reclame rijksmonument
 • 18-4-2018 Korhoenlaan 1- 53: kappen 7 bomen
 • 13-4-2018 Celsiusstraat 16 (concept): bedrijfsverzamelgebouw
 • 18-4-2018 Robbenzand 55: balkonbeglazing
 • 18-4-2018 Harderweide kavel 29: woning
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 16-4-2018 Strandboulevard Oost 8: terras in strijd regels ro
 • 16-4-2018 Grote Poortstraat 57: dakkapel
 • 16-4-2018 Strandboulevard Oost 12: terras in strijd regels ro
 • 16-4-2018 Strandboulevard West 16: terras
 • 16-4-2018 Stationsplein 14: reclame (1 object)
 • 17-4-2018 Paardenbloemdreef 30: woning
 • 18-04-2018 Westeinde 23: reclame (3 objecten)
 • 18-04-2018 Academiestraat 7: reclame aan rijksmonument
 • 18-04-2018 Duinweg 4 : bergruimte in strijd regels ro
 • 19-04-2018 Strandboulevard West 8: terras
 • 19-04-2018 Fokko Kortlanglaan 87: verbouwen bijgebouw
 • 19-04-2018 Zuiderzeepad 8 en 8A: splitsen en strijdig gebruiken woning (splitsen in 2 appartementen)
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Parkeerverbod Hertog Reinoudlaan en Gelreweg
De gemeente heeft besloten om een parkeerverbodzone in te stellen in de Hertog Reinoudlaan en Gelreweg. Het besluit met tekening is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl/ kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Informatie: Domein Ruimte, tel. 411 911.
 
Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:
- Anne Franklaan 7: vergunning brandveiliggebruik
 
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 26 april gedurende 6 weken tot en met 7 juni ter inzage in het stadhuis. Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak, tel. 411 911. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.
 
Milieumeldingen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding activiteitenbesluit ontvangen: 
 • 21-3-2018: Camping De Konijnenberg Korhoenlaan 2, 3847 LN in Harderwijk voor het veranderen van eigenaar;
 • 23-3-2018: Verpleeghuis Sonnevanck Sonnevancklaan 2, 3847 LC in Harderwijk voor opslag voor medicinale zuurstofgasflessen.
De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
 • 12-4-2018: Fokko Kortlanglaan 87, 3845LB in Harderwijk, voor he tverwijdreen van asbest uit een bijgebouw;
 • 12-4-2018: Guido Gezellelaan 251, 3842XK in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning;
 • 16-4-2018: H.K. Pootstraat 2, 3842 GH in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning;
 • 17-4-2018: Ruimelsweg 7, 3849 BJ in Hierden voor het verwijderen van asbest uit schuren;
 • 18-4-2018: Bovenweg 12, 3849 NK in Hierden voor het verwijderen van asbest uit een woning;
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.
 
Aanwijzing toezichthouder Sociaal Domein en medewerkers handhaving en toezicht Sociaal Domein
Burgemeester en wethouders van Harderwijk, hebben 17 april besloten om
aan te wijzen als toezichthouder:
- voor het bijstandsdomein voor Ermelo, Harderwijk en Zeewolde de ambtenaren die, binnen Meerinzicht Sociaal, zijn aangesteld in de functie van ambtenaar belast met het toezicht.
- voor het Wmo-domein voor Ermelo ten aanzien van beschermd wonen en calamiteiten tot en met 31 december 2018 de GGD Noord- en Oost Gelderland.
- voor de overige taken van het Wmo-domein de ambtenaren die, binnen Meerinzicht Sociaal, zijn aangesteld in de functie van ambtenaar belast met het toezicht.
De besluiten treden op de dag na deze bekendmaking in werking.