Gemeente nieuwsberichten week 52

De laatste nieuwsberichten van het jaar 2017 van de gemeente Harderwijk met: Geld voor je vuurwerkafval, vuren en carbid schieten wat mag wel en wat niet? belastingen en tarieven in 2018 en natuurlijk de aangevraagde en verleende vergunningen. 

Vuurwerkafval? Ruim het samen op! Verdien per zak € 1,-

Een gelukkig nieuwjaar... begint in Harderwijk en Hierden met schone straten. Niemand vindt het leuk als er vuurwerkafval op straat ligt. Daarom roept de gemeente iedereen op om het vuurwerkafval op te ruimen en in te leveren op dinsdag 2 januari. Als je dat doet krijg je per volle zak met vuurwerkafval direct je beloning: 1 euro per zak! Lees de spelregels goed door.
 
Inzamelpunt Parkweg, Harderwijk
Datum 2 januari 2018, tijd 10.00 tot 14.00 uur
 
Spelregels
• Kinderen jonger dan 12 jaar alleen onder begeleiding van een volwassenen.
• Afval bestaat alleen uit vuurwerk (geen huishoudelijk afval).
• Meer afvalzakken nodig? Gebruik een vuilniszak van minimaal 30 liter.
• Opruimen vanaf 1 januari 08.00 uur in verband met ontploffingsgevaar van het vuurwerk.
• Maximaal 100 zakken p.p. (max. € 100,- te verdienen).
 

Wanneer mag er vuurwerk afgestoken worden?

Vuurwerk mag worden afgestoken vanaf 31 december 18.00 uur tot 1 januari 02.00 uur. Kijk voor actuele informatie op samenkleurenwedestad.nl/vuurwerk.
 
Vuren en carbidschieten:
wat mag wel en niet tijdens de jaarwisseling
De afgelopen jaren zien we in de gemeente Harderwijk een toename van vuren tijdens oud- en nieuw. Kleine sfeervuren zoals een terrashaard of een vuurkorf kunnen sfeerverhogend werken tijdens de jaarwisseling. Maar het maken van een vuur in de openbare ruimte is niet zonder gevaar en ook niet altijd toegestaan. Op onze website www.harderwijk.nl/vuurwerk zetten we alles op een rijtje.

Gooi frituurvet of olie van oliebollen niet in het riool

Gooi na het bakken van de oliebollen geen frituurvet of frituurolie door de gootsteen of in het toilet. Hierdoor raakt de riolering verstopt. Na stolling blijft een vette koek aan de binnenkant van de riolering achter waaraan zich vuil gaat hechten of ophopen.
 
Voor de jaarwisseling worden weer veel oliebollen gebakken. Na het bakken blijft er olie of vet over. U kunt de olie of het vet na gebruik laten stollen en weggooien in de grijze container, in bijvoorbeeld een leeg melkpak. Ook kunt u frituurvet en olie gratis inleveren bij het chemodepot, Daltonstraat 23.
 
Tip: Maak van het gestolde vet lekkernijen voor vogels door er vetbollen van te maken en deze in een sinaasappelnet op te hangen in de tuin.
 
Informatie: Snel Herstel, tel. 411 333 of via snelherstel@harderwijk.nl.
 
Wij wensen u een fijne jaarwisseling toe

Onze belastingen en tarieven in 2018

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 14 december 2017 de tarieven vastgesteld voor gemeentelijke belastingen en diensten in 2018: de onroerende-zaakbelastingen, reinigingsheffingen, hondenbelasting, rioolheffing, precariobelasting, reclamebelasting, toeristenbelasting, forensenbelasting, de haven- en marktgelden, begraafplaatsrechten, parkeerbelastingen en diverse leges. Ook dit keer is er in het algemeen sprake van een trendmatige verhoging voor de belastingen, namelijk met 1,4 % en voor de leges zijn kostendekkende tarieven vastgesteld. De nieuwe tarieven gaan in per 1 januari 2018.
 
Onroerende-zaakbelastingen
De OZB-tarieven zijn afhankelijk van de waarden van (niet-)woningen.
Voor 2018 wordt uitgegaan van de WOZ-waarde naar waardepeildatum 1 januari 2017. Die waarde staat ook op het aanslagbiljet 2018. Ten opzichte van de waarde naar peildatum 1 januari 2016 zijn de gemiddelde waarden van de woningen in Harderwijk gestegen met 4,0%. Het trendpercentage 2018 is vastgesteld op 1,4%. De raad heeft de OZB-tarieven nu als volgt vastgesteld.
- woningen – eigendom: 0,12345% van de vastgestelde taxatiewaarde
- overige onroerende zaken – eigendom: 0,25040% van de vastgestelde taxatiewaarde
- overige onroerende zaken – gebruik: 0,20101% van de vastgestelde taxatiewaarde
 
Afvalstoffenheffing
De tarieven voor de afvalstoffenheffing en de reinigingsheffing zijn in principe 100%-kostendekkend op begrotingsbasis. De tarieven voor 2018 zijn als volgt:
- éénpersoonshuishoudens € 137,50;
- meerpersoonshuishoudens € 194,00.
Het wegbrengen van grof huishoudelijk naar het milieupark blijft op het bedrag van € 15,00 per aanbieding.
 
Leges
De tarieven zijn als gevolg van prijsontwikkelingen aangepast.
 
Trouwen
In het kader van kostendekkende tarieven is de goedkoopste variant voor een huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie in het stadhuis aan de Havendam het tarief vastgesteld op € 317,50, voor het oude gemeentehuis aan de Markt is het tarief € 395,00.
 
Rijbewijs
Tarief is € 38,50
 
Begraafplaatsrechten
Deze zijn met de trend van 1,4% verhoogd.
 
Marktgelden
Deze zijn met de trend van 1,4% verhoogd.
 
Reclamebelasting
Voor de tarieven van deze belasting is in de begroting 2018 uitgegaan van een vast bedrag van € 112,50.
 
Rioolheffing
De rioolheffing is op begrotingsbasis 100% kostendekkend. De tarieven worden met de trend van 1,4% verhoogd. De tarieven voor de rioolheffing zijn dan € 154,00 (was € 146,00) voor woningen en € 239,00 (was € 224,40) niet-woningen.
 
Toeristen- en forensenbelasting

Deze zijn met de trend van 1,4% verhoogd.
 
Parkeerbelastingen
De tarieven voor het parkeren worden vooralsnog gelijk gehouden aan de parkeertarieven voor 2017. De tarieven voor parkeervergunningen voor bijvoorbeeld het vergunningengebied Binnenstad blijft € 193,00, voor het parkeerterrein aan de Boulevard € 102,00 en voor de Houtwal is het tarief € 225,00. Een vergunning voor alle parkeerterreinen (met uitzondering van de bewonersterreinen en parkeergarages Hortus en Houtwal) kost € 590,00.
In verband met het Waterfront geldt een tijdelijke verlaging van het tarief parkeervergunning bewoners Stadhuisgarage. Deze verlaging biedt een alternatieve keuzemogelijkheid voor parkeren aan vergunninghouders bewoners Boulevard vanwege het (deels) vervallen van de parkeergelegenheid aan de Boulevard. De tariefsverlaging is ook van toepassing voor de huidige vergunninghouders bewoners Stadhuis om daarmee precedentwerking te voorkomen. De maatregel is een tijdelijke maatregel.
 
U ontvangt de aanslag eind februari. Een aantal belastingen wordt opgelegd op één gecombineerd aanslagbiljet: de OZB, afvalstoffenheffing, hondenbelasting, begraafplaatsrechten, reclamebelasting, rioolbelasting en precariobelasting. Aanslagen van meer dan € 100 maar minder dan € 10.000 kunt u desgewenst automatisch betalen in tien maandelijkse termijnen. Ook de parkeervergunningen kunnen in 10 termijnbetalingen betaald worden. Dit zal dan worden geïncasseerd via het automatische incasso.
 
De verordeningen liggen voorzien van een register ter inzage in de Stadswinkel. Ook zijn alle verordeningen te raadplagen (en te downloaden) op www.harderwijk.nl.
Tegen betaling zijn de verordeningen ook verkrijgbaar. Informatie: Belastingen gemeente Harderwijk, Meerinzicht tel. (0341) 411 911.

Nieuwjaarsbijeenkomst 2018

Blik samen met de burgemeester en wethouders terug op het afgelopen jaar en vooruit op het nieuwe jaar tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op donderdag 4 januari 2018. De bijeenkomst vindt plaats in het Huis van de Stad aan de Havendam 56 van 19.30 tot 21.30 uur. Veluwe FM verzorgt de hele avond een live-uitzending.

Officiële publicaties

Aanvragen omgevingsvergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
13-12-2017 Fokko Kortlanglaan 83: woning in strijd regels ro en inrit
13-12-2017 Boerhaavelaan 104: uitbreiden praktijkruimte 14-12-2017 Daltonstraat 20A: reclame (1 object).
 
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
18-12-2017 Waterwegbrug over Hierdensebeek: vervangen brug
18-12-2017 Schoenmakersstraat 13: uitbouwen woning
20-12-2017 Braambergerhout 140: dakkapel voorzijde
20-12-2017 Parallelweg 26-67: kappen 7 bomen
20-12-2017 Zandlaan 7G: bedrijfspand
21-12-2017 Ooster Mheenweg 13B: woning met schuur in strijd regels ro
 
Geweigerde omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
19-12-2017 Brassersweg 1 : plaatsen lichtmasten t.p.v. de paardenrijbak in strijd regels ro
 
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Verdaging beslistermijn
Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.
Verdaging reguliere procedure:
- Donkerstraat 27: verbouwen rijksmonument; 7-2-2018.
 
Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:
Markt 1: verbouwen en restaureren Oude Stadhuis.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 27-12-2017 gedurende zes weken tot en met 7-2-2018 ter inzage in het stadhuis.
Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak, tel. 411 911.
Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.
 
Milieumeldingen
Onderstaande melding(en) sloop/asbest is/zijn afgehandeld:
Op 30-11-2017: Sloopmelding Ruimelsweg 6, 3849 BJ in Hierden, voor het verwijderen van asbest uit een woning.
Op 14-12-2017: Sloopmelding Grote Oosterwijck 6, 3841 BT in Harderwijk, voor het slopen van een muurtje in een woning.   

Ontwerp herijking Detailhandelsvisie Harderwijk 2020

Met de herijking van de Detailhandelsvisie Harderwijk 2020 wordt de detailhandelsvisie integraler door toevoeging van ambulante handel en geactualiseerd met aanvullingen op het gebied van detailhandel bedrijventerrein en detailhandel Waterfront.
Het ontwerpbeleid ligt met ingang van 28 december gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage in de Stadswinkel. Op www.harderwijk.nl/beleidsregels is de ontwerpbeleidsregel te raadplegen. Tijdens deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze kenbaar maken (adresseren aan burgemeester en wethouders). Desgewenst kan ook worden volstaan met een mondelinge zienswijze. Informatie: domein Ruimte, mevr. H. Annink, tel. 411 911.

Bekendmaking aanpassing bijlagen bij Reglement gegevensverstrekking BRP 2017

De directeur van het domein Samenleving wijzigt, met toepassing van deze aan hem gemandateerde bevoegdheid, de bijlagen behorende bij artikel 4 en 5 van het Privacyreglement Basisregistratie Personen 2017. De reden hiervoor is het onderbrengen van een aantal taken, waaronder taken van het Sociaal Domein en de Leerplicht, bij Meerinzicht. De wijziging treedt 1 januari 2018 in werking. De gewijzigde bijlagen liggen 6 weken ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Informatie: Domein Samenleving, tel. 411 911.

Beleidsregels toezicht en handhaving Drank- en Horecawet (sanctiebeleid DHW)

De burgemeester van Harderwijk maakt bekend dat hij op 15 december 2017 heeft besloten om beleidsregels vast te stellen voor toezicht en handhaving van de Drank- en Horecawet. De beleidsregels liggen gedurende zes weken na deze publicatie ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Meer informatie: mevrouw M. Engelgeer, domein Bestuur & Organisatie, tel. 411 911.

 Bekendmaking vaststelling regelingen bestaanszekerheid en inkomensondersteuning

Het college van burgemeester en wethouders van Harderwijk maakt bekend dat zij op 15 augustus en 19 december 2017 vier regelingen heeft vastgesteld met betrekking tot bestaanszekerheid en inkomensondersteuning voor inwoners in Harderwijk. Het betreft:
•        een verhoging van de inkomensgrens voor de collectieve aanvullende zorgverzekering;
•        een extra tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten;
•        een wijziging van de bijdrage voor maatschappelijke participatie; en
•        de verruiming van de computerregeling voor schoolgaande kinderen op het voortgezet onderwijs.
 
De bijdrage voor maatschappelijke participatie vervangt de Verordening maatschappelijke bijdrageregeling Harderwijk 2013 die op 14 december 2017 door de gemeenteraad van Harderwijk is ingetrokken. Met deze regelingen wil het college de bestaanszekerheid van de Harderwijkse inwoners met een laag inkomen vergroten. De regelingen worden uitgevoerd door Meerinzicht Sociaal. Meerinzicht Sociaal neemt per 1 januari 2018 de taken van de Sociale Dienst Veluwerand over. De regelingen treden met terugwerkende kracht in werking vanaf 1 januari 2017 en liggen met ingang van 28 december 2017 gedurende een periode van 6 weken ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis van Harderwijk. Ook zijn de regelingen te raadplegen via www.harderwijk.nl/beleidsregels. Tegen de vaststelling van de regelingen is geen bezwaar of beroep mogelijk.

Aanvullend Mandaatbesluit Harderwijk 2015 met 'Bevoegdhedenregister Meerinzicht  januari 2018

Het college van burgemeester en wethouders van Harderwijk maakt bekend dat het college op 19 december 2017 heeft besloten om het bevoegdhedenregister behorende bij het Mandaatbesluit Harderwijk 2015 aan te vullen met het ‘Bevoegdhedenregister Meerinzicht januari 2018’ en deze vast te stellen. Daarmee worden de daarin opgenomen bevoegdheden gemandateerd aan het bestuur van Meerinzicht met de mogelijkheid van ondermandaat. Dit besluit ligt met ingang van 28 december 2017 voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel.

Bekendmaking besluit ambtsinstructie Leerplichtambtenaren/Regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC)

Het college van burgemeester en wethouders van Harderwijk heeft op 19 december 2017 besloten om de ambtsinstructie Leerplichtambtenaren/RMC Samenwerking Noord-Veluwe en Zeewolde vast te stellen. Dit besluit ligt met ingang van 28 december 2017 voor een periode van vier weken voor een ieder ter inzage bij het Klantencontactcentrum van de gemeente Harderwijk.
 
In de ambtsinstructie zijn de spelregels opgenomen over de  uitvoering van de leerplichtwet en RMC-wetgeving. In de ambtsinstructie is beschreven hoe Leerplichtambtenaren/RMC omgaan met bijvoorbeeld de Leerlingenadministratie, verzuim, Leerling-dossier, preventie, samenwerking met de Inspectie van Onderwijs en het toekennen van verlof aan scholieren.

Bekendmaking besluit uitoefenen toezicht Leerplichtambtenaren

Het college van burgemeester en wethouders van Harderwijk heeft op 19 december 2017 besloten om Leerplichtambtenaren vanaf 1 januari 2018 in dienst van de Gemeenschappelijke regeling Meerinzicht  aan te wijzen als toezichthouder, belast met het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet/RMC in de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde. Dit besluit ligt met ingang van 28 december 2017 voor een periode van vier weken voor een ieder ter inzage bij het Klantencontactcentrum van de gemeente Harderwijk.
 
Met dit besluit kunnen de Leerplichtambtenaren vanaf 1 januari 2018 hun taken uitvoeren in de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde. 

Verordening en nadere regels jeugdhulp ter inzage

Burgemeester en wethouders hebben begin december besloten het concept van de Verordening Jeugdhulp 2018, inclusief de Nadere regels beleid en jeugdhulp 2018, vrij te geven voor inspraak. Tot 31 januari liggen deze stukken ter inzage in het stadhuis.
 
Op 1 januari 2015 is de Jeugdwet in werking getreden. De Jeugdwet legt de gemeenteraad de verplichting op tot het vaststellen van beleid en een verordening. De huidige Jeugdhulpverordening (van 2015) moet worden geactualiseerd. In de nieuwe verordening heeft de samenwerking tussen jeugdhulp en andere domeinen (zoals: gezondheidszorg, justitie, voorschoolse voorzieningen, onderwijs, Wmo-voorzieningen en voorzieningen werk en inkomen) een belangrijker plek gekregen. Ook is de verordening aangepast op basis van de nieuw ingekochte maatwerkvoorzieningen. Verder zijn afspraken opgenomen over de vaststelling van Pgb-tarieven, is nieuwe wetgeving over privacy verwerkt en zijn enkele technische wijzigingen doorgevoerd. Uw inspraakreactie kan gemaild worden aan k.gonlag@harderwijk.nl.