Gemeente nieuwsberichten week 50

Met deze week: Kom ook in actie voor het Glazen Huis, Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst 2018 en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Doe mee aan de verkiezing: Lied van Harderwijk!

Tot 20 december kunt u nog een eigen muzikale bewerking of uitvoering maken en inzenden via WeTransfer.com naar communicatie@harderwijk.nl. Dat kan in een ander genre, zolang het een eigen vertolking van het lied is. Iedereen kan meedoen, muziekverenigingen en zangkoren, inwoners van jong tot oud, alleen, met een vriend(in), of in school- of verenigingsverband.
 
De winnaar kan tijdens de nieuwjaarsreceptie op 4 januari de eigen versie live spelen voor een publiek en een prijzengeld van 500 euro winnen. U kunt het lied op de website van Willem Gunneman www.willemgunneman.nl gratis beluisteren en de tekst en muziek (MP3) downloaden. Speciaal voor de wedstrijd is een karaokeversie gemaakt van het lied van Harderwijk: 
 

Kom ook in actie voor het Glazen Huis

Het Glazen Huis staat dit jaar in de gemeente Apeldoorn. De bekende landelijke actie Serious Request van NPO 3FM zet zich elk jaar in voor een ‘stille ramp’. Het Glazen Huis 2017 vindt plaats van maandag 18 tot en met zondag 24 december. Het Marktplein in Apeldoorn vormt het decor van dit bijzondere evenement.
 
Harderwijk doet ook mee
Niet alleen Apeldoorn maar ook andere Veluwse gemeenten zetten zich in voor het doel van dit jaar. Burgemeester Harm-Jan van Schaik treedt hierin op als ambassadeur van de gemeente Harderwijk. Hij roept inwoners van Harderwijk op om acties te bedenken en uit te voeren, die geld opleveren voor Serious Request. De burgemeester komt graag ter plekke bij de actie kijken! Daarnaast gaat 3FM in de actieweek in verschillende gemeenten een verslag geven van de initiatieven van inwoners en organisaties. Ook Harderwijk komt dan hiervoor in beeld! 
 
Doet u ook mee?
Weet u een goede actie om geld in te zamelen? Meld u actie dan aan op de website van Serious Request. Benieuwd naar de activiteiten die in Harderwijk al zijn aangemeld? Bekijk alvast op de actiepagina van Serious Request.
 

Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst 2018

Welkom in het Huis van de Stad!
De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders nodigen u van harte uit voor de nieuwjaarsbijeenkomst op donderdag 4 januari 2018. Tijdens deze nieuwjaarsbijeenkomst staat het thema ‘Huis van de Stad’ centraal. Het huis waar de gemeentelijke en sociale dienstverlening, de bibliotheek en het streekarchivariaat Noordwest-Veluwe onder één dak zijn gevestigd. Waar goede dienstverlening, participatie en samenwerking centraal staan. Welkom dus in het huis van ons allemaal!
 
Piet Dijkstra Prijs
Tijdens de bijeenkomst wordt de Piet Dijkstra Prijs weer uitgereikt aan een inwoner van Harderwijk, die blijk geeft van vrijwillige en belangeloze inzet voor het welzijn van één of meer mede-inwoners. U bent van harte welkom op de nieuwjaarsbijeenkomst in het Huis van de Stad op de Havendam 56, van 19.30 tot 21.30 uur. Wij ontmoeten u graag.
 
Programma
 • 19.30 uur      Ontvangst door het college van B&W
 • 20.15 uur      Nieuwjaarstoespraak door de burgemeester
 • Uitreiking Piet Dijkstra Prijs
 • Presentatie en prijsuitreiking winnaar Lied van Harderwijk
 • 21.30 uur      Einde bijeenkomst 

Raadsinformatie

De commissie Samenleving vergadert op donderdag 21 december vanaf 19.30 uur in het stadhuis. U bent van harte welkom. Op de agenda staat onder andere borging doorbraak. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen.
 
De fractie D66 heeft het college schriftelijke vragen gesteld over elektrisch rijden in Harderwijk. De vragen en antwoorden zijn te lezen op www.harderwijk.nl/raadsvragen. 

Bladkorven worden vanaf deze week weggehaald

Het meeste blad is van de bomen gevallen en daarom worden de gemeentelijke bladkorven vanaf deze week weggehaald. In het buitengebied van Hierden stonden geen bladkorven, de bewoners mochten daar het blad in de berm vegen. Vanaf deze week kan blad niet meer in de korven gegooid of in de berm geveegd worden. Het blad kunt u dan in uw groene container doen.
 
Bedankt voor uw hulp!
Veel inwoners hebben de afgelopen periode het blad van de gemeentebomen verzameld die in hun tuin, op de straat of de stoep lagen. Deze bladeren konden verzameld worden in de bladkorven. Met de bladkorven willen wij graag samen met inwoners werken aan een schone straat. Wij bedanken alle inwoners voor hun medewerking aan een schone straat. Informatie: Snel Herstel, tel. 411 333 of via snelherstel@harderwijk.nl. 

Rioolreparatie in Laan 1940-1945

De uitgestelde rioolreparatie in Laan 1940-1945 zal op 18, 19 en 20 december worden uitgevoerd. Vanaf de Vogelstraat tot aan de Zeestraat is deze weg afgesloten. Dankzij de toegepaste methode, het aanbrengen van een kunststof kous in de riolering, kan de wegverharding blijven liggen en is de overlast zo beperkt mogelijk. Het riool kan na de reparatie weer vele jaren mee. Aannemer Insituform verzorgt de reparaties en informeert schriftelijk de direct aanwonenden over de gang van zaken. Meer informatie: Gemeente Harderwijk, dhr. G. de Vries, tel. 411 911.
 
Onderhoud diverse wegen
Tot 15 december is er sprake van verkeershinder vanwege vervanging van de asfaltoplaag:
 • Wijtgraaf en Hogevaren - 8 december t/m 15 december   
 • Wittenhagen - 11 december t/m 14 december  
De asfaltschades in de rijbaan worden gerepareerd om de veiligheid te waarborgen. Het verkeer wordt met verwijsbebording omgeleid. Informatie: Snel Herstel, tel. 0341 411 333 of snelherstel@harderwijk.nl. 

Harderwijkse strooiploeg is winterklaar

 De winter staat weer voor de deur. En dat kan de nodige risico’s voor het wegverkeer met zich meebrengen. Onze medewerkers van het Stadsbedrijf staan klaar om bij gladheid de wegen en fietspaden berijdbaar te houden. Wij berichten u hierover via Twitter @gemharderwijk.
Strooiploeg gemeente Harderwijk 

Vanaf 2018 ook kinderopvangtoeslag voor peuterspeelzaal

Vanaf 1 januari 2018 worden alle peuterspeelzalen kinderdagverblijven. Gaat uw kind nu naar een peuterspeelzaal? Dan is deze informatie belangrijk voor u. Misschien heeft u straks recht op kinderopvangtoeslag. Dit is een maandelijkse bijdrage van de overheid voor de kosten van kinderopvang.
 
Kinderopvangtoeslag via Belastingdienst
Staat het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal, de buitenschoolse opvang of de gastouder van uw kind ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang? Dan kunt u onder voorwaarden een deel van de kosten terugvragen bij de Belastingdienst. Dit heet kinderopvangtoeslag. Vanaf 2018 geldt deze toeslag ook voor de peuterspeelzaal. Alle informatie over de kinderopvangtoeslag vindt u op de website toeslagen.nl. Vraagt u zo spoedig mogelijk kinderopvangtoeslag aan, maar in ieder geval vóór 1 mei 2018. Anders loopt u een deel van de toeslag mis.
 
Gemeentelijke bijdrage via peuterspeelzaal of kinderdagverblijf
Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag, maar maakt uw kind tussen de 2 en 4 jaar oud gebruik van peuterspeelwerk?  Dan kunt u vanaf 1 januari 2018 onder voorwaarden een bijdrage in de kosten voor peuterspeelwerk aanvragen bij uw peuterspeelzaal of kinderdagverblijf, mits de gemeente daar afspraken mee heeft gemaakt.  Ouders van kinderen die bij een peuterspeelzaal van Stichting Kinderspeelzalen Harderwijk spelen, worden dringend verzocht om vóór 16 december 2017 alle papieren daar in te leveren.
Meer informatie: www.harderwijk.nl/kinderopvangtoeslag.  

Aangepaste openingstijden Stadhuis
In verband met het eindejaarsfeest voor medewerkers is het stadhuis woensdag 20 december vanaf 15.00 uur gesloten voor publiek (zowel stadswinkel - als telefoon).

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
 • 1-12-2017 Ooster Mheenweg 13b : woning met schuur in strijd regels ro
 • 1-12-2017 Bluesdreef 12: hekwerk
 • 28-11-2017 Engelserf 9: verbouwen woning in strijd regels ro
 • 27-11-2017 Leuvenumseweg 70: zomerkennels in strijd regels ro
 • 1-12-2017 Hoge Varenweg 11: schuur en carport in strijd regels ro
 • 29-11-2017 Stadsweiden: kappen 4 bomen
 • 29-11-2017 waterwegbrug over Hierdensebeek: vervangen brug
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 1-12-2017 Ceintuurbaan 4-13: perceelsafscheiding
 • 8-12-2017 Hoge Varenweg 11: schuur en carport in strijd regels ro (bouwen is vergunningsvrij)
 • 8-12-2017 Zuiderzeestraatweg 147: strijdig gebruiken gedeelte pand als schoonheidssalon
Geweigerde omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 8-12-2017 Westeinde 27: reclame (2 uitingen)
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Mandaatbesluit Leerplicht en RMC
Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 november besloten om mandaat te verlenen aan het bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Meerinzicht om per 1 januari 2018 taken namens hen uit te voeren op het gebied van Leerplicht en de Regionale Meld en Coördinatiefunctie (tegengaan voortijdig school verlaten).
 
Het mandaatbesluit ligt 6 weken ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Ook kunt u het besluit inzien op www.harderwijk.nl/beleidsregels. Meer informatie: Domein Samenleving, mevr. S. Rijnbeek, tel. 411 911 of per email s.rijnbeek@harderwijk.nl.
 
Kennisgeving Subsidieregeling Peuterspeelwerk Harderwijk
Burgemeester en wethouders hebben op 21 november de Subsidieregeling Peuterspeelwerk Harderwijk vastgesteld. Deze regeling is bedoeld voor kinderen tussen 2 en 4 jaar, van ouders zonder recht op Kinderopvangtoeslag. De subsidie verstrekking aan ouders loopt via de aanbieders van peuterspeel(zaal)werk, niet via de gemeente. De subsidieregeling wordt bekendgemaakt in het elektronisch gemeenteblad en treedt in werking op 1 januari 2018. Het internetadres waarop u deze bekendmaking kunt raadplegen luidt: www.officielebekendmakingen.nl.
 
Zie ook het artikel over de veranderingen bekostiging peuterspeel(zaal)werk, elders op deze gemeentepagina. De subsidieregeling kunt u ook inzien op www.harderwijk.nl/kinderopvangtoeslag. Meer informatie: Domein Samenleving, mevr. S. Rijnbeek, tel 411 911 of per mail via s.rijnbeek@harderwijk.nl. 
 
Bekendmaking mandaatbesluit plaatsings- en aanstellingsbesluiten Meerinzicht
Het bestuur van Meerinzicht heeft op 29 november besloten om de bevoegdheid tot het nemen van de (voorgenomen) besluiten tot plaatsing en aanstelling van de medewerkers binnen Meerinzicht te mandateren aan het directieteam Meerinzicht (c.q. directieraad in oprichting), vanaf 1 januari 2018 de directieraad. Dit besluit ligt met ingang van 11 december voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel.
 
Bekendmaking opheffing gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Veluwerand
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Harderwijk heeft op 27 juni 2017 besloten om de gemeenschappelijke regeling Sociale Dienst Veluwerand op 1 januari 2018 op te heffen.  De uitvoering van de Participatiewet, waarmee de Sociale Dienst Veluwerand belast is, wordt vanaf die datum uitgevoerd door de gemeenschappelijke regeling Meerinzicht. Dit besluit ligt met ingang van 11 december voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel.
 
Wijziging aanduiding SHA
De voorzitter van het centraal stembureau voor de verkiezing van de leden van de raad van de gemeente Harderwijk maakt bekend dat, overeenkomstig G 3, lid 6, van de Kieswet, heden in de Stadswinkel ter inzage is gelegd de beslissing op het verzoek van Stadspartij Harderwijk Anders de aanduiding waarmee zij op de kandidatenlijst wil worden vermeld te wijzigen in Harderwijk Anders.
 
Verdaging beslistermijn
Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.
Verdaging reguliere procedure:
- Brassersweg 1: lichtmasten ter plaatse van de paardenrijbak in strijd regels ro; 20-1-2018.
 
Verkeersbesluiten
 De gemeente heeft besloten om:

- Een parkeerschijfzone (blauwe zone) in te stellen in de Goosenskamp. De maximumparkeerduur zal 2 uur bedragen en gelden van maandag tot en met zaterdag tussen 08.00 en 18.00 uur en op koopavond(en) tussen 18.00 en 22.00 uur. Bewoners ontvangen persoonlijk nader bericht over de uitvoering en de persoonlijke ontheffingen.
- Een individuele gehandicaptenparkeerplaats (gpp) met kenteken in te stellen bij het adres Heeraaltszstraat 2; en
- Een algemene gehandicaptenparkeerplaats aan te leggen bij het adres Goeman Borgesiuslaan 27.
 
Het besluit met tekening is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl.
Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Meer informatie: Domein Ruimte, tel. 411 911. 
 
Ontwerpomgevingsvergunning Waterfront-Zuid – Noordereiland De Wachter
Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen voor de bouw van 22 appartementen op het Noordereiland in het Waterfront waarbij sprake is van een afwijking van het geldende bestemmingsplan in de vorm van een overschrijding van de maximale bouwhoogte voor een deel van het gebouw en een beperkte overschrijding van het bouwvlak.
 
De ontwerpomgevingsvergunning Waterfront-Zuid – Noordereiland De Wachter ligt met ingang van 14 december gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de Burgemeester en wethouders. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, dhr. G.J. Maatkamp, tel. 411911.
 
De ontwerpomgevingsvergunning kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.PB00211-/NL.IMRO.0243.PB00211-0001) en op www.harderwijk.nl/plannenwaterfront.
 
Milieumeldingen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding activiteitenbesluit ontvangen:
 • 23-11-2017: Ineva Design B.V. Celsiusstraat 27 D, 3846 BK in Harderwijk voor het vervaardigen van meubels voor de zorgsector en de privésector van home cinemas
En de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit:
 • 10-11-2017: Haaksepad 1, 3841 GB in Harderwijk, voor het slopen van bestaande opstallen
 • 10-11-2017: Schoenmakersstraat 13, 3841 BB in Harderwijk voor het slopen van een woning
 • 17-11-2017: Wilhelminalaan 35, 3842 KA in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 20-11-2017: Goeman Borgesiuslaan 383 en 429, 3843 XK in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit de woningen