Gemeente nieuwsberichten week 39

De nieuwspagina van de gemeente Harderwijk met deze week: Bijeenkomst voor nieuwe inwoners, grofvuil ophalen, opvoedtheater voor ouders en natuurlijk de aangevraagde en verleende vergunningen. 

Uitnodiging bijeenkomst voor nieuwe inwoners

 Bent u het afgelopen jaar in Harderwijk komen wonen? Dan kunt u zich nog aanmelden voor de bijeenkomst voor nieuwe inwoners op zaterdag 29 september. U bent vanaf 9.30 uur welkom in het Huis van de Stad op de Havendam 56 in Harderwijk.
 
Aanmelden
U kunt zich aanmelden via www.harderwijk.nl/nieuweinwoners. Vanaf 12.00 uur kunt u deelnemen aan één van de rondleidingen door Harderwijk en Hierden. U geeft uw voorkeur door via het digitale formulier. Informatie: communicatie@harderwijk.nl onder vermelding van Bijeenkomst nieuwe inwoners 2018.

Stadstoezicht brengt gevonden fiets weer bij eigenaar

Regelmatig zien oplettende inwoners van Harderwijk een goede fiets in de bosjes of in een steegje staan. Vaak zijn dit gestolen fietsen. Als u zo’n fiets ziet, licht u dan Stadstoezicht in. Het team haalt de fiets op en probeert de eigenaar te achterhalen. Gestolen fietsen waarvan aangifte is gedaan, staan geregistreerd en de eigenaar is dan makkelijk te vinden. Anders wordt geprobeerd via de fietsenhandelaar de eigenaar te achterhalen.
 
Stadstoezicht adviseert om de kenmerken van uw fiets, zoals het merk, de kleur en vooral het framenummer op te schrijven. Hiermee kan bij de politie zo nodig een goede aangifte worden gedaan. En uw fiets is bij vermissing beter terug te vinden. Informatie: Stadstoezicht, tel 411 333.

Gratis ophaalservice snoeihout en takken.

Op dinsdag 2 oktober, 6 november en 4 december.
Aanmelden uiterlijk op de vrijdag voorafgaand aan de ophaaldag, vóór 12.00 uur, aan bij ABL Boomverzorging, via info@ablboomverzorging.nl of tel. 0318 614 227. Lees de voorwaarden op de website of in de afvalwijzer.

Raadsinformatie

De raad vergadert op donderdag 4 oktober vanaf 19.30 uur in het stadhuis. U bent van harte welkom. Op de agenda staat onder andere De Wellen en Stille Wei. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen.

Laat uw grofvuil ophalen

Grofvuil, zoals meubels en matrassen, wordt 1 maal per 2 weken op maandag opgehaald door Aconov. Dit gebeurt alleen op afspraak bel 0800 222 4 111 of kijk op www.aconov.nl. Kosten zijn € 32,50 per kubieke meter. Voorwaarde is dat het afval handzaam en niet te zwaar is samengebonden. 

Betaal tijdig voor het ophalen van grofvuil. Dat kan op de inzameldag zelf of voorafgaand daaraan. Als u op de dag zelf betaalt dan kan dat contant of per pin aan de chauffeur van het inzamelbedrijf. Als u vooruit betaalt via een overschrijving, moet het bedrag uiterlijk op de vrijdag voor de inzameling voor 12,00 uur zijn bijgeschreven (rekeningnr. 42.51.39.840 ten name van Dusseldorp Inzameling en Recycling BV).
 
Geef uw spullen een tweede leven
Breng oude spullen die voor een ander nog bruikbaar zijn naar kringloopwinkel Het Goed, Zuiderbreedte 15 in Harderwijk. Ook kunt u de spullen gratis laten ophalen, maak hiervoor een afspraak via tel. 274 480 of via www.hetgoed.nl. Hergebruik van kwaliteitsgoederen gaat bij Het Goed samen met de missie om mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, weer te laten deelnemen aan het arbeidsproces.
 
Voor vragen over afvalinzameling: Aconov, tel. 0800 222 4 111 op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur (gratis) of kijk op www.aconov.nl. Overige informatie: Snel Herstel, tel. 411 333 of via snelherstel@harderwijk.nl.  

Tafelgesprekken met vrouwen die (weer) aan het werk willen

Op dinsdag 2 oktober start een nieuwe serie van zeven tafelgesprekken van en voor vrouwen die geen werk hebben, maar wel (weer) aan de slag willen. U kunt zich nog aanmelden voor de tafelgesprekken op dinsdagen van 9.00 tot 12.00 uur. Deelname is vrijwillig en gratis. Inschrijven kan via www.harderwijk.nl/detafelvaneen. De locatie van de tafelgesprekken is Wijkontmoetingscentrum Stad ‘de Tinne’ (Houtkamp 33).

Opvoedtheater voor ouders

Op donderdag 4 oktober is van 19.30 uur een interactieve avond voor ouders en verzorgers van kinderen tot en met 12 jaar. Onder leiding van een opvoeddeskundige gaan wij met elkaar in gesprek over herkenbare opvoedthema’s. Ook is er een opvoedtheater van Theatergroep Kwartet & opvoeddeskundige. Dit alles rondom het thema van de opvoedweek 2018: Opvoeden is samenspel! De bijeenkomst  is in de Kiekmure, Tesselschadelaan 1 in Harderwijk en duurt tot 21.15 uur. Deelname is gratis en aanmelden is niet nodig. Informatie: (0341) 799 904 of info@cjgharderwijk.nl.

Lorenzo van Steakhouse Tennessee beste bezorger in Harderwijk

Burgemeester Van Schaik heeft Lorenzo Pap benoemd tot de beste maaltijd bezorger in Harderwijk. De benoeming is onderdeel van het project ‘Veilig bezorgen’. Dat is in juni gestart om overlast en onveilig verkeersgedrag van scooter- en brommerrijders van bezorgbedrijven terug te dringen.
 
Naast de praktijkcursus voor bezorgers, die vooral gericht is op bewustwording van risico’s en overlast gevend gedrag in het verkeer wordt in de tweede fase van het project handhaving ingezet. Vanaf half september zijn politie en gemeentelijke handhavers nog alerter op (on)veilig rijgedrag van scooter- en brommerrijders van bezorgbedrijven.
 
Horeca, gemeente, politie en bewoners werken samen in de Kwaliteitsmeter Veilig Uitgaan (KVU) om de veiligheid te vergroten en overlast op straat te verminderen. Het KVU heeft het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid (ROV) Oost-Nederland gevraagd mee te denken over het tegengaan van overlast en onveilig rijgedrag van scooter- en brommerrijders van bezorgbedrijven.

Aanvragen vergunningen

Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):
14-9-2018 Stadswerven Waterfront: appartementencomplex in strijd regels ro
14-9-2018 Zuiderzeestraatweg 63: wijzigen kozijnen
17-9-2018 Bachdreef 1: carport
17-9-2018 Ragtimedreef 32: dakkapel voorzijde
17-9-2018 Vischmarkt 16: wijzigen kozijn achterzijde (RM)
13-9-2018 Mandenmakerstraat 91 en 93: gekoppelde dakkapel
17-9-2018 Bospercelen nabij Landgoed De Essenburgh: aanleggen bos
 
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier bouwzaken en bestemmingsplannen. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.

Verleende vergunningen

Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
17-9-2018 Wijtgraaf 36: kappen 1 boom
17-9-2018 Melis Stokelaan en omgeving: kappen 62 bomen
17-9-2018 Harderwijkerweg 266: strijdig gebruik t.b.v. kerstbomenverkoop
17-9-2018 Graaf Ottolaan 5A t/m Graaf Ottolaan 5H: 8 bedrijfsunits
18-9-2018 Havendijk 1: reclameuiting
20-9-2018 Kortekamp 67: dakkapel voorgevel
20-9-2018 Boomkamp 27: woning
20-9-2018 Varenweg 16: schuur
20-9-2018 Polenweg 16: strijdig gebruiken pand (b&b, tijdelijk)
20-9-2018 Keizerstraat 1: schilderen gevel
20-9-2018 Ragtimedreef 32: dakkapel voorzijde
20-9-2018 Bachdreef 1: carport
 
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.

Aanpassing nota bodembeheer voor arseen

Kenmerkend voor de bodem in een groot deel van de Noord Veluwe is het van nature voorkomen van verhoogde arseenwaarden in de bodem. Ook in de gemeente Harderwijk is dat het geval. Het van nature aanwezige arseen kan tijdens grondwerkzaamheden leiden tot inefficiënt grondverzet. Daarom mag, in situaties waarin is vastgesteld dat het arseengehalte geen humane risico’s met zich meebrengt en onder bepaalde voorwaarden, de grond in hetzelfde gebied worden toegepast. Deze voorwaarden zijn opgenomen in de ‘Aanpassing nota bodembeheer voor arseen’. Een van de gewijzigde voorwaarden is een verruiming van de lokale maximale waarde voor arseen. Het concept van de ‘Aanpassing nota bodembeheer voor arseen’ ligt met ingang van 27 september 2018 gedurende 6 weken voor iedereen ter inzage in de Stadswinkel. Tijdens deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijzen kenbaar maken (adresseren aan burgemeester en wethouders). Desgewenst kunt u ook volstaan met een mondelinge zienswijze. Informatie: domein Ruimte, dhr. R. van Drunen, tel. 411 911. De ontwerpbeleidsregel kunt u ook inzien op de website www.harderwijk.nl/beleidsregels.

Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:
15-5-2018: Johanniterlaan 1, 3841 DS in Harderwijk voor het gebruik van een mobiele puinbreker in de periode: nog onbekend.
De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
12-9-2018: Vittepad 52, 3844 CJ in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een woning.
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.

Ontwerpbestemmingsplan Hierden Bosch – Molenweg 30

Het ontwerpbestemmingsplan Hierden Bosch – Molenweg 30 voorziet in het vastleggen van de bestaande woonsituatie waarbij de bedrijfsmogelijkheden en de wijzigingsbevoegdheid komen te vervallen.
 
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 27 september gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder omtrent het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk of digitaal een zienswijze kenbaar maken bij de gemeenteraad. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, mevr. C. van den Bedem, tel. 411 911.
 
Het plan (NL.IMRO.0243.BP00215-0001) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: https://services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00215-/NL.IMRO.0243.BP00215-0001) of op de website van de gemeente Harderwijk onder: www.harderwijk.nl/plannenbuitengebied.

Veegplan Buitengebied 2018

Met het ontwerpbestemmingsplan Veegplan Buitengebied 2018 worden enkele omissies en nieuwe ontwikkelingen in het op 30 april 2015 vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied hersteld en/of meegenomen. Tevens wordt voorzien in de bij uitspraak van de Raad van State vernietigde planregels.
 
De wijzigingen hebben onder meer betrekking op:
 • Korhoenlaan 1 en 1a waar de bestemming Wonen en een aanduiding kantoor is toegevoegd;
 • Zwaluwenweg 5 waar de begrenzing van het bouwvlak is aangepast;
 • De foutieve aanduiding intensieve veehouderij voor de percelen Lageweg 50, Hagenweg 4, Glindweg 16 en Polenweg 7 is vervallen;
 • Snippendalsweg 8 waar het bestemmingsvlak Bedrijf en de aanduiding opslag is vergroot;
 • Binnenweg 1 waar in de bouwregels bij de bestemming Wonen is opgenomen dat maximaal 500 m2 aan bijbehorende bouwwerken is toegestaan;
 • Luchtenburgweg 1 waar de bestemming Wonen is vergroot;
 • Stadslanderijen waar de afwijkingsmogelijkheid voor schuilgelegenheden is opgenomen;
 • Bovenweg 8 waar een agrarisch bouwvlak is gewijzigd in een bestemming Wonen;
 • Leuvenumseweg 70 (dierenasiel De Ark) waar de toegestane oppervlakte van gebouwen in overeenstemming is gebracht met de vergunde situatie;
 • Mheenlanden waar ten behoeve van natuurontwikkeling de wijzigingsbevoegdheid in artikel 34.3 is aangepast;
 • Kleine Mheenweg 25 waar het bestemmingsplan voor de jachthaven is aangepast aan de feitelijke situatie;
 • Lage Enkweg 35 de bestemming is aangepast aan de feitelijke eigendomssituatie;
 • Wijtgraaf 3 waar aan de bestemming Wonen de aanduiding aaneengebouwd is toegevoegd;
 • Strokelweg 4-6 (scouting) waar de gebruiksmogelijkheden zijn gewijzigd en de bouwregels anders vorm zijn gegeven (bouwvlak toegevoegd);
 • Zomerweg 6 waar de aanduidingen voor de aanwezige recreatiewoningen op het perceel in overeenstemming met de feitelijke en vergunde situatie zijn opgenomen;
 • Zuiderzeestraatweg 160/162 waar het bestemmingsvlak Wonen in overeenstemming is gebracht met de verleende omgevingsvergunning (afwijken bestemmingsplan);
 • Mheenlanden/Bloemkamp waar enkele percelen van Natuurmonumenten zijn bestemd als Natuur;
 • Molenweg 46 waar enkele bouwwerken bij het landgoed worden ingepast in het bestemmingsplan
 • Grensweg 1 waar na sloop van twee recreatiewoningen met bijgebouwen de bouw van één recreatiewoning en renovatie van een recreatie-tweekapper mogelijk wordt gemaakt;
 • Zuiderzeestraatweg 65 waarde bouw van maximaal 24 pensionvoorzieningen/wooneenheden mogelijk wordt gemaakt;
 • Zuiderzeestraatweg (nabij 79), perceel A 4627, waar de bouw van een vrijstaande woning met schuur mogelijk wordt gemaakt (functieverandering).
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 27 september 6 weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis.
Tijdens de inzage termijn kan een ieder tegen dit plan schriftelijk of digitaal hun zienswijzen kenbaar maken bij de gemeenteraad. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, dhr. H. Maas, tel. 411 911.
 
Het plan (NL.IMRO.0243.BP00192-0001) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00192-/NL.IMRO.0243.BP00192-0001) of op www.harderwijk.nl/plannenbuitengebied.
 
Zakelijke beschrijving:
Ten behoeve van het aantonen van de economische uitvoerbaarheid van de plannen is met de betreffende eigenaar een anterieure overeenkomst gesloten. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van bovengenoemde overeenkomsten ligt gedurende dezelfde periode op dezelfde locatie voor een ieder ter inzage. Tegen de gesloten overeenkomsten en de zakelijke beschrijving kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Informatie: dhr. A. Koopmans, tel. 411 911.

Bestemmingsplan Bedrijvenpark Tonsel – Zuiderbreedte 36

Het bestemmingsplan Bedrijvenpark Tonsel – Zuiderbreedte 36 is onherroepelijk geworden. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00138-0003) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00138-/NL.IMRO.0243.BP00138-0003) of op www.harderwijk.nl/plannendrielanden.

Bestemmingsplan Drielanden – Harderweide deelplan 2

Het bestemmingsplan Drielanden – Harderweide deelplan 2 is onherroepelijk geworden. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00208-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00208-/NL.IMRO.0243.BP00208-0002) of op www.harderwijk.nl/plannendrielanden. Informatie: domein Ruimte, mw. C. van den Bedem, tel. 411 911.
 

Bestemmingsplan Binnenstad - Havendijk

De gemeenteraad heeft op 13 september het bestemmingsplan Binnenstad – Havendijk gewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om enkele samenhangende ontwikkelingen mogelijk te maken op een locatie die gelegen is tussen de Vissershaven en de Havendijk in Harderwijk, in de directe omgeving van de molen De Hoop. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld, in die zin dat:
 •  aan artikel 5, 1e lid van de regels wordt toegevoegd: ondersteunende voorzieningen ten behoeve van het horecabedrijf, zoals genoemd onder b, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding ‘specifieke vorm van horeca – 3’;
 • op de verbeelding wordt de aanduiding ‘specifieke vorm van horeca– 3’ opgenomen ter plaatse van de bijgebouwen (m.u.v. de huidige smederij);
 • op de verbeelding wordt de aanduiding ‘detailhandel’ opgenomen ter plaatse van de uitbreiding van de smederij.
 
Het bestemmingsplan ligt met ingang van 27 september gedurende zes weken voor een ieder ter inzage in de stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld door een belanghebbende:
 • die tijdig zienswijzen heeft ingediend bij de gemeenteraad;
 • aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen heeft ingediend;
 • die het niet eens is met de bij de vaststelling aangebrachte wijzigingen in het bestemmingsplan.
 
Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Informatie: domein Ruimte, mevr. K. van der Schot, tel. 411 911.
 
Het plan (NL.IMRO.0243.BP00118-0003) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00118-/NL.IMRO.0243.BP00118-0003) of op de website van de gemeente Harderwijk onder: www.harderwijk.nl/plannenbinnenstad.
 
Welstandsnota:
De beeldkwaliteitscriteria zoals opgenomen in bijlage 1 van de toelichting van het bestemmingsplan Binnenstad – Havendijk worden als aanvulling in de welstandsnota opgenomen.