Gemeente nieuwsberichten week 26

Nieuws vanuit de gemeente Harderwijk: Een inspiratiebijeenkomst over hoe ziet uw ideale buurt eruit? Een exclusief kijkje bij de renovatie van het oude stadhuis, de raadsinformatie en natuurlijk de aangevraagde en verleende vergunningen. 

Hoe ziet u de toekomst van Harderwijk?

We hebben al drie stellingen geplaatst over de toekomst van onze gemeente. Daarop kon u reageren. We zijn bezig om plannen te maken voor de toekomst. Omdat het de toekomst is van uw leefomgeving en die van toekomstige generaties, zijn we heel benieuwd naar uw visie en ideeën! Samen met inwoners en ondernemers willen we uitstippelen welke kant het met de gemeente Harderwijk op moet.
 
Stellingen van Harderwijk
Aan de hand van stellingen kunt u laten weten wat uw ideeën zijn over de toekomst van Harderwijk en Hierden. De stellingen publiceren we vier weken lang op Facebook, op www.harderwijk.nl en in Het Kontakt. Als u geen Facebook heeft, dan kunt u uw reactie mailen naar omgevingsvisie@harderwijk.nl. En in het Huis van de Stad kunt u reageren via een I-pad zuil. Elke week één stelling. Deze week de vierde en laatste stelling.
 
Geef uw mening op de stelling van deze week
“De agrarische sector heeft geen toekomst meer in Harderwijk, er mag ruimte zijn voor andere functies in het buitengebied.”

Inspiratiebijeenkomst de Inclusieve Buurt 

Hoe ziet uw ideale buurt eruit? En hoe werkt u aan een Harderwijk waar iedereen kan meedoen? Met Inclusief Harderwijk werken de gemeente Harderwijk en ZorgDat aan een inclusieve stad. Het maakt niet uit hoe oud of jong u bent, welke culturele achtergrond, inkomen, gender, talenten en beperkingen u heeft. Iedereen doet mee.
 
Wilt u als inwoner meedenken over hoe een inclusief Harderwijk er uitziet?
Dan bent u van harte uitgenodigd op de inspiratiebijeenkomst van vrijdag 29 juni van 10.00  ​tot​ 12.00 uur. De eerste bijeenkomst heeft afgelopen maandag plaatsgevonden. ​ De locatie is ontmoetingscentrum Stad, Houtkamp 33, Harderwijk.​ 
Meer informatie en aanmelden kan bij ZorgDat via info@zorgdat.nl of 0341-434656.
 

Raadsinformatie

  • De fractie ChristenUnie heeft het college schriftelijke vragen gesteld over de ontmoediging van roken in de openbare ruimte.
  • De fractie CDA heeft het college schriftelijke vragen gesteld over Japans knoopkruid.
  • De fractie VVD heeft het college schriftelijke vragen gesteld over de verkeersveiligheid van De Rank.
  • De fractie Gemeentebelang heeft het college schriftelijke vragen gesteld over de zoekgeraakte plaquette.
Alle vragen en antwoorden zijn te lezen op www.harderwijk.nl/raadsvragen.

Overhangend groen vraagt ook onderhoud

Door veel inwoners van Harderwijk en Hierden wordt er in deze periode flink geknipt en gesnoeid in de tuin. Logisch, want veel bomen en planten hebben al een flinke groeispurt achter de rug. Ook de gemeente is druk in de weer met snoei- en maaiwerkzaamheden. Een belangrijk doel daarvan is zorgen voor veilige verkeerssituaties. In en om uw eigen tuin is dat ook belangrijk. Loop, fiets of rij daarom zelf eens bewust langs uw woning of erf. Kunt u al het verkeer goed aan zien komen? Kunt u ver genoeg door de bocht kijken? Bomen, struiken en grassen die grenzen aan de openbare wegen dient u zo te onderhouden dat weggebruikers hier geen hinder van ondervinden. Met uw medewerking houden we samen Harderwijk en Hierden mooi en veilig!

Kijkje bij renovatie Oude Stadhuis

Midden in het centrum renoveert de gemeente Harderwijk haar voormalige Stadhuis. Dit rijksmonument met rijke historie vormt vanaf 2019 een publiek, cultureel centrum. De historische en monumentale elementen van het pand worden in ere hersteld. In de afgelopen maanden zijn verschillende middeleeuwse onderdelen gevonden. Deze unieke renovatie op prominente plek in de stad willen wij met onze inwoners delen.
Op zaterdag 30 juni kunt u de stand van de werkzaamheden zelf komen bekijken. Tussen 11 en 13 uur kunt u achter de schutting een kijkje komen nemen. Vanwege de veiligheid is de minimumleeftijd gesteld op 10 jaar.

Aanvragen vergunningen

Reguliere omgevingsvergunning zijn ingekomen voor:
15-6-2018 Smeepoortenbrink 38: afdak bij rijksmonument in strijd regels ro
14-6-2018 Lage Enkweg 15-1: woning
14-6-2018 Couperuslaan 45: dakkapel voorzijde
15-6-2018 Linnaeuslaan 10: aanpassen voorgevel en wijzigen bestaande constructie
14-6-2018 Holzstraat 24: renoveren dak
19-6-2018 Veldkamp 1: kappen 4 bomen
19-6-2018 Harderweide kavel 25: woning en inrit
20-6-2018 Baanweg 8: dakkapel en inrit
20-6-2018 Parallelweg 26- 57: kappen 10 bomen
20-6-2018 Zeggemeen 77: dakkapel achterzijde
20-6-2018 Kortekamp 21: verbouwen en uitbreiden woning
21-6-2018 Parallelweg 26-100: wijzigen bestaande vergunning voor recreatiewoning
21-06-2018 Harderweide kavel 24: woning en inrit

Aanvragen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) zijn ingekomen voor:
18-6-2018 Johanniterlaan 1: bouw 62 appartementen
 
Deze plannen kunt u uitsluitend op afspraak inzien bij de afd. Bouwzaken, tel. 411 250. Voor plannen die alleen betrekking hebben op de activiteit kappen en/of inrit kunt u voor informatie terecht bij de afd. Beheer Openbare Ruimte tel. 411 333. Tegen ingekomen aanvragen kunt u geen bezwaar indienen. Dat is pas mogelijk nadat een besluit op de aanvraag is genomen.

Verleende vergunningen

Reguliere omgevingsvergunningen zijn verleend voor:
14-6-2018 Boslaan 2A-69: kappen 2 bomen
18-6-2018 Fokko Kortlanglaan 151A: woning in strijd regels ro
19-6-2018 Paardenbloemdreef 14: woning
20-6-2018 Langezand 21: woning
21-6-2018 Couperuslaan 45: dakkapel voorzijde
21-6-2018 Beukenlaan 5 en Linnaeuslaan 2B: splitsen perceel in strijd regels ro

Rechtsbescherming reguliere omgevingsvergunning
Bent u belanghebbende bij een besluit en kunt u zich niet verenigen met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.  

Verkeersbesluiten

De gemeente heeft besloten om:
  • De bestaande 4 laad- en losplaatsen in de Hoogstraat en de Grote Marktstraat te beperken tot de dag. ’s Avonds en ’s nachts kan er dan geparkeerd worden door bewoners;
  • Een algemene gehandicaptenparkeerplaats in te stellen bij het adres Broeklaan 19. 
Het besluit met tekening is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl.
Via https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Informatie: Domein Ruimte, tel. 411 911.

Ontwerpbestemmingsplan Buitengebied – Duinweg 10 en Lage Enkweg 15

Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied – Duinweg 10 en Lage Enkweg 15 maakt het mogelijk om door middel van de rood voor rood regeling op beide locaties een woning te realiseren. Daarvoor wordt de bestemming van de locatie Duinweg 10 gewijzigd van recreatie naar wonen en wordt op de locatie Lage Enkweg 15 een bouwmogelijkheid voor een extra woning opgenomen.
 
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 28 juni gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder tegen dit plan schriftelijk of digitaal hun zienswijzen kenbaar maken bij de gemeenteraad. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, mw. C. van den Bedem, tel. 411 911.
 
Het plan (NL.IMRO.0243.BP00198-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: https://services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00198-/NL.IMRO.0243.BP00198-0002/) of op de gemeentelijke website www.harderwijk.nl/plannenbuitengebied.
 
Zakelijke beschrijving:
Ten behoeve van het aantonen van de economische uitvoerbaarheid van de plannen is met de betreffende eigenaar een anterieure overeenkomst gesloten. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van bovengenoemde overeenkomst ligt gedurende dezelfde periode op dezelfde locatie voor een ieder ter inzage. Tegen de gesloten overeenkomsten en de zakelijke beschrijving kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Informatie: dhr. A. Koopmans, tel. 411 911.

​Omgevingsvergunning Buitengebied - Sonnevancklaan 2

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor de herinrichting van een deel van het aan de zuidzijde van verpleeghuis Sonnevanck, in de rand van het aangrenzende bosgebied, gelegen terrein waarbij onder meer enkele bestaande gronddepots worden ingericht voor in het gebied passende natuur.
 
De omgevingsvergunning Buitengebied - Sonnevancklaan 2 ligt met ingang van 28 juni gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Gedurende deze termijn kunnen belanghebbenden tegen de omgevingsvergunning beroep aantekenen bij de rechtbank. U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of indien u redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft. Informatie: domein Ruimte, dhr. E. de Graaf, tel. 411 911.
 
De omgevingsvergunning (NL.IMRO.0243.PB00220-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: https://services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.PB00220-/NL.IMRO.0243.PB00220-0002/). De omgevingsvergunning is ook in te zien op de gemeentelijke website: www.harderwijk.nl/plannenbuitengebied.

Publicatie Omgevingsvergunning Boekhorstlaan

Voorgeschiedenis
Voor de herontwikkeling van diverse percelen aan de Boekhorstlaan is op 20 september 2016 een omgevingsvergunning gevraagd. Op 4 april 2017 is de gevraagde omgevingsvergunning 1e fase verleend. Hiertegen is beroep aangetekend. Bij besluit van 1 november 2017 heeft de Rechtbank Gelderland het bestreden besluit vernietigd. De rechtbank heeft vastgesteld dat de aannames in de ruimtelijke onderbouwing met betrekking tot verkeer onvoldoende zijn onderbouwd en dat het aspect luchtkwaliteit onvoldoende gemotiveerd is. Daarnaast heeft de rechtbank gesteld dat onvoldoende inzichtelijk is gemaakt of het plan uitvoerbaar is. Initiatiefnemer Veluwe transferium Boekhorst (VTB) heeft tegen de vernietiging van het besluit hoger beroep ingesteld bij de Raad van State.
 
Nieuw besluit
In verband met de uitspraak van de Rechtbank heeft VTB een nieuw en verbeterd verkeersonderzoek uitgevoerd, alsmede een onderzoek naar luchtkwaliteit en geluideffecten vanwege de verkeersaantrekkende werking van de beoogde ontwikkeling. In dit onderzoek zijn de aannames die zijn gehanteerd met betrekking tot de gehele verkeersafwikkeling beter onderbouwd. Daarnaast is door VTB aangetoond dat het plan uitvoerbaar is.
 
Ingevolge artikel 6:19 Algemene wet bestuursrecht kan er lopende de procedure een nieuw besluit worden genomen. Dit hebben burgemeester en wethouders dan ook op 25 juni 2018 gedaan. De Raad van State is inmiddels op de hoogte gesteld van dit nieuwe besluit. De reeds ingediende (hoger) beroepen hebben van rechtswege dan mede betrekking op het nieuwe besluit tot vervanging van het bestreden besluit. Op deze wijze kan uiteindelijk bij de behandeling van het hoger beroep een finale beslissing op de omgevingsvergunning Ontwikkeling Boekhorstlaan worden verkregen.
 
De omgevingsvergunning ligt met ingang van 28 juni gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Informatie: mevrouw C. van den Bedem, tel. 411 911.
De omgevingsvergunning (NL.IMRO.0243.PB00180-0003) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: http://www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: https://services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.PB00180-/NL.IMRO.0243.PB00180-0003/). De omgevingsvergunning is ook in te zien op de gemeentelijke website: www.harderwijk.nl/plannenbuitengebied.