Gemeente nieuwsberichten Harderwijk en Hierden week 50

Met deze week: Een sfeervuurtje tijdens de jaarwisseling? Houd het gezellig en veilig, mogelijk weer een zomerkermis in 2019 en de aangevraagde en verleende vergunningen.
 

Boomfeestdag 2019 opnieuw groots aangepakt

Na het succes van het afgelopen jaar, wordt de Harderwijker boomfeestdag in 2019 opnieuw groots aangepakt. Onder het motto ‘ieder kind een boom’ planten woensdag 13 maart leerlingen van groep 8 een boom in het nieuw aan te leggen recreatiegebied de Crescentplas in nieuwbouwplan Harderweide in de wijk Drielanden. Voor de leerlingen van groep 6 is er in de dagen voor en na de boomfeestdag een speciale boswandeling samen met de boswachter. Groep 7 gaat dan aan de slag met een bosbeheeractiviteit.
 
Lespakketten
De Hortus, Centrum voor Natuur en Milieu, biedt samen met de gemeente Harderwijk ook dit jaar aan basisscholen een exclusief lespakket voor de groepen 6, 7 en 8. En er worden voor groep 7 en 8 gastlessen aangeboden. Met het lesmateriaal leren kinderen de grote waarde van bomen kennen en krijgt de boomfeestdag meer inhoud. De basisscholen in de gemeente Harderwijk hebben al enthousiast gereageerd op de plannen.
 
Vrijwilligers gevraagd       
               
Heeft u woensdag 13 maart 2019 in de ochtend tijd beschikbaar en vindt u het leuk om op de boomfeestdag als vrijwilliger mee te doen, meld u dan zo spoedig mogelijk met uw naam, adres en telefoonnummer aan via info@harderwijk.nl ter attentie van dhr. K.J. Bakema. 

Beschikt u over een parkeervergunning?

Voor 2019 wordt uw parkeervergunning automatisch verlengd. Het parkeervignet (het kaartje achter de voorruit) dat u heeft ontvangen, blijft gewoon geldig. 
 
Wilt u uw parkeervergunning beëindigen of u wilt een wijziging doorgeven, geef dit dan vóór zaterdag 22 december 2018 door via: info@harderwijk.nl onder vermelding van het onderwerp: wijziging parkeervergunning.
 
Wilt u veranderen van parkeerterrein, hou er dan rekening mee dat u op een wachtlijst wordt geplaatst als u kiest voor volgende terreinen: Hortus, Klooster, Scheepssingel-bewonersterrein P9A, Vuldersbrink en Waltoren.
 
Keycard bij parkeren met slagboom
Voor de toegang van de parkeerterreinen met een slagboom is een (gratis) keycard nodig. Wij vragen voor de keycard wel een borg van € 35,-.
 
P-tegel binnenstad
Heeft u een parkeervergunning: Vergunning gebied binnenstad, dan kunt u parkeren op een parkeerplaats en/of -strook die voorzien is van een P-tegel. De parkeerlocaties zijn met een P-tegel aangegeven om de bereikbaarheid van de hulpdiensten te garanderen.
Wanneer u parkeert buiten een aangegeven parkeerplaats/- strook riskeert u een parkeerboete. 
 
Hebt u nog vragen, dan kunt u uw vraag per mail sturen via ons mailadres:  info@harderwijk.nl of tel. 411 911.

Wie wordt sportman, sportvrouw, sporttalent en jeugdsportteam van het jaar? Stem op je favoriete sporter www.harderwijk.nl/sportverkiezingen.

Raadsinformatie

De raad vergadert op donderdag 20 december vanaf 19.30 uur in het stadhuis. U bent van harte welkom. Op de agenda staat onder andere Parkeerscenario’s. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen. 

Geslaagde Light it up actie

Afgelopen maandag vond bij de fietsenstalling van het station de fietsverlichtingsactie ‘Light it up!’ plaats. Een actie om fietsgebruikers te wijzen op het belang van goede fietsverlichting. Dat gebeurde in bijzijn van wethouder Jeroen de Jong. Samen met het team van S.M.I.L.E Promotions voerde hij gesprekken met fietsers over het belang van goede fietsverlichting. Verder werd er gratis fietsverlichting uitgedeeld aan diegenen die zonder verlichting fietsten. Het team van Alifa Bike Works stond gereed om kapotte fietsverlichting te repareren. 

Mogelijk weer een zomerkermis in 2019

De gemeente Harderwijk heeft deze week een aanbesteding gestart onder kermisexploitanten. Op deze manier peilt de gemeente de serieuze belangstelling voor een zomerkermis in juli 2019 op het bekende terrein aan de Parkweg. Deze locatie is geschikt en bestemd voor een dergelijk grootschalig evenement. De gemeente wil dat de zomerkermis door de toekomstige exploitant extra aantrekkelijk gemaakt wordt voor kinderen van de basisschool en mensen met een laag inkomen. Ook is een eis dat de kermis gedurende een aantal uren zonder geluid werkt. 

Uitnodiging Nieuwjaarsbijeenkomst

Woensdag 19 december is de Stadswinkel in het Huis van de Stad vanaf 15.00 uur gesloten in verband met een eindejaarsbijeenkomst voor medewerkers.

Een sfeervuurtje tijdens de jaarwisseling? Houd het gezellig en veilig

De afgelopen jaren zien we een toename van vuren tijdens oud en nieuw in Harderwijk en Hierden. Kleine sfeervuren zoals een terrashaard of een vuurkorf kunnen gezellig zijn, maar kunnen ook overlast geven. Bij controles zien we regelmatig dat er oude kasten en ander afvalmateriaal verbrand worden. Dit is slecht voor het milieu en het geeft (rook)overlast. Brengt u daarom afval nog voor de jaarwisseling naar het milieupark aan de Daltonstraat en gebruik alleen schoon hout of open haard hout voor uw sfeervuur.
 
Sfeervuren: houd het veilig en gezellig
Tijdens de jaarwisseling mag u een klein sfeervuur in een terrashaard of vuurkorf maken. Maar let u er wel op dat het veilig is en geen overlast geeft voor bijvoorbeeld uw buren. Kampvuren en grotere vuren vallen niet onder sfeervuren en zijn niet toegestaan. Hieronder vindt u de richtlijnen voor een veilig sfeervuur.
 
1.       Het vuur mag uitsluitend bestaan uit kerstbomen, (fruit)snoeihout en overig schoon hout. Het gebruik van geverfd hout, huisraad, huisvuil, bedrijfsafval, kunststoffen, plaatmateriaal, autobanden, vloeibare- en chemische stoffen en dergelijke is niet toegestaan.
2.       De vuurkorf of haard moet op een stevige ondergrond staan. De ondergrond moet worden beschermd tegen grote hitte met rijplaten, tegels of zand.
3.       Sfeervuren mogen niet op de openbare weg staan en moeten minimaal 2 meter vanaf de openbare weg geplaatst worden.
4.       Het vuur mag niet leiden tot problemen met de openbare orde of de verkeersveiligheid.
5.       De verbranding mag vanaf 17.00 uur op oudejaarsdag tot maximaal 5.00 uur op 1 januari.
6.       Om het risico van opstijgende vuurdeeltjes te beperken, mag het vuur niet met bladeren, houtwol, hooi, stro of ander makkelijk opstijgende materialen aangestoken of in stand gehouden worden.
7.       Om bodemverontreiniging te voorkomen mag voor het aanmaken van het vuur geen gebruik worden gemaakt van vloeibare brandstoffen.
8.       Zorg voor een goed brandend vuur, zodat er zo min mogelijk rookontwikkeling is.
9.       Wanneer het vuur nagenoeg is uitgebrand, moeten de smeulende resten worden geblust en met zand worden afgedekt.
10.     Vergeet niet om alles weer op te ruimen.
 
Toezicht en handhaving
Stadstoezicht controleert op oudejaarsdag actief op het naleven van de voorwaarden. In gevallen waar gegronde twijfel bestaat dat de voorwaarden niet worden nageleefd, kan een preventieve last onder dwangsom worden opgelegd aan de eigenaar van de vuurkorf. Bij een daadwerkelijke overtreding van de voorwaarden wordt een dwangsom ter hoogte van € 1.000,- opgelegd. 

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
 • 30-11-2018 De Ruyterlaan 38: uitbreiden woonhuis
 • 30-11-2018 Donkerstraat 44a: wijzigen gevel
 • 28-11-2018 Slingerlaantje 8: carport
 • 28-11-2018 Slingerlaantje 8: uitrit
 • 3-12-2018 Oldenallerhout 71: wijzigen de gevel en aanleggen inrit
 • 5-12-2018 Schaapskamp 13: kappen 13 bomen
 • 5-12-2018 Luttekepoortstraat 126: reclame (2 objecten)
 • 5-12-2018 Grevenhofsweg 12: vervangen 2 inritten door 1 inrit
 • 5-12-2018 Strokelweg 9: scorebord
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier bouwzaken en bestemmingsplannen. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 6-12-2018 Boekhorstlaan: ontwikkelen 2e fase Boekhorstlaan (restaurants, reclame en recreatie)
 • 6-12-2018 Kamperfoeliedreef 10: garage
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Verkeersbesluiten
De gemeente heeft besloten om een parkeerverbod zone en een geslotenverklaring voor motorvoertuigen in te stellen op de Korenlaan met uitzondering van laden en lossen (Struikterrein).
 
Het besluit met tekening is bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Informatie: Domein Ruimte, tel. 411 911.
 
Milieumeldingen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:
 • 6-11-2018: Van Mossel Kia, Lorentzstraat 25, 3846 AV in Harderwijk, voor het moderniseren van de showroom en het herindelen van de werkplaats
De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
 • 28-11-2018: Guido Gezellelaan 195, 3842 XJ in Harderwijk voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 29-11-2018: Drielandendreef 126, 3845 CC in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.
 
Bestemmingsplan Buitengebied – Landgoed Molenweg
De gemeenteraad heeft op 22 november het bestemmingsplan Buitengebied – Landgoed Molenweg ongewijzigd vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in de ontwikkeling van een nieuw landgoed op het perceel Molenweg 48: Daarbij is onder meer sprake van nieuw op te richten landgoedbebouwing bestaande uit een landhuis met twee bijgebouwen en een overdekte rijhal voor paarden met stallen en facilitaire voorzieningen. Verder is het de bedoeling om twee weekenden per jaar een nationale en/of internationale hippische evenement op het nieuwe landgoed te organiseren.
 
Besluit hogere grenswaarden:

Gelijk met het vastgestelde bestemmingsplan ligt het besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden ten behoeve van het bestemmingsplan ter inzage. Met de vaststelling van een hogere waarde wordt de bouw van een nieuwe woning op het te realiseren landgoed mogelijk gemaakt.
 
Beroep:
Het bestemmingsplan en het besluit hogere grenswaarden liggen met ingang van 13 december gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00199-0003) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: https://services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00199-/NL.IMRO.0243.BP00199-0003). Het plan en het besluit hogere grenswaarden zijn ook in te zien op www.harderwijk.nl/plannenbuitengebied.
 
Gedurende deze termijn kan tegen het vastgestelde bestemmingsplan en/of het besluit vaststelling hogere grenswaarden, beroep bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen heeft ingediend.
 
Een ingesteld beroep heeft geen schorsende werking. Hiervoor kunt u een apart verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Informatie: afd. Ruimte, dhr. R. Huisman, tel. 411 911.