Gemeente nieuwsberichten Harderwijk en Hierden week 48

Met deze week: Bladkorven worden vanaf deze week weggehaald, 30 of 40 dagen geen alcohol: doe ook mee en de aangevraagde en verleende vergunningen.
 

Bladkorven worden vanaf deze week weggehaald

Het meeste blad is alweer van de bomen en daarom worden de gemeentelijke bladkorven vanaf deze week weggehaald. In het buitengebied van Hierden stonden geen bladkorven. Daar mochten bewoners het blad in de berm vegen. Blad dat u nog wilt opruimen doet u in uw groene container. Overigens kan afgevallen blad ook goed dienst doen als afdeklaag tegen onkruid en als voeding van de tuin.
 
Bedankt voor uw hulp

Veel inwoners hebben de afgelopen periode het blad van gemeentebomen verzameld dat in hun tuin, op de straat of de stoep lag en in de bladkorven gedaan. Dat draagt bij aan het schoonhouden van de wegen. Dank voor uw medewerking!
 
Informatie: Snel Herstel, tel. 411 333 of via snelherstel@harderwijk.nl. 

Succesvolle afronding statushouders

Woensdag 21 november ontvingen 8 deelnemers het inburgeringscertificaat uit handen van wethouder Van Noort. Zij hebben met succes de eerste fase van het versneld inburgeringstraject afgerond. Dit is een initiatief van StartCollege (onderdeel van Landstede Groep), Intervens en Factor Werk Noord-Veluwe.
 
Fulltime inburgering
Om mee te doen in onze samenleving en op de arbeidsmarkt is Nederlands spreken een eerste voorwaarde. Maar juist het leren van die taal kost veel tijd. De partners van Factor Werk Noord-Veluwe, waaronder de gemeente Harderwijk, Ermelo en Zeewolde, Intervens en StartCollege ontwikkelden in korte tijd een versneld, intensief en fulltime (4 dagen per week) traject met veel aandacht voor de individuele inburgeraar.
 
Vervolgtraject
Tijdens de feestelijke bijeenkomst gaf wethouder Van Noort ook de aftrap voor het tweede deel van het traject. In het traject wordt namelijk ook bekeken hoe deelnemers het beste kunnen participeren in de maatschappij. Het versnelde traject is onderdeel van een verbeterplan voor de dienstverlening aan statushouders in de gemeenten Noord-Veluwe en Zeewolde. Het komende anderhalve jaar wordt het hele verbeterplan uitgevoerd. 

Raadsinformatie

De commissie Samenleving vergadert op donderdag 6 december vanaf 19.30 uur in het stadhuis. U bent van harte welkom. Op de agenda staat onder andere Keuzevariant nieuwbouw zwembad De Sypel. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen.
 
De fractie CDA heeft het college schriftelijke vragen gesteld over AZC. De vragen en antwoorden zijn te lezen op www.harderwijk.nl/raadsvragen.

 
30 of 40 dagen geen alcohol: doe ook mee!

In 2019 kunt u in twee periodes meedoen aan IkPas: op 1 januari (30 dagen) of op 6 maart (40 dagen). Ga samen met duizenden anderen de uitdaging aan en zet uw alcoholgebruik 30 of 40 dagen lang op pauze!
 
Veel mensen drinken alcohol. Op feestjes, na het sporten, tijdens het eten, na het werk of voor het slapen gaan. Er zijn allerlei redenen om te drinken. Bijvoorbeeld omdat het een gewoonte is, omdat u het gezellig vindt, omdat u stress hebt of u zich eenzaam voelt. Maar alcohol drinken heeft ook nadelen:
•        Door alcohol slaaptu minder goed en voelt u zich minder fit
•        De werking van medicijnen kan verminderen of juist versterken door alcohol
•        Alcohol bevat veel calorieën en geeft een hongergevoel, waardoor u aankomt
 
Waarom meedoen?

Landelijk onderzoek laat zien dat meedoen aan IkPas veel voordelen heeft. Het scheelt niet alleen geld. Deelnemers voelen zich ook fitter, slapen beter en verliezen vaak gewicht. Ook 6 maanden na de actie blijken deelnemers nog steeds minder te alcohol drinken dan ervoor.
 
Ondersteuning

Inschrijven voor de 30 dagen actie kan op www.ikpas.nl. De inschrijving voor de 40 dagen actie opent op 31 januari. Door uzelf in te schrijven, vergroot u de kans dat u het volhoudt. U kunt dan advies krijgen van een IkPas coach en nieuwsbrieven met tips ontvangen.  

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
 • 16-11-2018 Molenstraat 12: stucen gevel
 • 19-11-2018 Weisteeg 10: revisieaanvraag kapschuur nr 9 in strijd regels ro
 • 14-11-2018 Zuiderzeestraatweg 54: kappen 7 bomen
 • 12-11-2018 Stobbeweg 13: kappen 1 boom
 • 19-11-2018 Parallelweg 26-169: vervangen recreatiewoning
 • 20-11-2018 Strokelweg 6: clubhuis scouting
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier bouwzaken en bestemmingsplannen. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 19-11-2018 Korhoenlaan 1-65: van 2 bomen
 • 19-11-2018 Parallelweg 26-166: van 4 dennen
 • 22-11-2018 Lorentzstraat 1a: wijzigen gevel
 • 22-11-2018 Molenstraat 12: stucen gevel
 • 22-11-2018 Vondellaan 90: reclame
 • 22-11-2018 Molenweg 47: kappen 5 bomen
 • 22-11-2018 Parallelweg 26-66: kappen bomen
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Organisatiebesluit 2018

Burgemeester en wethouders van Harderwijk hebben op 13 november 2018 het Organisatiebesluit 2018 gemeente Harderwijk vastgesteld. Dit (geactualiseerde) Organisatiebesluit geeft duidelijkheid over de inrichting van de ambtelijke organisatie van de gemeente Harderwijk. Aangegeven wordt wat de hiërarchische relaties zijn, welke organisatie onderdelen er zijn en wie waarvoor verantwoordelijk en bevoegd is. Tevens is de relatie met de ‘gemeenschappelijke regeling Meerinzicht’ opgenomen. Het Organisatiebesluit treedt in werking daags na deze publicatie en is te vinden op www.harderwijk.nl/beleidsregels. Informatie: domein Bestuur & Organisatie, mevr. G. Sterenborg of mevr. M. Huisman, tel. 411 911.
 
Geactualiseerde Algemene plaatselijke verordening
De gemeenteraad heeft op 22 november 2018 besloten een actualisatie van de Algemene Plaatselijke Verordening (hierna: Apv) vast te stellen. Deze Apv treedt in werking de dag na publicatie in het Elektronische Gemeenteblad. Overbodige regels zijn geschrapt. Nieuwe thema’s als ‘aanpak ernstige woonoverlast’ en ‘aanpak ondermijning’ zijn toegevoegd.
 
De Apv tekst, alsmede de tekst van de Apv in gewone taal, liggen met ingang van de dag na deze publicatie gedurende 6 weken ter inzage in de Stadswinkel van het Huis van de Stad en zijn te raadplegen de dag na plaatsing in het Elektronisch Gemeenteblad op www.harderwijk.nl/regelgeving. Informatie: domein Bestuur & Organisatie, mevr. M. Huisman of mevr. L. Groen, tel. 411 911.
 
Milieumeldingen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
 • 20-11-2018: Prins Frederik Hendriklaan 35, 3843 AD in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 14-11-2018: Duinweg 6, 3849 NJ in Hierden voor het verwijderen van asbest uit agrarische bedrijfsgebouwen
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.
 
Verkeersbesluiten
De gemeente heeft besloten om:

-        Een parkeerverbod in te stellen in de Ir. Wortmanstraat; en
-        gereserveerde parkeerplaatsen in te stellen voor het opladen van elektrische voertuigen aan de Vosbergerhout ter hoogte van nr. 39 en de Stationslaan ter hoogte van nr. 5.
 
De besluiten met tekeningen zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk 6 weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl.
Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Informatie: Domein Ruimte, tel. 411 911.
 
Ontwerpbestemmingsplan Stadsdennen – Beetsstraat 17
Het ontwerpbestemmingsplan Stadsdennen – Beetsstraat 17 maakt het planologisch mogelijk om op het perceel Beetsstraat 17 twee rolstoeltoegankelijke 2-onder-1 kapwoningen te realiseren (4 woningen).
 
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 29 november 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder tegen dit plan schriftelijk of digitaal hun zienswijzen kenbaar maken bij de gemeenteraad. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, dhr. Y. Maas, tel. 411 911.
 
Het plan (NL.IMRO.0243.BP00205-0001) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00205-/NL.IMRO.0243.BP00205-0001/ ) of op de gemeentelijke www.harderwijk.nl/plannenstadsdennen.
 
Zakelijke beschrijving:
Ten behoeve van het aantonen van de economische uitvoerbaarheid van de plannen is met de betreffende eigenaar een anterieure overeenkomst gesloten. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van bovengenoemde overeenkomst ligt gedurende dezelfde periode op dezelfde locatie voor een ieder ter inzage. Tegen de gesloten overeenkomsten en de zakelijke beschrijving kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Informatie: mevr. Haverkamp, tel. 411 911.
 
Hierden Dorp – Ooster Mheenweg
Het bestemmingsplan Hierden Dorp – Ooster Mheenweg maakt het planologisch mogelijk 7 seniorenwoningen te realiseren aan de Ooster Mheenweg te Hierden. Het perceel, kadastraal bekend sectie A, nummer 3381 is globaal gelegen tegenover de woningen Ooster Mheenweg 8-12.
 
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 29 november 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Tijdens de inzage termijn kan een ieder tegen dit plan schriftelijk of digitaal hun zienswijzen kenbaar maken bij de gemeenteraad. Het indienen van een digitale zienswijze kan alleen via www.harderwijk.nl/zienswijze. Voor meer informatie of het maken van een afspraak voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u contact opnemen met: domein Ruimte, dhr. Y. Maas, tel. 411 911.
 
Het plan (NL.IMRO.0243.BP00224-0001) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.BP00224-/NL.IMRO.0243.BP00224-0001) of op www.harderwijk.nl/plannenhierdendorp.
 
Zakelijke beschrijving:
Ten behoeve van het aantonen van de economische uitvoerbaarheid van de plannen is met de betreffende eigenaar een anterieure overeenkomst gesloten. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van bovengenoemde overeenkomst ligt gedurende dezelfde periode op dezelfde locatie voor een ieder ter inzage. Tegen de gesloten overeenkomsten en de zakelijke beschrijving kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. Informatie: mevr. Haverkamp, tel. 411 911.
 
Verleende Exploitatievergunning

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een Exploitatievergunning heeft verleend:
 
- GHSV, Walstein 106, 3848 AR Harderwijk. De vergunning is verzonden op 19-11-2018.
- Personeelsvereniging Gemeente Harderwijk, Graaf Ottolaan 11 3843 AK  Harderwijk. De vergunning is verzonden op 19-11-2018.
 
De verleende vergunningen en bijbehorende stukken liggen vanaf 20 november 2018 tot en met 1 januari 2019 ter inzage. Wanneer u de stukken wilt inzien kunt u telefonisch een afspraak maken met een medewerker van de afdeling bijzondere wetten via tel. 411 911. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3980 AA  Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.