Gemeente nieuwsberichten Harderwijk en Hierden week 45

Met deze week: Watertappunten afgesloten, bezoekers blijven op zaterdag welkom in de stadswinkel en de aangevraagde en verleende vergunningen.

Bezoekers blijven op zaterdag welkom in de Stadswinkel

Sinds november 2017 is de Stadswinkel van de gemeente Harderwijk ook geopend op zaterdag en kunnen bezoekers voor een ruime selectie producten en diensten terecht in de Stadswinkel. Dit is een proef van een jaar, waarin werd getest of de extra openstelling gewenst is en of er voldoende gebruik van wordt gemaakt.
 
Het college van burgemeester en wethouders adviseert de gemeenteraad de zaterdagopenstelling te behouden met aangepaste openingstijden van 10.00 tot 14.00 uur. Gastvrijheid en goede dienstverlening zijn belangrijk voor de gemeente. De gemeente komt graag tegemoet aan de wensen van haar inwoners. Met de extra openstelling wil zij het makkelijker maken om zaken bij de gemeente te regelen.
Voor de actuele openingstijden kijkt u op www.harderwijk.nl/contact. 

Intocht Sinterklaas in Harderwijk

Op zaterdag 17 november zetten Sint en zijn Pieten voet aan wal in Harderwijk. Vanaf 11.00 uur begint het voorprogramma totdat de Pakjesboot rond 11.30 uur in de Strandhaven (tegenover de Vischpoort) aankomt. Na een welkomstwoord van burgemeester Harm-Jan van Schaik vertrekt de Sinterklaasstoet via de route Boulevard - Vijhestraat - Smeepoortstraat - Donkerstraat - Markt - Wolleweverstraat - Schoenmakerstraat - Vischmarkt.
 
Dit jaar wordt de Vischmarkt omgedoopt tot het Sinterklaasdorp waar vanaf 13.00 uur de kinderen welkom zijn. Kinderen die hun ouders zoeken, worden opgevangen bij de Vischpoortbrug, op de Vischmarkt bij de tent van het Rode Kruis en op de Markt bij het oude stadhuis. Meer informatie: www.sinterklaasharderwijk.nl.
 
Kom op de fiets
Het is raadzaam om met de fiets naar deze intocht te komen. Met de verwachte opkomst zijn parkeerplekken schaars. Op het grasveld tegenover Monopole kunt u uw fiets stallen tegen de fietsparkeer palen. Ook bij de Vischpoortbrug aan Dolfinariumzijde is een tijdelijke fietsenstalling. De Boulevard is in verband met de intocht afgesloten voor al het verkeer tussen 10.30 en 13.00 uur vanaf de Dolfinariumbrug tot en met Buiten de Bruggepoort. Ontheffinghouders worden geïnformeerd over alternatieve parkeerroutes. 

Raadsinformatie

De commissie Ruimte vergadert op donderdag 15 november vanaf 19.30 uur in het stadhuis. U bent van harte welkom. Op de agenda staat onder andere Verkeersknelpunten centrumring. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen

Watertappunten afgesloten

Vanaf 12 november zijn de openbare kranen voor drinkwater afgesloten. De gemeente doet dat om te voorkomen dat de kranen  in de herfst- en winterperiode bevriezen. In het voorjaar zijn de watertappunten weer beschikbaar. De openbare drinkwaterkranen staan op de volgende plekken. Klaproospad, Leuvenumseweg, Luttekepoortstraat, Markt, Operettedreef, Palmbospad, Hierdenseweg en voor het Huis van de Stad. 

Aanmelden sportverkiezingen

Bent u, of kent u een sportieve man of vrouw of een leuke sportploeg die het volgens u verdient om genomineerd te worden voor de Sportverkiezingen? Aanmelden kan nog tot 18 november. Wie weet wordt hij of zij genomineerd voor de Sportverkiezingen op vrijdagavond 18 januari 2019. Aanmelden kan via www.harderwijk.nl/sportverkiezingen

Harderwijker Speld voor Marijke Licher

Wethouder Gert Jan van Noort heeft vorige vrijdag de Harderwijker Speld uitgereikt aan Marijke Licher, scheidend directeur van Stichting Cultuurkust. Dat gebeurde tijdens haar afscheidsreceptie in de Catharinakapel.
 
Marijke heeft  12,5 jaar leiding gegeven aan de Stichting Cultuurkust en is al 25 jaar betrokken bij deze stichting onder meer als docent. Onder haar leiding heeft kunst en cultuur een gewaardeerde en toonaangevende positie verworven in de gemeente Harderwijk en in de regio. De creatieve, deskundige en inspirerende manier waarop zij dat deed, dwingt respect af. Het college van burgemeester en wethouders onderstreept de waardering voor Marijke Licher met de eervolle uitreiking van de Harderwijker Speld. 

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):
 • 23-10-2018 Johanniterlaan 2: gedeeltelijk vervangen luifel
 • 23-10-2018 Korhoenlaan 1-70: kappen 1 boom
 • 24-10-2018 Leuvenumseweg 83: kappen 14 bomen
 • 22-10-2018 Korhoenlaan 1-65: kappen 2 bomen
 • 24-10-2018 Dorpshuisweg 9A: kappen 1 boom
 • 29-10-2018 Parallelweg 26-66: kappen 2 bomen
 • 29-10-2018 Stadsdennenweg 41: splitsen woning in strijd regels ro en uitrit
 • 29-10-2018 J.P. Heyelaan 1: appartementencomplex (24 appartementen) en uitrit
 • 30-10-2018 Hoogstraat 34: verbouwen schuur in strijd regels ro
 • 31-10-2018 Parallelweg 26-166: kappen 4 dennen
 • 31-10-2018 Korhoenlaan 1-84: tuinhuis met luifel
 • 31-10-2018 Zuiderzeestraatweg 90: renoveren en uitbreiden woning
 • 31-10-2018 Saxofoondreef 7: verbreden oprit
 • 01-11-2018 Ossenbergerhout 2: dakkapel (zijgevel)
 • 30-10-2018 Korhoenlaan 1-53: overkapping
 • 30-10-2018 Korhoenlaan 1-53: carport
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier bouwzaken en vergunningen. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 29-10-2018 Stationslaan 134: restaureren pand (GM)
 • 29-10-2018 Bluesdreef 12: strijdig gebruik schuur als thuiswerkplek
 • 29-10-2018 Academiestraat 14: vervangen kozijnen (RM)
 • 31-10-2018 Waterweg 1: 2 bijgebouwen
 • 31-10-2018 Duinweg 10: kappen 23 bomen
 • 31-10-2018 Parallelweg 26 104: kappen 2 bomen
 • 31-10-2018 Parkweg 8: kappen 10 bomen
 • 01-11-2018 Parallelweg 26-103: kappen 1 boom
 • 01-11-2018 Johanniterlaan 2: gedeeltelijk vervangen luifel
 • 01-11-2018 Hoge Varenweg 11: twee dakkapellen
 • 01-11-2018 Grevenhofsweg 6: wijzigen van gevels
Geweigerde omgevingsvergunningen (reguliere procedure)
31-10-2018 Grote Marktstraat 23: dakkapel en wijzigen kozijn in strijd regels ro
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
 
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Omgevingsvergunning kap gemeentebomen

Het college van B&W heeft een kapvergunning verleend voor verschillende gemeentebomen in de gemeente Harderwijk. De te kappen bomen bevinden zich in verschillende wijken, Hierden/het buitengebied en op de begraafplaatsen. Op www.harderwijk.nl/actueel is een totaaloverzicht te vinden van de verschillende bomen.
 
Belanghebbenden hebben de mogelijkheid binnen 6 weken na bekendmaking een bezwaarschrift in te dienen. Heeft u hierover vragen of wilt u het kapplan graag op papier inzien, dan kunt u contact opnemen met dhr. B de Zwaan via email b.dezwaan@harderwijk.nl of tel. 411 911.
 
Verleende Exploitatievergunning

De burgemeester maakt bekend dat hij op grond van artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke verordening Harderwijk aan de onderstaande onderneming een Exploitatievergunning heeft verleend:
- Spetters 2.0, Vijhestraat 34, 3841 CW Harderwijk. De vergunning is uitgereikt op 2-11-2018
 
De verleende vergunningen en bijbehorende stukken liggen vanaf 3 november 2018 tot en met 7 december 2018 ter inzage. Wanneer u de stukken wilt inzien kunt u telefonisch een afspraak maken met een medewerker van de afdeling bijzondere wetten via tel. 411 911. Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3980 AA  Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten. 
 
Milieumeldingen

Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:
 • 30-8-2018: Mts. L. en W. Vrijhof Glindweg 6, 3849 MC in Hierden voor het veranderen van de dieraantallen
 • 16-10-2018: E. Pap Lageweg 17, 3849 PD in Hierden voor het beëindigen van de bedrijfsactiviteiten
De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
 • 31-10-2018: Zuiderzeestraatweg 88, 3849 AJ in Hierden, voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 25-10-2018: Zuiderzeestraatweg 115, 3849 AC in Hierden, voor het verwijderen van asbest uit een stal
 • 11-10-2018: Fokko Kortlanglaan 153, 3845 LC in Harderwijk voor het slopen van 3 schuren
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.
 
Vooraankondiging bestemmingsplan Buitengebied – Glindweg 8
Burgemeester en wethouders maken bekend dat een bestemmingsplan voor het perceel Glindweg 8 wordt voorbereid.
 
Het ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.0243.BP00213-0001) zal naar verwachting half november gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd in de Stadswinkel van het stadhuis. Vanaf dan kan een reactie worden ingediend bij het gemeentebestuur. De terinzagelegging zal op de gebruikelijke wijze worden bekendgemaakt in de Staatscourant, Het Kontakt en op www.harderwijk.nl/buitengebied. Tegen dit voornemen kunt u geen zienswijzen indienen en er wordt over dit voornemen geen advies gevraagd van een onafhankelijke instantie. Informatie: domein Ruimte, mevr. C. van den Bedem, tel 411911.
 
Verkeersbesluiten
De gemeente heeft besloten om:

- parkeerplaats te reserveren voor het opladen van elektrische auto’s op de Van Maerlantlaan tegenover nummer 11
- verplichte rijrichting in te stellen voor vrachtwagens en bussen langer dan 10 meter in de Van Ghentlaan / Karel Doormanlaan
 
De besluiten met tekeningen zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Meer informatie: Domein Ruimte, tel. 411 911.
 
Concept Kantorennota Harderwijk 2018
Met de vaststelling van de concept Kantorennota 2018 wordt het verouderde kantorenbeleid uit 2007 geüpdatet. De gemeente Harderwijk kan daardoor beter inspelen op de nieuwe trends en marktontwikkelingen om Harderwijk als vestigingslocatie voor bestaande een nieuwe kantoorgebruikers aantrekkelijk te maken en te houden. Op www.harderwijk.nl/beleidsregels is de concept Kantorennota te raadplegen.
De conceptnota ligt vanaf week 45, 6 weken voor iedereen ter inzage in de Stadswinkel. Tijdens deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze kenbaar maken (adresseren aan burgemeester en wethouders). Informatie: domein Ruimte, dhr. E. J. van Dijk, tel. 411 911.