Gemeente nieuwsberichten Harderwijk en Hierden week 2

Met deze week: Aanvragen minimaregelingen 2018, controle hondenbelasting en de aangevraagde en verleende vergunningen.
 

Nieuwjaarsbijeenkomst 2018 ‘Durf te dromen’

“Durf te dromen en te doen. Want ieder mens heeft iets toe te voegen, ongeacht afkomst, leeftijd en opleiding.” Met dit thema hield burgemeester Harm-Jan van Schaik zijn nieuwjaarstoespraak op donderdag 4 januari. Ongeveer 250 vertegenwoordigers kwamen naar het Huis van de Stad om gemeenteraad en college van B&W alle goeds voor het nieuwe jaar te wensen.
 
De burgemeester startte zijn toespraak met de positieve ontwikkelingen in de gemeente het afgelopen jaar. Voorbeelden zijn het Waterfront, het nieuwe NS-station, de transformatie in het sociaal domein en de omslag in cultureel Harderwijk naar de Stad als Podium. Hij noemde voorbeelden van mooie initiatieven vanuit Harderwijkers en Hierdenaren voor elkaar en voor de samenleving. “Iedereen heeft iets bij te dragen. Want ieder van ons heeft een unieke combinatie van talenten en levenservaringen.” Het jaar 2018 is voor de burgemeester het jaar waarin we positief durven zijn en verder gaan.
 
De Piet Dijkstra Prijs werd door de burgemeester uitgereikt aan mevrouw Hennie Vierhout-Raaijen. Hennie is heel actief en zorgzaam voor haar directe woonomgeving. Enkele weken geleden is zij gehuldigd bij Sonnevanck voor haar 40-jarige inzet als vrijwilliger voor de bewoners. Als betrokken en actieve vrijwilliger is zij een inspirerend voorbeeld voor anderen.

Hennie Vierhout Raaijen Piet Dijkstraprijs 2017
 
Tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst werd ook de winnaar van het Lied van Harderwijk door het publiek gekozen. Met 86% wist het Hazes koor de meeste stemmen te halen voor de beste uitvoering van het Lied. Het Harderwijks Mannenkoor kreeg een mooie tweede plek. Voor een uitgebreid verslag, zie www.harderwijk.nl.

Hazes Koor wint Lied van Harderwijk
 

Aanvragen minimaregelingen 2018

Wanneer u inwoner bent van de gemeente Harderwijk en uw inkomen is lager dan 110% van de bijstandsnorm dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor de maatschappelijke bijdrageregeling en/of de individuele inkomenstoeslag
 
Als u een bijstandsuitkering ontvangt en u volgens onze gegevens mogelijk aan de voorwaarden van de minimaregelingen voldoet, dan krijgt u automatisch de aanvraagformulieren in de tweede week van januari toegestuurd.
 
Op www.meerinzicht.nl/minimaregelingen kunt u lezen aan welke voorwaarden u moet voldoen om in aanmerking te komen voor deze regelingen. Ook kunt u hier het aanvraagformulier downloaden. Het aanvraagformulier kan ook worden opgehaald bij de Stadswinkel van het stadhuis. 

Afvalwijzer 2018

In 2018 ontvangt u geen papieren versie van de afvalwijzer meer. Via www.mijnafvalwijzer.nl kunt u op de hoogte blijven van de inzamelgegevens. In de app store is de afvalwijzer app gratis verkrijgbaar. Inwoners die geen computer hebben, kunnen bij Snel Herstel (411 333) een papieren afvalwijzer opvragen. 

Raadsinformatie

De raad vergadert op donderdag 18 januari vanaf 19.30 uur in het stadhuis. U bent van harte welkom. Op de agenda staat onder andere Structuurvisie Vitale vakantieparken. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen.
 
Vragen over zorg, ​welzijn, ​onderwijs​ en​ werk?
Bent u op zoek naar een psycholoog, een fysiotherapeut of een plek voor dagbesteding? Dan kunt u vanaf ​nu de sociale kaart van de gemeente Harderwijk gebruiken. U vindt de kaart via harderwijk.socialekaartnederland.nl. De sociale kaart geeft praktische informatie, adressen en links naar websites van instanties en hulpverlenende organisaties op het gebied van wonen, welzijn, zorg of werk en inkomen. U kunt eenvoudig zoeken binnen Harderwijk, de provincie of in heel Nederland.
 
De komende maanden bouwen w​ij​ de sociale kaart verder uit. Op basis van de eerste ervaringen van inwoners en aanbieders zoeken we naar mogelijkheden om de website te verbeteren. Heeft u hier ideeën over? Dan nodigen we u van harte uit om die te delen. U kunt hiervoor contact opnemen met ​mevr. Koppen of mevr. De Jonge via ​l.koppen@harderwijk.nl of j.dejonge@meerinzicht.nl.

Controle hondenbelasting

Voor elke hond die in Harderwijk gehouden wordt, moet hondenbelasting worden betaald. Uitzonderingen op deze regel zijn onder andere de blindengeleidehond en de gehandicaptenhond. De controleurs bellen bij de betreffende adressen aan en vullen een aangiftebiljet in als een hond wordt aangetroffen waarvoor geen belasting wordt betaald.

De controleurs kunnen zich legitimeren. Het tarief per hond per jaar bedraagt in 2018 € 58,50. Heeft u één of meerdere honden en is daarvan nog geen aangifte gedaan? Dan kunt u dit alsnog doen via www.harderwijk.nl/hondenbelasting. U kunt ook telefonisch een aangiftebiljet aanvragen via tel. 411 911. Vergeet niet door te geven als het aantal honden wijzigt, de belastingplicht wordt daardoor immers hoger of lager. 

Subsidie voor maatschappelijke inzet

Wij stimuleren vrijwilligersactiviteiten op een aantal specifieke subsidieregelingen. Dit is geregeld in de deelverordening “Waarderingssubsidies maatschappelijke inzet”. Op grond van deze verordening stellen wij jaarlijks een budget per subsidieregeling beschikbaar, het zogenaamde subsidieplafond. Uit dit budget verleent de gemeente waarderingssubsidies aan vele vrijwilligersorganisaties. Het budget wordt verdeeld volgens criteria die in de verordening zijn opgenomen. Hieronder geven wij aan om welke subsidieregeling het gaat en het budget dat voor 2018 beschikbaar is.
 
Amateurkunst:
 • Zang € 16.508,-
 • Muziek € 25.046,-
 • Theater €   5.853,-
 • Dans/audiovisueel/beelden/literair  €  800,-

Bewonersorganisaties  €   8.062,-
Jeugdsport € 29.165,-
Ouderenbonden €   8.294,-
Vrijwilligers jeugd- en jongerenwerk € 24.752,-
Wijkorganisaties € 12.982,-
 
Subsidieaanvragen moeten uiterlijk 1 maart 2018 bij de gemeente binnen zijn. De deelverordening kunt u vinden op www.harderwijk.nl/regelgeving. Voor informatie en toezending van een aanvraagformulier kunt u terecht bij mevr. M. van Straten, tel. 411 911 of m.vanstraten@harderwijk.nl. 

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure):
 • 22-12-2017 Braillestraat: bedrijfspand
 • 22-12-2017 Keplerstraat: bedrijfspand en inrit
 • 21-12-2017 Stationslaan 26: leslokalen 3-laags
 • 20-12-2017 Vlierburgweg 1: herbouwen schuur
 • 22-12-2017 Johanniterlaan 5 ,5a en 7: transformeren kantoorpand naar appartementen in strijd regels ro en uitrit
 • 22-12-2017 Korenlaan 1-55 en 2-144 (voormalig Struikterrein): plaatsen tijdelijke huisvesting in strijd regels ro en uitrit
 • 20-12-2017 Zuiderbreedte 23: reclame (4 objecten)
 • 22-12-2017 Hogeweg 6: nieuw kozijn
 • 22-12-2017 Horloseweg 16: kappen 2 bomen
 • 22-12-2017 Waterfront NE kavel A: een woning
 • 20-12-2017 Korhoenlaan 1-123: kappen 1 boom
 • 13-12-2017 Parallelweg 26-192: kappen 4 bomen
 • 27-12-2017 Pascalstraat 4a: reclame (3 objecten)
 • 30-12-2017 Duinweg 8: schuur en inrit
 • 13-12-2017 Linnaeuslaan 6: carport in strijd regels ro
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 29-12-2017 Knardijk 6 t/m 26: themacentrum (winkelunits en bijeenkomstfunctie)
 • 29-12-2017 Molenweg 12: verplaatsen inrit en kappen bomen
 • 29-12-2017 Engelserf 9: het verbouwen woning in strijd regels ro
 • 29-12-2017 Verkeersweg 12: het stucen gevel
 • 29-12-2017 Lindenlaan 15: dakkapel met nokverhoging
 • 29-12-2017 Lindenlaan 13: dakkapel met nokverhoging
 • 2-1-2018 Oranjepark (div. locaties): kappen 32 bomen
 • 2-1-2018 Potgieterstraat 7: uitbreiden woning met erker
 • 2-1-2018 Hazelaarlaan 7: uitbreiden woning
 • 2-1-2018 Boerhaavelaan 104: uitbreiden praktijkruimte
 • 4-1-2018 Weisteeg 5: uitbreiden woning in strijd regels ro
 • 4-1-2018 Zuiderbreedte 23: reclame (4 objecten)
 • 4-1-2018 Zuiderzeestraatweg 98: woning
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Ambtsinstructie en uitoefenen toezicht Leerplichtambtenaren

Burgemeester en wethouders van Harderwijk hebben op 19 december 2017 op basis van de Leerplichtwet de ambtsinstructie voor leerplichtambtenaren in dienst bij de Gemeenschappelijke regeling Meerinzicht vastgesteld en besloten om deze leerplichtambtenaren aan te wijzen als toezichthouder. Deze besluiten hebben betrekking op de uitvoering van de Leerplichtwet in Harderwijk en de volgende
regiogemeenten: Ermelo, Putten, Nunspeet, Elburg, Zeewolde en Oldebroek. Burgemeester en wethouders van Harderwijk hebben dit in mandaat namens de regiogemeenten besloten. De stukken liggen 4 weken ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Meer informatie: Domein Samenleving, mevr. S. Rijnbeek, s.rijnbeek @harderwijk.nl of tel. 411 911.
 
Verdaging beslistermijn

Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.
Verdaging reguliere procedure:
 • Boekhorstlaan: tankstation en uitrit; 9-1-2019
 • Boekhorstlaan: ontwikkelen 2e fase boekhorstlaan (restaurants, reclame en recreatie); 4-1-2019
 • Sonnevancklaan 10: kappen 1 boom; 15-2-2018