Gemeente nieuwsberichten Harderwijk en Hierden week 12

Met deze week: Gratis compost als dank voor uw GFT, controle hondenbelasting en de aangevraagde en verleende vergunningen.
 

Gratis compost als dank voor uw GFT

Zaterdag 30 maart mogen inwoners van de gemeente Harderwijk tussen 9.00 en 12.00 uur gratis compost ophalen bij de gemeentewerf Snel Herstel, Gelreweg 2B, Harderwijk. Met deze actie bedanken we u voor het apart houden van groente, fruit en tuinafval (GFT). Neem uw legitimatiebewijs mee en kom op tijd, want op=op. Komt u met een aanhanger? Kies dan voor de ingang aan de Gelreweg. Wilt u een zak of emmer vullen, parkeer dan langs de Graaf Ottolaan en kies voor de entree aan deze weg. 

Natuurlijke balans
GFT scheiden en composteren is doorgaans goedkoper dan het samen met het restafval te verwerken. Het hergebruik van GFT heeft een positief effect op het milieu. Van GFT wordt compost gemaakt. Gemengd met tuinaarde is compost geschikt voor alle tuinplanten. Compost stimuleert de groei van bloemen en planten, reguleert de waterhuishouding en zorgt voor een natuurlijke balans in de bodem. Bovendien legt compost CO2 vast in de bodem.
 
Samen halen we er nog meer uit
In 2018 werd in de gemeente Harderwijk ruim 4600 ton GFT apart ingezameld. Dit kan nog veel meer worden! Uit de sorteeranalyse blijkt dat in het restafval nog ongeveer 40% GFT zit. Voedselresten, biologisch afbreekbare zakjes, kattenbak korrels met milieukeur en koffiefilters horen bijvoorbeeld ook in de GFT-bak. GFT is meer waard dan je denkt. Meer informatie: www.afvalmeerwaard.nl

Controle hondenbelasting

Heeft u één of meer honden? Dan moet u daar aangifte van doen en hondenbelasting betalen. U hoeft geen belasting te betalen voor een hulphond, zoals een blindengeleidehond of gehandicaptenhond. Wij controleren de hondenbelasting het hele jaar door.
 
Controle aan huis
De controle is bedoeld om te onderzoeken of uw hond is aangemeld voor de hondenbelasting. De controleurs bellen bij u aan en stellen enkele vragen om te controleren of u een hond hebt. Zij vullen een aangiftebiljet in als een hond wordt aangetroffen waarvoor geen belasting wordt betaald. De controleurs kunnen zich legitimeren.
 
Tarieven
De hoogte van de hondenbelasting hangt af van het aantal honden dat u heeft. Het tarief per hond per jaar bedraagt dit jaar € 59,90. Wijzigt het aantal honden bij u thuis? Vergeet dan niet om dit aan ons door te geven. De belastingplicht wordt daardoor namelijk hoger of lager.
 
Je hond online aanmelden
Heeft u één of meerdere honden en nog geen aangifte gedaan? Dan kunt u dit alsnog doen via www.meerinzicht.nl/hondenbelasting. U kunt hier een formulier downloaden of digitaal versturen met gebruik van DigiD. Je kunt ook telefonisch een aangiftebiljet aanvragen via (0341) 411 911. 

Raadsinformatie

De commissie Samenleving vergadert op donderdag 28 maart vanaf 19.30 uur in het stadhuis. U bent van harte welkom. Op de agenda staat onder andere schulddienstverlening en bestaanszekerheid. Om 21.00 uur start de vergadering van de commissie Ruimte over openbare toiletten en de kantorennota. De complete agenda en bijbehorende stukken zijn te lezen op www.harderwijk.nl/vergaderingen.
 
De fractie ChristenUnie heeft het college schriftelijke vragen gesteld over: groene leges. De fractie D66 heeft het college schriftelijke vragen gesteld over: positie ZZP’ers in Harderwijk. De vragen en antwoorden zijn te lezen op www.harderwijk.nl/raadsvragen

Het duurzaamheidsloket gemeente Harderwijk

Ga goed voorbereid aan de slag met het duurzamer maken van uw woning. Vraag een energieadviesgesprek aan met een onafhankelijk adviseur. Ga naar www.veluweduurzaam.nl.

Schoon drinkwater en sanitair?

Vrijdag 22 maart is het Wereld Water Dag. Op deze dag is er extra aandacht voor het belang van schoon drinkwater en goede, schone sanitaire voorzieningen.
 
Zorg voor schoon water ook in Harderwijk
Het water uit de kraan is, zeker op de Veluwe, van prima kwaliteit. Het water dat je in huis gebruikt, wordt via het gemeentelijk riool afgevoerd en door het waterschap gezuiverd. Dagelijks wordt er door drinkwaterbedrijf Vitens, de gemeente Harderwijk en het Waterschap Vallei en Veluwe hard gewerkt om de kwaliteit van water zo hoog mogelijk te houden tegen zo laag mogelijke kosten. Door het veranderende klimaat - meer heftige regenbuien, hitte en langdurige droogte - wordt dat werk steeds uitdagender.
 
Samenwerking is nodig
Gemeenten en waterschappen doen onderzoek naar de gevolgen van klimaatverandering. In de loop van 2019 worden de resultaten bekend. Vanaf dat moment worden inwoners en bedrijven betrokken bij een gezamenlijke aanpak van wateroverlast, hitte en droogte. Bijvoorbeeld door de tuin groen in te richten en zuinig te zijn met (drink/regen)water! Kijk voor tips en inspiratie op: www.klimaatvalleienveluwe.nl.

Opgeruimd staat netjes

“Als niemand het opruimt wordt het een rommeltje”, aldus Jos Jansen. Sinds hij zo’n 4 jaar geleden in de buurt kwam wonen, bekommert hij zich om de vijver Wittenhagen. Als visser gooit hij daar graag zijn hengel uit. De rommel in en rond de vijver, door anderen achtergelaten, waren een ergernis voor Jos. Hij kwam zelf in actie!
 
Een paar keer per week neemt hij de grijper en vuilniszak ter hand en loopt hij een rondje rond de vijver. Plastic zakjes, papier, blikjes en glazen flessen, van alles treft hij aan. Met een speciaal net vist hij ook regelmatig de rommel uit de vijver zelf. En het helpt! De hoeveelheid zwerfvuil rond de vijver is aanzienlijk afgenomen. 

Harderwijk zijn wij samen

Onder het motto ‘Harderwijk zijn wij samen’ werkt de gemeente met haar inwoners graag samen aan een prettige leefomgeving in Harderwijk en Hierden. Een aangename leefomgeving maken we met elkaar. Hebt u goede ideeën, ziet u kansen, ervaart u knelpunten in uw wijk? Of wilt u zich inzetten voor uw wijk? Neem dan contact op met uw wijkmanager via www.harderwijk.nl/wijkmanagers. Harderwijk zijn wij Samen! Lees het volledige artikel op www.harderwijk.nl/actueel. 

Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen

Vandaag kunt u stemmen voor de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen. Met een stempas van de gemeente Harderwijk of een kiezerspas kunt u tussen 7.30 en 21.00 uur uw stem uitbrengen in één van de stembureaus. Als u gaat stemmen, vergeet uw stempas (of kiezerspas) en uw ID-bewijs (paspoort, identiteitskaart of rijbewijs) niet. Zonder kunt u geen stem uitbrengen. Stemt u namens iemand anders vergeet dan ook zijn/haar (kopie van) legitimatiebewijs niet. Meer informatie: www.harderwijk.nl/verkiezingen

Harderwijk wil een kinderburgemeester en -wethouder

Gemeente Harderwijk gaat op zoek naar een kinderburgemeester en een kinderwethouder. Vanaf oktober 2019 vormen zij een jaar lang het kindercollege. Het kindercollege gaat de huidige burgemeester en wethouders helpen bij kinderevenementen. Ook gaat zij kinderen betrekken bij het werk van de gemeente. Kinderen die volgend schooljaar (2019-2020) in groep 7 of 8 zitten kunnen zich vanaf maandag 15 april hiervoor aanmelden.
 
Wat gaat het kindercollege doen?
De kinderburgemeester en de -wethouder houden zich vooral bezig met ceremoniële taken, bijvoorbeeld Sinterklaas welkom heten of de Koningsspelen openen. Ook is het kindercollege het aanspreekpunt voor andere kinderen die ideeën of wensen hebben voor de gemeente. Door het instellen van het kindercollege wil de gemeente politiek voor kinderen leuk en toegankelijk maken.
 
Denk mee, doe mee!
We zijn benieuwd naar uw mening. Wat moet een kinderburgemeester en -wethouder volgens u doen? Praat, denk en doe mee op onlinestadsgesprek.harderwijk.nl. Met deze informatie gaat de gemeente aan de slag om de functie van zowel kinderburgemeester als -wethouder definitief vorm te geven. 

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
 • 7-3-2019 Jac. Perkstraat 3: verbouwen/splitsen woning in strijd regels ro
 • 8-3-2019 Laan 1940-1945 13: uitbreiden woning
 • 10-3-2019 Bilderdijkstraat 20: nokverhoging dakkapel voorzijde
 • 10-3-2019 Bilderdijkstraat 18: nokverhoging dakkapel (voorzijde)
 • 13-3-2019 Drielander A28: overkapping t.b.v. een energielaadpunt
 • 11-3-2019 Donkerstraat 50: appartementen
 • 14-3-2019 Westrak 31: wijzigen gevel
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 7-3-2019 Sonnevancklaan 5: carport
 • 11-3-2019 Industrieweg 26: intern verbouwen bedrijfspand
 • 11-3-2019 Smeepoortstraat 17, 17A t/m 17D, Plantage 12, 12A t/m 12C: verbouwen pand naar winkel met 8 appartementen
 • 12-3-2019 Ruiversdam 11: woning in strijd regels ro
 • 13-3-2019 gezamenlijke tuin Sonnevancklaan 33-41: kappen 38 houtopstanden
 • 13-3-2019 Groentjesweg 5: dakkapel (voorzijde)
 • 13-3-2019 Fokko Kortlanglaan 181: strijdig gebruiken pand (snuffelmarkt)
 • 13-3-2019 Drielandendreef 32-34: gebruik pand in strijd regels ro
 • 14-3-2019 Parkweg evenemententerrein: gebruik terrein in strijd regels ro
 • 14-3-2019 Johanniterlaan 2: reclame (2x)
 • 14-3-2019 Oldenallerhout 87: verbreden oprit
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Mandaatbesluit aanstelling evenementenverkeersregelaars
De burgemeester heeft op 15 maart besloten de bevoegdheid tot aanstellen van evenementenverkeersregelaars te mandateren aan de klantmanagers evenementen. Dit besluit treedt daags na deze bekendmaking in werking en is ook te raadplegen op www.harderwijk.nl/evenementorganiseren. Meer informatie over dit mandaatbesluit: Domein Samenleving, Mevr. E. Canninga, tel. 411 911.
 
Verdaging beslistermijn
Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.
Verdaging reguliere procedure:
 • Stationslaan 26: gevelrenovatie en uitbreiding overblijf; 28-4-2019
Verkeersbesluiten
De gemeente heeft besloten om:
 • Een algemene gehandicaptenparkeerplaats te verwijderen bij het adres Kievietmeen 37 en
 • een algemene gehandicaptenparkeerplaats in te stellen in de Bazuindreef nabij de Fagotdreef.
De besluiten zijn bekendgemaakt in de elektronische Staatscourant. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders, p/a Secretariaat bezwaarschriftencommissie, Postbus 1, 3890 AA Zeewolde. U kunt uw bezwaarschrift indienen tot uiterlijk zes weken na de datum van bekendmaking in de elektronische Staatscourant van www.officielebekendmakingen.nl. Via zoek.officielebekendmakingen.nl kunt u de verkeersbesluiten en andere overheidsbesluiten bekijken. Informatie: Domein Ruimte, tel. 411 911.
 
Milieumeldingen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van activiteitenbesluit ontvangen:
 • 12-2-2019: De Admiraal Strandboulevard West 16, 3841 CS in Harderwijk voor het verbouwen van de spoelkeuken en magazijn
 • 7-2-2019: Telstar Marine International B.V. Industrieweg 26, 3846 BE in Harderwijk voor het starten van een bedrijf in stoffeerwerk, zeilwerk en kussens voor superjachten
 • 4-2-2019: Ploeger Logistics Holding B.V. Bellstraat 5 - 7, 3846 CR in Harderwijk voor het uitbreiden van het bedrijf. Er zal uitbreiding plaatsvinden van de activiteiten van het huidige warehouse in de vorm van nieuwbouw
De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
 • 8-3-2019: J.P. Heyelaan 20 en 22, Tesselschadelaan 25, Justus van Effenstraat 18, Reviusstraat 5 en 11 en Melis Stokelaan 67 en Van Maerlandlaan 47 in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit woningen
 • 10-3-2019: Nonnenstraat 10, 3841 AG in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woonhuis
 • 12-3-2019: Brederolaan 2,6,10,14, 3842 GJ in Harderwijk, voor het verwijderen van asbest uit een woning
 • 6-3-2019: K. Petersen, Brouwersbosweg 20, 3849 NG in Hierden voor het slopen van kalverenschuren
De volgende melding op grond van mobiel puinbreken ontvangen:
 • 18-2-2019: Boekhorstlaan 1 t/m 10, 3847 LP in Harderwijk voor het mobiel puinbreken in de periode van 26 februari tot en met 24 mei 2019
 • 11-2-2019: Carrosseriefabriek Harderwijk B.V., Lorentzstraat 2, 3846 AW in Harderwijk voor het mobiel puinbreken in week 9 van 2019.
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.