Gemeente nieuwsberichten Harderwijk en Hierden week 11

Met deze week: verkiezingsuitslag live in het Huis van de Stad, gratis ophaalservice snoeihout en takken op dinsdag 10 april en vitalere 65-plussers met ‘Vitaal Veilig Wonen’
 

Verkiezingsuitslag live in het Huis van de Stad

Woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. De stembussen sluiten om 21.00 uur, waarna de uren erna de uitslagen binnenkomen. In het Huis van de Stad aan de Havendam 56 is de verkiezingsuitslag live te volgen. Inwoners zijn vanaf 21.00 uur van harte welkom om de uitkomsten voor de gemeente Harderwijk te volgen. De uitslagen worden vertaald in een – voorlopige - verkiezingsuitslag en de uitslag van het referendum over de Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten voor de gemeente Harderwijk. Dit alles met de commentaren van lijsttrekkers, Veluwe FM en HK13.
 
De uitslagen en commentaren zijn ook thuis de hele avond rechtstreeks te volgen. Veluwe FM en HK13 doen vanaf 21.00 uur live verslag van de avond. Op www.harderwijk.nl leest u op donderdag 22 maart de einduitslag. Vrijdag 23 maart vindt de openbare zitting plaats waarin de uitslag van de verkiezing wordt bekendgemaakt om 10.00 uur in de Collegekamer in het stadhuis.
 
Gemeenteraadsverkiezingen 21 maart
 • De stempassen en kandidatenlijsten zijn tot 7 maart thuis bezorgd.
 • Heeft u na 7 maart geen stempas ontvangen, dan kunt u uiterlijk vrijdag 16 maart een vervangende stempas aanvragen. Dat kan per mail via burgerzaken@harderwijk.nl of telefonisch via 0341 411 991.  U kunt ook een vervangende stempas persoonlijk in de Stadswinkel aanvragen tot dinsdag 20 maart 12.00 uur.
 • U mag op elk stembureau in de gemeente Harderwijk stemmen. Het is niet mogelijk om in het stadhuis en de bibliotheek te stemmen. Op uw stempas staat het adres van een stembureau bij u in de buurt. Bij het station is een mobiel stembureau aanwezig van 6.00 – 9.00 uur en van 17.00 – 20.00 uur.
 • Informatie: www.harderwijk.nl/verkiezingen.
 • Op www.hoewerktstemmen.nl vindt u een eenvoudige uitleg over hoe stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen werkt.

Vitalere 65-plussers met ‘Vitaal Veilig Wonen’

Vitaal Veilig Wonen is gericht op het versterken van de vitaliteit van ouderen, het voorkomen van valongelukken en het stimuleren van een gezonde en actieve leefstijl.
 
In Balans
Op 20 maart start de valpreventiecursus ‘In Balans’ voor ouderen in de Kiekmure. Dit is een groepscursus van drie maanden over het voorkomen van valongelukken bij ouderen. Het programma is bedoeld voor zelfstandig wonende ouderen vanaf 60 jaar die zich onzeker voelen tijdens het lopen, die bang zijn om te vallen en/of al vaker gevallen zijn. Informatie: Marianne Freulings-Salden, fysiotherapie Drielanden, tel. 0341 432 754.
 
Zeker Bewegen
‘Zeker Bewegen’ is een erkende interventie van de Judobond gericht op valpreventie en het versterken van de fysieke en mentale weerbaarheid. Deze cursus start met een informatie bijeenkomst op 20 maart. Daarna kunt u beslissen of u wilt deelnemen. De cursus duurt zes weken en wordt elke dinsdag gegeven bij Sportcentrum Iedema. Informatie: Timon Gakes: 06 21 67 20 15 of Edwin Korenberg (Judo Bond Nederland), 06 50 25 89 60.
 
Bent u geïnteresseerd in het sport- of beweegaanbod in uw wijk, dan kunt u contact opnemen met de senioren Buurt Sport Coach, Maritha van Huizen tel. 06 33 16 69 39 of marithavanhuizen@zorgdat.nl. 

Gratis compost

Inwoners van de gemeente Harderwijk kunnen aanstaande zaterdag 17 maart tussen 9.00 en 12.00 uur op vertoon van hun legitimatiebewijs gratis compost ophalen bij de gemeentewerf Snel Herstel, Gelreweg 2B te Harderwijk. Op deze manier bedanken wij u voor de inspanningen die u levert om GFT-afval te scheiden van ander afval. wees er snel bij want op = op. Maximaal 1 kuub per huishouden. 

Raadsinformatie

Donderdag 22 maart zijn er geen raads- of commissievergaderingen. 

Gratis ophaalservice snoeihout en takken op dinsdag 10 april

Aanmelden uiterlijk vrijdag 6 april vóór 12.00 uur bij ABL Boomverzorging, via info@ablboomverzorging.nl of tel. 0318 614 227.
bundel het tak- en snoeihout in bundels  van maximaal 1 meter lengte, met een gewicht van maximaal 25 kilo per bundel.
per keer maximaal 2 m3 tak- en snoeihout aanbieden.
 • géén dikke boomstammen, stronken, bielzen, tuinmeubelen en grond.
 • zet het tuinafval op de ophaaldag voor 07.30 uur langs de weg 
Afval hoort in de container
Het is verboden om afval dat niet in de container past naast de container te zetten. Afval dat naast de container ligt, kan niet door de inzamelwagen worden meegenomen. Als u toch afval naast de container zet, blijft dit op straat achter. Dit ziet er onsmakelijk uit en trekt ongedierte aan. Afval dat door Stadstoezicht naast containers wordt aangetroffen, wordt beboet (€ 104,- incl. € 9,- administratiekosten). Als de container defect is, zet het afval dan tijdelijk . Het defect melden bij Snel Herstel, bel: 411 333 of mail: snelherstel@harderwijk.nl.

Theatervoorstelling Centrum voor Jeugd en Gezin

Donderdagavond 22 maart is er een gratis theatervoorstelling B.Soci@l om 19.30 uur op RSG Slingerbos. De voorstelling is georganiseerd door het Centrum voor Jeugd en Gezin en alle scholen van het voortgezet onderwijs en gaat over “seksuele diversiteit en respect”. De voorstelling is bedoeld voor ouders/verzorgers, docenten, hulpverleners of andere geïnteresseerden. Vanwege het beperkt aantal plaatsen is aanmelden verplicht. Aanmelden en informatie: Rico Smit, Centrum voor Jeugd en Gezin, tel 06 13 96 82 46 en r.smit@cjgharderwijk.nl. De voorstelling is gratis. Meer informatie op www.cjgharderwijk.nl. 

Werkzaamheden verkeersveiligheidsplan hervat

Na de winterperiode worden de werkzaamheden in het kader van het verkeersveiligheids-binnenkort hervat. In verband met de werkzaamheden worden de volgende locaties afgesloten:
 • kruising Drift – Voorste Wei van 19 maart t/m 13 april
 • kruising Achterste wei – Stadswei 19 maart t/m 13 april
 • kruising Stadswei – Ankermeen 16 april t/m 16 mei
 • kruising Stadswei – Westermeenweg 16 april t/m 16 mei
De kruisingen worden overzichtelijker gemaakt. Er komt een verbeterde aansluiting van fietspaden en voetpaden en er worden drempel-plateaus aangebracht. Verder worden er midden geleiders aangebracht en het asfalt vernieuwd. 

Wat betekent dit voor u?
Voor uw en onze veiligheid en om de voortgang te kunnen waarborgen, sluiten we de kruisingen gedeeltelijk af voor het verkeer. De kruisingen zijn niet langer afgesloten dan strikt noodzakelijk.
 
Uitzonderingen
 • Voor bedrijven en lijndiensten zijn er uitzonderingen. Die gelden ook voor bewoners aan de Drift en Ankermeen. De aannemer zorgt ervoor dat dit tijdens de werkzaamheden duidelijk wordt aangegeven.
 • In de week van Goede Vrijdag (26 t/m 29 maart) mogen bezoekers van winkelcentrum Achterste Wei - onder begeleiding van verkeersregelaars - gebruik maken van de kruising. 
Mocht u vragen, opmerkingen of suggesties hebben dan kunt u die mailen naar: a.nieuwenhuis@schageninfra.nl.

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
 • 2-3-2018 Lorentz III fase 2 en deel fase 3: aanleggen infrastructuur
 • 5-3-2018 Zeppelinstraat: bedrijfspand en inrit
 • 5-3-2018 Enkweg 41: uitbreiden woning
 • 6-3-2018 Horlosebrink kv 7: woning in strijd regels ro
 • 27-2-2018 Korhoenlaan 1-143: kappen 2 bomen
 • 6-3-2018 Grevenhofsweg 12: vervangen bedrijfsgebouw
 • 6-3-2018 Donkerstraat 14: reclame bord (1 object)
 • 7-3-2018 Schapenhoek 5: verbouwen pand tot b&b in strijd regels ro
 • 7-3-2018 Parallelweg 26-138: kappen 1 boom
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 5-3-2018 Molenweg 25: uitbreiden woning
 • 5-3-2018 Brassersweg 2: kappen 1 boom
 • 7-3-2018 Kleine Varenweg 14: woning
 • 8-3-2018 Spieghelstraat 19: veranderen zijgevel
 • 8-3-2018 Stadsweiden en Binnenstad: ondergrondse containers
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Omgevingsvergunning Tweelingstad – Boerhaavelaan 8
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor de bouw van 49 woon-/zorgappartementen op het perceel Boerhaavelaan 8 te Harderwijk.
 
De omgevingsvergunning ligt met ingang van 15 maart gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage in de Stadswinkel van het stadhuis. Belanghebbenden kunnen beroep aantekenen bij de rechtbank. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De beroepstermijn vangt aan op de dag nadat het besluit aan aanvrager bekend maakten (dit is de dag na de datum die achter de vergunning staat vermeld). U kunt alleen beroep aantekenen als u een zienswijze tegen het ontwerpbesluit hebt ingediend of indien u redelijkerwijze niet verweten kan worden dat u geen zienswijze ingediend heeft. Informatie: domein Ruimte, dhr. F. van der Spek, tel. 411 911.
 
De omgevingsvergunning (NL.IMRO.0243.PB00202-0002) kunt u ook raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: services.meerinzicht.nl/HWK/RO/plannen/NL.IMRO.0243.PB00202-/NL.IMRO.0243.PB00202-0002/). De omgevingsvergunning is ook in te zien op de website van de gemeente Harderwijk onder www.harderwijk.nl/plannentweelingstad.
 
Verdaging beslistermijn
Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn staat hieronder per aanvraag vermeld.
Verdaging reguliere procedure:
 • Duinweg 4: bouwen bergruimte in strijd regels ro; 19-4-2018
Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:
 • Strandboulevard Oost 1: revisievergunning milieu.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 15 maart gedurende 6 weken ter inzage in de Stadswinkel het stadhuis.

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak, tel. 411 911.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.
 
Milieumeldingen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
 • 22-2-2018: Zuiderzeestraatweg Bliksdam in Hierden, voor het verwijderen van asbest uit een schuur
 • 22-2-2018: Johanniterlaan 1, 3841 DS in Harderwijk, voor het slopen en verwijderen van asbest uit een gebouw
 • 6-3-2018: De Zwaluwhoeve Zuiderzeestraatweg 108, 3849 AJ in Hierden, voor het slopen van sauna's/keuken