Gemeente Harderwijk neemt maatregelen tegen hittestress

De gemeente Harderwijk neemt maatregelen tegen de hittestress nu de kans op hittegolven in Nederland toeneemt. De klimaatscenario's van het KNMI geven aan dat de gemiddelde temperatuur in de zomer 0,9 tot 2,8 graden warmer wordt in 2050 ten opzichte van 1990.

Dat brengt grote gezondheidsrisico van hittestress met zich mee, met name voor ouderen en andere kwetsbare groepen. Daarom gaat de gemeente Harderwijk gericht maatregelen nemen.

Zo gaat het hittestress-plan onderdeel uitmaken van de Visie Duurzame stad van de gemeente Harderwijk. Het college geeft hiermee invulling aan de motie van de raad.

In 2018 heeft de Universiteit van Wageningen in opdracht van de gemeente Harderwijk de hitteopgave in beeld gebracht. In twee workshops met onder andere de woningbouw, gezondheids- en welzijnsorganisaties, ouderenorganisaties en scholen is een start gemaakt met de risicodialoog.

De doelen van de risico-dialoog zijn:
  • Creëren van bewustwording van deze problematiek bij inwoners.
  • Gezamenlijk met onder andere scholen, woningcorporaties en zorginstellingen in kaart brengen van de knelpunten. Waar worden die nu al ervaren, waar kunnen die in de nabije toekomst verwacht worden?
  • Het bespreken van realistische en effectieve maatregelen om negatieve gezondheidseffecten van hittestress te verminderen.
De belangrijkste aanbevelingen zijn;
  • Met concrete acties de risico’s voor ouderen en andere kwetsbare groepen verkleinen, zodat hierdoor een betere bewustwording ontstaat. Een aandachtspunt is nog de impact van de hitte op werknemers in de zorg.
  • In de veiligheidssector zijn brandgevaar (combinatie hitte en droogte), functioneren van de infrastructuur (bijv. storingen in bruggen, waardoor hulpdiensten niet meer overal snel kunnen komen) en uitvallen van communicatie, de belangrijkste aandachtspunten.
  • De aanwezigheid van voldoende schaduw in straten en pleinen/buurtparken in dichtbebouwde woonwijken en het centrum.
  • Het beschaduwen van parkeerplaatsen, fietsroutes en rond OV-haltes.
  • De afwezigheid van comfortabele buitenruimte voor een lunchwandeling/pauze bij bedrijventerreinen.
Koelte eilanden Een maatregel die op korte termijn genomen kan worden is het creëren van een aantal extra koelte eilanden (oases) in de binnenstad. Een gebied waarvan duidelijk mag zijn dat het een hitte eiland is. Het hitte-eilandeffect is het fenomeen dat de temperatuur in een stedelijk gebied gemiddeld hoger is dan in het omliggende landelijk gebied. Bouwkundige maatregelen en meer groen in de stad verminderen het hitte-eilandeffect.

Hiermee wordt rekening gehouden bij het beheer en de inrichting van de bestaande openbare ruimte en planvorming van nieuwe woonwijken. Dit wordt meegenomen in de nog op te stellen visie Duurzame Stad en het uitvoeringsprogramma. Het hittestress-plan moet leiden tot een helder beleidsvoorstel: een concreet document waarin de ambitie van Harderwijk beschreven staat en de maatregelen die nodig zijn om deze te realiseren.