Belastingen en tarieven in 2018 Gemeente Harderwijk

De gemeenteraad heeft in de vergadering van 14 december 2017 de tarieven vastgesteld voor gemeentelijke belastingen en diensten in 2018.

De onroerende-zaakbelastingen, reinigingsheffingen, hondenbelasting, rioolheffing, precariobelasting, reclamebelasting, toeristenbelasting, forensenbelasting, de haven- en marktgelden, begraafplaatsrechten, parkeerbelastingen en diverse leges.

Ook dit keer is er in het algemeen sprake van een trendmatige verhoging voor de belastingen, namelijk met 1,4 % en voor de leges zijn kostendekkende tarieven vastgesteld. De nieuwe tarieven gaan in per 1 januari 2018.

Onroerende-zaakbelastingen

De OZB-tarieven zijn afhankelijk van de waarden van (niet-)woningen.

Voor 2018 wordt uitgegaan van de WOZ-waarde naar waardepeildatum 1 januari 2017. Die waarde staat ook op het aanslagbiljet 2018. Ten opzichte van de waarde naar peildatum 1 januari 2016 zijn de gemiddelde waarden van de woningen in Harderwijk gestegen met 4,0%. Het trendpercentage 2018 is vastgesteld op 1,4%. De raad heeft de OZB-tarieven nu als volgt vastgesteld.
  • woningen – eigendom: 0,12345% van de vastgestelde taxatiewaarde
  • overige onroerende zaken – eigendom: 0,25040% van de vastgestelde taxatiewaarde
  • overige onroerende zaken – gebruik: 0,20101% van de vastgestelde taxatiewaarde

Afvalstoffenheffing

De tarieven voor de afvalstoffenheffing en de reinigingsheffing zijn in principe 100%-kostendekkend op begrotingsbasis. De tarieven voor 2018 zijn als volgt:
  • éénpersoonshuishoudens € 137,50;
  • meerpersoonshuishoudens € 194,00.
Het wegbrengen van grof huishoudelijk naar het milieupark blijft op het bedrag van € 15,00 per aanbieding.

Leges

De tarieven zijn als gevolg van prijsontwikkelingen aangepast.

Trouwen

In het kader van kostendekkende tarieven is de goedkoopste variant voor een huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie in het stadhuis aan de Havendam het tarief vastgesteld op € 317,50, voor het oude gemeentehuis aan de Markt is het tarief € 395,00.

Rijbewijs

Tarief is € 38,50

Begraafplaatsrechten

Deze zijn met de trend van 1,4% verhoogd.

Marktgelden

Deze zijn met de trend van 1,4% verhoogd.

Reclamebelasting

Voor de tarieven van deze belasting is in de begroting 2018 uitgegaan van een vast bedrag van € 112,50.

Rioolheffing

De rioolheffing is op begrotingsbasis 100% kostendekkend. De tarieven worden met de trend van 1,4% verhoogd. De tarieven voor de rioolheffing zijn dan € 154,00 (was € 146,00) voor woningen en € 239,00 (was € 224,40) niet-woningen.

Toeristen- en forensenbelasting

Deze zijn met de trend van 1,4% verhoogd.

Parkeerbelastingen

De tarieven voor het parkeren worden vooralsnog gelijk gehouden aan de parkeertarieven voor 2017. De tarieven voor parkeervergunningen voor bijvoorbeeld het vergunningengebied Binnenstad blijft € 193,00, voor het parkeerterrein aan de Boulevard € 102,00 en voor de Houtwal is het tarief € 225,00. Een vergunning voor alle parkeerterreinen (met uitzondering van de bewonersterreinen en parkeergarages Hortus en Houtwal) kost € 590,00.

In verband met het Waterfront geldt een tijdelijke verlaging van het tarief parkeervergunning bewoners Stadhuisgarage. Deze verlaging biedt een alternatieve keuzemogelijkheid voor parkeren aan vergunninghouders bewoners Boulevard vanwege het (deels) vervallen van de parkeergelegenheid aan de Boulevard. De tariefsverlaging is ook van toepassing voor de huidige vergunninghouders bewoners Stadhuis om daarmee precedentwerking te voorkomen. De maatregel is een tijdelijke maatregel.

U ontvangt de aanslag eind februari. Een aantal belastingen wordt opgelegd op één gecombineerd aanslagbiljet: de OZB, afvalstoffenheffing, hondenbelasting, begraafplaatsrechten, reclamebelasting, rioolbelasting en precariobelasting. Aanslagen van meer dan € 100 maar minder dan € 10.000 kunt u desgewenst automatisch betalen in tien maandelijkse termijnen. Ook de parkeervergunningen kunnen in 10 termijnbetalingen betaald worden. Dit zal dan worden geïncasseerd via het automatische incasso.

De verordeningen liggen voorzien van een register ter inzage in de Stadswinkel. Ook zijn alle verordeningen zodra deze definitief zijn gepubliceerd op overheid.nl te raadplagen (en te downloaden) op de pagina Gemeentelijke Regelgeving.

Tegen betaling zijn de verordeningen ook verkrijgbaar. Informatie: Belastingen gemeente Harderwijk, Meerinzicht tel. 411 911.