Aangevraagde en verleende vergunningen week 6 Gemeente Harderwijk

Hieronder een overzicht van de aangevraagde en verleende vergunningen in de Gemeente Harderwijk.

Officiële publicaties

Aanvragen vergunningen
Aanvragen om omgevingsvergunning (reguliere procedure) zijn ingekomen op:
 • 25-1-2018 Brassersweg 2: kappen 1 boom
 • 23-1-2018 Buiten de Bruggepoort 3: terras windschermen
 • 25-1-2018 Zandlaan 7: loods in strijd regels ro
 • 28-1-2018 Randweg 22: wijzigen uitrit
 • 29-1-2018 Korhoenlaan 1-103: kappen 1 boom
 • 29-1-2018 Stationslaan 108A: inrit
 • 30-1-2018 Zuiderzeestraatweg 91: uitbreiden woning en schuur in strijd regels ro
 • 30-1-2018 Parallelweg 25-50: kappen 7 bomen
 • 30-1-2018 Braillestraat: oprichten bedrijfspand in strijd regels ro en inrit
Indien u een aanvraag wilt inzien dan kunt u dit kenbaar maken via het contactformulier Domein Ruimte. U vindt dit formulier op www.harderwijk.nl/contact. Voor aanvragen die gaan over de activiteit kappen en/of inrit kunt u terecht bij het Stadsbedrijf, tel. 411 333.
 
Verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunningen (reguliere procedure):
 • 31-1-2018 Duinweg 17 en Reigershofweg 5: kappen en bosonderhoud
 • 1-2-2018 Zuiderzeestraatweg 121: kappen 1 boom
 • 1-2-2018 Zuiderzeestraatweg 117: kappen 7 bomen
 • 1-2-2018 Korhoenlaan 1-118: kappen 2 bomen
 • 2-2-2018 Zuiderzeestraatweg 147: kappen 1 boom
Rechtsbescherming omgevingsvergunning reguliere procedure
Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen bij ons college, p/a Postbus 1, 3890 AA ZEEWOLDE. Hiervoor geldt een termijn van 6 weken. De bezwaartermijn vangt aan op de dag nadat wij ons besluit aan aanvrager bekend maakten.
 
Verdaging beslistermijn
Voor de volgende aanvragen hebben burgemeester en wethouders besloten de beslistermijn te verlengen. De nieuwe uiterste beslistermijn
staat hieronder per aanvraag vermeld.

Verdaging reguliere procedure:
 • Hoogstraat 24 B: reclame (1 object); 5-4-2018
 • Havenspoor 91 t/m 215 (concept); nieuwbouw 63 appartementen; 15-3-2018
 • Grote Marktstraat 9: intern verbouwen en twee dakkapellen (RM); 15-3-2018
Kennisgeving ontwerp beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht uitgebreide voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voornemens zijn vergunning te verlenen:
 • Buys Ballotstraat 7: uitbreiden slachterij en milieuvergunning.
De aanvraag, de ontwerpbeschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 8 februari 2018 gedurende 6 weken tot aan 22 maart 2018 ter inzage in het stadhuis.

Tijdens de periode van ter inzage legging kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan burgemeester en wethouders. In deze periode kunnen ook zienswijzen mondeling worden ingebracht. Hiervoor wordt een hoorzitting georganiseerd na telefonische afspraak, tel. 411 911. Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.
 
Milieumeldingen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende melding activiteitenbesluit ontvangen:
 • 26-01-2018: Type A bedrijf.Ploeger Transport B.V. op de locatie kadastraal bekend als sectie A4774 in Harderwijk voor het uitbreiden van de opslag. Betreft een uitbreiding op perceel sectie A4774.
 • 30-01-2018: OK Harderwijk, Nobelstraat 6, 3846 CG in Harderwijk, voor het wijzigen van de shop, aangeven van locatie CNG-installatie en vetafscheider en het plaatsen van een vloeistofdichte vloer voor wasstraat.
 • 30-01-2018: Hoogstraat 49, 3841 BR in Harderwijk, voor het starten van een restaurant.
De volgende melding op grond van sloop/asbestbesluit ontvangen:
 • 29-06-2017: Telgter-Engweg 45, 3853 NZ in Ermelo, voor het slopen van een schuur.
Voor bovenstaande activiteiten gelden de landelijke milieuvoorschriften. Een milieuvergunning is niet nodig. Het indienen van zienswijze tegen meldingen is niet mogelijk. Informatie: gemeente Harderwijk, tel. 411 911.
 
Meerjarige evenementenvergunningen
Het college en de burgemeester kunnen voor bepaalde jaarlijks terugkerende evenementen een vergunning verlenen die drie jaar achter elkaar gebruikt mag worden. De organisator van het Jeugdtheaterfestival op het Kloosterplein heeft aangegeven in aanmerking te willen komen voor een vergunning voor 2018, 2019 en 2020. De aanvraag evenementenvergunning ligt tot en met 28 februari  2018 ter inzage in de Stadswinkel. Voor meer informatie kunt u mailen naar evenementen@harderwijk.nl of bellen met de gemeente, tel. 411 911.
 
Bestemmingsplan Stadsweiden–Wijkinitiatief Rietmeen
Het bestemmingsplan Stadsweiden–Wijkinitiatief Rietmeen is onherroepelijk geworden. Het plan (NL.IMRO.0243.BP00155-0003) kunt u raadplegen via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl (bronbestanden: ruimtelijkeplannen.harderwijk.nl/plans/NL.IMRO.0243.BP00155-/NL.IMRO.0243.BP00155-0003) of op www.harderwijk.nl/plannenstadsweiden. Informatie: domein Ruimte, mevr. K. van der Schot, tel. 411 911.